Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów."— Zapis prezentacji:

1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020 ŚBRR KIELCE

2 ile naborów na inwestycje z zakresu budowy dróg jest planowanych w PROW 2014-2020? czy rozpoczęcie inwestycji (wybór wykonawcy robót budowlanych) - dokumentacja wykonana i zapłacona przed złożeniem wniosku – koszty te będą uznane za kwalifikowalne? czy wykonanie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej w drodze jest kosztem kwalifikowanym?

3  czy wymagane jest publikowanie zapytań/ postępowań na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego czy ŚBRR? - wymóg taki istnieje dla RPOWŚ.  czy tytuł operacji ma być jak na dokumentacji technicznej np.: Budowa drogi gminnej - ul. Malachitowa w Miedzianej Górze czy może być inny np. Budowa drogi gminnej - ul. Malachitowa w Miedzianej Górze w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla gminy która nie może odzyskać podatku VAT?  Czy koszty wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego zaliczyć można do kosztów kwalifikowalnych: inwestycyjnych czy ogólnych?

4  Czy w jednym wniosku można ująć kilka odcinków dróg (nie są ze sobą powiązane)?  Jeśli można kilka odcinków dróg w jednym wniosku to jak jest to punktowane, gdy jedna z dróg nie łączy się z drogą wyższego rzędu (są równorzędne)?  Jak punktowane jest nałożenie nawierzchni asfaltowej na asfaltową?  Jakie są wymagania dotyczące parametrów technicznych nowych dróg i czy będzie to sprawdzane ?

5  Czy razem z wnioskiem musimy mieć projekt, prawo własności, prawo do dysponowania? Czy te załączniki można dostarczyć w późniejszym czasie?  Czy koszt dotyczący strategii rozwoju gminy (obligatoryjny załącznik wniosku) będzie uznany jako koszt kwalifikowany?  Czy w ramach operacji można wyremontować chodnik/ utworzyć chodnik w ciągu drogi (bez poszerzania pasa drogowego)? Czy taki zakres może być realizowany samodzielnie, tzn. bez prac związanych z przebudową jezdni?

6  Czy można kupić koparkę – niższe koszty „samodzielnego” wykonania rowów odwodnieniowych  Czy studium uwarunkowań musi być dostarczone razem z decyzją o lokalizacji inwestycji (jako swoisty komplet dokumentów)? Tak wynika z zapisów instrukcji wypełniania WOPP, ale decyzji nie wydadzą w odniesieniu do prac realizowanych w oparciu o zgłoszenie.  Czy z drogą wyższego rzędu ma się łączyć bezpośrednio remontowany kawałek drogi czy ogólnie remontowana droga?  Czy droga gminna musi mieć nadany numer?

7  Co stanie się jeśli koszty kwalifikowalne przekroczą 1 000 000 zł?  Kryterium regionalne dotyczące zmiany nawierzchni – czy punkty przyznawane są tylko w przypadku samej zmiany nawierzchni (zakres 7.3 z WOPP), czy również wówczas gdy zmiana nawierzchni wykonana będzie w ramach przebudowy drogi (zakres 7.2 z WOPP)?  Czy w ramach uzupełnień można dostarczyć wszystkie załączniki?  Jaka powinna być szczegółowość zapisów w dokumentach planistycznych, strategicznych, finansowych – ogólnie „budowa i remont dróg” czy konkretnie realizowany zakres (tak jak było to poprzednio w POM-ach)?  Czy koszty ogólne operacji muszą być oszacowane w oparciu o oficjalne zapytania ofertowe, czy też wystarczy oświadczenie wójta o sposobie oszacowania, albo po podpisaniu umowy będą oszacowane zgodnie z regulaminem gminy?

8  Czy koszty oświetlenia drogi mogą być kwalifikowalne w ramach operacji?  Czy sieć szerokopasmowa/szkieletowa, itp. Musi być bezpośrednio związana z remontowana / budowana drogą / odcinkiem objętym operacją, czy całą drogą, której odcinek realizujemy?  Czy w uchwale budżetowej należy zabezpieczyć całość środków na realizację operacji (środki własne + środki UE)?  Co oznacza konieczność zapewnienia środków na utrzymanie inwestycji w okresie związania celem tj. 5 lat od dokonania płatności końcowej?  Czy umowa o dzieło lub dodatek specjalny dla pracowników urzędu gminy za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy będzie uznany jako koszt kwalifikowany?

9  Czy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest obowiązkowa w przypadku zgłoszenia robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę?  Czy kosztem kwalifikowanym operacji będzie zakres przebudowy dróg wraz z wykonaniem chodników, ścieżki rowerowej, elementy odwodnienia drogi, wykonania oświetlenia, oznakowania drogi ?  Jako koszt kwalifikowany wskazujemy koszty brutto ?  Jak należy interpretować - co to jest kanał technologiczny ?  Czy istnieje obowiązek występowania o wydanie Interpretacji Indywidualnej z izby Skarbowej w sprawie Podatku VAT ?  Jeśli chodzi o punkt mówiący o sieci szerokopasmowej - jak mamy rozumieć ? Mamy w gminie kilka miejscowości, w których jest wybudowana sieć dostępowa  (szerokopasmowa w ramach projektu e- świętokrzyskie) jakie dokumenty należy przedłożyć, aby wykazać powiązanie? i co w sytuacji kiedy wpiszemy, że jest planowana budowa sieci, a na dzień złożenia wniosku o płatność, z przyczyn od Gminy niezależnych sieć taka nie będzie jeszcze wykonana?

10  Dla budowy nowej drogi należy mieć dokumentacje projektową i pozwolenie na budowę (prawomocne na dzień złożenia wniosku?),czy dokumenty te należy załączyć do wniosku, czy do wniosku o płatność?  Czy w przypadku przebudowy drogi, poprawy parametrów technicznych wykonywanej na zgłoszenie robót (gdzie nie jest wymagana dokumentacja projektowa) należy mieć potwierdzenie zgłoszenia z organu na dzień złożenia wniosku czy w chwili ewent. uzupełnienia wniosku.?  Jak wykazać że inwestycja prowadzi do ob. użyteczności publicznej - czy mapy szkice, czy oświadczenie beneficjenta wystarczy?

11  Czy porozumienie pomiędzy np. gminą a powiatem należy rozumieć przez wspólny udział w finansowaniu zadania (na podstawie zawartego porozumienia, czy tylko poprzez wspólne łączenie odcinków dróg - drogi gminnej z powiatową)?  Czy połączenie drogi gminnej z drogą wyższego rzędu jest punktowane zgodnie z paragrafem 11. rozporządzenia (pkt.1 ppkt. 5) 3 punkty, bez względu na to czy to byłaby droga powiatowa czy krajowa (droga wyższego rzędu) ? i czy później punktowana jest jakby drugi raz w kryterium regionalnym ?

12  Paragraf 4 pkt 6 rozporządzenia - co będzie dokumentem planistycznym - czy na terenach wiejskich wystarczy studium uwarunkowywań - oczywiście z ogólnym zapisem, że jeśli chodzi o remonty/ przebudowy, budowy dróg to wpisują się one w cele i należy przedłożyć wyciąg ze studium ?  Dokładnie to samo ze strategią - czy należy wskazać, że wpisujemy się zakresem w cele strategii (np. cel szczegółowy 2.2 Wzrost atrakcyjności warunków do zamieszkania, działanie priorytetowe 2.2.3 Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej) i przedłożyć wyciąg ze strategii.?

13  Na jaką kwotę dofinansowania może być złożony wniosek czy są jakieś limity kwotowe np. do 500 000 / miejscowość, czy to może być kwota 3 mln zł.?  czy zapis suma kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 1 mln euro to mam rozumieć w przypadku Vat kwalifikowanego, że mój projekt (koszt całkowity) nie może przekroczyć 1mln euro.?  Jeżeli droga gminna nie jest drogą publiczną tylko np. wewnętrzną dojazdową i realizując inwestycję (przebudowa) poprawie jej parametry techniczne, zmienię nawierzchnię i wówczas zaliczę do kategorii dróg publicznych na podst. Uchwały Rady Miejskiej i wówczas wystąpię o nadanie numeru drogi. To kiedy mam obowiązek przedłożenia dokumentów?  Biorąc pod uwagę dłuższy proces nadawania nr. dróg i wejścia w życie Uchwał (Uchwała Rady Miejskiej wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Św.)

14  Czy wniosek można wycofać na etapie przed podpisaniem umowy czy po podpisaniu umowy (przyznaniu dofinansowania) też?  Wniosek uzupełniamy tylko raz ale w ciągu 7 dni czy 14.?  czy do wniosku należy dać obligatoryjnie nr drogi, czy można przedłożyć oświadczenie o złożeniu wniosku o nadanie numeru i w chwili uzyskania przedłożymy.  Jak interpretować zapis kryteriów regionalnych dot. zmiany nawierzchni drogi (w zakresie przyznania punktów): Gmina planuje zmodernizować drogę, której łączna długość wynosi ok. 900 mb. Odcinek długości ok. 120 m łączący się z drogą wojewódzką obecnie ma nawierzchnię asfaltową w tragicznym stanie i wymaga położenia nowej nakładki, dalej mamy nawierzchnię asfaltową dł. ok. 400 mb, która jest OK, zaś ostatni odcinek długości ok. 380 mb to droga gruntowa, którą chcielibyśmy utwardzić. Tak więc będziemy mieć dwa odcinki: jeden - położenie nowego asfaltu na istniejącym, drugi - nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gruntowej. Czy zakres taki spełnia kryterium regionalne?

15  Jak interpretować zapis kryteriów (w zakresie przyznania punktów) "droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej": Czy obiekty te mają być zlokalizowane przy wnioskowanej drodze, czy też wystarczy, że np. wnioskowana droga łączy się np. z droga powiatową gdzie te obiekty się znajdują (w odległości ok. 100 m od skrzyżowania)?

16  Beneficjent zamierza złożyć wniosek o udzielenie pomocy o wartości kosztów kwalifikowanych oscylujących w granicach 1 mln euro (oczywiście poniżej tego progu). Z pełną świadomością tego, iż dofinansowanie w takiej sytuacji de facto stanowić będzie maksymalną kwotę dofinansowania w ramach określonego poddziałania (2 mln drogi, 3 mln wod-kan, 500 tys. odnowa), a nie iloczyn kwoty kosztów kwalifikowanych oraz poziomu pomocy finansowej (63,63 %). I tutaj rodzą się dwa pytania:  czy w przypadku gdy wartość kosztów kwalifikowanych po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekroczy jednak 1 mln euro, Beneficjent będzie mógł zaniżyć wartość kwalifikowalną operacji poniżej programowego progu, a więc kwota stanowiącą nadwyżkę ponad próg 1 mln euro stanowić będzie koszt niekwalifikowany, natomiast pozostała kwota koszt kwalifikowany?  Wątpliwości budzi zasadność weryfikowania wysokości kosztów kwalifikowalnych w zakresie maksymalnego progu wartości kosztów kwalifikowalnych operacji (1 mln euro) na etapie weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku gdy będziemy mieli do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym w ramach umowy o udzielenie zamówienia, może dojść do sytuacji, że wartość kosztów kwalifikowanych przekroczy jednak dopuszczalny próg 1 mln euro. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Beneficjent będzie mógł zaniżyć wartość kwalifikowalną operacji poniżej programowego progu, a więc kwota stanowiącą nadwyżkę ponad próg 1 mln euro stanowić będzie koszt niekwalifikowany, natomiast pozostała kwota koszt kwalifikowany?

17  Jakie zasady należy przyjąć do uchwalania planu odnowy miejscowości, czy tak jak było w PROW 2007-2013?  - pkt 6.6: Liczba mieszkańców miejscowości, którym zapewniono dostęp do sieci drogowej. Czy chodzi tu o liczbę mieszkańców mieszkających przy wnioskowanej drodze, czy też o liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja ( zgodnie z załącznikiem nr 1)? Jeśli ta pierwsza interpretacja: to jak odnieść się do sytuacji, gdy Gmina wydała warunki zabudowy na budowę domów jednorodzinnych przy wnioskowanej drodze, bądź też są pozwolenia na budowę, ale jeszcze ci mieszkańcy nie są tam zameldowani?

18  Czy drogi mają odpowiadać standardom wyznaczonym przez rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?  Czy cmentarz to obiekt użyteczności publicznej?

19  Czy obiekt użyteczności publicznej może być zlokalizowany przy drodze, z która łączy się droga objęta operacją, w odległości ok 200 m od skrzyżowania (czy mogę wówczas wpisać i zaznaczyć, iż droga prowadzi bezpośrednio do tego obiektu)?  Czy wniosek może obejmować kilka dróg, w tym drogi z różnych miejscowości?  ile wniosków może złożyć jedna Gmina?

20  Czy w momencie składania WoPP zgłoszenie robót budowlanych musi być już z oświadczeniem lub potwierdzeniem że organ nie wniósł sprzeciwu? czy może być z uzupełnieniami? ile może być uzupełnień (1 lub 2) i w jakim terminie (7 czy 14 dni)?  Czy w ramach operacji jest możliwość zakupu maszyny do koszenia rowów?  Czy kwestia uwzględnienia w planie finansowym inwestycji będzie weryfikowana na etapie wniosku o dofinansowanie czy przy podpisaniu umowy?  Kiedy droga ma się stać drogą publiczną? Jak będzie to weryfikowane i w jakim czasie?

21  Pytanie dotyczące poddziałania 7.2. zakres gospodarka wodno- ściekowa.  Punkt 8.2.7.3.2.6.- Warunki kwalifikowalności- operacja realizowana będzie w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w ramach KPOŚK.  Ponieważ KPOŚK dotyczy planów inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a więc nie ma przeciwskazań aby np. w ramach operacji zrealizować przedsięwzięcie polegające na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości objętej KPOŚK oraz budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości która nie została zdefiniowana w ramach KPOŚK?

22  Czy funkcjonuje już strona internetowa, na której należy umieszczać zapytania ofertowe poniżej 30 000 euro?  Jakie procedury należy stosować do zamówień poniżej 20 000 zł?  Czy punkty za kryteria dodatkowe dla województwa świętokrzyskiego tj. zmianę nawierzchni zostaną przyznane nawet gdy we wniosku zostanie zaznaczony w pkt.III.7.1 tj, budowa drogi bądź III.7.2 przebudowa drogi?  Czy droga wewnętrzna musi uzyskać min. kategorię drogi gminnej do momentu złożenia końcowego wniosku o płatność?

23  Czy zgłoszenie robót budowlanych na dzień złożenia wniosku musi zawierać oświadczenie, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub z potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu?  Czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w budżecie gminy muszą być zagwarantowane środki na realizację operacji?  Czy nie mając podpisanej umowy o dofinansowanie, a ponosząc koszty ogólne w projekcie np. na dokumentację Gmina powinna uwzględnić w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywać odpowiedni kod rachunkowy tak, by w przyszłości wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny?


Pobierz ppt "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google