Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” Czerwiec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” Czerwiec 2010."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” Czerwiec 2010

2 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 3 ust 1. Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej „Programem”, zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem W § 3 w ust. 1. dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „ 3) realizowaną w zakresie objętym działalnością statutową podmiotu ubiegającego się o pomoc - w przypadku podmiotów wymienionych w § 2. pkt. 2 i 4.”

3 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 4. ust. 2 pkt. 2). dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Otrzymuje brzmienie: „ 2) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.”

4 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 4 ust. 6. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. Otrzymuje brzmienie: „ 6. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.”

5 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 7 ust. 2. W terminie określonym w § 6 ust. 3: 1) Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy; 2)wnioskodawca będący organizacją pozarządową, o której mowa w § 2 pkt. 4, może złożyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli każdy z wniosków dotyczy innej gminy. W § 7 uchyla się ust. 2.

6 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 10 w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) opis i charakterystykę obszarów, o których mowa § 4 ust 1 pkt 5. § 4 ust 1 pkt 5) Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

7 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 10 w ust. 2 w pkt 2) dodaje się lit. c) w brzmieniu: „ c) zmieniające uchwały, o których mowa w lit. a i b, jeżeli zostały podjęte.” Wprowadzono obowiązek dostarczenia uchwał zmieniających: uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia POM oraz uchwałę rady gminy w sprawie zatwierdzenia POM – jeżeli zostały podjęte

8 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 11 ust. 4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniany przez wnioskodawcę, przez wprowadzenie dodatkowych pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wyłącznie w zakresie wynikającym z wezwań, o których mowa w ust. 1 lub 2. Otrzymuje brzmienie: „ § 11. 4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniany przez wnioskodawcę: 1)w wyniku wezwań, o których mowa w ust. 1 lub 2, pkt. 2, albo 2)za zgodą właściwego organu samorządu województwa na prośbę wnioskodawcy złożoną w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwań, o których mowa ust. 1 lub 2, pkt. 2.”

9 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 12 ust. 1. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w § 6 ust. 3. Otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 4 miesięcy od upływu terminu określonego w § 6 ust. 3.”

10 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 13 ust. 2 pkt 3). O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów: 3) kryterium regionalne - 2 punkty; Otrzymuje brzmienie: „ 3) jeżeli kryterium regionalne: a)jest spełnione – 2 pkt. b)jest spełnione w części – 1 pkt. c)nie jest spełnione – 0 pkt.”

11 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 13 ust. 7 pkt 1). Pomoc może być przyznana na: 1) maksymalnie 3 operacje w każdej gminie, które uzyskały największą liczbę punktów na podstawie wniosków złożonych w terminie określonym w § 6 ust. 3; Uchyla się

12 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” § 14 ust. 2. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, w ramach dostępnych środków w danym roku w tym województwie. Otrzymuje brzmienie: „ 2. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, w ramach dostępnych środków w danym województwie.”

13 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” w § 21 dodaje się ust. 3. w brzmieniu: „ 3. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące”

14 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Przepis przejściowy Do spraw dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

15 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” Czerwiec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google