Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. I Grupa Robocza KSOW Radziejowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. I Grupa Robocza KSOW Radziejowice,"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. I Grupa Robocza KSOW Radziejowice, dn. 17-19 czerwca 2015 r.

2 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem”. (W chwili obecnej szczegóły zapisów dot. zwrotu pomocy technicznej konsultowane są z Departamentem Prawno – Legislacyjnym MRiRW. Zakłada się zamieszczenie ww. zapisów w umowie przyznania pomocy technicznej lub bezpośrednio w tekście przedmiotowego rozporządzenia).

3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) Pomoc techniczną przyznaje się w formie refundacji, która wynosi do 100% kosztów: 1) określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia; 2) ujętych w opracowanych przez wnioskodawców planach działania pomocy technicznej w przypadku operacji realizowanych w ramach schematu I oraz schematu II (w części dotyczącej kosztów ponoszonych z tytułu funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich). (Planuje się wprowadzenie ww. mechanizmu dla kosztów ponoszonych od dnia 1 stycznia 2016 r).

4 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) 3) ujętych w planach operacyjnych, w oparciu o które realizowany jest plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w przypadku operacji realizowanych w ramach schematu II (w części dotyczącej kosztów ponoszonych z tytułu działań informacyjno – promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 4) oznakowanych zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia, w przypadku działań informacyjno – promocyjnych; 5) zrealizowanych z zachowaniem zasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu; (Planuje się wprowadzenie obowiązywania ww. przepisu od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia).

5 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) - Plan działania pomocy technicznej zawiera: nazwę beneficjenta, schematu, rok realizacji, opis i uzasadnienie planowanych do realizowania działań, indykatywny budżet; - Przygotowywany na podstawie pisma IZ i zatwierdzany przez IZ, możliwa jedna zmiana w terminie do… w sytuacji odchyleń pow.+/- 10%; - Beneficjent PT PROW 2014 – 2020 zobowiązany będzie do sporządzenia z realizacji planu działania pomocy technicznej sprawozdania (w terminie do …??? planuje się do 31 marca roku następującego po roku, w którym zakończona została realizacja danego planu).

6 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) W przypadku instytucji bezpośrednio zaangażowanych w weryfikację wniosków o przyznanie i płatność w ramach PROW 2014 – 2020 sprawozdanie będzie zawierało dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące terminowości i zgodności z obowiązującymi przepisami przeprowadzonej w danym roku kalendarzowym oceny wniosków o przyznanie i płatność w podziale na poszczególne działania Programu. W przypadku gdy z informacji przedstawionych w sprawozdaniu wynikają uchybienia w ww. obszarach instytucja winna przedstawić wyjaśnienia oraz planowane na kolejny rok działania naprawcze. W sytuacji, gdy w kolejnym roku powtórzy się sytuacja wystąpienia uchybień, które nie są uzasadnione czynnikami niezależnymi od beneficjenta, IZ dokonuje pomniejszenia w wysokości…? (planuje się 1%) limitu środków pomocy technicznej PROW 2014 – 2020 określonego dla danego beneficjenta.

7 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) Zasada konkurencyjności wydatków dotyczy beneficjentów PT PROW 2014 – 2020: nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, w przypadku wszystkich zamówień oraz będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: Upublicznić zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie na stronie internetowej beneficjenta oraz w jego siedzibie a w przypadku, gdy w wyniku upublicznienia nie dojdzie do wyboru oferenta wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

8 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) W przypadku przyznania pomocy technicznej do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Nie dotyczy kosztów poniesionych przed wejściem w życie niniejszego rozporzadzenia. Koszty poniesione od 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy ująć we wniosku o przyznanie pomocy technicznej złożonym do dnia 31 marca 2016 r.

9 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Najważniejsze obszary merytoryczne) Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym zasad równego traktowania, niedyskryminacji oraz przejrzystości, polegającej na odpowiednim poziomie upublicznienia informacji. 100% kontroli zamówień publicznych na etapie kontroli administracyjnej (wn. o przyznanie albo o płatność); nowy rodzaj kontroli – ew. wizyta w przypadku operacji inwestycyjnych – decyzja ARiMR. Planuje się zamieszczenie w załączniku do rozporządzenia zestawienia określającego wysokość przyznawanych kwot pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności a także zasad wizualizacji.

10 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę BPT WZPT


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. I Grupa Robocza KSOW Radziejowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google