Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi PROW 2007-2013

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Oś II – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Oś IV - LEADER Wdrażanie PROW 2007-2013 Samorząd WojewództwaARiMR

3 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA PŁATNICZA INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PROW 2007-2013

4 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (z póżn. zm) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z póżn. zm) Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEGISLACJA Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013

6 CELE DZIAŁANIA Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Promocja obszarów wiejskich Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich BENEFICJENCI Gminy Instytucje kultury Kościoły i inne związki wyznaniowe Organizacje pożytku publicznego

7 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 ZAKRES POMOCY Świetlice, Domy Kultury, Biblioteki (budowa, przebudowa, remont, wyposażenie) Boiska, Sale sportowe Centrum Miejscowości (chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi) Place zabaw Miejsca rekreacji, wypoczynku, parki i inne tereny zielone Ścieżki rowerowe Obiekty infrastruktury turystycznej Pawilony, witryny, punkty i sale wystawowe Lokalne pomniki historii i miejsca pamięci Elewacje zewnętrzne i dachy w obiektach architektury sakralnej Cmentarze zabytkowe Obiekty małej architektury Dokumentacja projektowa (do 10% kosztów kwalifikowalnych)

8 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 NIE KWALIFIKUJEMY Drogi i ciągi pieszo-jezdne Ochotnicze Straże Pożarne (garaże, wyposażenie, itp.) Elewacje wewnętrzne i wyposażenie kościołów Ośrodki zdrowia Szkoły i przedszkola Przedsiębiorstwa i lokale prywatne Środki transportu Zakup działki/gruntu Materiały promocyjne Wynagrodzenia

9 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 KRYTERIA DOSTĘPU I FORMA POMOCY MIEJSCOWOŚĆ należy do: Gminy wiejskiej Gminy miejsko-wiejskiej (bez miast pow. 5 tys. mieszkańców) Gminy miejskiej (bez miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców) OPERACJA jest zapisana w Planie Odnowy Miejscowości Nie ma charakteru komercyjnego Miejscowość – Maksymalnie 500 000 PLN (w okresie 2007-2013) Jedna operacja – Minimum 25 000 PLN dofinansowania Pomoc ma formę zwrotu do 75% kosztów kwalifikowalnych

10 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 JAK OTRZYMA Ć POMOC FINANSOWĄ ? WNIOSEK o przyznanie pomocy ZAŁĄCZNIKI Dotyczące wnioskodawcy Dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji Dotyczące robót budowlanych Inne Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze

11 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY: -Dokumenty dotyczące numerów: NIP, REGON, NI (ARiMR) -Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych -Plan Odnowy Miejscowości + Uchwały (przyjmująca i zatwierdzająca P.O.M.) -Kosztorys inwestorski -Pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz inne decyzje -Mapy/szkice sytuacyjne -Inne dokumenty

12 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY WNIOSEK: Błędnie określany tytuł i cel operacji oraz zakres planowanej operacji Brak spójności kwot we wszystkich wymaganych polach Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – błędy rachunkowe ZAŁĄCZNIKI: Plan Odnowy Miejscowości + Uchwały – brak wymaganych elementów Kosztorysy inwestorskie – niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Pozwolenia na budowę – błędy przy wyszczególnianiu działek, zakresów rzeczowych oraz przedkładane są decyzje, które nie są OSTATECZNE Zgłoszenia wykonania robót – brak wyszczególniania zakresów operacji oraz planowanych terminów zakończenia robót Rysunki i szkice charakterystyczne – nieczytelne mapy, brak możliwości zidentyfikowania planowanej operacji

13 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 UMOWA Z BENEFICJENTEM UWAGA Koszty inwestycyjne mogą być już ponoszone po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy NA WŁASNE RYZYKO WNIOSKODAWCY Koszty ogólne ponoszone od dnia 1 stycznia 2007r. stanowią koszty kwalifikowalne Po zakończonej weryfikacji formalnej i merytorycznej

14 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 RÓŻNICE Odnowa i rozwój wsi w osi 3 i 4 Pomoc może być przyznana na więcej niż 3 operacje w każdej gminie SW nie przyznaje dodatkowych punktów planowanej operacji (za bezrobocie, dochód gminy, kryterium regionalne oraz za zmniejszenie wnioskowanej kwoty pomocy) Pomoc przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD – nie ma drugiego rankingu po ocenie SW Dodatkowe 500 000 zł

15 PROW 2007-2013 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI ? www.prow.lodzkie.pl Działania PROW na lata 2007-2013 wdrażane przez Samorząd Województwa Łódzkiego Legislacja, zasady, najczęściej zadawane pytania, interpretacje MRiRW, wzory dokumentów, aktualności, informacje o naborach, kontakt z pracownikami www.minrol.gov.pl Wszelkie informacje dotyczące zarządzania PROW na lata 2007-2013 www.arimr.gov.pl Strona internetowa Agencji Płatniczej

16 PROW 2007-2013 KONTAKT Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Łódź, ul. Piłsudskiego 12 Tel. 042 663 36 30 prow@lodzkie.pl PUNKT INFORMACYJNY Łódź, ul. Roosevelta 15 Tel. 042 663 34 60 www.prow.lodzkie.pl

17 PROW 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google