Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Kotarba OPI maj 20081 ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ Wiesław Kotarba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Kotarba OPI maj 20081 ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ Wiesław Kotarba."— Zapis prezentacji:

1 Wiesław Kotarba OPI maj ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ Wiesław Kotarba

2 Wiesław Kotarba OPI maj PLAN PREZENTACJI 1. WSTĘP 2.POJĘCIA: WIEDZA CHRONIONA, ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ. 3.MODEL OCHRONY WIEDZY 4.STRATEGIE OCHRONY WIEDZY Strategie organizacji a ochrona wiedzy Strategie kwalifikowania rozwiązań i oznaczeń do ochrony Strategie uzyskiwania ochrony (przykład: wynalazek) 4.4. Strategie korzystania z wiedzy chronionej Strategie zabezpieczania wiedzy 5. PODSUMOWANIE

3 Wiesław Kotarba OPI maj WSTĘP

4 Wiesław Kotarba OPI maj WARTOŚĆ (KAPITAŁ) ORGANIZACJI KAPITAŁKAPITAŁKAPITAŁKAPITAŁ RZECZOWYFINANSOWYINTELEKTUALNY KLIENCKI - energia - surowce - budynki, budowle, instalacje - maszyny - ziemia - wiedza pracowników - wiedza organizacji - zasoby - płynność - wielkość i charakterystyka rynku - perspektywy utrzymania pozycji rynkowej Źródło: Opracowanie własne

5 Wiesław Kotarba OPI maj KAPITAŁ INTELEKTUALNY ORGANIZACJI WIEDZA PRACOWNIKÓWWIEDZA ORGANIZACJI (własność pracobiorców)(własność organizacji) - KOMPETENCJE wiedza wyuczona doświadczenia przedsiębiorczość - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (utwory, wynalazki, wzory, wiedza ukryta) METODYCZNATECHNICZNA GENERATOR WIEDZY – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (GENEROWANIE ZMIAN POTENCJAŁU I NATĘŻENIA WIEDZY) - STRUKTURY, PROCEDURY, NORMY - SYSTEMY DOSKONALENIA KOMPETENCJI - STYLE KIEROWANIA I MOTYWOWANIA - KONTAKTY Z OTOCZENIEM - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (utwory, know how, znaki towarowe) - MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ - KONSTRUKCJE - TECHNOLOGIE - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (wynalazki, wzory, know – how) Źródło: Opracowanie własne. Kapitał intelektualny a zarządzanie wiedzą.

6 Wiesław Kotarba OPI maj Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Źródło: Art. 551 K.c.

7 Wiesław Kotarba OPI maj POJĘCIA: WIEDZA CHRONIONA, ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ

8 Wiesław Kotarba OPI maj RODZAJE WIEDZY CHRONIONEJ WIEDZA CHRONIONA WIEDZA UTAJNIONA WIEDZA JAWNA CHRONIONA Źródło: Opracowanie własne

9 Wiesław Kotarba OPI maj RODZAJE WIEDZY Źródło: Opracowanie własne

10 Wyklad lato_08 Wiesław Kotarba10 PODZIAŁ WIEDZY JAWNEJ CHRONIONEJ ZE WZGLĘDU NA JEJ PRZEDMIOT ORAZ RODZAJ I ZAKRES OCHRONY Źródło: Opracowanie własne

11 Wiesław Kotarba PWzuber ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CHRONIONĄ TO: formułowanie modelu ochrony wiedzy określanie polityki i strategii ochrony wiedzy tworzenie wiedzy chronionej uzyskiwanie ochrony wiedzy korzystanie z wiedzy chronionej (udostępnianie, obrót) ustalanie miejsca ochrony wiedzy w strukturze organizacji przepływ informacji dla potrzeb ochrony i korzystania z wiedzy chronionej dostęp do informacji o ochronie wiedzy (bazy wiedzy chronionej) ustalanie relacji pracodawca - pracownik w zakresie prawa do praw wyłącznych, określanie zasad wynagradzanie twórców tworzenie systemów wspomagania twórczości intelektualnej Źródło: Opracowanie własne

12 Wiesław Kotarba OPI maj MODEL OCHRONY WIEDZY

13 Wiesław Kotarba OPI maj MODEL OCHRONY WIEDZY W ORGANIZACJI STRATEGIE ORGANIZACJI Źródło: opracowanie własne UZYSKIWANIE OCHRONY (rozwiązań, oznaczeń) OCENA ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ WIEDZY (rozwiązań, oznaczeń i utworów) OCENA CELOWOŚCI UZYSKANIA OCHRONY (rozwiązań, oznaczeń) KORZYSTANIE Z WIEDZY CHRONIONEJ (własnej i obcej) IDENTYFIKACJA WIEDZY (w tym podlegającej ochronie) OCENA korzystania z wiedzy chronionej KREOWANIE WIEDZY OCENA CELOWOŚCI UTRZYMANIA OCHRONY

14 Wiesław Kotarba OPI maj IDENTYFIKACJA WIEDZY BADANIE ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ POZYSKIWANIE WIEDZY CHRONIONEJ KORZYSTANIE Z WIEDZY CHRONIONEJ OCENA UPROSZCZONY MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZA CHRONIONĄ Źródło: opracowanie wlasne

15 Wiesław Kotarba OPI maj STRATEGIE OCHRONY WIEDZY

16 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie organizacji a ochrona wiedzy

17 Wiesław Kotarba OPI maj STRATEGIA ORGANIZACJI ANALIZA STRATEGICZNA PROGNOZY OCHRONY WIEDZYPROGNOZY RYNKOWE BADANIE STANU I TRENDÓW ZMIAN OCHRONY WIEDZY BADANIE STANU RYNKU W ŚWIECIE WYKORZYSTANIE BADAŃ I ANALIZ PATENTOWYCHBADANIE TRENDÓW RYNKU OCENA POSIADANEJ WIEDZY CHRONIONEJMARKETING (w tym dystrybucja) PROJEKTOWANIE ZMIAN STRATEGII OCHRONY WIEDZYSTRATEGIE MARKETINGOWE POZYSKIWANIE WIEDZY CHRONIONEJ Z ZEWNĄTRZWSPÓŁPRACA NA RYNKU (POWIĄZANIA RYNKOWE) Źródło: Opracowanie własne

18 Wiesław Kotarba OPI maj Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 193.

19 Wiesław Kotarba OPI maj Elektroniczne bazy informacji patentowej Na dyskach CD- ROM / DVD ON-LINE Komercyjne Darmowe Bibliograficzne Pełnotekstowe Krajowe Regionalne Międzynarodowe Bazy zgłoszeń patentowych Bazy udzielonych patentów Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 180.

20 Wiesław Kotarba OPI maj STRATEGIE ORGANIZACJI STRATEGIA OGÓLNA OCHRONY WIEDZY STRATEGIE SZCZEGÓŁOWE OCHRONY WIEDZY STRATEGIE KWALIFIKOWANIA (ROZWIĄZAŃ I UTWORÓW) DO OCHRONY I JEJ UZYSKIWANIA STRATEGIE ZABEZPIECZANIA WIEDZY CHRONIONEJ Źródło: Opracowanie własne pasywneobronneekspansji RODZAJE STRATEGII W OCHRONIE WIEDZY STRATEGIE KORZYSTANIA Z WIEDZY CHRONIONEJ

21 Wiesław Kotarba OPI maj PROCES TWORZENIA POLITYKI OCHRONY WIEDZY KWALIFIKOWANIE DO OCHRONY UZYSKIWANIE OCHRONY KORZYSTANIE Z OCHRONY ZABEZPIECZANIE WIEDZY CHRONIONEJ STRATEGIE SZCZEGÓŁOWE STRATEGIA OCHRONY Σ strategii szczegółowych POLITYKA OCHRONY Σ strategii ochrony Źródło: Opracowanie własne

22 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie kwalifikowania rozwiązań i oznaczeń do ochrony

23 Wiesław Kotarba OPI maj Źródło: Opracowanie własne Strategie kwalifikowania rozwiązań i oznaczeń do ochrony

24 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie uzyskiwania ochrony (przykład wynalazek)

25 Wiesław Kotarba PWzuber STRATEGIE UZYSKIWANIA OCHRONY KIEDY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? JAK NAJSZYBCIEJ W WYBRANYM CZASIE ZAKRES OCHRONY GDZIE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? TYLKO W KRAJU TYLKO ZA GRANICĄ – GDZIE? I W KRAJU I ZA GRANICĄ WYBÓR PROCEDURY POSTĘPOWANIE ZGŁOSZENIOWE Strategie uzyskiwania ochrony. Źródło: Opracowanie własne

26 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie korzystania z wiedzy chronionej.

27 KORZYSTANIE Z CHRONIONEGO WYNALAZKU niekomercyjne ocena, analiza badanie dydaktyka komercyjne licencjacesja otwarta dorozumiana przymusowa pełna, niepełna wyłączna, niewyłączna 27Wiesław Kotarba OPI maj 2008 Źródło: Opracowanie własne

28 KORZYSTANIE Z CHRONIONYCH UTWORÓW (poza programami komputerowym) Użytek własny komercyjne Licencje własnościowe - pełna, - niepełna - wyłączna - niewyłączna Użytek publiczny - biblioteki, środki przekazu… - cytowanie: (analiza, wyjaśnianie, krytyka, dydaktyka) Pola eksploatacji: 1,2,3… n LICENCJE WOLNE Cesja Np.: GNU Free Documentation Licence. GNU Free Documentation Licence - można sporządzać dowolną liczbę kopii dowolnymi środkami technicznymi - dowolna redystrybucja, w tym również w celach komercyjnych (można np: stworzyć wyciąg z Wikipedii i sprzedawać go w formie książkowej bez wnoszenia żadnych opłat autorom, albo użyć zdjęcie pobrane z Wikipedii na okładce swojej książki -dozwolone przeróbki (np.: fotomontaż, albo włączenie fragmentu tekstu z Wikipedii do swojego opracowania czy reportażu WYMÓG: - podać źródło: artykuł …, Wikipedia, licencja: [GNU FDL], autorzy (jeśli są podani) Np.: GNU Free Documentation Licence. GNU Free Documentation Licence - można sporządzać dowolną liczbę kopii dowolnymi środkami technicznymi - dowolna redystrybucja, w tym również w celach komercyjnych (można np: stworzyć wyciąg z Wikipedii i sprzedawać go w formie książkowej bez wnoszenia żadnych opłat autorom, albo użyć zdjęcie pobrane z Wikipedii na okładce swojej książki -dozwolone przeróbki (np.: fotomontaż, albo włączenie fragmentu tekstu z Wikipedii do swojego opracowania czy reportażu WYMÓG: - podać źródło: artykuł …, Wikipedia, licencja: [GNU FDL], autorzy (jeśli są podani) 28Wiesław Kotarba OPI maj 2008 Źródło: Opracowanie własne

29 KORZYSTANIE Z CHRONIONYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH LICENCJE WŁASNOŚCIOWELICENCJE WOLNECESJA UŻYTEK NIEKOMERCYJNY UŻYTEK KOMERCYJNY Wolne Oprogramowanie: Licencja GNU GPL: - wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0) - wolność analizowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1) - wolność rozpowszechniania kopii (wolność 2) -wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń (wolność 3). Wolne Oprogramowanie: Licencja GNU GPL: - wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0) - wolność analizowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1) - wolność rozpowszechniania kopii (wolność 2) -wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń (wolność 3). 29Wiesław Kotarba OPI maj 2008 Źródło: Opracowanie własne

30 WYNALAZEKUTWORY (bez programów komputerowych) PROGRAMY KOMPUTEROWE Korzystanie niekomercyjne badanie, ocena, nauczanie użytek osobisty, prawo cytatu licencja (nie ma użytku osobistego) Wprowadzanie wytworów zawierających chronioną własność intelektualną do obrotu licencja Zakres korzystania komercyjnego przez nabywców wytworów zawierających chronioną własność intelektualną każdy dozwolony każdorazowo należy uzyskać licencję (kopiowanie, odtwarzanie, nadawanie, wykonanie….) określony w licencji KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 30Wykład lato_08 Wiesław Kotarba Źródło: Opracowanie własne

31 Wykład lato_08 Wiesław Kotarba31 WYNAGRODZENIA I OPŁATY ZA UTWORY AUDIOWIZUALNE Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: 1.Za każdorazowe publiczne odtwarzanie, nadawanie, retransmisję itd. - legalnie nabytego nagrania (restauracje, sklepy, fryzjerzy, szewcy…., imprezy, bale, dyskoteki, wystawy, pokazy, internet….) ZAIKSSTOARTZPAV SAWP TWÓRCYWYKONAWCYPRODUCENCI 2. Opłaty wnoszone przez producentów urządzeń (odtwarzanie, kopiowanie, nagrywanie…) i czystych nośników

32 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie zabezpieczania ochrony wiedzy

33 Wiesław Kotarba OPI maj Źródło: Opracowanie własne

34 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie obrony przed istniejącą wiedzą chronioną Badanie czystości ochronnej Wywiad gospodarczy Stwierdzenie przeszkody Wybór taktyk (i) Taktyki walki Zakup licencji Zakup praw Franchising Licencje krzyżowe Obejście ochrony Korzystanie zaraz po wygaśnięciu ochrony Korzystanie poza terytorium ochrony Licencja przymus. Unieważnienie Nielegalne korzystanie Strategie obrony przed cudzą (istniejącą) wiedzą chronioną - strategie obronne Źródło: Opracowanie własne Taktyki współpracy

35 Wiesław Kotarba OPI maj Strategie cząstkowe ekspansji (ataku) Badanie wiedzy konkurenta Wywiad gospodarczy Stwierdzenie potencjalnej przeszkody Wybór taktyk (i) Taktyki współpracy Taktyki walki Udzielenie licencji Sprzedaż praw Franchising Skupowanie wiedzy Licencje krzyżowe Pozorne zgłoszenia Patenty papierowe Ochrona drzewiasta Utrudnianie ochrony Wyprzedzanie Sieci praw Strategie obrony przed cudzą mogącą podlegać ochronie - strategie ekspansji (ataku) Źródło: Opracowanie własne

36 Wiesław Kotarba OPI maj PODSUMOWANIE

37 Wiesław Kotarba OPI maj Wiedza – w tym podlegająca ochronie, stanowi istotny czynnik produkcji decydujący o przewadze konkurencyjnej 2.Zarządzanie wiedzą chronioną wymaga znajomości zasad ochrony wiedzy i obrotu nią, w tym w szczególności: Zakresów praw wyłącznych Systemów uzyskiwania ochrony Sposobów korzystania z wiedzy chronionej (udostępnianie, obrót) Organizacji ochrony wiedzy (polityki, strategie, miejsce w strukturze organizacyjnej, przepływ informacji dla potrzeb ochrony i korzystania z wiedzy chronionej) Dostępu do informacji o ochronie wiedzy (bazy wiedzy chronionej)

38 Wiesław Kotarba OPI maj Cele wykorzystania informacji patentowej w poszczególnych etapach procesu innowacyjnego Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s. 180.

39 Wiesław Kotarba OPI maj Prace badawczo- - rozwojowe Dokonanie rozwiązania Ochrona wiedzy Wdrożenie i produkcja Modernizacja IP o konkurencji IP o kooperacji IP o stanie techniki IP o stanie prawnym IP o systemach patentowych IP o trendach IP do zbadania zdolności patentowej IP do zbadania czystości patentowej Monitoring technologii Źródło: L. Żurawowicz. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Red. W. Kotarba. PWE Warszawa 2006, s Monitoring technologii ETAPY KATEGORIE IP Model procesu innowacyjnego uwzględniający informację patentową

40 Korzyści z zarządzania wiedzą chronioną efektywne programowanie prac n+b+r i organizacji procesów gospodarczych, nawiązywanie i rozwijanie współpracy naukowej i gospodarczej z zagranicą, korzystanie z dorobku światowego w zakresie wcześniej i aktualnie chronionej wiedzy, osiąganie stabilnej pozycji na rynku, ustalanie struktury asortymentowej wyrobów, ustanawianie określonych segmentów rynku, kształtowanie image wyrobów i usług, tworzenie pewnych grup klientów, którzy identyfikują się z określonymi towarami, reklamowanie i oferowanie własnego dorobku innym, możliwość kształtowania własnej polityki cenowej, motywowanie pracowników. Źródło: Opracowanie własne 40Wiesław Kotarba OPI maj 2008

41 41 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Wiesław Kotarba OPI maj 20081 ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ Wiesław Kotarba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google