Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII Dr Zbigniew Krzewiński Konin, 24.11.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII Dr Zbigniew Krzewiński Konin, 24.11.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji."— Zapis prezentacji:

1 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII Dr Zbigniew Krzewiński Konin, 24.11.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji podejmowanych na regionalnym poziomie

2 Zbiorcze określenie monopoli prawnych obejmujące m.in.: dobra niematerialne (prawo autorskie) własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa "Prawo własności przemysłowej", ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4 Dobra objęte prawem autorskim są chronione począwszy od ich powstania. Na podstawie umów międzynarodowych ta ochrona obowiązuje we wszystkich krajach świata. ZAKRES OCHRONY – PRAWO AUTORSKIE

5 Prawa osobowe Prawa majątkowe Pola ekslploatacji ZAKRES OCHRONY – PRAWO AUTORSKIE

6 Pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w podpunkcie b – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, PRAWO AUTORSKIE – PRZEDMIOT OBROTU

7 Pola eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleiformatycznych, używania we wszystkich formach reklamy, umieszczanie na towarach lub opakowaniach, Zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez Zamawiającego jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, personalnych i gospodarczych PRAWO AUTORSKIE – PRZEDMIOT OBROTU

8 Prawa majątkowe – własność firmy (umowy z pracownikami) Licencje (przedmiot obrotu): pola eksploatacji zakres, miejsce i czas Rodzaj licencji licencje niewyłączne – wielu użytkowników może korzystać równocześnie licencje wyłączne – tylko dla danego użytkownika – przy umowie o dzieło Sublicencja – licencjobiorca może udzielić dalszej licencji PRAWO AUTORSKIE – ZARZĄDZANIE

9 Wymagane jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP Decyzja w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw do rejestracji ZAKRES OCHRONY – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

10 Prawo wydane osobie fizycznej lub prawnej do zabronienia innym osobom fizycznym lub prawnym zarobkowego bądź zawodowego użytkowania danego wynalazku. Prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku. ZAKRES OCHRONY – PANENT

11 Skóra oblekająca technologię (Derrik de Kerckhove, University of Toronto) postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji (Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12. 2001 w sprawie wzorów wspólnotowych) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) ZAKRES OCHRONY – WZÓR PRZEMYSŁOWY (DESIGN)

12 Niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logotyp projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia. Główny cel: ochrona pochodzenia produktu (jakość, marka) Polska – znak słowno-graficzny ZAKRES OCHRONY – ZNAK TOWAROWY

13 OdkrycieInkubacjaAkceleracja TRANSFER TECHNOLOGII

14 Open innovation - w świecie szeroko rozpowszechnianej wiedzy, firmy nie mogą wyłącznie polegać na swoich własnych badaniach, ale powinny nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm. Ponadto firmy powinny udostępniać swoje wynalazki, które nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. Henry Chesbrough, University of Berkley

15 nauka biznes TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

16 nauka know-how biznes cash

17 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII nauka prestiż biznes know-how

18 PLATFORMY TRANSFERU TECHNOLOGII Badania zamawiane Licencje i patenty Wspólne projekty: partnerstwa i konsorcja Ekspertyzy Firmy typu spin-off i spin-out

19 Platformy współpracy Badania dla biznesu?

20 BARIERY TRANSFERU Analizy teoretyczne oderwane od rzeczywistości Zbyt dużo wiedzy, za mało konkretnych zastosowań Bardzo wysokie koszty bezpośrednie i overheady

21 CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII Niedocenianie roli wsparcia transferu – obsługa procesu licencjonowania i patentowania Interfejs uczelni dla przedsiębiorców Systemowe rozwiązanie prowadzące do stałego źródła dochodów

22 WIELOSTRONNOŚĆ PROCESU TRANSFERU TECHNOLOGII Jednostka macierzysta Wynalazca Firma

23 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII Wspólne projekty Funding EUREKA

24 HANDEL PRAWAMI AUTORSKIMI

25 PROJEKTY BILTERALNE prawo do eksploatacji wyników (prawa majątkowe) – pola eksploatacji prawo do publikacji wyników (cele niekomercyjne) wyłączność na eksploatację wyników poufność

26 CYKL PROJEKTU ProposalKick-offWorkMilestonesResults

27 PRAWA AUTORSKIE W KONSORCJUM Pełne prawa dla wszystkich członów konsorcjum do wiedzy wytworzonej w projekcie Ograniczenie eksploatacji praw tylko do pracy nad projektem Cesja praw do eksploatacji na jednego partnera (lidera)

28 WYODRĘBNIENIE ORGANIZACYJNE Nowa firma Startup Spin- off Spin- out

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII Dr Zbigniew Krzewiński Konin, 24.11.2010 Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google