Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII"— Zapis prezentacji:

1 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII
Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji podejmowanych na regionalnym poziomie WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII Dr Zbigniew Krzewiński Konin,

2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Zbiorcze określenie monopoli prawnych obejmujące m.in.: dobra niematerialne (prawo autorskie) własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)

3 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa "Prawo własności przemysłowej", ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4 ZAKRES OCHRONY – PRAWO AUTORSKIE
Dobra objęte prawem autorskim są chronione począwszy od ich powstania. Na podstawie umów międzynarodowych ta ochrona obowiązuje we wszystkich krajach świata.

5 ZAKRES OCHRONY – PRAWO AUTORSKIE
Prawa osobowe Prawa majątkowe Pola ekslploatacji

6 PRAWO AUTORSKIE – PRZEDMIOT OBROTU
Pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w podpunkcie b – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie , a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

7 PRAWO AUTORSKIE – PRZEDMIOT OBROTU
Pola eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleiformatycznych, używania we wszystkich formach reklamy, umieszczanie na towarach lub opakowaniach, Zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez Zamawiającego jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, personalnych i gospodarczych

8 PRAWO AUTORSKIE – ZARZĄDZANIE
Prawa majątkowe – własność firmy (umowy z pracownikami) Licencje (przedmiot obrotu): pola eksploatacji zakres, miejsce i czas Rodzaj licencji licencje niewyłączne – wielu użytkowników może korzystać równocześnie licencje wyłączne – tylko dla danego użytkownika – przy umowie o dzieło Sublicencja – licencjobiorca może udzielić dalszej licencji

9 ZAKRES OCHRONY – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Wymagane jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP Decyzja w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw do rejestracji

10 ZAKRES OCHRONY – PANENT
Prawo wydane osobie fizycznej lub prawnej do zabronienia innym osobom fizycznym lub prawnym zarobkowego bądź zawodowego użytkowania danego wynalazku. Prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku.

11 ZAKRES OCHRONY – WZÓR PRZEMYSŁOWY (DESIGN)
„Skóra oblekająca technologię” (Derrik de Kerckhove, University of Toronto)  ”postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji” (Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z w sprawie wzorów wspólnotowych) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM)

12 ZAKRES OCHRONY – ZNAK TOWAROWY
Niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logotyp projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia. Główny cel: ochrona pochodzenia produktu (jakość, marka) Polska – znak słowno-graficzny

13 TRANSFER TECHNOLOGII Odkrycie Inkubacja Akceleracja

14 Open innovation - w świecie szeroko rozpowszechnianej wiedzy, firmy nie mogą wyłącznie polegać na swoich własnych badaniach, ale powinny nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm. Ponadto firmy powinny udostępniać swoje wynalazki, które nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. Henry Chesbrough, University of Berkley

15 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII
nauka biznes

16 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII
nauka know-how biznes cash

17 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII
nauka prestiż biznes know-how

18 PLATFORMY TRANSFERU TECHNOLOGII
Badania zamawiane Licencje i patenty Wspólne projekty: partnerstwa i konsorcja Ekspertyzy Firmy typu spin-off i spin-out

19 Badania dla biznesu? Platformy współpracy

20 BARIERY TRANSFERU Analizy teoretyczne oderwane od rzeczywistości
Zbyt dużo wiedzy, za mało konkretnych zastosowań Bardzo wysokie koszty bezpośrednie i overheady

21 CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII
Niedocenianie roli wsparcia transferu – obsługa procesu licencjonowania i patentowania Interfejs uczelni dla przedsiębiorców Systemowe rozwiązanie prowadzące do stałego źródła dochodów

22 Jednostka macierzysta
WIELOSTRONNOŚĆ PROCESU TRANSFERU TECHNOLOGII Jednostka macierzysta Wynalazca Firma

23 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII
Wspólne projekty TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII „Funding EUREKA”

24 HANDEL PRAWAMI AUTORSKIMI

25 PROJEKTY BILTERALNE prawo do eksploatacji wyników (prawa majątkowe) – pola eksploatacji prawo do publikacji wyników (cele niekomercyjne) wyłączność na eksploatację wyników poufność

26 CYKL PROJEKTU Proposal Kick-off Work Milestones Results

27 PRAWA AUTORSKIE W KONSORCJUM
Pełne prawa dla wszystkich członów konsorcjum do wiedzy wytworzonej w projekcie Ograniczenie eksploatacji praw tylko do pracy nad projektem Cesja praw do eksploatacji na jednego partnera (lidera)

28 WYODRĘBNIENIE ORGANIZACYJNE
Spin-out Spin-off Startup Nowa firma

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google