Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie PO KL -podstawowe informacje Magdalena Książek Zespół Komunikacji Zewnętrznej

2 2 Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach PARP w perspektywie finansowej jest zaangażowana między innymi we wdrażanie: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Budżet: 672 mln EUR Poddziałanie Budżet: 374 mln EUR Całkowity budżet NSRO na lata wynosi 85,6 mld EUR, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: mld EUR (8,4% budżetu NSRO). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

3 Poddziałanie PO KL Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym 2009 rok – 509 mln PLN, w tym na: -ogólnopolskie projekty otwarte – 204,5 mln PLN (40% tegorocznej alokacji) - termin naboru 17 kwietnia – nabór zakończony -ponadregionalne projekty zamknięte – 204,5 mln PLN (40% tegorocznej alokacji) – termin naboru 16 kwietnia – nabór zakończony - projekty studiów podyplomowych – 100 mln PLN (20% tegorocznej alokacji) - termin naboru 17 kwietnia – nabór zakończony

4 Działania realizowane przez PARP w Priorytecie II PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla: Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia dla pracujących. Cel Priorytetu II: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw, poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

5 Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Typy projektów – wybierane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne : 80% mikro i małe, 70 % średnie, 60% duże przedsiębiorstwa; na szkolenia specjalistyczne: 45% mikro i małe, 35% średnie, 25% duże przedsiębiorstwa. Doradztwo 50%.

6 Warunek ubiegania się o wsparcie – posiadanie przez przedsiębiorców struktur organizacyjnych (lub ew. siedzib w przypadku grupy przedsiębiorców) w co najmniej dwóch województwach Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa – m.in. przedstawicielstwa, filie, oddziały Grupa przedsiębiorstw: - przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu definicji z Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/ przedsiębiorstwa powiązane umowami franczyzy - przedsiębiorstwa powiązane umowami agencyjnymi - przedsiębiorstwa działające wspólnie na podstawie wspólnej strategii lub współpracujące w formie powiązania kooperacyjnego lub klastra PODDZIAŁANIE POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

7 Doradztwo Cross- financing Pomoc de minimis Pomoc dla MSP Szkolenia Pomoc na szkolenia Pomoc de minimis Rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach Poddziałania:

8 PODDZIAŁANIE POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Pomoc szkoleniowa – intensywność pomocy zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008: Wielkość firmy Szkolenie Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ogólne80%70%60% Specjalistyczne45%35%25% Pracownicy w gorszym położeniu – podniesienie wielkości o 10 p.p. (maks. do 80%) Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 2 mln EUR

9 Pomoc publiczna na doradztwo– intensywność pomocy: Duże przedsiębiorstwa – pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1998/2006 Małe i średnie przedsiębiorstwa – zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008 Do 50% PODDZIAŁANIE POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

10 Efekt zachęty – kiedy zostaje spełniony? 1)Wniosek o dofinansowanie złożony przed rozpoczęciem realizacji projektu – dotyczy wszystkich przedsiębiorców wymienionych we wniosku 2)Zgłoszenie złożone przed zawarciem umowy szkoleniowo-doradczej – dotyczy wszystkich przedsiębiorców nie wskazanych wprost we wniosku 3)Warunek dodatkowy dla dużych przedsiębiorstw (do zweryfikowania przez udzielającego pomoc publiczną) - dzięki przyznanemu dofinansowaniu: rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony lub zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony lub całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona lub nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu. PODDZIAŁANIE POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

11 Pomoc de minimis na wydatki w ramach cross-financing: adaptacja pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup środków trwałych (lub leasing finansowy i zwrotny) o wartości pow. 350 PLN zakup mebli (lub leasing finansowy i zwrotny) łącznie do 10% wartości projektu dofinansowanie maksymalnie do 100% wydatków CROSS-FINANCING = AMORTYZACJA Wkład prywatny: wynagrodzenia uczestników szkoleń wynagrodzenia trenerów wewnętrznych (dot. projektów własnych przedsiębiorców) wkład pieniężny ( tylko w przypadku projektów – studia podyplomowe)

12 PODDZIAŁANIE POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Etapy oceny wniosków – dokonywana w oparciu o: 1) Kryteria formalne 2) Kryteria dostępu 1) Kryteria merytoryczne 2) Kryteria horyzontalne 3) Kryteria strategiczne Kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne – charakter ogólny, wspólne dla wszystkich priorytetów PO KL Kryteria dostępu i strategiczne – specyficzne dla danego konkursu Ocena formalna Ocena merytoryczna

13 PROCES WYBORU WNIOSKÓW Przygotowanie i złożenie wniosku Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne Protest Przekazanie do KOP lub odrzucenie

14 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku Miejsce składania wniosków – siedziba PARP: - Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał) - Wersja papierowa i elektroniczna - Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna) - Wniosek podpisany i opieczętowany - Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów

15 Procedura oceny formalnej: Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych Istnieje możliwość poprawy błędów formalnych Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów dostępu są odrzucane Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

16 Kryteria formalne: złożenie we właściwej instytucji (PARP) złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zamknięciem – data wpływu) wypełnienie w języku polskim kompletność wniosku PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

17 Kryteria formalne c.d.: załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs działania w projekcie nie mogą być finansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

18 Kryteria dostępu: Kryterium ponadregionalności Wartość projektu 400 tys. – 15 mln PLN Projekty maksymalnie 24 miesięczne Data rozpoczęcia projektu nie późniejsza niż 30 września 2009 Projekt nie zawiera elementów ogólnopolskich projektów otwartych oraz projektów studiów podyplomowych Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP) Projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy z zarządzania wiekiem

19 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna Wynik oceny formalnej W ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosków do oceny merytorycznej - informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia ostatniej oceny formalnej - informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu TAKNIE

20 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP) Ocena w ciągu 45 dni roboczych od daty poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej Każdy wniosek oceniają dwie osoby Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)

21 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria Merytoryczne Jakościowe Finansowe Beneficjenta

22 Kryteria merytoryczne - jakość projektu: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL) Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych Wartość dodana projektu Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej Rezultaty projektu Racjonalność harmonogramu działań PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

23 Kryteria merytoryczne – Beneficjent wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny) sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji) Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

24 Kryteria horyzontalne Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym zgodność z prawodawstwem krajowym Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej

25 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria strategiczne: Minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu Spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching).

26 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów Rekomendowane projekty: punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny spełnione kryteria horyzontalne Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryteriów strategicznych – max. 20 pkt W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna

27 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Weryfikacja budżetu – zgodnie z kryteriami dot. finansowania Możliwość redukcji wydatków lub zwiększenia dofinansowania maks. o 5% Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej Publikacja listy rankingowej

28 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Ranking tworzony wg: 1)Liczby punktów ogółem otrzymanej w trakcie oceny merytorycznej 2)Taka sama liczba punktów – rekomendowane są projekty z największą liczbą punktów w kategoriach: a)rezultaty; b)uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, c)działania, d)grupa docelowa projektu, e)potencjał wnioskodawcy oraz sposób zarządzania projektem Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa

29 Dziękuję za uwagę. Telefony Informatorium , , ,


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google