Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu

2 Wykaz obszarów tematycznych oraz alokacja środków MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Obszar programowyŚrodki A. Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów EUR B. Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola EUR C. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii EUR D. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych EUR E. Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej EUR F. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia EUR G. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego EUR H. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego EUR I. Fundusz Stypendialny EUR Razem alokacja netto przyznana Rzeczypospolitej Polskiej EUR

3 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Obszar programowyŚrodki A. Technologie wychwytywania i składowania CO 2 (CCS) EUR B. Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego EUR C. Dwustronna współpraca badawcza EUR D. Dwustronny program stypendialny EUR E. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia EUR F. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć EUR G. Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych EUR H. Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości EUR I. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych EUR Razem alokacja netto przyznana Rzeczypospolitej Polskiej EUR

4 Mechanizm Finansowy EOG A.Obszar programowy: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt(y) predefiniowane: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów - ogólnokrajowa kampania informacyjna podnosząca świadomość na temat różnorodności biologicznej Dostępna alokacja: 20 mln euro

5 Mechanizm Finansowy EOG B.Obszar programowy: Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Partner programu z krajów darczyńców: Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF) Projekt(y) pre-definiowane: Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU)), Wzmocnienie potencjału technicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, sprzętu laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU)),

6 Mechanizm Finansowy EOG Monitorowanie efektów realizacji projektu PL100 Wzrost efektywności działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich (Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF)), Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Norweski Urząd ds. Kartografii (Norwegian Mapping Authority)). Dostępna alokacja: 15 mln euro

7 Mechanizm Finansowy EOG C. Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Cel: Zmniejszone emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza Rezultaty: Polepszona efektywność energetyczna w budynkach, Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych, Rozbudowane strategie w celu polepszenia wykorzystania schematu zielonych inwestycji, Polepszona zdolność do tworzenia rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym, Wzrost świadomości społecznej i edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, Wzrost świadomości społecznej i edukacji w zakresie kwestii dotyczących efektywności energetycznej.

8 Mechanizm Finansowy EOG Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt(y) pre-definiowany(e): Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku Dostępna alokacja: 75 mln euro

9 Mechanizm Finansowy EOG D. Obszar programowy: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Program: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Cel: Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wkładu w sprawiedliwość społeczną, demokrację i zrównoważony rozwój Operator Programu: Zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej przez Krajowy Punkt Kontaktowy po konsultacjach z Państwami- Darczyńcami Dostępna alokacja: 37 mln euro

10 Mechanizm Finansowy EOG E.Obszar programowy: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej Program: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dostępna alokacja: 9,5 mln euro

11 Mechanizm Finansowy EOG Projekt predefiniowany: Projekt predefiniowany, wdrażany w partnerstwie pomiędzy Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii i Związkiem Miast Polskich (współdziałającym z innymi krajowymi organizacjami samorządowymi) przyczynia się do wzmocnienia kompetencji samorządu lokalnego w obszarze współpracy międzygminnej, jak również służy opracowaniu projektów, które zostaną złożone w naborze otwartym, organizowanym przez Operatora w ramach Programu.

12 Mechanizm Finansowy EOG F. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia Program: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych Rezultaty: Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa), Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia Dostępna alokacja: 10 mln euro

13 Mechanizm Finansowy EOG G. Obszar programowy: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego Rezultaty: Odbudowane, odnowione, zabezpieczone dziedzictwo kulturowe, Udokumentowana historia kultury, Dalszy rozwój społeczności lokalnych i stworzenie zrównoważonych pod względem gospodarczym warunków do życia poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Powszechne udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

14 Mechanizm Finansowy EOG Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt(y) predefiniowane: Możliwość realizacji projektu(ów) predefiniowanego/ych we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA) Dostępna alokacja: 60 mln euro

15 Mechanizm Finansowy EOG H. Obszar programowy: Promowanie różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Program: Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (program partnerski z darczyńcami) Rezultaty: Zaprezentowanie kultury i sztuki szerokiej publiczności, Wzrost świadomości dotyczącej różnorodności kulturowej oraz umocnienie dialogu międzykulturowego.

16 Mechanizm Finansowy EOG Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerzy programu z krajów darczyńców: Norweska Rada Sztuki (NKR) przy wsparciu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA) Projekt(y) predefiniowane: Projekt(y) predefiniowane możliwe do realizacji we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego Dostępna alokacja: 10 mln euro

17 Norweski Mechanizm Finansowy A.Obszar programowy: Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) Program: Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce Rezultaty: Wychwycony i bezpiecznie zmagazynowany CO2 Pogłębiona wiedza i międzynarodowa współpraca w obszarze technologii CCS Operator Programu: Ministerstwo Gospodarki

18 Norweski Mechanizm Finansowy Partner programu z krajów darczyńców: Gassnova Projekt(y) predefiniowane: wsparcie przede wszystkim budowy instalacji CCS w Elektrowni Bełchatów oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie technologii CCS Dostępna alokacja: 137 mln euro

19 Norweski Mechanizm Finansowy B. Obszar programowy: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Program: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Cel: Promowanie godnej pracy i poprawa współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

20 Norweski Mechanizm Finansowy Rezultaty: Poprawa struktur i praktyk w zakresie dialogu społecznego i dialogu trójstronnego, Lepsze zrozumienie korzyści płynących z godnej pracy, Lepszy dostęp do zatrudnienia i uczestnictwo na rynku pracy, Większa koncentracja na wymiarze społecznym mobilności siły roboczej, Wspieranie równości płci i zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy, Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzinnym, Większe zdolności adaptacyjne i możliwości kształcenia ustawicznego pracownika. Operator Programu: Innovation Norway Dostępna alokacja: 3,1 mln euro

21 Norweski Mechanizm Finansowy C. Obszar programowy: Dwustronna współpraca badawcza Program: Norwesko-Polska Współpraca Badawcza (program partnerski z darczyńcami) Operator Programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa Partner(-zy) programu z krajów darczyńców: Norweska Rada Nauki Dostępna alokacja: 36,8 mln euro

22 Norweski Mechanizm Finansowy E. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia Program nr 1: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Rezultaty: Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa), Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia

23 Norweski Mechanizm Finansowy Program nr 2: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski z darczyńcami) Rezultaty: Zmniejszone nierówności pomiędzy grupami społecznymi, Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa), Lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia, Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia Dostępna alokacja: 60 mln euro

24 Norweski Mechanizm Finansowy F. Obszar programowy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Program: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Rezultaty: Zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć, Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Operator Programu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Projekt(y) predefiniowane: Możliwość realizacji projektu/ów predefiniowanego/ych w partnerstwie z Norweskim Centrum Badań nad Przemocą i Stresem Pourazowym (NKVTS) oraz Radą Europy Dostępna alokacja: 3 mln euro

25 Norweski Mechanizm Finansowy Nabory wniosków będą mogły być rozpoczęte dopiero po zatwierdzeniu danego Programu Operacyjnego. W ramach programów Operatorzy ogłaszać będą konkursy na projekty, w oparciu o zasady zawarte w Programach Operacyjnych. Nabory będą ogłaszane indywidualnie dla każdego obszaru tematycznego. W chwili obecnej, poszczególni Operatorzy opracowują Programy Operacyjne dla poszczególnych priorytetów. Do końca września br. Programy Operacyjne zostaną przekazane Darczyńcom w celu akceptacji (akceptacja ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy). Po zatwierdzeniu Programów Operacyjnych zostaną ogłoszone nabory wniosków. Prawdopodobnie, pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w pierwszej połowie 2012 roku.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google