Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaka pula jest do podziału? W obecnej perspektywie (2009-2014) Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekażą łącznie 1,788 mld euro Do Polski trafi 534,8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaka pula jest do podziału? W obecnej perspektywie (2009-2014) Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekażą łącznie 1,788 mld euro Do Polski trafi 534,8."— Zapis prezentacji:

1

2 Jaka pula jest do podziału? W obecnej perspektywie (2009-2014) Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekażą łącznie 1,788 mld euro Do Polski trafi 534,8 mln euro (w tym koszty zarządzania po stronie polskiej)

3 Jakie cele są do osiągnięcia? Przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią, Islandią i Liechtensteinem a Polską

4 Które obszary otrzymają wsparcie? Zakres tematycznyDostępna pula (mln euro) Ochrona środowiska i energia odnawialna110 Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego 37 Rozwój społeczny i regionalny79,54 Dziedzictwo kulturowe70 Badania naukowe i stypendia46,83 Wychwytywanie i składowanie CO2137 Schengen i sprawy wewnętrzne40 Godna praca i dialog trójstronny3,11

5 Jak działa schemat przydzielania grantów? PROGRAM 17 programów, zatwierdzanych przez państwa-darczyńców Zarządzane przez operatorów, którzy ogłaszają konkurs, organizują proces oceny, współpracują z beneficjentami, monitorują, kontrolują projekty PROJEKTY Przyczyniają się do osiągnięcia celów programów Beneficjenci przygotowują wnioski, które trafiają do operatorów, podpisują umowę z operatorem i do niego raportują postęp w projekcie Projekty predefiniowane

6 Jakie są tematy programów? Kto i kiedy będzie mógł startować w konkursach? Projekty mogą być realizowane do 30 kwietnia 2016 r.

7 Programy z dziedziny ochrony środowiska PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Dofinansowanie: – Otwarty nabór wniosków – 13 190 181 euro – Fundusz małych grantów – 4 000 000 euro – Projekty predefiniowane – 743 750 euro Program wdrażany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel ogólny – zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. Obszary tematyczne – efektywniejsze zarządzanie i monitorowanie obszarów NATURA 2000, wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej. Beneficjenci: podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządów terytorialnych, podmioty prywatne.

8 Programy z dziedziny ochrony środowiska Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii PL04 – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Dofinansowanie: otwarty nabór wniosków – 67 394 000 euro, Projekt predefiniowany – 1 213 375 euro Program wdrażany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel ogólny – Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Obszar tematyczny - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost świadomości społecznej, edukacja w zakresie efektywności energetycznej, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

9 Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia PL 07 – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Dofinansowanie - grant: 52 000 000 euro Program wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia Cel ogólny – poprawa zdrowia publicznego – program inwestycyjny Obszary tematyczne - poprawa opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych, profilaktyka chorób nowotworowych Beneficjenci - Podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych, Podmioty prowadzące działalność leczniczą, akademie medyczne, instytucje badawcze z sektora zdrowia, domy pomocy społecznej, NGOs.

10 Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia PL 13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Dofinansowanie – nabór wniosków: 15 423 206 euro projekt predefiniowany: 3 434 000 euro Program wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia Cel ogólny – ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu – program miękki Obszary tematyczne - opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu, opracowanie modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, Beneficjenci –jednostki samorządu terytorialnego

11 Nowe wsparcie dla kultury PL08 – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Dofinansowanie – nabór wniosków – 56 855 125 euro Program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel ogólny – Ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń – program inwestycyjny Obszary tematyczne – rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych, budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury, konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury Beneficjenci: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe, publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, inne.

12 Nowe wsparcie dla kultury PL09 – Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Dofinansowanie – dwa nabory wniosków: 9 755 555 euro łącznie Program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel ogólny – rozwój dialogu międzykulturowego oraz tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej Obszary tematyczne: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe, muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne. Beneficjenci – obowiązkowo we współpracy z instytucją z państw darczyńców: Państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe, Publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, Archiwa państwowe, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Od 15 czerwca do 15 października 2012 trwał I otwarty nabór wniosków. Złożono 133 wnioski, które podlegają obecnie ocenie. Kolejny nabór planowany na I/II kwartał 2013 r.

13 PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć Dofinansowanie – fundusz małych grantów: 600 000 euro -projekty predefiniowane: 2 020 750 euro Operator – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działania: – zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski, – stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi, a jst oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą, – podniesienie kompetencji służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, – lepsza ochrona ofiar, – usprawnienie systemu reagowania na przemoc w rodzinie oraz ze względu na płeć. Beneficjenci - Fundusz Małych Grantów - organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, które zajmują się udzielaniem bezpośredniej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie i ze względu na płeć

14 PL06 Program regionalny EOG Dofinansowanie – nabór wniosków: 9 544 500 euro - projekt predefiniowany:2 300 000 euro Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 projekt predefiniowany wspierający wnioskodawców/beneficjentów w przygotowaniu i wdrażaniu projektów Projekty konkursowe dotyczące: – opracowania strategii i planów ich realizacji – narzędzi wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami

15 Harmonogram naborów - planowany zakończony nabórIV kwartał brI kwartał 2013 r.II kwartał 2013 r.III kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r. Promowanie różnorodności kulturowej Norwesko- Polska Współpraca Badawcza Oszczędzanie energii i źr ó dła odnawialne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Fundusz dla organizacji pozarządowych Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Norwesko-Polska Współpraca Badawcza Ochrona r ó żnorodności biologicznej Promowanie różnorodności kulturowej Godna praca, dialog trójstronny Monitoring środowiska Dostosowanie ochrony zdrowia do trend ó w demograficznych Walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną... Rozwój miast -wzmocnienie jst Fundusz Stypendialny i szkoleniowy Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

16 O czym warto pamiętać? Wartość dofinansowania – Minimalna i maksymalna kwota grantu jest uzależniona od specyfiki programu – Najniższy poziom to 170 000 euro, oprócz Funduszu Małych Grantów – Fundusz Małych Grantów – wartość dofinansowania od 5 000 euro do 250 000 euro Obowiązek współfinansowania Projekty mogą być realizowane do 30.04.2016 r.

17 Partnerstwo z darczyńcami Partner w ramach projektu konkursowego – wspólna realizacja celów projektu Partner w przedsięwzięciach finansowanych z Funduszu Współpracy Dwustronnej, według katalogu wydatków: Opłaty, koszty podróży w ramach wizyt studyjnych oraz w związku z udziałem w konferencjach, seminariach, spotkaniach, Koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów, Koszty związane z przygotowaniem studium wykonalności, analizy finansowej i ekonomicznej Koszty konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów,

18 I co dalej? Kontakty do operatorów programów znajdują się na stronie: www.eog.gov.pl w zakładce KONTAKTY www.eog.gov.pl


Pobierz ppt "Jaka pula jest do podziału? W obecnej perspektywie (2009-2014) Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekażą łącznie 1,788 mld euro Do Polski trafi 534,8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google