Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerzy w biznesie Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS SA Ossa 19 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerzy w biznesie Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS SA Ossa 19 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Partnerzy w biznesie Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS SA Ossa 19 listopada 2009 r.

2 Pieniądzom trzeba rozkazywać a nie służyć. /Seneka/ 2AŻ

3 Agenda 1Liderzy w biznesie. 2Union Investment TFI SA partnerem banków spółdzielczych 3Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA 4Wspólne cechy inwestora 3AŻ

4 4 1Liderzy w biznesie 2Union Investment TFI SA partnerem banków spółdzielczych 3Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA 4Wspólne cechy inwestora

5 Union Investment najlepszym TFI w 2009 roku! Union Investment już po raz siódmy z rzędu – piąty jako zwycięzca – stanęło na podium dorocznego rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz firmy Analizy Online uzyskując 85,3 punktów na 100 możliwych. W grupie funduszy bezpiecznych na pierwszym miejscu znalazł się subfundusz UniKorona Pieniężny. Wiceliderami w swojej grupie zostały: UniKorona Akcje i UniKorona Zrównoważony. Maksymalną liczbę punktów Union Investment TFI SA zdobyło za politykę informacyjną. Wysokie noty przyznano za stabilność zespołu zarządzających. 1. Liderzy w biznesie 5AŻ

6 Union Investment najlepszym TFI w 2009 roku! - co to oznacza dla inwestorów? Union Investment TFI potwierdza swoją mocną pozycję rynkową – profesjonalnego TFI, które stosuje najwyższe standardy i wysoką skuteczność w zarządzaniu funduszami. Union Investment TFI jest niezawodnym partnerem nie tylko w latach hossy, ale również kryzysu. 1. Liderzy w biznesie 6AŻ

7 7 1Lider na Forum liderów – krótko o Union Investment TFI SA 2Union Investment TFI SA partnerem banków spółdzielczych 3Rekomendacje produktowe Union Investment 4Wspólne cechy inwestora

8 Union Investment TFI SA partnerem banków spółdzielczych Aktywa w zarządzaniu: 3 mld PLN* –52% stanowią środki instytucjonalne –48% środki klientów detalicznych. 149 umów podpisanych z bankami spółdzielczymi 119 banków spółdzielczych przeszkolonych przez Towarzystwo i zarejestrowanych w Systemie Agenta Transferowego: Stan na r. 2. Union Investment TFI SA partnerem Banków Spółdzielczych 8AŻ

9 Bank spółdzielczy dziś i jutro 2. Union Investment TFI SA partnerem Banków Spółdzielczych 9 Ograniczona oferta produktowa Rosnące wymagania klientów Spadek marżowości produktów Rosnąca konkurencja AŻ

10 Zmiana pozycjonowania banków spółdzielczych 2. Union Investment TFI SA partnerem Banków Spółdzielczych 10 Bank Przyszłości Oferta dopasowana do oczekiwań klientów Kompleksowa obsługa finansowa Zysk z produktów parabankowych Troska o klienta Zawsze o krok przed konkurencją 10AŻ

11 Wsparcie sprzedaży 2. Union Investment TFI SA partnerem Banków Spółdzielczych 11 Wsparcie sprzedaży Marketing Szkolenia Komunikacja Operacyjno-prawne Obsługa operacyjna i prawna Profesjonalnie przygotowany system szkoleń Materiały reklamowe, konkursy Stałe komentarze rynkowe 11AŻ

12 12AŻ 1Lider na Forum liderów – krótko o Union Investment TFI SA 2Union Investment TFI SA partnerem banków spółdzielczych 3Rekomendacje produktowe Union Investment 4Wspólne cechy inwestora

13 Akcje na start! Optional: Feld für Logo des Kunden (Stand = optisch ausgeglichen) oder für geeignetes Bildmotiv (Höhe = 6,49 cm, Breite nach links variabel, maximal 10,5 cm) 3. Rekomendacje produktowe Union Investment Typy inwestycyjne Union Investment dla klienta detalicznego

14 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy Inwestycje nPotencjał wzrostu kategorii aktywów nPozytywny odbiór rynkowy UniKorona Akcje (12 mies.) nPotencjał wzrostu kategorii aktywów UniAkcje Małych i Średnich Spółek (12 mies.) UniSicav-Balanced Strategy 3. Rekomendacje produktowe Union Investment Ryzyko inwestycyjne: niskie umiarkowane podwyższone wysokie bardzo wysokie

15 Wzrost indeksu WIG od początku roku (do ) o 41,13%. Gospodarka światowa wychodzi z recesji – w trzecim kwartale 2009 Stany Zjednoczone odnotrowały wzrost PKB 3,5% (kwartał do kwartału) Polska gospodarka jest odporna na światowy kryzys - Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotowała wzrost PKB w drugim kwartale 2009 roku +1,1% r/r. Poprawa nastrojów przedsiębiorstw – 73% firm w Polsce ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą (wzrost wskaźnika drugi kwartał z rzędu). Wzrost zaangażowania w akcje inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne), oraz napływ środków inwestorów indywidualnych do funduszy akcyjnych (TFI) szansą na dalsze wzrosty na warszawskiej giełdzie. Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniKorona Akcje od początku roku (do ): 40,41%. UniKoronaAkcje – dobre perspektywy dla indeksu WIG w horyzoncie 12 miesięcy Szanse + Uni Korona Akcje 3. Rekomendacje produktowe Union Investment

16 Fundusze małych i średnich spółek są liderami wzrostów wśród funduszy akcyjnych w bieżącym roku. Ceny akcji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce odnotowały w 2008 roku większe spadki od dużych spółek. W okresie odbicia na światowych giełdach w największym stopniu odreagowują wcześniejsze spadki Wzrost indeksów sWIG80 i mWIG40 od początku roku odpowiednio o 60,75% i 48,02%, w zestawieniu ze wzrostem indeksu WIG20 o 27,10% Dobre nastroje na giełdach światowych, wzrost konsumpcji w Polsce, oraz poprawa wyników spółek szansą na dalsze wzrosty kursów małych i średnich spółek. Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniAkcje: Małych i Średnich Spółek od początku roku (do ): 50,95%. UniAkcje Małych i Średnich Spółek – małe i średnie spółki liderami wzrostów w perspektywie 12 miesięcy Szanse + Uni Akcje Małych i Średnich Spółek Typy inwestycyjne

17 Fundusz przeznaczony jest dla osób o zrównoważonym profilu ryzyka - dywersyfikacja portfela zarówno pod kątem klas aktywów (47,5% akcje, 47,5% dług, 5% gotówka) jak i pod kątem geograficznym (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rosja, Turcja) – szansą na zainteresowanie szerokiego spektrum klientów Trend wzrostowy na giełdach może mieć długoterminowy charakter, odreagowanie cen na rynkach akcji i surowców daje większy potencjał wzrostów dla giełd regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Polska, Węgry, Czechy) Stabilizacja stóp procentowych w Polsce na niskim poziomie i oraz kursu złotego szansą na dobre wyniki z inwestycji w obligacje skarbowe, wysokie nominalne stopy procentowe na Węgrzech i w Turcji szansą na dodatkowe zyski Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniSicav- Balanced Strategy od początku istnienia do (siedem miesięcy): 22,58%. UniSicav-Balanced Strategy – Luksemburski subfundusz funduszy z wypłatą zysku w postaci dywidendy Szanse + Uni Sicav-Balanced Strategy 3. Rekomendacje produktowe Union Investment Zwrot z funduszu z uwzględnieniem wypłaconej dywidendy

18 Więcej niż lokata! Optional: Feld für Logo des Kunden (Stand = optisch ausgeglichen) oder für geeignetes Bildmotiv (Höhe = 6,49 cm, Breite nach links variabel, maximal 10,5 cm) 3. Rekomendacje produktowe Union Investment Typy inwestycyjne Union Investment dla klienta instytucjonalnego

19 19 W co lokować nadwyżki? Zarządzanie płynnością PLNStały wzrost wartości UniWIBID SFIO Zarządzanie płynnością EUR Stały wzrost wartości UniEURIBOR Lokaty krótkoterminowe (od 1 miesiąca) PLN Potencjał wzrostu Małe wahania wartości UniKorona Pieniężny Lokaty średnioterminowe (powyżej 3 miesięcy) PLN Duży potencjał wzrostu Możliwa duża zmienność wartości inwestycji UniObligacje: Nowa Europa 3. Rekomendacje produktowe Union Investment Ryzyko inwestycyjne: niskie umiarkowane podwyższone wysokie bardzo wysokie

20 20 Poziom rynkowych stóp procentowych w Polsce jest nadal wysoki w porównaniu do strefy euro oraz innych krajów wysokorozwiniętych. Utrzymywanie się inflacji na podwyższonym poziomie skutkuje zahamowaniem spadku stóp procentowych na rynku pieniężnym w Polsce w najbliższym czasie. Wyniki z inwestycji w fundusz UniWibid SFIO były wyższe od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego WIBID-u, zarówno w średnim okresie jak i w krótkich okresach. Stabilna stopa zwrotu przy zachowaniu wysokiej płynności: wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 5,80% w ciągu roku (do 31 października 2009 r.); zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej w tym okresie wyniósł 4,13%. UniWIBID SFIO – rentowność lokaty z natychmiastową płynnością Szanse + Uni WIBID SFIO 3. Rekomendacje produktowe Union Investment

21 UniWIBID SFIO – odporny na giełdowe zawirowania 3. Rekomendacje produktowe Union Investment 21 AŻ

22 22 Poziom rynkowych stóp procentowych w Polsce jest nadal relatywnie wysoki w najbliższym czasie oczekiwana jest stabilizacja. Szansa uzyskania stopy zwrotu wyższej od lokat bankowych dzięki zyskom z inwestycji w papiery skarbu państwa. Bezpieczna alternatywa dla innych inwestycji w obliczu możliwych wahań cen na światowych rynkach akcji i rynkach surowców. Niskie wahania wartości rynkowej portfela subfunduszu UniKorona Pieniężny w porównaniu do rynku akcji oraz rynku obligacji. Stopa zwrotu zapewniająca ochronę realnej wartości aktywów przy zachowaniu dużej płynności: wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 8,62% w ciągu roku (do 31 października 2009 r.). UniKorona Pieniężny – bezpieczna inwestycja w czasie wahań na rynkach finansowych Szanse + Uni Korona Pieniężny 3. Rekomendacje produktowe Union Investment

23 23 Wysokie nominalne stopy procentowe w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej szansą na wyższe zyski Możliwość dalszych obniżek stóp procentowych ze strony banków centralnych niektórych krajów szansą na wzrost cen obligacji w tych krajach. Możliwe dalsze umocnienie się walut krajów regionu powinno przyczynić się do wzrostów cen obligacji rządowych. Dywersyfikacja portfela wśród krajów takich jak Polska, Czechy, Węgry czy Turcja: geograficzne rozproszenie ryzyka inwestycyjnego. Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa na przestrzeni roku (do ): 30,04%. UWAGA! Ryzyko walutowe UniObligacje: Nowa Europa – zyskaj na stabilizacji krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej 3. Rekomendacje produktowe Union Investment Szanse + Uni Obligacje: Nowa Europa

24 24AŻ 1Lider na Forum liderów – krótko o Union Investment TFI SA 2Union Investment TFI SA partnerem banków spółdzielczych 3Rekomendacje produktowe Union Investment 4Wspólne cechy inwestora

25 25 Kim jestem? Cykl emocjonalny przeciętnego inwestora 4. Wspólne cechy inwestora

26 Dni które zrobiły 90% na WIG od 31-Gru-02 do 31-Gru WIG 29 paź 0819 wrz lip lip 08 5 sty lis 08 6 paź sty cze paź wrz 07 8 mar 07 8 gru 08 1 wrz sie 07 4 lis 08 Całkowita liczba sesji na GPW: Pominięcie podanych sesji sprowadza zwrot na WIG do -0,32%. Obliczenia własne Union Investment TFI 26AŻ 4. Wspólne cechy inwestora

27 Ryzyko nieobecności Uciekając z inwestycji w okresie korekty ryzykujesz utratę zysków. Ryzyko ominięcia dnia odbicia się rynku. Okres 10-letni (zakończony 31 grudnia 2005) Okres inwestycji klienta:S&P 500 Średnioroczna stopa zwrotu Utrzymywał kapitał pełne 10 lat9,49% Opuścił 10 najlepszych dni4,44% Opuścił 20 najlepszych dni0,61% Opuścił 30 najlepszych dni-2,70% Opuścił 40 najlepszych dni-5,48% Źródło: Standard&Poors Micropal AŻ27 4. Wspólne cechy inwestora

28 Anna Żelazna Dyrektor ds. Bankowości Spółdzielczej Tel. (022) Tel. kom. (+48) Mail. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Polna Warszawa Agent Transferowy(022) Ulgowa Infolinia dla sprzedawców Dziękuję za uwagę 28AŻ

29 29 Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źrodeł, jednakże nie możemy gwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w momencie wydania opracowania. Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest za uprzednią zgodą autorów. Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży. Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStoProcent Plus, UniKorona Zrównoważony, UniAktywnaAlokacja(95%), UniStoProcent Bis, UniStabilny Wzrost mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP. Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: UniDolar Obligacje i UniObligacje: Nowa Europa mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: (i) Skarb Państwa, NBP, (ii) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, (iii) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: UniMaxAkcje, UniMax Zagranica i UniMaxZrównoważony lokują większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania w związku z czym, istnieje ryzyko związane z inwestycjami w te instrumenty. Szczegółowy opis ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym UniFundusze FIO. Wartość aktywów netto subfunduszy: UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Polska 2012, UniMax Akcje, UniMaxZagranica, UniAkcje Małych i Srednich Spółek oraz UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa może się cechować wysoką zmiennością. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych investment.pl Zastrzeżenia


Pobierz ppt "Partnerzy w biznesie Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS SA Ossa 19 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google