Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ożywienie gospodarcze? Gdzie szukać najlepszych okazji inwestycyjnych?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ożywienie gospodarcze? Gdzie szukać najlepszych okazji inwestycyjnych?"— Zapis prezentacji:

1 Ożywienie gospodarcze? Gdzie szukać najlepszych okazji inwestycyjnych?
Adam Dakowicz Członek Zarządu AgioFunds TFI S.A. Warszawa, grudzień 2010

2 Cykl rynkowy i koncepcja czterech rynków wg Murphiego
Rynek pieniężny Rynek akcji Rynek obligacji Rynek surowcowy

3 Cykl rynkowy i koncepcja czterech rynków wg Murphiego
Drożeją surowce, rośnie inflacja, rosną stopy procentowe. Niskie stopy procentowe, początek boomu kredytowego, rośnie PKB, okres prosperity, hossa na giełdzie. Gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia, trend na rynku stóp procentowych ulega odwróceniu, rosną ceny obligacji Presja inflacyjna, nierównowaga w gospodarce, pierwsze symptomy spowolnienia.

4 Cykl rynkowy – gdzie jesteśmy?
Faza wzrostowa na rynku obligacji najprawdopodobniej zakończyła się we wrześniu W horyzoncie 12 miesięcy akcje pozostaną najbardziej perspektywiczną klasą aktywów.

5 Akcje - „model” hossy Korekta. Najczęściej płaska. Trwa 6-12 miesięcy. Rynek czeka na fundamenty. Hope rally. Odreagowanie nadmiernych emocji z ostatniej fazy bessy. Słabe dane fundamentalne, ale gasnąca dynamika spadku. Hossa inflacyjna. Fundamenty zdecydownie się poprawiają. Najbardziej zyskują akcje, surowce i na końcu nieruchomości. Hossę kończy długa seria podwyżek stóp procentowych.

6 PLN – powrót do trendu wzrostowego
Jeśli typowy schemat cykliczny miałby się powtórzyć… W lutym 2009 PLN przetestował poziomy, które w poprzednich cyklach stanowiły wsparcie techniczne. Od ponad roku PLN umacnia się zgodnie z długoterminowym trendem poprawy efektywności polskiej gospodarki względem gospodarek rozwiniętych. Ten trend będzie (z korektami) kontynuowany.

7 Obligacje skarbowe Stopy procentowa banku centralnego pozostają rekordowo długo na niezmienionym, niskim poziomie. Bank centralny dokona pierwszej podwyżki stóp procentowych w pierwszym kwartale 2011. Powinno to potwierdzić zmianę trendu na rynku obligacji. Indeks cen obligacji 5-letnich

8 WIG20 – „model” hossy w praktyce
Ubiegłoroczne (2009) silne wzrosty na rynku akcji należy uznać za klasyczne Hope Rally po silnym spadku rynków w latach Aktualnie rynek najprawdopodobniej znajduje się w końcowej fazie wielomiesięcznej konsolidacji. W październiku doszło do wybicia w górę. Końcówka roku powinna przynieść kontynuację trendu wzrostowego.

9 Wycena akcji – nie jest drogo
Pomimo znaczącego odbicia rynków akcji od dna w marcu 2009, poziom cen spółek względem historycznych średnich wskazuje, że wciąż znajdujemy się w strefie niskich wycen (poniżej poziomów średnich).

10 Historyczne wzorce na GPW
Jeśli typowy schemat cykliczny miałby się powtórzyć…

11 Prognoza AgioFunds TFI
Obecne zachowanie rynków odpowiada schematom obserwowanym na przestrzeni historycznych cykli ekonomicznych. Zarówno bessa , jak i odbicie 2009 miały typowy przebieg cykliczny. Największego podobieństwa obecnej sytuacji można się doszukiwać do okresu Wobec zapewnień rządów państw europejskich, jak i administracji amerykańskiej, iż pogorszenie sytuacji gospodarczej będzie skutkowało programami „dodruku pieniądza” na skalę większą niż interwencja , można oczekiwać narastania typowej presji inflacyjnej w gospodarce globalnej. Jeśli scenariusz inflacyjny miałby być podstawowym planem na kolejne kwartały to ostatnie wzrosty stanowią początek trendu, który powinien doprowadzić do silnej nierównowagi makroekonomicznej w perspektywie miesięcy. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo nieusprawiedliwionego fundamentami, silnego wzrostu cen aktywów inflacyjnych: akcji i surowców strategicznych oraz złota, srebra i nieruchomości.

12 Prognoza AgioFunds TFI
PLN wróci do trendu długoterminowego wzrostowego. Obecny kurs równowagi makroekonomicznej PLN, który podpowiadają działania MF i NBP to zakres 3,80-4,15 dla EUR/PLN. Rynki obligacji skarbowych znajdują w fazie zmiany trendu. Perspektywa w długim terminie negatywna. Akcje pozostaną najbardziej atrakcyjną klasą aktywów inwestycyjnych w perspektywie kolejnych kwartałów. Surowce poruszają obecnie się w rytmie rynków akcji. Kluczowe dla bieżących perspektyw rynku surowców są informacje z Chin. Metale szlachetne i metale ziem rzadkich mogą być prawdopodobnym miejscem „pompowania” kolejnej bańki spekulacyjnej.

13 AGIO SFIO AGIO Kapitał AGIO Multistrategia AGIO Specjalistyczny FIO
Niebenchmarkowy fundusz parasolowy, którego celem jest osiąganie zysków bez względu na koniunkturę. AGIO SFIO AGIO Kapitał AGIO Multistrategia

14 Dlaczego fundusz AGIO SFIO?
Fundusz nieskorelowany z indeksami giełdowymi. Statut funduszu dopuszcza zabezpieczanie otwartych pozycji w akcjach w przypadku bessy. Zdjęcie z uczestnika funduszu odpowiedzialności za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru klas aktywów. Niskie aktywa funduszu ułatwiające aktywne zarządzanie. Wynagrodzenie TFI i zarządzających uzależnione od „success fee” .

15 Kontakt Dziękuję za uwagę. AgioFunds TFI S.A. ul. Długa 16
Warszawa Kontakt

16 Disclaimer AgioFunds TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Przedstawione  wyniki funduszy (subfunduszy) mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, w wyniku których zainwestowane środki mogą ulec zmniejszeniu lub utracie. Ze  względu na skład portfela wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Materiały dotyczące funduszy (subfunduszy) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa subfunduszy, o opłatach i kosztach związanych z ich nabywaniem oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.  O ile takie wyniki są przedstawiane w danej prezentacji.  Wymagane pogrubienie fragmentu tekstu.


Pobierz ppt "Ożywienie gospodarcze? Gdzie szukać najlepszych okazji inwestycyjnych?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google