Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja techniczna sieci szerokopasmowej dla Gminy Baranów Sandomierski VINCI POLAND sp. z o.o. 10.07.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja techniczna sieci szerokopasmowej dla Gminy Baranów Sandomierski VINCI POLAND sp. z o.o. 10.07.2008."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja techniczna sieci szerokopasmowej dla Gminy Baranów Sandomierski
VINCI POLAND sp. z o.o.

2 GLOBALNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku realizowane były zgodnie ze „Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata ”, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku. Celem strategii było Tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w zakresie m.in. powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie, tworzenia wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie oraz zdolności ich wykorzystania. VINCI POLAND sp. z o.o.

3 GLOBALNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Obecnie jej kontynuacją jest dokument „Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020” - przyjęta przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. Celem strategii informatyzacji do roku 2013 i dalej do 2020 powinno być wsparcie wzrostu ekonomicznego i społecznego poprzez skuteczną stymulację wykorzystania możliwości technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich obszarach życia istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. VINCI POLAND sp. z o.o.

4 GLOBALNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Podejmowane działania dotyczyć powinny wszystkich kluczowych obszarów składających się na gospodarkę opartą na wiedzy: rozwoju systemu powszechnie dostępnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia, stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej (w tym treści wielojęzycznych), rozwoju infrastruktury teleinformatycznej państwa, w szczególności zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w nim treści, rozwoju umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w usługach społeczeństwa informacyjnego, co w szczególności spowoduje głęboką adaptację systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. VINCI POLAND sp. z o.o.

5 GLOBALNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Badania wskazują wyraźnie, że poziom rozwoju infrastruktury w Polsce, zarówno w swojej części szkieletowej jak i dostępowej, w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi, jest niski. Mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie koszt dostępu jest znacznie wyższy, a potencjalne zyski z inwestycji mniejsze, pozostają praktycznie wykluczeni ze społeczeństwa informacyjnego. W perspektywie oznacza to niewykorzystanie potencjału demograficznego, jakim dysponuje Polska, a także niewykorzystanie szans stwarzanych przez przewidywaną rewolucję technologiczną. Konsekwencją takiego scenariusza może być wzrost różnicy poziomu rozwoju gospodarczego między Polską a krajami rozwiniętymi i wspomniane „sprzężenie zwrotne niemożności”. VINCI POLAND sp. z o.o.

6 GLOBALNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Wsparciem powinny zostać objęte projekty w obszarze: Infrastruktury dostępu szerokopasmowego dla sfery publicznej i komercyjnej – ze szczególnym podkreśleniem rozwoju infrastruktury w obszarach, gdzie koszt jej budowy jest potencjalnie wysoki, natomiast efekt wykluczenia cyfrowego groźny (obszary wiejskie, instytucje edukacyjne itp.). Budowy infrastruktury teleinformatycznej dla nauki i rozwoju – która zapewni niezbędne „sprzężenie zwrotne” dla stymulacji przechodzenia z fazy B+R do aktywnego włączania się polskich jednostek naukowych do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Rozwoju platform dostępu wielokanałowego – stymulacja rozwoju infrastruktury dostępowej do usług elektronicznych realizowanych w oparciu o technologie mobilne i inne alternatywne kanały dostępu (I-DTV, PDA), ze szczególnym podkreśleniem innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach programów ramowych badań i rozwoju. VINCI POLAND sp. z o.o.

7 GLOBALNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Priorytety Strategii Kierunkowej Rozwoju Informatyzacji Polski do 2013 r. PRIORYTET I - STWORZENIE SYSTEMU USŁUG ON–LINE DLA MIESZKANCÓW - obejmuje przedsięwzięcia ukierunkowane na zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego dostępu do różnorodnych usług świadczonych droga elektroniczna, PRIORYTET II - POBUDZANIE ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY - podstawowym zadaniem polityki inwestycyjnej władz publicznych regionu oraz ich partnerów jest pobudzanie wzrostu gospodarczego województwa w celu podniesienia konkurencyjności na rynku europejskim. PRIORYTET III - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU INFORMACYJNEMU - obejmuje działania partnerów regionalnych ukierunkowane na wyrównywanie szans życiowych oraz zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich oraz grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. PRIORYTET IV - ZARZADZANIE E–ROZWOJEM ORAZ KREOWANIE i POMNAZANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO - Priorytet IV definiuje instrumenty zarządzania kreowaniem zasobów ludzkich oraz transferem wiedzy o społeczeństwie informacyjnym do województwa mazowieckiego, a także instrumenty zarządzania wdrażaniem polityki e–Rozwoju regionu. VINCI POLAND sp. z o.o.

8 Obszary strategiczne Bezpieczny Internet dla szkół
Budowa miejskiego portalu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej „e Biblioteka” – PIAPy w Miejskiej Bibliotece Publicznej Elektroniczny Arkusz Organizacyjny Elektroniczne dzienniki i plany lekcji Elektroniczny nabór do szkół i placówek HotSpoty Miejski Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (MESOD) Miejski portal turystyczny System Informacji Przestrzennej Szlak obiektów zabytkowych Telefonia IP VINCI POLAND sp. z o.o.

9 Środki Na rozbudowę sieci teleinformatycznej na terenie Gminy możliwe będzie ubieganie się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (do 85%). Umiejętne wykorzystanie pomocy Unii Europejskiej w latach może przyczynić się do rozwoju gminy. Istnieje także możliwość dofinansowania wkładu własnego z Urzędu Marszałkowskiego dla gmin ubogich. VINCI POLAND sp. z o.o.

10 Etapy realizacji projektu
Budowa szkieletu sieci teleinformatycznej Migracja łaczności i usług na nowy szkielet sieci Uruchomienie oprogramowania sieciowego Uruchomienie oprogramowania e-miasto, e-gmina Udostępnienie operatorom infrastruktury w celu świadczenia usług, w zamian za utrzymanie techniczne Podłączenie do regionalnej sieci teleinformatycznej VINCI POLAND sp. z o.o.

11 Część techniczna koncepcji
VINCI POLAND sp. z o.o.

12 Technologia Światłowodowa
Wariant ten polega na wybudowaniu linii światłowodowych w technologii doziemnej. Technologia doziemna polega na wybudowaniu rurociągu dwu otworowego, 40/3,7 oraz zaciągnięcie kabla światłowodowego o przekroju 34j do jednej z rur. Technologia ta wymaga wykonania projektu budowlanego oraz prowadzenia prac ziemnych. Związane są z nią również dodatkowe opłaty z tytułu odszkodowań strat powstałych w wyniku prowadzenia prac. VINCI POLAND sp. z o.o.

13 Przepustowość Pod względem szybkości i jakości przepływu informacji światłowody stanęły wysoko ponad wszelką konkurencją. Transmisja światła jest niewrażliwa na zakłócające pola elektromagnetyczne, co jest szczególnie istotne w wielu zastosowaniach. Innym powodem stosowania optycznej transmisji sygnału jest możliwość wykorzystania bardzo szerokiego pasma, dlatego nadaje się on szczególnie do telefonii, transmisji danych i sygnałów telewizyjnych w formie cyfrowej. W światłowodzie do transmisji danych, zamiast prądu elektrycznego, wykorzystywana jest odpowiednio modulowana wiązka światła. Rozwiązanie takie zapewnia większe pasmo przenoszenia - nawet do 3 Tb/s - , oraz większe odległości na jakie sygnał może być transmitowany bez potrzeby dodatkowego wzmacniania. VINCI POLAND sp. z o.o.

14 Zalety Największym atutem budowania sieci w oparciu o technologię światłowodową jest jego absolutna niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne. Dodatkowo staje on ponad konkurencją jeżeli chodzi o transfer i niezawodność transmisji. Bez przeszkód można w takiej sieci zaimplmentować usługi takie jak: dostęp do sieci Internet, transmisja głosu VoIP, telefonia IP, usługi video. VINCI POLAND sp. z o.o.

15 Trasy światłowodowe VINCI POLAND sp. z o.o.

16 Technologia Motorola Canopy
System bezprzewodowej szerokopasmowej transmisji radiowej Motorola Canopy został zaprojektowany przede wszystkim w celu skutecznego rozwiązania problemu tzw. "ostatniej mili". Choć przy jego projektowaniu wykorzystano wiele rozwiązań zaczerpniętych z „dużych” systemów operatorskich, inżynierom Motoroli udało się opracować system łatwy w instalacji i eksploatacji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej niezawodności i skuteczności działania. Wyjątkowa elastyczność systemu Motorola Canopy pozwala budować zarówno niewielkie sieci dostępowe np. przez lokalnych dostawców Internetu, poprzez sieci o zasięgu regionalnym wykorzystywane częstokroć przez operatorów telekomunikacyjnych, aż po rozwiązania obejmujące swoim zasięgiem znaczące obszary państwa. W skład systemu wchodzą zarówno urządzenia przeznaczone do pracy w konfiguracji punkt-wielopunkt, jak i szeroka oferta radiolinii o przepustowościach od 10 do 300 Mb/s. Całość uzupełnia bogata oferta oprogramowania zarządzającego i zestaw elementów wyposażenia dodatkowego. VINCI POLAND sp. z o.o.

17 Charakterystyka W zależności od wykonania urządzenia systemu Canopy mogą pracować w kilku różnych pasmach: 900 MHz, oraz 2.4, 5.2, 5.4 oraz 5.7 GHz. W Polsce możemy stosować wersje pracujące w zakresach  2.4 GHz, i 5.4 GHz. W skład infrastruktury systemu wchodzą: punkty dostępowe (Access Point), moduły abonenckei SM (Subscriber Module) oraz radiolinie umożliwiające zestawianie łączy punkt-punkt (BH-Backhaul Module). Głównym elementem jest punkt dostępowy AP, który zapewnia także sprzętowe połączenie z siecią źródłowa (np. dostawcą usług internetowych). Zakres kątowy jednego zainstalowanego się na maszcie modułu AP wynosi 60 stopni. Zapewnia on transmisję szerokopasmową dla maksimum 200 użytkowników. Możliwa do osiągnięcia przepustowość pomiędzy punktem dostępowym a modułami abonenckimi działających w paśmie 5,4 GHz wynosi 7 Mb/s dla wersji standardowej lub 14 Mb/s dla wersji Advantage. Wykorzystanie sześciu AP pozwala na objecie dookólnym sygnałem maksymalnie 1,2 tys. użytkowników. Maksymalna odległość w jakiej może znajdować się punkt abonencki wynosi 16 km. Łącze punkt-punkt (Backhaul) umożliwia bezprzewodowe podłączenie wyniesionych lokalizacji i włączenie ich do szkieletu sieci szerokopasmowej. Zasięg połączenia punkt-punkt, przy wykorzystaniu anteny sferycznej wynosi do 56 km. Większe odległości można uzyskać łącząc systemy łańcuchowo. Transmisję zabezpiecza szyfrowanie DES/AES. VINCI POLAND sp. z o.o.

18 Pokrycie sygnałem VINCI POLAND sp. z o.o.

19 Rekomendacja Rekomendowaną dla Gminy Baranów Sandomierski technologią są włókna światłowodowe. Przyjęte technologie wykonania sieci są uwarunkowane przez położenie geograficzne. W gminie jest duża liczba terenów o różnej wysokości bezwzględnej, szczególnie tych, które zostały wyznaczone na terminale. Powoduje to, iż wykorzystanie technologii bezprzewodowej byłoby bardzo utrudnione, gdyż postawione maszty o wysokości mniejszej niż 50 m nie miałyby tzw. widoczności optycznej względem siebie. Trudne się wykorzystanie technologii opartej wyłącznie na transmisji radiowej, z wyłączeniem włókien światłowodowych. Prawdopodobne byłoby zrywanie połączenia lub wystąpiłyby problemy ze skonfigurowaniem połączeń już w fazie instalacji. Jednakże aby wykluczyć lub zatwierdzić możliwość zastosowania technologii Motorola Canopy, należałoby przeprowadzić (na etapie szczegółowego projektu technicznego) odpowiednie pomiary propagacji sygnału radiowego w gminie. VINCI POLAND sp. z o.o.

20 Kalkulacja cenowa Kalkulacje cenowe zawierają wykaz elementów poszczególnych systemów wraz z określeniem ceny tych elementów. Wśród kalkulacji, jako oddzielna grupa, zostały zamieszczone kalkulacje dla Głównego Punktu Dystrybucyjnego oraz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego – koszty budowy tych punktów są stałe w części dotyczącej urządzeń aktywnych. W obu wariantach sieci szerokopasmowej ogólny koszt tych urządzeń powinien zostać dodany jako pojedyncze wyliczenie. Należy pamiętać, że podane kwoty są cenami MAKSYMALNYMI. VINCI POLAND sp. z o.o.

21 Koszta - fiber 3 210 947,56 zł VINCI POLAND sp. z o.o. 27.12.07
Część Inwestycji Cena Punkty Dostępowe ,06 zł Połączenia światłowód ,00 zł Telefonia IP ,50 zł Infokioski i HotSpoty ,00 zł SUMA ,56 zł VINCI POLAND sp. z o.o.

22 Koszta - Canopy 1 388 697,56 zł VINCI POLAND sp. z o.o. 27.12.07
Część Inwestycji Cena Punkty Dostępowe ,06 zł Połączenia Canopy ,00 zł Telefonia IP ,50 zł Infokioski i HotSpoty ,00 zł SUMA ,56 zł VINCI POLAND sp. z o.o.


Pobierz ppt "Koncepcja techniczna sieci szerokopasmowej dla Gminy Baranów Sandomierski VINCI POLAND sp. z o.o. 10.07.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google