Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Tarnobrzegu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011 29 marca 2011 r., Tarnobrzeg

2 Przedmiot ewaluacji: Obszar 2: Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej koncepcji pracy W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Wymaganie 2.2: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

3 Cel ewaluacji: Sprawdzenie zasadności doboru podręczników wraz z obudową dydaktyczną, form i metod pracy do zainteresowań i uzdolnień uczniów, zgodnie z podstawą programową. Określenie stopnia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły, zgodnej ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów (zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne) i z realizacją podstawy programowej. Wprowadzenie pożądanych zmian.

4 Pytania kluczowe: W jakim stopniu oferta edukacyjna szkoły odpowiada potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców? W jakim zakresie oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów? Co i w jakim stopniu wpływa na zainteresowanie ucznia przedmiotem (podręcznik bogaty w materiały wizualne, stosowane w procesie formy i metody pracy, pomoce dydaktyczne)? Jakie działania i programy innowacyjne wspierają nauczycieli w realizacji podstawy programowej, a jakie ponadto mogłyby być wdrożone? W jakim stopniu podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz baza szkoły wspierają proces edukacyjny, uwzględniając zalecenia zawarte w podstawie programowej? Jakie wnioski należy wyciągnąć z wyników monitorowania realizacji podstawy programowej?

5 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
analizy wpisów w dziennikach lekcyjnych, analizy wpisów w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, analizy harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, analizy zestawów programów nauczania i zestawu podręczników, analizy osiągnięć uczniów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, analizy zapisów w księdze protokołów, analizy ankiet i kwestionariuszy rozmów przeprowadzonych z uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami, analizy treści planów zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły, materiałów i zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej szkoły obrazujących udział i zaangażowanie uczniów w projekty, kółka zainteresowań, wycieczki, rajdy, apele, itp., analizy harmonogramu kółek przedmiotowych, rozmów z nauczycielami, uczniami, dyrektorem, analizy arkuszy obserwacji zajęć przeprowadzonych pod kątem monitorowania realizacji podstawy programowej, analizy kart wycieczek.

6 Klasy II i V – 205 uczniów i 189 rodziców Znajomość oferty kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
RODZICE UCZNIOWIE

7 Czy dziecko korzysta z organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych?
RODZICE Czy dziecko korzysta z organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych? UCZNIOWIE Czy masz możliwość korzystania z organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych?

8 Czy masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań w szkole?
RODZICE Czy oferta kół zainteresowań i zajęć dodatkowych odpowiada oczekiwaniom rodziców? UCZNIOWIE Czy masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań w szkole?

9 Które z zajęć oferowanych przez szkołę są najbardziej interesujące dla uczniów klas I - III?

10 Na które z zajęć oferowanych przez szkołę rodzice chcieliby, aby ich dzieci uczęszczały? /kl. I- III/

11 Które z zajęć oferowanych przez szkołę są najbardziej interesujące dla uczniów klas IV - VI?

12 Na które z zajęć oferowanych przez szkołę rodzice chcieliby, aby ich dzieci uczęszczały? /kl. IV - VI/

13 WYCIECZKI PRZEDM., WYJŚCIA DO MUZEUM, KINA
CO W NAJWIĘKSZYM STOPNIU WPŁYWA NA TWOJE ZAINTERESOWANIE PRZEDMIOTEM? uczniów ankietowanych Kl. VI Kl. III Kl. VI Kl. III Kl. VI Kl. III Kl. III Kl. III Kl. VI Kl. III Kl. VI CIEKAWE LEKCJE WYCIECZKI PRZEDM., WYJŚCIA DO MUZEUM, KINA POMOCE AUDIOWIZ. POMOCE DYDAKT. POSTAWA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIKI

14 Według nauczycieli najatrakcyjniejsze dla uczniów metody pracy to:
Według nauczycieli na zainteresowanie uczniów przedmiotem największy wpływ mają: metody i formy pracy (43%), stosowane środki dydaktyczne (22%), pomoce audiowizualne – tablice interaktywne, laptopy, tablety( 18%), wycieczki przedmiotowe (16%). Według nauczycieli najatrakcyjniejsze dla uczniów metody pracy to: metody aktywizujące 90 %, głównie – metoda projektu, drama, inscenizacje, metoda gier dydaktycznych, obserwacja, doświadczenia.

15 Propozycje uczniów dotyczące uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych przez nauczycieli to:
częstsze wycieczki i wyjścia do kina, większa ilość gier i zabaw dydaktycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, więcej filmów tematycznych, możliwość korzystania z laptopów, tablic interaktywnych, tabletów, częstsze wyjścia w teren w celach obserwacji, więcej doświadczeń, eksperymentów, częstsze korzystanie np. z mikroskopów.

16 KTÓRE POMOCE NAJCZĘŚCIEJ STOSUJĄ NAUCZYCIELE NA LEKCJACH?

17 Jak często nauczyciele na lekcjach wychowania fizycznego wykorzystują różnorodny sprzęt sportowy?

18 Jak często uczniowie korzystają z oferty biblioteki szkolnej (wypożyczalnia, czytelnia, komputery, oferta filmowa)?

19 Stosowane przez Panią/Pana podręczniki w wystarczającym stopniu wspierają proces nauczania, uwzględniając zalecenia podst. progr. Pomoce dydaktyczne w wystarczającym stopniu wspierają proces edukacji, uwzględniając zalecenia podst. progr.

20 Czy baza szkoły w wystarczającym stopniu umożliwia Pani/Panu realizację podst. progr. ?

21 Co w największym stopniu wspiera Panią/Pana w realizacji podstawy programowej?

22 Jakie działania i programy innowacyjne wspierają nauczycieli w realizacji podstawy programowej?
PROJEKTY W ramach programu „Comenius” realizowany jest projekt „Plant a Future” (2010r.) Ponadregionalny Projekt Edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. (2009) „Śpiewająca Polska ” (2008r.) Projekt prewencyjno - edukacyjny „Akademia Misia Ratownika” (2008/2009) „Radosna Szkoła” PROGRAMY EDUKACYJNE i INNOWACYJNE „Szkoła ucząca się ’’ „Szkoły promującej zdrowie” W ramach programu w szkole realizowane są następujące programy edukacyjne: „Rzuć palenie”, „Trzymaj formę, „Szkoła bez przemocy”, „Owoce w szkole”. Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!”, (2009/2010) Programu Klasy Sportowej Program Pracy z Uczniem Zdolnym. (od 3 lat) „Biblioteczny klub filmowy” program nauki pływania dla uczniów klas I

23 WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY
MOCNE STRONY Nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku przez MEN i właściwie realizują podstawę programową. Oferta edukacyjna jest zgodna z podstawą programową. Jest bardzo szeroka i nieustannie wzbogacana oraz modyfikowana. Umożliwia dzieciom rozwój ich zainteresowań i potrzeb. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która odpowiada oczekiwaniom uczniów i rodziców. Wyeliminowane zostało zjawisko drugoroczności. Uczniowie osiągają bardzo wysoki wynik w sprawdzianie klas szóstych. Zapis tematów zajęć w dziennikach lekcyjnych jest zgodny z realizowaną podstawą programową.

24 MOCNE STRONY W szkole realizowanych jest wiele projektów i programów edukacyjnych oraz innowacji, które wspierają realizowanie podstawy programowej. Wprowadzane w szkole innowacyjne programy, formy i metody pracy zapewniają nie tylko prawidłowy i efektywny rozwój dzieci, lecz również przyczyniają się do kształtowania kreatywnej postawy, rozwijania umiejętności kluczowych w różnych zakresach. Podręczniki, materiał nauczania i treści programowe określone wybranymi przez nauczycieli programami nauczania są przystępne i przyjazne uczniom oraz właściwie wspomagają nauczycieli. W szkole organizuje się zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane.

25 Słabe strony, wymagające poprawy
Zbyt mała ilość opracowań i wprowadzenia do realizacji autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych. Zbyt mała ilość audiowizualnych środków dydaktycznych oraz zły stan techniczny niektórych pomocy dydaktycznych. Niektórzy uczniowie, nie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych ze względu na ich kolidowanie z zajęciami lekcyjnymi. W konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych biorą udział ci sami uczniowie (powtarzają się w wielu konkursach, a inni nie biorą udziału). Część zajęć wychowania fizycznego w klasach młodszych prowadzona jest na korytarzu szkolnym. Połączenie funkcji stołówki ze świetlicą szkolną.

26 REKOMENDACJE: Należy kontynuować pracę na obecnym - wysokim poziomie.
Dobrze byłoby lepiej rozplanować zajęcia pozalekcyjne tak, aby nie kolidowały z zajęciami lekcyjnymi i umożliwić w ten sposób udział w nich wszystkich chętnych. Zmodyfikować zajęcia pozalekcyjne poprzez zwiększenie ilości zajęć matematycznych i sportowych. Zaktywizować większą grupę uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Czynić starania o poprawę warunków pracy świetlicy szkolnej oraz poszerzenie bazy sportowej o nową salę gimnastyczną. W miarę możliwości finansowych systematycznie uzupełniać pomoce dydaktyczne.

27 Dziękujemy za uwagę! Elżbieta Bogobowicz Ewa Herczakowska Ewa Lipska
Zespół ds. ewaluacji: Elżbieta Bogobowicz Ewa Herczakowska Ewa Lipska Anna Pawlik Ilona Płaza Anna Szymańska


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google