Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwyczaje i uzanse handlowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwyczaje i uzanse handlowe"— Zapis prezentacji:

1 Zwyczaje i uzanse handlowe
INCOTERMS Zwyczaje i uzanse handlowe

2 Zwyczaje handlowe Zwyczaj to inaczej tradycyjna forma postępowania. Zwyczaj handlowy może dotyczyć np. sposobów zawierania kontraktów, interpretacji terminologii stosowanej w handlu lub realizacji kontraktu. Zwyczaj handlowy pełni w handlu międzynarodowym ważną rolę, ma bowiem pierwszeństwo w zastosowaniu przed normami dyspozytywnymi (względnie obowiązującymi) prawa regulującego daną umowę

3 Rozróżniamy W zależności od umowy handlowej: Zwyczaje towarowe
Zwyczaje przewozowe Zwyczaje ubezpieczeniowe Zwyczaje rozliczeniowe Ze względu na zasięg geograficzny: powszechne krajowe regionalne miejscowe (lokalne) W zależności od skali działania : ogólne i branżowe

4 Zwyczaj w Konwencji wiedeńskiej
Art. 9 KW Strony są związane wszelkimi zwyczajami, które uzgodniły, oraz ustaloną między nimi praktyką. Przy braku odmiennego porozumienia stron uważa się, że strony przyjmują w sposób dorozumiany stosowanie do ich umowy lub do sposobu jej zawarcia zwyczajów, które znały lub powinny były znać i które są w handlu międzynarodowym powszechnie stosowane przez strony do tego rodzaju umów w danej dziedzinie handlu.

5 Zwyczaj w prawie polskim
Art. 56 KC - Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów Art. 354 KC - Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego , a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom Art §3 (umowa agencyjna) KC - Jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta…

6 Kolejność stosowania Normy prawa bezwzględnie obowiązującego
Postanowienie umowy Zwyczaje Normy prawa dyspozytywnego (względnie obowiązującego)

7 Uzans, czyli… Uzanse handlowe to zwyczaje handlowe, które zostały przeanalizowane przez miarodajny zespół ekspertów lub instytucję, cieszącą się uznaniem, i uznane jako godne polecenia do stosowania przez praktyków z określonej dziedziny. Innymi słowy uzans to spisany i potwierdzony przez jakąś instytucję zwyczaj.

8 INCOTERMS 2000 i 2010 IN ternational CO mmercial TERMS

9 Historia 1936 1953 1967 1976 1980 1990 2000 2010

10 Ogólne zasady Incoterms
Dotyczą handlu dobrami materialnymi; nie mają zastosowania w międzynarodowym obrocie usługami. Ich zastosowanie jest fakultatywne; obowiązują wówczas, gdy strony wyraźnie się na nie powołają. Jeśli strony wyraźnie nie określą, która wersja formuł jest obowiązująca, przyjmuje się, że jest to wersja ostatnia. Wszystkie normy bezwzględnie obowiązujące, właściwe dla prawa regulującego daną umowę oraz ustalenia poczynione w umowie mają pierwszeństwo przed uregulowaniami Incoterms. Regulują wyłącznie stosunki między sprzedającym a kupującym; nie dotyczą i nie wiążą zobowiązaniami pozostałych uczestników transakcji, tj. np. przewoźników, spedytorów, banków. Każda następna formuła w danej grupie zwiększa obowiązki sprzedającego Rozstrzygają takie kwestie jak: miejsce dostawy i koszty z tym związane, przejście ryzyka, obowiązki uzyskania dokumentów, odprawy celnej towarów.

11 4 grupy, 13 formuł EXW (…) – Ex Works (z zakładu)
FCA (…) – Free Carrier (Franco przewoźnik) FAS (…) – Free Alongside Ship (Dostarczone wzdłuż burty statku) FOB (…) – Free on Board (Dostarczone na statek /burtę statku) CFR (…) – Cost and Freight (Koszt i fracht) CIF (…) – Cost Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie, fracht) CPT (…) – Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do) CIP (…) – Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do) DAF (…) – Delivered At Frontier (Dostarczone na granicę) DES (…) – Delivered Ex Ship (Dostarczone na statku) DEQ (…) – Delivered Ex Quay (Dostarczone na nabrzeże) DDU (…) – Delivered Duty Unpaid (Dostarczone, cło nieopłacone) DDP (…) – Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone)

12 EXW - Ex Works (…) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu Sprzedający: - produkcja (bądź uprzedni zakup) towaru zgodnie z kontraktem, opakowanie, oznakowanie,  - postawienie towaru do dyspozycji kupującego w magazynie sprzedającego,  - towar musi być należycie wyodrębniony w miejscu postawienia go do dyspozycji kupującego. Kupujący: - posiada gestię transportową,  - załadunek towaru w miejscu odbioru na środek transportu,  - odprawa celna towaru (w eksporcie i imporcie),  - organizacja transportu, Przejście ryzyka: Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie złożenia towaru w magazynie sprzedającego (w terminie wynikającym z kontraktu) Ubezpieczenie: -nieobowiązkowe (kupujący)

13 FCA Free Carrier (…) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu
Sprzedający: - analogicznie jak w EXW +  - dostarczenie towaru przewoźnikowi lub spedytorowi w wyznaczonym przez kupującego miejscu i terminie,  - załadunek towaru na środek transportu odbywa się na koszt sprzedającego tylko wtedy, gdy odbiór towaru odbywa się w magazynie sprzedającego (czyli przewoźnik przyjeżdża do sprzedającego),  - odprawa celna towaru (w eksporcie). Kupujący: - rozładunek towaru dostarczonego przez kupującego do terminalu przewoźnika lub spedytora,  - przejęcie gestii transportowej,  - załadunek towaru na środek transportu,  - organizacja transportu. - dokonanie odprawy celnej w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupujące z chwilą przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi Ubezpieczenie: - Nieobowiązkowe (kupujący)

14 FAS Free Alongside Ship (…)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym Sprzedający: obowiązki wynikające z EXW +  - dostarczenie towaru do oznaczonego portu załadunku i pozostawienie go wzdłuż burty statku,  - odprawa celna towaru (w eksporcie). Kupujący: - poinformowanie sprzedającego o nazwie statku, porcie załadunku i terminie przybycia do portu, - załadunek towaru na statek,  - realizacja gestii transportowej (opłata frachtu), - dokonanie odprawy celnej w imporcie  Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupujące wraz ze złożeniem towaru wzdłuż burty statku Ubezpieczenie: - nieobowiązkowe (kupujący)

15 FOB   Free On Board (…) Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym Sprzedający: - obowiązki wynikające z FAS +  - dostarczenie towaru w uzgodnionym dniu na pokład statku (koszt i ryzyko związane z załadunkiem, aż do czasu przejścia towaru nad burtą statku obciąża sprzedającego),   Kupujący: - poinformowanie sprzedającego o nazwie statku, porcie załadunku i terminie załadunku na statek,  - realizacja gestii transportowej od momentu przekroczenia przez towar linii nadburcia statku,  - organizacja transportu morskiego i dalszego transportu aż do miejsca docelowego - odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: Ryzyko przechodzi na kupującego z momentem przejścia towaru nad burtą statku Ubezpieczenie: - Nie obowiązkowe (kupujący)

16 CFR Cost and Freight (…)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym Sprzedający: analogicznie jak w FOB +  - posiada gestię transportową (organizuje transport na zasadniczej drodze przewozu, wybiera przewoźnika, negocjuje stawki, podpisuje umowę o przewóz),  - dostarczenie towaru kupującemu do określonego portu przeznaczenia,  - pokrywa koszty frachtu morskiego,   Kupujący: odbiera towar w porcie docelowym organizuje jego dalszy przewóz i ponosi koszty oraz ryzyko z tym związane - odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupującego w chwili kiedy towar przechodzi nad burtą statku w trakcie załadunku Ubezpieczenie: - Nie obowiązkowe (kupujący)

17 CIF Cost, Insurance and Freight (…)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym Sprzedający: - analogicznie jak w CFR +  - ubezpiecza towar oraz przekazuje kupującemu dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej (obowiązkowe ubezpieczenie). Kupujący: odbiera towar w porcie docelowym organizuje jego dalszy przewóz i ponosi koszty oraz ryzyko z tym związane odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko ponosi kupujący od momentu przekroczenia przez towar linii nadburcia statku w porcie załadunku Ubezpieczenie: - Obowiązkowe pokrywa sprzedający

18 CPT Carriage Paid To (...) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie Sprzedający: - analogicznie jak FCA + - posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,  - zawiera umowę na przewóz towaru i opłaca jego koszty, - ponosi koszt załadunku towaru na pojazd przewoźnika (ale ryzyko załadunku tylko wtedy gdy jest on dokonywany w magazynie sprzedającego)   Kupujący: odbiera towar od przewoźnika w miejscu przeznaczenia i ewentualnie na własny koszt i ryzyko organizuje jego dalszy transport, odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: - ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi Ubezpieczenie: - Nieobowiązkowe (kupujący)

19 CIP Carriage and Insurance Paid To (...)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie Sprzedający: - analogicznie jak CPT + - obowiązkowe ubezpieczenie towaru na zasadniczej drodze przewozu   Kupujący: odbiera towar od przewoźnika w miejscu przeznaczenia i ewentualnie na własny koszt i ryzyko organizuje jego dalszy transport, odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: - ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi Ubezpieczenie: - obowiązkowe, koszt ponosi sprzedający

20 DAF Delivered at Frontier...
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym ponieważ, co do zasady, odnosi się do granicy lądowej) Sprzedający: wszystko co w EXW + organizacja całego transportu do wyznaczonego przejścia granicznego (ponosi wszystkie koszty transportu), - postawienie towaru do dyspozycji kupującego na środku transportu w określonym miejscu dostawy na granicy (bez wyładunku i bez przekraczania granicy celnej),  - odprawa celna towaru w eksporcie. Kupujący: odbiera towar na granicy i na własny koszt i ryzyko przewozi go dalej odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dotarcia towaru na ustalone przejście graniczne (i w ustalonym w kontrakcie czasie) Ubezpieczenie: - Nieobowiązkowe (sprzedający)

21 DES   Delivered Ex Ship... Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym Sprzedający: podobnie jak CFR + tak samo jak koszty, aż do miejsca docelowego (portu przeznaczenia) obciąża go ryzyko Kupujący: odbiera towar ze statku w porcie przeznaczenia, ponosi koszt wyładunku, na własny koszt i ryzyko przewozi go dalej odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przybycia statku do portu docelowego Ubezpieczenie nieobowiązkowe (sprzedający)

22 DEQ Delivered Ex Quay (...)
Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym Sprzedający: podobnie jak DES + koszt wyładunku towaru ze statku Kupujący: odbiera towar w porcie przeznaczenia, na własny koszt i ryzyko przewozi go dalej, odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą wyładowania towaru na nabrzeże Ubezpieczenie nieobowiązkowe (sprzedający)

23 DDU Delivered Duty Unpaid (...)
Zastosowanie: wszystkie środki transportu Sprzedający: podobnie jak CPT + tak samo jak koszty, aż do miejsca docelowego (np. magazynu kupującego) obciąża go ryzyko Kupujący: odbiera towar w wyznaczonym miejscu (np. udostępnia swój magazyn w wyznaczonym dniu), odprawa celna w imporcie Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przybycia transportu do miejsca docelowego Ubezpieczenie nieobowiązkowe (sprzedający)

24 DDP Delivered Duty Paid (...)
Zastosowanie: wszystkie środki transportu Sprzedający: podobnie jak DDU + dokonuje odprawy celnej w imporcie (obciąża go koszt i ryzyko uzyskania licencji lub pozwoleń importowych, płaci cło) Kupujący: odbiera towar w wyznaczonym miejscu (np. udostępnia swój magazyn w wyznaczonym dniu) Przejście ryzyka: ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przybycia transportu do miejsca docelowego Ubezpieczenie nieobowiązkowe (sprzedający)

25 Modyfikacje Incoterms
EXW loaded, CIF discharged, CIF unloaded, FOB stowed, FOB trimmed, FOB stowed and trimmed, EXW cleared

26 Kalkulacja – INCOTERMS 2000
Polska firma X z Warszawy przygotowuje kalkulację cenową w eksporcie do USA Koszt produkcji 100 Marża producenta 10% Koszt opakowania 10 Cena EXW = Przewóz własnym środkiem transportu do portu w Gdańsku 30 Wyładunek w Gdańsku 5 Cena FAS = Załadunek na statek 10 Cena FOB = Opłata frachtu na trasie Gdańsk – Nowy Jork 50 Cena CFR = Opłata ubezpieczenia na trasie Gdańsk – Nowy Jork 15 Cena CIF = Dostarczenie towaru do portu w Nowym Jorku Cena DES = Wyładunek na nabrzeże w porcie w NJ 15 Cena DEQ = Dostarczenie towaru do magazynu kupującego 10 Wyładunek w magazynie kupującego 5 Cena DDU = Opłata cła importowego (cło wynosi 10% wartości celnej towaru) i podatku importowego 10% Cena DDP =

27 Kalkulacja – INCOTERMS 2000
Polska firma X z Warszawy przygotowuje kalkulację cenową w eksporcie do USA Koszt produkcji 100 Marża producenta 10% Koszt opakowania 10 Cena EXW = 120 Przewóz własnym środkiem transportu do portu w Gdańsku 30 Wyładunek w Gdańsku 5 Cena FAS = 155 Załadunek na statek 10 Cena FOB = 165 Opłata frachtu na trasie Gdańsk – Nowy Jork 50 Cena CFR = 215 Opłata ubezpieczenia na trasie Gdańsk – Nowy Jork 15 Cena CIF = 230 Dostarczenie towaru do portu w Nowym Jorku Cena DES = 230 Wyładunek na nabrzeże w porcie w NJ 15 Cena DEQ = 245 Dostarczenie towaru do magazynu kupującego 10 Wyładunek w magazynie kupującego 5 Cena DDU = 255 Opłata cła importowego (cło wynosi 10% wartości celnej towaru) i podatku importowego (10%) Cena DDP = 303,3

28 INCOTERMS 2010 Publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) w Paryżu - ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade – INCOTERMS 2010, 2010, Publication No. 715, ICC-WBO, Paris

29 INCOTERMS INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2000 2 grupy, 11 formuł
Grupa dla każdego środka transportu EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP Grupa dla transportu wodnego FAS FOB CFR CIF 4 grupy, 13 formuł EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP

30 EXW – EX WORKS (z zakładu ... oznaczone miejsce)
Pozostała jako jedyna formuła loco w niezmienionym kształcie.  Oznacza to, że sprzedający udostępnia towar kupującemu na swoim terenie, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów transportu i załadunku, czy odprawy celnej w eksporcie. W tym przypadku kupujący musi się pojawić u sprzedającego sam lub poprzez swojego przedstawiciela, odebrać towar, i już na własny koszt załadować oraz dostarczyć go do miejsca przeznaczenia. Należy podkreślić, że sprzedający, jeśli jest to wymagane, ma obowiązek wsparcia kupującego (na jego koszt i ryzyko) we wszelkich postępowaniach dotyczących wydania licencji eksportowej.

31 FCA - Free Carrier (Franco przewoźnik ... oznaczone miejsce załadunku)
Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do wskazanego przez kupującego przewoźnika i ponieść do tego miejsca wszelkie koszty i ryzyko. Przekazanie towaru przewoźnikowi rozumiane jest jako np. oddanie załadowanego środka transportu w pieczę przewoźnika lub pozostawienie towaru w magazynie przewoźnika. Od tego momentu wszelkie koszty i ryzyko ponosi nabywca. Jedynym wyjątkiem są koszty odprawy celnej w eksporcie (jeśli jest to wymagane), które ponosi zbywca.

32 CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do
CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia). Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do wybranego przez siebie przewoźnika, a ten na koszt zbywcy towar dostarcza do określonego miejsca przeznaczenia. Zbywca wykonuje postanowienia umowy, gdy towar będzie załadowany na środek transportu, a nie wtedy, gdy dotrze on do miejsca przeznaczenia. Od tego momentu ryzyko pozostaje po stronie nabywcy, który realizuje inne czynności związane z przyjęciem towaru. Jedynym wyjątkiem są koszty odprawy celnej w eksporcie (jeśli jest to wymagane), które ponosi zbywca.

33 CIP - Carriage and Insurance Paid To (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia). Formuła ta jest rozwinięciem CPT. Na sprzedającego jest nałożony dodatkowy obowiązek ubezpieczenia towaru, ale przy tzw. minimalnym poziomie pokrycia ewentualnych strat.

34 DAT – Delivered At Terminal (dostarczone do terminalu …oznaczony port lub miejsce przeznaczenia)
Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru do terminalu (najlepiej określonego bezpośrednio, choć nie jest to konieczne) w określonym porcie lub innym miejscu przeznaczenia, rozładowania go z środka transportu i postawienia do dyspozycji kupującego. Sprzedający ma obowiązek poniesienia kosztów odprawy celnej w eksporcie (jeśli to wymagane), ale nie jest zobligowany do zawarcia umowy ubezpieczenia (choć na prośbę kupującego przedstawia wszelkie niezbędne do jej zawarcia informacje. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie postawienia towaru do dyspozycji kupującego w terminalu.

35 DAP - Delivered At Place (dostarczone do …oznaczone miejsce przeznaczenia)
Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru do określonego miejsca (nierozładowanego z środka transportu, na którym przybył) na własny koszt i ryzyko. Zaleca się by to miejsce przeznaczenia było opisane możliwie najdokładniej, a zbywca podpisał umowę o przewóz wraz z rozładunkiem, przy czym nie może się on domagać zwrotu kosztów wyładunku od kupującego, chyba że strony tak ustaliły. Sprzedający ma obowiązek poniesienia kosztów odprawy celnej w eksporcie, jeśli to wymagane. Nie jest też on zobligowany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia (podobnie, jak miało to miejsce w DAT). Sprzedający ponosi jednak ryzyko związane z towarem  do miejsca przeznaczenia.

36 DDP - Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone
DDP - Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone ... oznaczone miejsce przeznaczenia) Podporządkowując kontrakt tej formule, sprzedający jest odpowiedzialny za wszystkie koszty i rodzaje ryzyka związane z towarem, aż do momentu dostarczenia go do miejsca przeznaczenia (gotowego do rozładunku z środka transportu). Jedynym wyjątkami są płatności podatkowe (VAT, podatki akcyzowe i in.), które to wydatki ponosi kupujący, chyba że strony w umowie określiły inaczej. Kupujący musi udostępnić w umówionym czasie swój magazyn lub wskazać miejsce rozładunku towaru na swoim terenie. Jest to więc formuła reprezentująca największy zakres odpowiedzialności sprzedającego i jednocześnie najmniejszy kupującego.

37 FAS - Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku
FAS - Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku ... oznaczony port załadunku) Formuła ta związana jest wyłącznie z transportem morskim i wodnym śródlądowym. Wynika z jej treści, iż sprzedający musi pozostawić towar do dyspozycji kupującego wzdłuż burty statku wskazanego przez kupującego we wskazanym porcie załadunkowym w kraju eksportera. Koszty i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru sprzedający ponosi do momentu wyładunku towaru wzdłuż burty statku. Na sprzedającym ciąży obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie, jeśli jest to wymagane.

38 FOB - Free On Board (Franco statek ... oznaczony port załadunku)
Obowiązkiem sprzedającego jest nie tylko dostawa towaru do portu załadunkowego, ale także załadunek na statek. Stosowanie formuły FOB jest właściwe tylko wtedy, gdy towar ma być dostarczony „przez nadburcie statku” na statek, a nie wtedy, kiedy towar jest przekazywany przewoźnikowi, do następnego wprowadzenia na statek np. w kontenerach lub załadowany na samochody – transport „roll on-roll off”.

39 CFR - Cost and Freight (Koszt i fracht ... oznaczony port przeznaczenia)
Sprzedający ponosi koszty dostawy towaru do portu załadunkowego i dodatkowo jest zobowiązany do zapłacenie przewoźnego na zasadniczej drodze przewozu (fracht), natomiast ryzyko związane z towarem ponosi tylko do momentu przekazanie towaru armatorowi.

40 CIF - Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht
CIF - Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht ... oznaczony port przeznaczania) Kolejna formuła związana tylko z transportem morskim i wodnym śródlądowym. Jest ona prawie identyczna CFR. Na sprzedającego nałożony jest dodatkowy obowiązek ubezpieczenia towaru na zasadniczej drodze przewozu. Oznacza to, iż sprzedający musi wykupić polisę ubezpieczeniowa na podróż do portu przeznaczenia w kraju importera. Polisa ta powinna mieć minimalny zakres ubezpieczenia (ICC C lub inny mu odpowiadający).

41 INCOTERMS INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2000 2 grupy, 11 formuł
Grupa dla każdego środka transportu EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP Grupa dla transportu wodnego FAS FOB CFR CIF 4 grupy, 13 formuł EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP

42 Pytania kontrolne Grupa reguł dla wszystkich środków transportu składa się z: EXW, FCA,… - uzupełnij w prawidłowej kolejności Dostawa towaru następuje na warunkach CFR. To oznacza, że gestię transportową posiada… (sprzedający czy kupujący) Zgodnie z kontraktem dostawa ma nastąpić 1 grudnia. Jeżeli siedziba sprzedającego znajduje się w Waszyngtonie, siedziba przewoźnika w Nowym Jorku, siedziba odbiorcy w Gdańsku, a strony zastosowały formułę CIF (Gdańsk), to gdzie 1 grudnia powinien znajdować się towar (w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Gdańsku) Obowiązek wyładowania towaru w miejscu docelowym spoczywa zawsze na kupującym za wyjątkiem formuły… (wskaż formułę)

43 Pytania kontrolne c.d 5. Strony uzgodniły warunki dostawy i wybrały formułę FCA. To oznacza, że, w razie potrzeby, licencję eksportową musi zdobyć… (sprzedający czy kupujący) 6. Obowiązek ubezpieczenia towaru spoczywa na sprzedającym w przypadku wybrania formuł… (wskaż formuły) 7. W przypadku dostawy towaru na warunkach DAP gestię ubezpieczeniową posiada… (kupujący czy sprzedający) 8. Przy jakich formułach sprzedający ponosi koszt załadunku towaru na statek (wymień formuły tylko z grupy dla transportu wodnego)

44 Pytania kontrolne c.d. 9. Jeżeli sprzedający wie, że nie będzie miał możliwości pozostawienia towaru w porcie załadunku wzdłuż burty statku, to zamiast formuły FAS powinien dążyć do zastosowania formuły… (wskaż właściwą) 10. W trakcie transportu morskiego na warunkach CPT doszło do uszkodzenia ładunku. W takim wypadku konsekwencje tego (ryzyko) ponosi… (kupujący czy sprzedający) 11. Koszt cła i odprawy celnej w imporcie spoczywa zawsze na kupującym z wyjątkiem sytuacji, gdy strony zastosują formułę… (wskaż właściwą) 12. Wersja Incoterms 2010 składa się z… formuł (podaj właściwą liczbę)

45 Odpowiedzi CPT, CIP, DAT, DAP, DDP Sprzedający
Nowy Jork (na pokładzie statku) DAT CIP, CIF FOB, CFR, CIF FCA Kupujący DDP 11 formuł

46 Kalkulacja – INCOTERMS 2010
Polska firma X z Krakowa przygotowuje kalkulację cenową w eksporcie do Rosji Koszt produkcji 100 Marża producenta 20% Koszt opakowania 20 Cena EXW = Przewóz własnym środkiem transportu na stację kolejową w Krakowie (siedziba firmy przewozowej) 10 Wyładunek na stacji 5 Cena FCA = Załadunek na pociąg 5 Opłata transportu na trasie Kraków – Brześć (granica polsko-białoruska) 30 Cena CPT (Brześć) = Opłata ubezpieczenia na trasie Kraków – Brześć 10 Cena CIP (Brześć) = Dostarczenie towaru do terminalu na przedmieściach Moskwy (koszt transportu) 40 Ubezpieczenie towaru na trasie Brześć – Moskwa 15 Wyładunek towaru w terminalu 5 Cena DAT (przedmieścia Moskwy) = Dostawa towaru do magazynu kupującego w Moskwie 5 Wyładunek w magazynie 5 Cena DAP (Moskwa) = Opłata cła importowego (cło wynosi 10% wartości celnej towaru – DAP granica) i podatku importowego 10% Cena DDP (Moskwa)=

47 Kalkulacja – INCOTERMS 2010
Polska firma X z Krakowa przygotowuje kalkulację cenową w eksporcie do Rosji Koszt produkcji 100 Marża producenta 20% Koszt opakowania 20 Cena EXW = 140 Przewóz własnym środkiem transportu na stację kolejową w Krakowie (siedziba firmy przewozowej) 10 Wyładunek na stacji 5 Cena FCA = 150 Załadunek na pociąg 5 Opłata transportu na trasie Kraków – Brześć (granica polsko-białoruska) 30 Cena CPT (Brześć) = 190 Opłata ubezpieczenia na trasie Kraków – Brześć 10 Cena CIP (Brześć) = 200 Dostarczenie towaru do terminalu na przedmieściach Moskwy (koszt transportu) 40 Ubezpieczenie towaru na trasie Brześć – Moskwa 15 Wyładunek towaru w terminalu 5 Cena DAT (przedmieścia Moskwy) = 260 Dostawa towaru do magazynu kupującego w Moskwie 5 Wyładunek w magazynie 5 Cena DAP (Moskwa) = 260/265 Opłata cła importowego (cło wynosi 10% wartości celnej towaru – DAP granica) i podatku importowego 10% Cena DDP (Moskwa)= 304/309

48 Kalkulacja – INCOTERMS 2010
Polska firma X z Krakowa przygotowuje kalkulację cenową w eksporcie do Rosji Koszt produkcji 100 Marża producenta 10% Koszt opakowania 10 Cena EXW = Przewóz własnym środkiem transportu na stację kolejową w Krakowie (siedziba firmy przewozowej) 10 Wyładunek na stacji 5 Cena FCA = Załadunek na pociąg 5 Opłata transportu na trasie Kraków – Brześć (granica polsko-białoruska) 20 Cena CPT (Brześć) = Opłata ubezpieczenia na trasie Kraków – Brześć 10 Cena CIP (Brześć) = Dostarczenie towaru do terminalu na przedmieściach Moskwy (koszt transportu) 40 Ubezpieczenie towaru na trasie Brześć – Moskwa 15 Wyładunek towaru w terminalu 5 Cena DAT (przedmieścia Moskwy) = Dostawa towaru do magazynu kupującego w Moskwie 5 Wyładunek w magazynie 5 Cena DAP (Moskwa) = Opłata cła importowego (cło wynosi 10% wartości celnej towaru – DAP granica) i podatku importowego 10% Cena DDP (Moskwa)=

49 Kalkulacja – INCOTERMS 2010
Polska firma X z Krakowa przygotowuje kalkulację cenową w eksporcie do Rosji Koszt produkcji 100 Marża producenta 10% Koszt opakowania 10 Cena EXW = 120 Przewóz własnym środkiem transportu na stację kolejową w Krakowie (siedziba firmy przewozowej) 10 Wyładunek na stacji 5 Cena FCA = 130 Załadunek na pociąg 5 Opłata transportu na trasie Kraków – Brześć (granica polsko-białoruska) 20 Cena CPT (Brześć) = 160 Opłata ubezpieczenia na trasie Kraków – Brześć 10 Cena CIP (Brześć) = 170 Dostarczenie towaru do terminalu na przedmieściach Moskwy (koszt transportu) 40 Ubezpieczenie towaru na trasie Brześć – Moskwa 15 Wyładunek towaru w terminalu 5 Cena DAT (przedmieścia Moskwy) = 230 Dostawa towaru do magazynu kupującego w Moskwie 5 Wyładunek w magazynie 5 Cena DAP (Moskwa) = 235 Opłata cła importowego (cło wynosi 10% wartości celnej towaru – DAP granica) i podatku importowego 10% Cena DDP (Moskwa)= 270,7 (lub 265,7)

50 Zadanie 1 Firma ABC z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Jana Kowalskiego zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych. Jednym z odbiorców jest brazylijska firma XYZ, reprezentowana przez Jose Josesosa. Polska firma posiada rachunek w banku PEKAO S.A, a brazylijska w banku BANCO. Jako pracownik polskiej firmy przygotuj kalkulację cenową na bazie FCA (Warszawa), FOB (Hamburg), CIF (Rio de Janeiro), DAT (RdJ), DDP (siedziba kupującego RdJ), wiedząc że: Koszt produkcji wynosi 100 PLN Marża producenta 10% Koszt opakowania 20 PLN Transport do przewoźnika w W-wie 50 PLN Transport Warszawa-Hamburg 150 PLN Fracht Hamburg - RdJ 200 PLN Transport na terenie RdJ 20 PLN Ubezpieczenie Warszawa - Hamburg 50 PLN Ubezpieczenie Hamburg - RdJ 100 PLN Ubezpieczenie na terenie RdJ 20 PLN Załadunek na statek 30 PLN Wyładunek w terminalu 20 PLN (równoważny z wyładunkiem ze statku) Cło importowe w Brazylii 10% (wartość CIF) Przy kalkulacji FOB i dalszych możesz pominąć dostawę do przewoźnika w Warszawie.

51 Zadanie 2 Polska firma ABC z Warszawy zajmuje się produkcją kawy. Poszukuje surowca do produkcji. Otrzymała pięć ofert. Jedną z Brazylii (FOB Rio de Janeiro), jedną z Malezji (CFR Gdańsk), jedną z Kolumbii (CIF Gdańsk), jedną z Tanzanii (EXW Dodoma) i jedną z Indii (DDP Warszawa) Brazylia FOB (RdJ) 300 USD Malezja CFR (Gdańsk) 500 USD Kolumbia CIF (Gdańsk) 480 EUR Tanzania EXW (Dodoma) 250 USD Indie DDP (Warszawa) 2300 PLN Wybierz najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym znając poniższe dane: Koszt dostawy od producenta do portu załadunku jest zawsze taki sam i wynosi 30 USD. Koszty załadunku we wszystkich portach są takie same i wynoszą 10 USD Koszt frachtu: z Brazylii 150 USD z Malezji 200 USD z Kolumbii 150 EUR z Tanzanii 100 USD z Indii 200 USD Koszt ubezpieczenia na morskiej trasie: z Brazylii 50 USD z Malezji 60 USD z Kolumbii 60 EUR z Tanzanii 30 USD z Indii 50 USD Koszt wyładunku w porcie w Gdańsku wynosi 50 PLN Transport z Gdańska do Warszawy 100 PLN Ubezpieczenie na trasie Gdańsk – Warszawa 30 PLN Cło importowe na kawę w UE wynosi 20% liczone na bazie (CIF) Kwotowania: USD: 3,20 – 3,40 (kurs celny 3,30) EUR: 4,10 – 4,15 (kurs celny 4,125)

52 Zadanie 3 Polska firma z Łodzi znalazła potencjalnego kontrahenta w USA w Dallas. Przygotuj kalkulację cen w eksporcie w USD na bazie INCOTERMS 2010: EXW (Łódź), FOB (Hamburg), CPT (Nowy Jork), DAT (Nowy Jork), DAP (Dallas) i DDP (Dallas), wiedząc, że: Koszt produkcji wynosi 200 PLN Marża producenta 20% Transport do Hamburga 150 PLN Załadunek na statek 30 PLN Fracht Hamburg – Nowy Jork 100 USD Transport Nowy Jork – Dallas 50 USD Ubezpieczenie do Hamburga 100 PLN Ubezpieczenie Hamburg – Nowy Jork 30 USD Ubezpieczenie Nowy Jork – Dallas 20 USD Wyładunek w terminalu 10 USD (równoważne z wyładunkiem ze statku) Cło importowe w USA wynosi 10% (wartość towaru na bazie CIP lub CIF) Kwotowanie: USD: 3,20 – 3,40

53 Zadanie 4 Polska firma startuje w przetargu na dostawę ciągników do Grecji. Konkuruje z firmami ze Szwecji, Rosji, Turcji i USA. Wywiad gospodarczy przekazał firmie oferty konkurencji. Koszt dostawy jednego ciągnika jest następujący: Szwecja DAT Incoterms 2010 (granica grecka) USD Rosja CPT Incoterms 2010 (granica grecka) USD Turcja DDU (Incoterms 2000) (siedziba zamawiającego) USD USA FOB Incoterms 2000 (Nowy Jork) USD Z przeprowadzonej analizy kosztów transportu i ubezpieczenia wynikają następujące koszty: Transport ze Szwecji do granicy greckiej 8000 USD Ubezpieczenie ze Szwecji do granicy greckiej 1200 USD Transport z Rosji do granicy greckiej 5000 USD Ubezpieczenie z Rosji do granicy greckiej 900 USD Transport z Turcji do siedziby zamawiającego 3000 USD Ubezpieczenie z Turcji do siedziby zamawiającego 700 USD Koszt frachtu z Nowego Jorku do Salonik USD Koszt ubezpieczenia z Nowego Jorku do Salonik 4000 USD Koszt transportu z lądowej granicy greckiej i z portu z Salonik do siedziby zamawiającego 500 USD Ubezpieczenie z lądowej granicy greckiej i z portu z Salonik do siedziby zamawiającego 300 USD Koszt transportu z Polski do granicy greckiej wynosi 6500 USD Ubezpieczenie z Polski do granicy greckiej wynosi 1000 USD Cło importowe w UE na ciągniki wynosi 10% wartości celnej towaru na bazie CIP (transport lądowy) lub CIF (transport morski). Znając powyższe dane określ jaka powinna być w Polsce cena ciągnika na bazie EXW, aby oferta firmy była konkurencyjna.

54 DALEJ PROSZĘ CZYTAĆ DOPIERO PO ROZWIĄZANIU ZADAŃ 

55 ZAD. 1 (wersja pomijająca dostawę FCA Warszawa przy dalszych kalkulacjach, czyli dla FOB i dalszych wychodzimy od EXW) FCA (Warszawa) 180 FOB (H) 360 CIF (RdJ) 660 DAT (RdJ) 680 DDP (RdJ) 786 ZAD. 2 B FOB (RdJ) 2210 M CFR (G) 2453,6 K CIF (G) 2568 T EXW (D) 1885,2 I DDP (W) 2300 ZAD. 3 EXW (Ł) 75 FOB (H) 162,5 CPT (NJ) 262,5 DAT (NJ) 302,5 DAP (D) 372,5 DDP (D) 401,75  ZAD. 4 EXW (Polska) < , ponieważ:  Szwecja DAT – ostateczna cena Rosja CPT – ostateczna cena Turcja DDU – ostateczna cena USA FOB – ostateczna cena (i to jest dla nas najsilniejszy konkurent) Rozwiązując zadanie czwarte pamiętaj, że pomiędzy Unią Europejską a Turcją istnieje unia celna.

56 Dokumenty elektroniczne
Reguły INCOTERMS 2010 dopuszczają stosowanie dokumentów i zawiadomień elektronicznych.

57 Inne zwyczaje COMBITERMS
RAFTD – Revised American Foreign Trade Definitions Jednolite zwyczaje i praktyka dla akredytyw dokumentowych Jednolite reguły dotyczące inkasa Międzynarodowe praktyki dotyczące akredytywy standy Jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie Reguły Jorku i Antwerpii (awaria wspólna i jej rozliczanie) Reguły warszawsko-oksfordzkie (CIF) Ogólne Warunki Dostaw b. RWPG


Pobierz ppt "Zwyczaje i uzanse handlowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google