Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI

2 Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia OC Autocasco (AC) Cargo Deliktowe
Kontraktowe

3 Pojęcia: Ubezpieczyciel – firma ubezpieczająca
Ubezpieczony – często tożsamy z ubezpieczającym Ubezpieczający – na rzecz ubezpieczonego, strona umowy ubezpieczenia Suma gwarancyjna – wysokość, do której ubezpieczyciel przejmuje zobowiązania odszkodowawcze ubezpieczającego;

4 Pojęcia: Składka ubezpieczeniowa – wynagrodzenie ubezpieczyciela
Polisa ubezpieczeniowa – dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej Ogólne warunki ubezpieczenia – zawarte w umowie ubezpieczenia Wyłączenia – szkody, które na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia nie będą refundowane.

5 OC spedytora: Deliktowa Kontraktowa

6 Deliktowe Czyny niedozwolone art. 415 k.c. , w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub w związku z posiadaniem przez siebie mienia spowoduje szkodę polegającą na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała, spowodowaniu rozstroju zdrowia, uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy należącej do osoby trzeciej, niezwiązanej ze spedytorem umową spedycji

7 Kontraktowa Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spedycji art. 355, 471 i 472 k.c.

8 Chroni: Spedytora Usługobiorcę

9 Ubezpieczenia: Generalne; Jednostkowe Podwyższenie sumy gwarancyjnej
Jednostkowe rozszerzenie pokrycia ubezpieczeniowego: Jednostkowa umowa spedycji; Przedmiotowe rozszerzenie - rodzaje usług

10 Może przekraczać znacznie sumę gwarancyjną odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

11 Umowa ubezpieczenia (OC – informacje):
nazwa i adres ubezpieczającego; nazwa i adres ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczonie zawierane jest na rzecz osoby trzeciej; inne niezbędne informacje na temat ubepzieczającego i/lub ubezpieczonego; zakres usług świadczonych przez spedytora w ramach umowy spedycji; okres ubezpieczenia; Wysokość wpływów przewidywanych w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia; suma gwarancyjna; wysokość szkód z poprzednich okresów.

12 Skutki podania niewłaściwych informacji (art.. 815 k.c.):
odstąpienie od umowy; odmowa zapłaty odszkodowania

13 W razie wystąpienia szkody ubezpieczający jest zobowiązany (ogólne warunki ubezpieczenia, art. 826 k.c.): zmniejszenie rozmiarów szkody; niedopuszczenie do zwiększenia jej rozmiarów; jego postępowanie nie może nosić cech rażącego niedbalstwa; niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie lub o zdarzeniu, które w przyszłości może być podstawą roszczenia; podjęcie kroków mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, przyczyn oraz rozmiarów; powiadomienie o szkodzie instytucji, zaangażowanych w w dochodzenie przyczyn i odpowiedzialności (policja, władze sanitarne, właściciel uszkodzonego lub utraconego mienia); ścisła współpraca z ubezpieczycielem w zakresie ustalania przyczyn, charakteru i rozmiarów szkody, jak też w procesie likwidacji szkód

14 Ubezpieczyciel w sytuacji, gdy odpowiedzialność cywilna spedytora będzie wyłączona albo przepisami natury ogólnej, albo postanowieniami umowy spedycji, a spedytor – wbrew takim postanowieniom – zaaprobuje, przyjmie i potwierdzi swoją odpowiedzialność za powstałe szkody, ma prawo odmówić pokrycia wynikłych z tego szkód.

15 Przejęcie zobowiązania pieniężnego przez zakład ubezpieczeń nie oznacza zwolnienia sprawcy szkody od odpowiedzialności.

16 Umowy ubezpieczenia kontrahentów spedytora

17 Art. 799 k.c. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

18 Wina w wyborze niezbędne kwalifikacje i uprawnienia;
Zgodność z przepisami; posiadanie stosownych ubezpieczeń

19 Wymagania ubezpieczyciela odnośnie ubezpieczającego
np. profesjonalny lub licencjonowany przewoźnik.

20 Wyłączenia (ogólnie):
strajki, zamieszki; działanie energii jądrowej; naturalne właściwości towaru; wina umyślna lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego; wady towaru, niewłaściwe opakowanie lub załadowanie; pozostawienie towaru bez nadzoru podczas postoju; wypadku drogowe – zły stan techniczny pojazdu, nietrzeźwość, brak uprawnień

21 Ubezpieczenia ładunkowe cargo:
Jest zawierane na rzecz osoby posiadającej w tym ładunku ubezpieczalny interes, czyli na rzecz tej osoby, która ponosi ryzyko szkód w ładunku w okresie transportu (nadawca, odbiorca).

22 Zasadność ubezpieczania ładunku:
występowanie bezpośrednio u sprawcy szkody -długotrwałe i uciążliwe; przewoźnik nie odpowiada za wszystkie szkody i straty, które miały miejsce w czasie przewozu – wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności; Wielkość sumy gwarancyjnej; kwotowe ograniczenie odpowiedzialności – odpowiedzialność wynikająca z umowy; franszyza – udział własny ubezpieczonego np. 100 USD; przewoźnik odpowiada tylko za szkody, które się wydarzyły gdy przesyłka znajdowała się pod jego dozorem; odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona jeśli przewozu nie wykonuje profesjonalny przewoźnik lecz sam ubezpieczający.

23 Kwota gwarancyjna Szkoda Pokrycie szkód Kwota gwarancyjna Składka

24 Rodzaje franszyz Redukcyjna Integralna

25 Franszyza redukcyjna Kwota gwarancyjna Franszyza Szkoda

26 Franszyza redukcyjna Kwota gwarancyjna Odszkodowanie Franszyza Szkoda

27 Franszyza integralna Kwota gwarancyjna Franszyza Szkoda

28 Franszyza integralna Kwota gwarancyjna Odszkodowanie Franszyza Szkoda

29 Spedytor – na rzecz osoby zainteresowanej:
jako pośrednik ubezpieczeniowy (agent ubezpieczeniowy, broker) – ustawa o działalności ubezpieczeniowej – 28 lipca 1990 (art. 37d ust.1, ust.3; art. 37e ust.2 i następne); na zlecenie kontrahenta, w jego imieniu.

30 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem
w kraju - (AOC) poza granicami Polski – Zielona Karta

31 Ubezpieczenia ładunku w handlu zagranicznym – incoterms

32 Regulują to dwie formuły - CIF i CIP:
ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w czasie przewozu ponosi kupujący; zobowiązanym do ubezpieczenia towaru jest sprzedający.

33 Inne formuły – do uzgodnienia.
Dla importera korzystniejsze może być zawarcie umowy na warunkach CFR lub CPT – gestia ubezpieczeniowa. Inne formuły – do uzgodnienia.

34 Czas trwania ubezpieczenia
od momentu rozpoczęcia transportu ładunku do momentu dostarczenia go do uzgodnionego miejsca lub z upływem 60 dni po zakończeniu wyłądunku ze statku w porcie przeznaczenia – przewóz, przeładunek, magazynowanie.

35 Umowa generalna określona grupa towarów, trasy przewozu.

36 Klauzule ładunkowe ubezpieczający jest zobowiązany do zgłaszać ubezpieczycielowi wysłanie lub nadejście przesyłki objętej umową ubezpieczenia.

37 Suma ubezpieczenia wartość fakturowana + koszty transportu + koszty ubezpieczenia + spodziewany zysk do wysokości 10% ceny CIF lub CIP towaru.

38 Przy dokumentowych formach zapłaty eksporter może otrzymać polisę ubezpieczeniową dotyczącą towaru przesyłanego w ramach określonego kontraktu.


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google