Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci Umowa dwustronna VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci Umowa dwustronna VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci Umowa dwustronna VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Umowa o odbycie wyjazdu VETPRO w ramach programu Leonardo da Vinci Przed rozpoczęciem pobytu za granicą beneficjent zobowiązany jest podpisać umowę z uczestnikiem; Wzór umowy o odbycie wyjazdu wraz z załącznikami: www.leonardo.org.pl > Projekty Mobilności > Konkurs 2011 > Kontraktowanie i zarządzanie 2011; www.leonardo.org.pl Zawartość umowy: –Warunki umowy; –Warunki ogólne; –Program pracy VETPRO.

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Warunki umowy Cel finansowania; Czas trwania umowy – data rozpoczęcia i zakończenia wymiany w kraju przyjmującym; Wysokość dofinansowania – utrzymanie i podróż; Warunki płatności – 80%-20%; Raport końcowy; Konto bankowe; Obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa; Data i podpis uczestnika i beneficjenta.

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Warunki ogólne Odpowiedzialność Rozwiązanie umowy Ochrona danych Kontrole i Audyty

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program pracy VETPRO Integralna część umowy dwustronnej; Zawiera: I. Dane uczestnika, II. Opis proponowanego programu szkolenia za granicą (dni wymiany, godziny, opis działań, monitoring, wykorzystywanie wyników); III. Zobowiązanie zaangażowanych stron – podpisany przez uczestnika, organizację wysyłającą i przyjmującą; Opis proponowanego programu szkolenia za granicą Uzgodniony pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą oraz uczestnikiem; Wspólny dla wszystkich uczestników wymiany lub zindywidualizowany w zakresie treści wymiany w zależności od potrzeb uczestników;

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Zasady przygotowania umowy dwustronnej Sporządzona dla każdego uczestnika, przed rozpoczęciem wymiany; Sporządzona wg wzoru Komisji Europejskiej w 2 egzemplarzach; Przygotowana w języku polskim, dodatkowo możliwe przygotowanie umowy w języku obcym; Niedopuszczalne wykreślanie zapisów w umowie, w przypadku, gdy jakikolwiek zapis umowy nie ma zastosowania – należy zachować jego treść w oryginale umowy z zaznaczeniem – nie dotyczy; Dopuszczalne rozbudowanie umowy o artykuły, których uregulowanie jest ważne z punktu widzenia beneficjenta.

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Opcjonalne zapisy: Beneficjent zapewni na rzecz uczestnika transport z/do miejsca odbywania wymiany (podać nazwy miejscowości i kraje oraz środek transportu), którego koszt na jednego uczestnika wynosi … EUR; Beneficjent przekaże uczestnikowi środki na koszty utrzymania według poniższej specyfikacji: - kwota … EUR zostanie przekazana przez Beneficjenta na konto indywidualne uczestnika zgodnie z Art. 6 umowy - kwota … EUR zostanie przekazana przez Beneficjenta indywidualnie uczestnikowi za pokwitowaniem przez obie strony; Beneficjent przekaże na rachunek bankowy instytucji przyjmującej (podać nazwę i adres instytucji przyjmującej oraz konto bankowe) kwotę... EUR na pokrycie kosztów utrzymania uczestnika/uczestników, która obejmuje koszty (wymienić): noclegów w terminie (wymienić) oraz wyżywienia (wymienić liczbę posiłków i dni, w których zostały opłacone)

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Opcjonalne zapisy c.d.: Jeżeli nie wnioskowali Państwo o maksymalne stawki na utrzymanie można zmienić zapis w następujący sposób: Ostateczna kwota dofinansowania wynosi zgodnie z wnioskowanym budżetem … EUR na uczestnika na … tygodnie. Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w ramach środków otrzymanych na utrzymanie (pakiet podstawowy OC, NW, KL) na okres wyjazdu objęty umową oraz przedstawienia jej do wglądu, na życzenie Beneficjenta przed rozpoczęciem wymiany; Beneficjent zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej (pakiet podstawowy OC, NW, KL: polisa indywidualna lub zbiorcza-imienna) na okres wyjazdu objęty umową na rzecz uczestnika z środków przyznanych uczestnikowi na utrzymanie i przekazanie jej uczestnikowi przed wyjazdem. W takim przypadku uczestnikowi zostaną wypłacone środki na utrzymanie pomniejszone o kwotę wynikającą z tytułu zakupu polisy ubezpieczeniowej.

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Dziękuję za uwagę alicja.pietrzak@frse.org.pl alicja.pietrzak@frse.org.pl


Pobierz ppt "PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci Umowa dwustronna VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google