Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek od wartości dodanej VAT. Miejsce świadczenia Dostawa towarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek od wartości dodanej VAT. Miejsce świadczenia Dostawa towarów."— Zapis prezentacji:

1 Podatek od wartości dodanej VAT

2 Miejsce świadczenia Dostawa towarów

3 Kryteria ustalania miejsca dostawy Dostawa bez transportu Dostawa z transportem Sprzedaż wysyłkowa Dostawa z instalacją lub montażem Dostawa na pokładzie statków, samolotów, pociągów Dostawa poprzez sieci dystrybucji

4 Dostawa bez transportu Miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy

5 Dostawa z transportem Miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Reguła ta będzie miała zastosowanie głównie przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (gdy dostawca i odbiorca są podatnikami VAT); gdy odbiorca nie jest podatnikiem VAT, z reguły będzie miała miejsce sprzedaż wysyłkowa; Gdy miejscem rozpoczęcia transportu jest państwo spoza UE, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika, który również jest podatnikiem z tytułu importu tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa importu. Bez tej reguły towary importowane pozostałyby faktycznie nieopodatkowane.

6 Dostawa z transportem Przykład Dostawca (D) realizuje zamówienie klienta (K). Towar będący przedmiotem zamówienia (D) nabywa w Rosji i stamtąd transportuje go bezpośrednio do (K). Ponieważ (D) wwozi towar do Polski, to tym samym dokonuje on importu towaru. Z tytułu importu po stronie (D) powstaje podatek należny, który jednak podlega odliczeniu (zwrotowi). Gdyby przyjąć regułę ogólną, w myśl której miejscem dostawy jest miejsce rozpoczęcia transportu, analizowaną dostawę należałoby uznać za wykonaną w Rosji, a więc nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce. Brak opodatkowania w Polsce nie stałby na przeszkodzie wspomnianemu wcześniej odliczeniu VAT z tytułu importu (ponieważ import jest związany z czynnością co do zasady opodatkowaną).

7 Towary instalowane (montowane) Gdy towary są instalowane lub montowane przez dostawcę lub w jego imieniu, decydujące jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Nie stanowi instalacji lub montażu prosta czynność umożliwiająca funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem (np. połączenie elementów zestawu komputerowego typu PC). Ta reguła ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy montaż lub instalacja są wykonywane przez dostawcę lub w jego imieniu. Gdy nabywca dokona instalacji samodzielnie lub przez podmiot wybrany przez siebie, zastosowanie znajdzie reguła podstawowa.

8 Dostawa na pokładzie Gdy dostawa odbywa się na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Wspólnoty, decyduje miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów. Miejscem rozpoczęcia transportu pasażerów jest przewidziane pierwsze na terytorium Wspólnoty miejsce przyjęcia pasażerów na pokład, w tym również po odcinku podróży poza terytorium Wspólnoty. Miejscem zakończenia transportu pasażerów jest natomiast przewidziane ostatnie na terytorium Wspólnoty miejsce zejścia z pokładu pasażerów, którzy zostali na niego przyjęci na terytorium Wspólnoty, w tym również przed odcinkiem podróży poza terytorium Wspólnoty. W przypadku podróży w obie strony, odcinek powrotny transportu uznaje się za transport oddzielny.

9 Dostawa poprzez sieci dystrybucji Specyficzne reguły rządzą ustaleniem miejsca opodatkowania dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Dostawa tych towarów do podatnika – pośrednika (polskiego, unijnego lub z krajów trzecich), którego głównym celem ich nabywania jest odprzedaż tych towarów w takich systemach i u którego własne zużycie jest nieznaczne, jest uznawana za dokonaną w miejscu prowadzenia działalności przez odbiorcę, do którego dostarczane są te towary, albo siedziba lub miejsce zamieszkania takiego odbiorcy Jeżeli odbiorcą tych towarów jest podmiot inny niż wskazany wyżej, miejscem dostawy jest miejsce, w którym nabywca korzysta z tych towarów i je zużywa. Jeżeli wszystkie te towary lub ich część nie są w rzeczywistości zużyte przez tego nabywcę, towary niezużyte uważa się za wykorzystane i zużyte w miejscu stałego miejsca prowadzenia działalności przez nabywcę, do którego dostarczane są te towary, albo siedziba lub miejsce zamieszkania nabywcy.

10 Sprzedaż wysyłkowa – na terytorium kraju dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT wspólnotowego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium Polski, jako państwa przeznaczenia pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz: a)podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub b)innego podmiotu, niebędącego podatnikiem i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

11 Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez polskiego podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: a)podatnika VAT wspólnotowego lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub b)innego podmiotu niebędącego wspólnotowym podatnikiem VAT

12 Miejsce dostawy towarów przy sprzedaży wysyłkowej W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski - terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski - terytorium Polski

13 Miejsce świadczenia Usługi

14 Zasada ogólna miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania.

15 Miejsce świadczenia usług - wyjątki 1)usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takie jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejsce położenia nieruchomości; 2)usługi transportowe - miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości; 3)usługi: a)w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, b)pomocnicze do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, c)wyceny majątku rzeczowego ruchomego, d)na ruchomym majątku rzeczowym –miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.

16 Miejsce świadczenia usług - wyjątki Usługi niematerialne: 1)sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesja praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw; 2)reklama; 3)prawnicze, rachunkowo-księgowe, badanie rynków i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; przetwarzanie danych i dostarczanie informacji; architektoniczne i inżynierskie; tłumaczenia; 4)bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki; 5)dostarczanie (oddelegowania) personelu; 6)wynajem, dzierżawa lub inne o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu; 7)telekomunikacyjne; 8)nadawcze radiowe i telewizyjne; 9)elektroniczne; 10)polegające na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania ww. czynności lub posługiwania się prawem; 11)agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa wyżej. Cdn…

17 Miejsce świadczenia usług - wyjątki … jeżeli ww. usługi są świadczone na rzecz: 1)podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub 2)podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, w kraju innym niż kraj świadczącego usługę: - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

18 Następne zajęcia Transakcje wewnątrzwspólnotowe


Pobierz ppt "Podatek od wartości dodanej VAT. Miejsce świadczenia Dostawa towarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google