Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja."— Zapis prezentacji:

1 Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 FINANSOWANIE DZIAŁANIA Środki przyznane przez Narodową Agencję w ramach wizyty studyjnej obejmują: koszty utrzymania z uwzględnieniem ubezpieczenia podróżnego, koszty podróży i koszty wizy wjazdowej/wyjazdowej, oraz ewentualne koszty uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących. WIZYTY STUDYJNE

3 KOSZTY PODRÓŻY Dofinansowanie obejmuje koszty podróży w obie strony (z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się wizyta i z powrotem). Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach tej kategorii wynosi 500 euro, za wyjątkiem terytoriów zamorskich. Jeżeli wizyta studyjna odbywa się w jednym z terytoriów zamorskich, Beneficjent może zwrócić się do Narodowej Agencji o zwiększenie dofinansowania kosztów podróży. WIZYTY STUDYJNE

4 KOSZTY PODRÓŻY c.d. Uczestnik może podróżować: samolotem samolotem – bilet w klasie ekonomicznej; pociągiem pociągiem – bilet w drugiej klasie; autobusem, promem, statkiem; autobusem, promem, statkiem; samochodem. samochodem. WIZYTY STUDYJNE

5 KOSZTY PODRÓŻY c.d. W przypadku podróży samochodem osobowym uprawniona kwota stanowi równowartość kosztu jednego biletu kolejowego pierwszej klasy na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się wizyta. Jako dokumentację kosztów podróży samochodem należy zachować: oświadczenie, o fakcie odbycia podróży samochodem, zaświadczenie z PKP lub PKS o wysokości ceny biletu na trasie podróży. WIZYTY STUDYJNE

6 KOSZTY PODRÓŻY c.d. Koszty przejazdu taksówką są nieuprawnione w ramach dofinansowania. Jedynie wyjątkowych przypadkach, po przesłaniu wraz z raportem stosownego wyjaśnienia, NA może uznać ten wydatek. WIZYTY STUDYJNE

7 KOSZTY UTRZYMANIA Koszty utrzymania przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia, noclegu, przejazdów lokalnych i ubezpieczenia Dofinansowanie to przyznawane jest w formie ryczałtu, co oznacza, iż Beneficjenci nie mają obowiązku przedstawiania rachunków poświadczających poniesione przez nich koszty: np.: wyżywienia, zakwaterowania, opłat transportu miejskiego itp.

8 KOSZTY UTRZYMANIA c.d. Dla kontraktu 2009 Polska Narodowa Agencja przyjęła 100% stawek zaproponowanych przez Komisję Europejską. Koszt utrzymania jest indywidualnie wyliczany dla każdego uczestnika, w zależności od czasu trwania wizyty. Ilość stawek ryczałtowych naliczonych dla wizyt wynosi od 3 do 5 dni. WIZYTY STUDYJNE

9 Nie ma możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów. WIZYTY STUDYJNE

10 OKRES OBOWIĄZYWANIA Okres uprawniony do ponoszenia kosztów jest podany w umowie (art. I.2.2). Wydatki poniesione przed lub/i po terminie określonym w umowie są nieuprawnione i traktowane jako koszt niekwalifikowany. WIZYTY STUDYJNE

11 POLITYKA KURSOWA Wszelkie kwoty w raporcie końcowym powinny być wyrażone w euro. W tym celu Beneficjent dokona przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków na euro. WIZYTY STUDYJNE

12 POLITYKA KURSOWA c.d. W zależności od konta podanego w umowie należy stosować odpowiednie kursy: w przypadku konta w PLN - kursu kupna dewiz Banku Handlowego, z dnia dokonania przelewu pierwszej płatności przyznanych środków finansowych w przypadku konta w EUR - według kursów rzeczywistych. Warunkiem stosowania takiej polityki kursowej jest wymóg, iż wszystkie operacje muszą mieć miejsce tylko i wyłącznie z rachunku bankowego, na który wpłynęły fundusze z Narodowej Agencji. WIZYTY STUDYJNE

13 POLITYKA KURSOWA c.d. Koszty różnic kursowych oraz straty powstałe na operacjach walutowych, na przestrzeni całego okresu obowiązywania umowy, są kosztami nieuprawnionymi. WIZYTY STUDYJNE

14 PŁATNOŚCI DO UMOWY Po podpisaniu umowy przez obie strony, Narodowa Agencja przekaże I ratę w wysokości 80% dofinansowania, na konto podane w umowie. Maksymalny czas przelania środków wynosi 45 dni po wejściu w życie umowy. Płatność II raty wysokości do 20% dofinansowania zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu raportu końcowego, sporządzonego przez beneficjenta po zakończeniu wizyty roboczej. Maksymalny czas przelania środków wynosi 45 dni po zatwierdzeniu raportu przez NA. WIZYTY STUDYJNE

15 ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA Aby rozliczyć dofinansowanie beneficjent powinien przesłać do Narodowej Agencji następujące dokumenty: końcowy raport ewaluacyjny (wydrukowany i podpisany) z wypełnioną częścią merytoryczna oraz finansową. raport grupowy (dostępny na stronie internetowej) WIZYTY STUDYJNE

16 ROZLICZENIE FINANSOWE Rozliczenie finansowe wizyty studyjnej polega na wypełnieniu tabeli raportu finansowego zgodnie z wzorem zawartym w raporcie końcowym. Beneficjent na tym etapie nie jest proszony o dosłanie żadnej dokumentacji finansowej. Narodowa Agencja sprawdza 100% przesłanych raportów. WIZYTY STUDYJNE

17 ROZLICZENIE FINANSOWE c.d. Dopiero w razie wezwania do kontroli na dokumentacji finansowej Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Narodowej Agencji: Oryginały dokumentów dotyczących podróży: faktury, bilety, karty pokładowe, fotokopia wizy, inne dowody płatności. Oryginał zaświadczenia o uczestnictwie w wizycie studyjnej wystawione przez organizację goszczącą, zawierające nazwisko uczestnika oraz czas trwania wizyty. WIZYTY STUDYJNE

18 ROZLICZENIE FINANSOWE c.d. Wszystkie dokumenty finansowe powinny być opisane przez Beneficjenta. Przykład opisu: Kwota ……. została pokryta ze środków programu Uczenie się przez całe życie (umowa finansowa nr…………………. ) w ramach kosztów podróży dotyczących przejazdu na trasie………….. data i podpis WIZYTY STUDYJNE

19 ROZLICZENIE FINANSOWE c.d. W przypadku, gdy kwota stanowiąca sumę uprawnionych kosztów podróży oraz uprawnionych kosztów utrzymania przekroczy przyznaną kwotę dofinansowania - określoną w umowie, uczestnik pokrywa dodatkowe wydatki z innych źródeł. Natomiast w przypadku, gdy koszt wizyty Beneficjenta okaże się, po rozliczeniu, niższy niż przyznana kwota I raty, Narodowa Agencja wezwie Beneficjenta do zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niewłaściwie. WIZYTY STUDYJNE

20 Dziękujemy za uwagę. WIZYTY STUDYJNE

21 KONTAKT: Dział finansowy: Katarzyna Markowska Tel. 022 46 31 146 www.sv.org.pl www.frse.org.pl WIZYTY STUDYJNE


Pobierz ppt "Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google