Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agata Jonas Marketing ekologiczny. Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem ś rodowiskowym czy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agata Jonas Marketing ekologiczny. Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem ś rodowiskowym czy."— Zapis prezentacji:

1 Agata Jonas Marketing ekologiczny

2 Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem ś rodowiskowym czy marketingiem odpowiedzialnym ekologicznie.

3 Geneza marketingu ekologicznego Czynniki sprzyjaj ą ce rozwojowi zielonego marketingu rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialno ś ci biznesu i marketingu społecznego, dostrze ż enie nadmiernego zanieczyszczenia ś rodowiska i eksploatacji jego zasobów, u ś wiadomienie faktu, ż e cz ę sto to tradycyjny marketing przyczynia si ę do nadmiernej, niezrównowa ż onej konsumpcji.

4 Definicje Zielony marketing to działania marketingowe zmierzaj ą ce do produkcji i promocji towarów nieszkodliwych dla ś rodowiska naturalnego /J. Penc, 1997/ Ekomarketing to działalno ść rynkowa polegaj ą ca na wprowadzaniu do obrotu produktów, które uznaje si ę za bezpieczne dla ś rodowiska /definicja Ameryka ń skiego Stowarzyszenia Marketingu z 1975 roku/ Marketing ekologiczny to proces zarz ą dzania odpowiedzialny za rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb społecze ń stwa w zyskowny i uwzgl ę dniaj ą cy wymagania ochrony ś rodowiska sposób /K. Peattie 1992/

5 Definicje MARKETING EKOLOGICZNY TO PROCES ZASPOKAJANIA POTRZEB KONSUMENTÓW I SPOŁECZE Ń STWA POPRZEZ PLANOWANIE I URZECZYWISTNIANIE KONCEPCJI CEN, PROMOCJI ORAZ DYSTRYBUCJI IDEI, DÓBR I USŁUG W SPOSÓB SATYSFAKCJONUJ Ą CY STRONY WYMIANY I RÓWNOCZE Ś NIE ZRÓWNOWA Ż ONY. /S. Zaremba/

6 Definicje Ekomarketing mo ż na rozpatrywa ć w trzech aspektach:  koncepcyjnym – jako filozofi ę zarz ą dzania w centrum której stoi klient, z jego rzeczywistymi i potencjalnymi potrzebami, w coraz wi ę kszym stopniu odczuwaj ą cy potrzeby zwi ą zane z ochron ą ś rodowiska oraz konkurent, którego celem jest zaspokojenie tych samych potrzeb konsumentów,  decyzyjnym – jako sformalizowana struktura organizacyjna, w ramach której podejmowane s ą decyzje marketingowe i ekologiczne,  narz ę dziowym – jako zestaw narz ę dzi stosowanych w działalno ś ci marketingowej, dzi ę ki któremu przedsi ę biorstwo mo ż e pozyskiwa ć nowych klientów wra ż liwych ekologicznie i utrzymywa ć dotychczasowych oraz konkurowa ć z innymi przedsi ę biorstwami w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej

7 Definicje Marketing ekologiczny to proces zarz ą dzania maj ą cy na celu rozpoznawanie i prognozowanie potrzeb konsumentów w zakresie proekologicznych wyrobów i usług oraz zaspokajanie ich poprzez kreowanie poda ż y wyrobów i usług przyjaznych dla ś rodowiska naturalnego oraz informowanie konsumentów i producentów o ekologicznych cechach produktów /J. Le ś niak 2001/ Marketing ekologiczny to system wiedzy, umiej ę tno ś ci, stylów zarz ą dzania umo ż liwiaj ą cy zaspokojenie potrzeb i osi ą gni ę cie satysfakcji przez uczestników rynku dóbr i usług ekologicznych /H. Broniakowski, 1996/

8 Reakcje oferentów na potrzeby czystego środowiska KONSUMENCI OFERENCI nieodpowiedzialni ekologicznieProekologiczni zwykliI. Pobudzanie konsumpcji niezrównowa ż onej IV. Pobudzanie potrzeb czystego ś rodowiska zieleniII. Działania nieetyczneIII. Zaspokajanie potrzeb czystego ś rodowiska

9 Definicje Marketing ekologiczny to rozbudzanie ś wiadomo ś ci ekologicznej konsumentów, którzy nie s ą zainteresowani ochron ą ś rodowiska. Jest to wi ę c przede wszystkim wpływanie na zmian ę ich zachowa ń społecznych, a w szczególno ś ci wyborów produkcyjnych Marketing ekologiczny to polityka przedsi ę biorstwa, która zakłada sprzeda ż produktów ekologicznych oboj ę tnym lub niezainteresowanym ekologi ą konsumentom /N. Jurgens 1988/

10 Aspekty marketingu ekologicznego Aspekt informacyjny – obejmuje analiz ę otoczenia przedsi ę biorstwa i wewn ę trznych warunków by ustali ć na tej podstawie słabe i mocne strony oraz zidentyfikowa ć istniej ą ce szanse i zagro ż enia, Aspekty filozofii i celu - wymaga zakotwiczenia proekologicznego uwarunkowania u podstaw przedsi ę biorstwa i odpowiedniej konkretyzacji celów, Aspekt strategii i grup docelowych - warunkuje ustalenie strategicznego profilu i opisu przyszłych grup docelowych, Aspekt działania i koordynacji - ukierunkowany na modyfikacj ę tradycyjnego marketingu – mix i zintegrowanego u ż ycia narz ę dzi marketingowych. Aspekt kierowania i kontroli - wymaga organizacyjnego uporz ą dkowania marketingu ekologicznego jak i controllingu marketingowego.

11 Powody wprowadzania ekomarketingu przez przedsiębiorstwa Poczucie społecznej odpowiedzialno ś ci - firma czuje si ę cz ęś ci ą ś rodowiska i jego ochron ę uwa ż a za swój obowi ą zek, Wymagania prawne – nie tylko prawa krajowego, ale cz ę sto tak ż e mi ę dzynarodowego, „Mo ż liwo ść skorzystania z okazji” – zwi ę kszona ś wiadomo ść proekologiczna konsumentów stanowi szanse na zwi ę kszenie zysków, Walka z konkurencj ą – konieczno ść podejmowania marketingu ekologicznego aby dorówna ć konkurencji, ale tak ż e takie działania s ą cz ę sto elementem przewagi konkurencyjnej, Redukcja kosztów – poprzez wykorzystanie proekologicznych, oszcz ę dniejszych technologii.

12 Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa TYP „MUSI”  BRAN Ż A chemiczna, przemysł metalowy, energetyka  GRUPA DOCELOWA klienci, organizacje konsumenckie i organizacje zwi ą zane z ochron ą ś rodowiska naturalnego, twórcy opinii społecznej, media i politycy, pracownicy, partnerzy handlowi i dostawcy  OBSZARY badania i rozwój, produkcja, produkty, usuwanie odpadów, kształtowanie asortymentu.

13 Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa TYP „MUSI”  CHARAKTER rzeczowy  INSTRUMENTY informacja i propaganda, komunikacja wewn ą trz przedsi ę biorstwa, dialog ze stowarzyszeniami prowadz ą cymi działalno ść na rzecz ochrony ś rodowiska naturalnego, dialog z organizacjami konsumenckimi, reklama, promocja sprzeda ż y, sponsorowanie.

14 Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa TYP „POWINIEN”  BRAN Ż A przemysł spo ż ywczy, handel, transport,  GRUPA DOCELOWA klienci, organizacje konsumenckie i organizacje zwi ą zane z ochron ą ś rodowiska naturalnego, twórcy opinii społecznej, media i politycy, pracownicy, partnerzy handlowi i dostawcy  OBSZARY badania i rozwój, produkcja, produkty, usuwanie odpadów, kształtowanie asortymentu.

15 Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa TYP „POWINIEN”  CHARAKTER rzeczowy i emocjonalny,  INSTRUMENTY reklama, komunikacja wewn ą trz przedsi ę biorstwa, promocja sprzeda ż y, informacje i propaganda sponsorowanie, dialog ze stowarzyszeniami prowadz ą cymi działalno ść na rzecz ochrony ś rodowiska naturalnego, dialog z organizacjami konsumenckimi.

16 Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa TYP „MO Ż E”  BRAN Ż A instytucje kredytowe, ubezpieczenia, turystyka  GRUPA DOCELOWA klienci, szeroka publiczno ść,  OBSZARY zaanga ż owanie w ochron ę ś rodowiska naturalnego, serwis.

17 Typy proekologicznego nastawienia przedsiębiorstwa TYP „MO Ż E”  CHARAKTER emocjonalny,  INSTRUMENTY sponsorowanie, komunikacja wewn ą trz przedsi ę biorstwa, informacje i propaganda, reklama, promocja sprzeda ż y, dialog ze stowarzyszeniami prowadz ą cymi działalno ść na rzecz ochrony ś rodowiska naturalnego, dialog z organizacjami konsumenckimi.

18 Strategie marketingu proekologicznego Strategia bierna wprowadzenie jedynie tych zmian, które s ą niezb ę dne z punktu widzenia spełnienia obowi ą zuj ą cych regulacji prawnych, Strategia aktywna dobrowolne działania, które pomagaj ą zmniejszy ć negatywny wpływ oddziaływania przedsi ę biorstwa na ś rodowisko naturalne, komunikacja z interesariuszami w celu kreowania ich proekologicznych zachowa ń wyprzedzanie rozwi ą za ń prawnych i wymaga ń klientów, udział w dyskusjach dotycz ą cych zagadnie ń proekologicznych, budowanie w oparci o te elementy przewagi konkurencyjnej

19 Ekoprodukt Produkty ekologiczne to takie, które spełniaj ą wymagania ś rodowiska naturalnego od chwili przetwarzania surowców, z których si ę je wytwarza a ż do produktu gotowego z opakowaniem. Ekoprodukt to taki produkt, który pod wzgl ę dem produkcji, u ż ytkowania a tak ż e mo ż liwo ś ci usuwania odpadów jest w odniesieniu do wymogów ś rodowiskowych i społecznych znacznie ulepszony w porównaniu z konwencjonalnymi lub konkurencyjnymi produktami. /Peattie 1996/

20 Ekoprodukt Ekoprodukt, to taki produkt, którego wszystkie fazy cyklu ż ycia s ą pod wzgl ę dem wymogów ś rodowiskowych i społecznych znacznie ulepszone w porównaniu z konwencjonalnymi lub konkurencyjnymi produktami /S. Zaremba, 2009/.

21 Cechy ekoproduktu koncentracja równocze ś nie na wymogach ekologicznych i społecznych, orientacja na ci ą głe ulepszenia, nacisk na istotne zmiany, wykorzystanie produktów konwencjonalnych i konkurencyjnych do tworzenia ci ą głych i znacz ą cych ulepsze ń.

22 Rodzaje ekoproduktów Ekoprodukty z rdzeniem w postaci „korzy ś ci ekologicznej”, w tym: produkty in ż ynierii ś rodowiskowej (np. filtry, oczyszczalnia ś cieków, itp.), produkty edukacji ekologicznej (np. literatura edukacyjna, kursy i szkolenia z zakresu ochrony ś rodowiska), Ekoprodukty z „korzy ś ci ą ekologiczn ą ” poza rdzeniem produktu(np. ulegaj ą ce biodegradacji ś rodki czyszcz ą ce i pior ą ce, ekologiczny transport, itp.).

23 Rodzaje ekoproduktów Stopie ń spełnienia wymogów ś rodowiska wysoki niski zielonejasnozieloneseledynoweszaroseledynowe produkty wykorzystuj ą ce naturalne procesy przyrodnicze i mieszcz ą ce si ę w ramach ś rodowiskowej pojemno ś ci asymilacyjnej (np. rolnictwo ekologiczne), produkty edukacji ekologicznej (np. kampania społeczna przeciw ś mieciom, program ekozespołów) produkty in ż ynierii ś rodowiskowej (np. oczyszczalnie ś cieków, filtry, technologie recyclingu), produkty przyjazne dla ś rodowiska w całym cyklu ż ycia produkty przyjazne dla ś rodowiska w wi ę kszo ś ci faz cyklu ż ycia (np. proekologiczne budownictwo, alternatywne ź ródła energii, ekoturystyka), usługi finansowe wspieraj ą ce proekologiczne działania (np. BO Ś ) produktu spełniaj ą ce niektóre kryteria ś rodowiskowe (np. ż arówki energooszcz ę dne, samochody z katalizatorem, przystosowane do recyclingu)

24 Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) Oznacza, ze równie wa ż ne jak samo dostarczenie produktu jest zadbanie o jego oddziaływanie na ś rodowisko po fazie u ż ytkowania przez konsumenta. Producent powinien wskaza ć, w jaki sposób konsument ma post ą pi ć ze zu ż ytym produktem. Istotn ą cech ą zasady ROP jest własno ść, co oznacza, ż e producent pozostaje w posiadaniu produktu b ę d ą cego w fazie pokonsumpcyjnej, a tym samym jest odpowiedzialny za jego wpływ na ś rodowisko tak ż e na etapie ostatecznego usuwania odpadów.

25 Ekoznakowanie Ekoznakowanie (znakowanie ekologiczne) to proces oznaczania specjalnym znakiem jako ś ciowym produktów uznawanych za przyjazne dla ś rodowiska. Eko-znak spełnia nast ę puj ą ce funkcje: ekologiczn ą, informacyjno-edukacyjn ą, bod ź cowo – stymuluj ą c ą, marketingow ą.

26 Rodzaje ekoznaków

27 Eko- znaki EKO – polski znak ekologiczny Przyznawany od 998 roku przez Polskie Centrum Bada ń i Certyfikacji. Polski "Eko-znak" mog ą otrzymywa ć wyroby krajowe i zagraniczne nie powoduj ą ce negatywnych skutków dla ś rodowiska oraz spełniaj ą ce ustalone kryteria dotycz ą ce ochrony zdrowia, ś rodowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu ż ycia wyrobu.Dotychczas polski "Eko-znak" przyznano kilkudziesi ę ciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym

28 Eko – znaki Ekoland – Polska Polskie Stowarzyszenie Producentów Ż ywno ś ci Metodami Ekologicznymi przyznaje atesty gospodarstwom rolnym, które w produkcji stosuj ą metody ekologiczne. „Ekoland” jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z ż ywno ś ci ą ekologiczn ą. Produkty gospodarstw ekologicznych mog ą ubiega ć si ę o przyznanie odpowiedniego atestu, a nast ę pnie by ć sprzedawane z takim wła ś nie oznaczeniem.

29 Eko - znaki Produkcja ekologiczna - Unia Europejska Jednolite dla całej UE logo produkcji ekologicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporz ą dzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie wiarygodno ś ci ż ywno ś ci produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Logo nie jest obowi ą zkowe, ale producenci mog ą go u ż y ć, je ż eli ich produkty odpowiadaj ą nast ę puj ą cym kryteriom: co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi; produkty s ą sprzedawane bezpo ś rednio przez producenta lub w zamkni ę tych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach.

30 Eko-znaki "Margerytka"- Unia Europejska Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma by ć alternatyw ą dla pa ń stwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantuj ą c ą okre ś lon ą jako ść tak ż e poza politycznymi granicami pa ń stw członkowskich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu ż ycia produktu. Badania atestacyjne skupiaj ą si ę na stopniu obci ąż enia ś rodowiska na etapie: pozyskiwania surowców pierwotnych, produkcji, pakowania i transportu, u ż ytkowania produktu, utylizacji. Na ka ż dym z tych etapów oceniane s ą aspekty: produkcja odpadów, zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, hałas, zu ż ycie zasobów naturalnych i energii, wpływ na ekosystemy

31 Eko - znaki Bł ę kitny Anioł (Der Blaue Engel) – Niemcy Produkty z tym znakiem maj ą lepsz ą charakterystyk ę ś rodowiskow ą od innych artykułów z tej grupy towarów. W ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników ś rodowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze si ę pod uwag ę hałas oraz mo ż liwo ś ci powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.

32 Eko - znaki Łab ę d ź (Svanen) – kraje skandynawskie Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzuj ą si ę mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i ś rodowisko naturalne. System Svanen to jeden z najlepszych sposobów ekoznakowania. Przyznanie znaku "Svanen" jest poprzedzone dokładn ą analiz ą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego, przeprowadzon ą przez akredytowany niezale ż ny instytut badawczy

33 Eko - znaki

34 Ceny ekoproduktów Wysokie koszty wytwarzania ekoproduktów s ą spowodowane:  konieczno ś ci ą prowadzenia intensywnych prac badawczo- rozwojowych,  przestawieniem procesów produkcji,  konieczno ś ci ą inwestowania w infrastruktur ę techniczna (np. oczyszczalnie czy urz ą dzenia odpylaj ą ce),  wi ę kszymi nakładami na akcje promocyjne i inne działania zwi ą zane z rozszerzeniem polityki komunikacji z otoczenie niezb ę dnych do ukształtowania proekologicznego wizerunku przedsi ę biorstwa,  ni ż szymi wska ź nikami sprzeda ż y, szczególnie w fazie wprowadzania produktu na rynek.

35 Ceny ekoproduktów Obni ż enie ceny produktów ekologicznych jest mo ż liwe dzi ę ki obni ż eniu kosztów:  oprocentowania kredytów (na inwestycje proekologiczne),  bada ń rynku i promocji (dzi ę ki współpracy z organizacjami proekologicznymi),  energii, zasobów i innych, wynikaj ą cych z zastosowania najnowszych technologii,  opakowania – proekologiczne opakowanie oznacza na ogół ni ż sze koszty.

36 Cena ekoproduktów Czynniki wpływaj ą ce na kształtowanie cen produktów ekologicznych:  cena ma symbolizowa ć czyst ą technologi ę i wysok ą jako ść surowców,  grupa docelowa – konsumenci wra ż liwi na ochron ę ś rodowiska, ale tak ż e b ę d ą cy innowatorami skłonnymi zaakceptowa ć wy ż sz ą cen ę za unikatowy produkt,  wzrost konkurencji na rynku produktów ekologicznych,  konieczno ść ci ą głego doskonalenia produktów i prowadzenia bada ń (tak ż e marketingowych),  obni ż enie ceny powoduje poszerzenie rynków zbytu o konsumentów mniej wra ż liwych ekologicznie.

37 Gotowość polskich konsumentów do płacenia wyższej ceny za wybrane ekoprodukty. PRODUKTY Czy zapłaciliby wy ż sz ą cen ę O ile wi ę cej gotowi byliby zapłaci ć TakNieBrak odp. Do 10% Do 25% Ponad 25% Ż ywno ść Chemia gospodarstwa domowego Artykuły higieniczne, kosmetyki Sprz ę t gospodarstwa domowego Samochody i inne pojazdy mechaniczne Odzie ż i obuwie 59,4 51,3 48,5 36,3 40,6 37,1 28,7 32,7 34,2 41,8 36,9 41,5 11,6 15,7 16,9 21,1 21,5 20,3 78,5 80,3 81,2 83,5 77,8 84,1 15,7 14,4 14,0 12,9 16,0 11,9 3,0 3,1 3,5 3,3 4,9 3,0

38 Dystrybucja proekologiczna To taka dystrybucja, której celem jest dostarczenie produktów nabywcom zgodnie z ich potrzebami, w wi ę c odpowiedniej formie, miejscu, czasie, po mo ż liwie najni ż szych kosztach oraz z uwzgl ę dnieniem wymogów ochrony ś rodowiska.

39 Dystrybucja proekologiczna Podstawowe dylematy projektowania ekodystrybucji dotycz ą : rodzaju transportu – producent powinien stara ć si ę ogranicza ć dominuj ą ce obecnie formy transportu (samochodowy, lotniczy) na rzecz transportu wodnego, kolejowego lub kombinowanego, odległo ś ci– im dłu ż sza trasa przewozu, tym wi ę ksze zu ż ycie energii i wi ę ksza emisja zanieczyszcze ń, rodzaju opakowania transportowego – opakowania powinny by ć trwałe, nadaj ą ce si ę do wielokrotnego u ż ytku i nie tworz ą ce szkodliwych odpadów, nadaj ą ce si ę do recyclingu, wyboru kooperantów tak aby i ich zachowania były proekologiczne, sposobu zagospodarowania odpadów.

40 Promocja ekoproduktów Zasady dotycz ą ce tworzenia i stosowania reklam ekologicznych, ustalone przez Mi ę dzynarodow ą Izb ę Handlow ą : uczciwo ść – nie wolno wykorzystywa ć w reklamie braku wiedzy i braku ś wiadomo ś ci ekologicznej konsumentów, rzetelno ść – reklama nie mo ż e zawiera ć stwierdze ń mog ą cych wprowadzi ć konsumenta w bł ą d, np. nie nale ż y nadu ż ywa ć stwierdzenia „przyjazny dla ś rodowiska”, reklama powinna wykorzystywa ć badania naukowe w celu potwierdzenia proekologicznych cech produktu, reklama mo ż e korzysta ć tylko z wiarygodnych i aktualnych ś wiadectw, argument o ekologicznie wy ż szej jako ś ci produktu w porównani z konkurencj ą mo ż e by ć u ż ywany jedynie w przypadku jego udowodnienia, nale ż y dokładnie okre ś li ć jakiej fazy cyklu ż ycia produktu dotyczy jego proekologiczno ść, jako argumentów w reklamie mo ż na u ż ywa ć ekoznaków i ekosymboli, pod warunkiem, ż e reklamowanym produktom takie znaki przysługuj ą.

41 Zjawisko greenwashingu Działania dezinformacyjne podejmowane przez organizacj ę kreuj ą ce fałszywy, bezpodstawny oraz ceowo myl ą cy obraz w celu stworzenia wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej za ś rodowisko i społecze ń stwo.

42 Zjawisko greenwashingu Przejawia si ę poprzez: podawanie bł ę dnych informacji na temat cech produktu, odnosz ą cych si ę do jego oddziaływania na ś rodowisko, wskazywanie na ekologiczne fakty, które nie maj ą zwi ą zku z rzeczywistym stanem, odwoływanie si ę do czego ś co nie ma racji bytu, redukowanie swoich kosztów pod pozorem dbało ś ci o ś rodowisko, nie przedstawianie dowodów, celowe stosowanie ogólnych i nieprecyzyjnych stwierdze ń, podkre ś lanie „mniejszego zła” u ż ywania jej produktów, nielegalne i bezprawne u ż ywanie certyfikatów i znaków ekologicznych, nie uwzgl ę dnianie rzeczywistego wpływu na ś rodowisko w całym cyklu ż ycia produktu, celowe pomijanie pewnych informacji, których ujawnienie mogłoby negatywnie wpłyn ąć na wizerunek firmy czy produktu.


Pobierz ppt "Agata Jonas Marketing ekologiczny. Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem ś rodowiskowym czy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google