Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza kluczowych czynników sukcesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza kluczowych czynników sukcesu"— Zapis prezentacji:

1 Analiza kluczowych czynników sukcesu
Ekonomia gr 2

2 Analiza kluczowych czynników sukcesu - to analiza zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz analiza mocnych i słabych stron za pomocą listy KCS. Sprowadza się do ograniczenia badań do grupy kryteriów najważniejszych (kluczowych) do pozycji konkurencyjnej promocji przedsiębiorstwa.

3 Analiza kluczowych czynników sukcesu leży u podstaw reguły „80-20” (na 80% rezultatów przypada 20% nakładów- zwana również zasadą PARETO). Z zasady tej wynika, że nie ma potrzeby badać wszystkich czynników sukcesu, a należy wybrać jedynie 20% czynników, bo tylko te będą w decydujący sposób (bo aż 80%) odpowiadać za sukces lub porażkę. Te 20% czynników powinno być przedmiotem dokładnej analizy.

4 Jakość analizy kluczowych czynników sukcesu zależy od odpowiedniego opracowania listy zasobów i umiejętności o strategicznym znaczeniu dla danego sektora – od jakich czynników zależy sukces przedsiębiorstwa w sektorze? Lider w sektorze w największym stopniu spełnia kryteria zawarte na liście KCS.  Stworzenie listy KCS nie wystarcza do zdobycia przewagi konkurencyjnej – wskazuje jedynie na jakich obszarach i problemach skoncentrować uwagę, doskonalić je i osiągać przewagę nad konkurentami.

5 Metody postępowania przy tworzeniu listy KCS: DWUETAPOWA 1
Metody postępowania przy tworzeniu listy KCS: DWUETAPOWA 1. Pierwszy etap to analiza przedsiębiorstwa według pełnej listy kryteriów (we wszystkich obszarach), następnie sporządzenie listy słabych i mocnych stron firmy. 2.drugi etap to skoncentrowanie uwagi na kluczowych czynnikach sukcesu i poddaniu ich wnikliwej analizie. JEDNOETAPOWA Określenie tylko listy KCS (lista musi być w miarę kompletna – uwzględnia najważniejsze czynniki z głównych obszarów działania firmy).

6 Na liście kluczowych czynników sukcesu muszą znaleźć się:
Pozycja na rynku - mierzona udziałem procentowym w rynku, jego dynamiką, kształtowaniem się udziału w stosunku do największego konkurenta. 2. Pozycja kosztowa - szacowana wielkością kosztu jednostkowego. relacją kosztów zmiennych i stałych. strukturą kosztów i dynamiką poszczególnych grup kosztów, np. wydatków na badania i rozwój lub marketing. 3. Image firmy i jej obecność na rynku mierzy się znajomością marki wśród klientów i ich opinii na temat znaku firmowego oraz wiedzy o produktach danego przedsiębiorstwa. 4. Poziom techniki i technologii - umiejętności techniczne można oceniać bezpośrednio poprzez ocenę stanu technicznego przedsiębiorstwa, wykorzystywane technologie, kulturę pracy zatrudnionych, konkurencyjność stosowanych technologii i wielkość środków przeznaczanych przez firmę na postęp techniczny oraz na zakup lub opracowanie nowych technologii. Pośrednio ocenia się umiejętności technologiczne przedsiębiorstwa poprzez jakość produktów firmy i ich koszt jednostkowy.

7 5.Rentowność i możliwości inwestowania - ocena tego kryterium wymaga zastosowania złożonych metod analizy finansowej również w ujęciu perspektywicznym i przewidywania przepływów pieniężnych w długim okresie. Do oceny bieżącej i przyszłej rentowności przedsiębiorstwa konieczna jest analiza cyklu życia każdego produktu i przyszłego portfela produkcji. 6.Organizacja i zarządzanie - poziom organizacji i zarządzania można mierzyć za pomocą wielu wskaźników określających: umiejętności kadry kierowniczej i pracowników, przystosowanie struktury organizacyjnej i procedur do celów oraz specyfiki przedsiębiorstwa, jakość realizowanej strategii, sprawność systemu informacji, dyscyplinę i wydajność pracy itp. Zestaw wskaźników charakteryzujących stan i potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa jest odmienny w różnych sektorach.

8 Poniżej przedstawiono przykładową analizę kluczowych czynników sukcesu dla modelowego przedsiębiorstwa.

9 Po przeprowadzeniu powyższej oceny, mamy możliwość skomentowania otrzymanych wyników, wyszczególnienia słabych ogniw przedsiębiorstwa, mających kluczowe znaczenie dla firmy. Metodą tej samej tabeli można dokonać analizy najważniejszych konkurentów, znajdujących się na rynku (co pomoże trafnie umiejscowić analizowaną firmę wśród najpoważniejszych graczy), czy wreszcie stworzyć odpowiednią strategię mającą na celu wzmocnienie najsłabszych ogniw firmy.

10 Bibliografia 1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa 2001 3.


Pobierz ppt "Analiza kluczowych czynników sukcesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google