Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacyjne sterowanie produkcją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacyjne sterowanie produkcją"— Zapis prezentacji:

1 Operacyjne sterowanie produkcją
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Operacyjne sterowanie produkcją Dr inż. Piotr Chwastyk Powerpoint Templates

2 Co to jest operacyjne sterowanie produkcją?
Operacyjne sterowanie produkcją stanowi najniższy, wykonawczy poziom zarządzania produkcją, łącząc wyższe poziomy operatywnego planowania produkcji z procesami produkcyjnymi.

3 Co to jest operacyjne sterowanie produkcją?
Podstawą do OSP jest plan operacyjny produkcji zakładu, na podstawie którego opracowuje się szczegółowy harmonogram zawierający zadania przyporządkowane poszczególnym komórkom produkcyjnym

4 Co to jest operacyjne sterowanie produkcją?
Plan operatywny zakładu Planowanie potrzeb materiałowych Planowanie zdolności produkcyjnych Poziom planowania produkcji Informacje o realizacji Zadań produkcyjnych Operacyjne Sterowanie Produkcją Harmonogramowanie produkcji Dane dotyczące realizacji produkcji Instrukcje sterujące Maszyny, urządzenia i procesy produkcyjne

5 Jakie są cele operacyjnego sterowania produkcją?
1 Dotrzymanie zaplanowanych terminów realizacji zamówień klientów 2 Minimalizacja czasu realizacji zleceń 3 Minimalizacja poziomu zapasów (materiałów i produkcji w toku) 4 Maksymalizacja wykorzystania zasobów 5 Maksymalizacja wydajności pracowników i maszyn

6 Zarządzanie Zarządzanie powinno być procesem podejmowania decyzji racjonalnych (jasny problem, jednorodny, znane wszystkie możliwości i skutki, jasny cel, stabilność czynników, brak ryzyka, warunki pewności). Podejmowanie decyzji jest aktem świadomego wyboru jednego z co najmniej dwóch możliwych rozwiązań.

7 Co wpływa na zarządzanie?
Konkurencyjność Postęp techniczny Globalizacja Orientacja na klienta Regulacje

8 podejmowania decyzji produkcyjnych
Schemat procesu podejmowania decyzji produkcyjnych Cele Poszukiwanie rozwiązań Optymalizacja Obszar planowania, sterowania i kontroli Realizacja Podjęcie decyzji

9 Informowanie o wynikach
Analiza Raportowanie Sterowanie i kontrola Planowanie Koło decyzji Kształtowanie polityki Kontrola efektywności i gospodarności Natychmiastowe informowanie o stanie

10 Triada decyzyjna Planowanie Kontrola Sterowanie
Okres między podjęciem decyzji a etapem realizacji poprzedzony jest planowaniem, sterowaniem i kontrolą wykonalności planu jak i jego realizacji. Planowanie Kontrola Sterowanie

11 Procesy przetwarzania
System produkcyjny Marketing Procesy przetwarzania Wejście X Materiały i surowce Kapitał, Informacje, Personel Wyjście Y Produkty Kapitał, Informacje, Personel Badania i rozwój Przygotowanie wytwarzania, Zakupy, szkolenie Proces wytwarzania Operacje wytwórcze, Operacje montażowe, Wykonywanie usług Dystrybucja Sprzedaż, serwis Zarządzanie Planowanie Organizowanie Sterowanie i motywowanie Sterowanie i motywowanie Zasilanie materiałowe, energetyczne i informacyjne Decyzje zarządcze Sprzężenia zwrotne - informacje

12 System produkcyjny System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania potrzeb konsumentów

13 Proces dystrybucji i obsługi klienta
Proces produkcyjny Proces produkcyjny Proces badań i rozwoju gromadzenie kapitału, prognozowanie i planowanie strategiczne, projektowanie strategii zarządzania, proj. produktu, proj. procesu, proj. lokalizacji Proces dystrybucji i obsługi klienta zorganizowanie i obsługa sieci sprzedaży, obsługa serwisowa, badania marketingowe Proces wytwórczy Proces wytwórczy podstawowy wytwarzanie produktu Proces wytwórczy pomocniczy utrzymanie ruchu i remontów, funkcjonowanie infrastruktury Proces obsługi wytwarzania ochrona i utrzymanie czystości obiektu, BHP, obsługa administracyjna

14 Proces produkcyjny Proces produkcyjny - to uporządkowany ciąg działań, w wyniku których klient otrzymuje produkty o pożądanej wartości, zaspokajające jego potrzeby.

15 1 2 3 Celowość Dynamika Ekonomiczność Cechy procesu produkcyjnego
Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi, materiałów, informacji i czynników energetycznych.

16 Fazy technologiczne procesu produkcji
Faza przygotowawcza Faza wytwórcza Custom animation effects: rotating tubes with text (Intermediate) To reproduce the first shape effect on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. In the Shape Width box, enter 7.42”. In the Shape Height box, enter 0.75”. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then under Reflection Variations click Tight Reflection, touching. Drag the rectangle above the middle of the slide, and then align the right edge with the right edge of the slide. In the Direction list, select Linear Up (second row, second option from the left). In the Type list, select Linear. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Under Gradient stops, click Add or Remove until four stops appear in the drop-down list. Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 40% (fourth row, fifth option from the left). In the Stop position box, enter 0%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: Select Stop 3 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 5% (second row, first option from the left). In the Stop position box, enter 26%. Select Stop 4 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left). In the Stop position box, enter 80%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 35% (fifth row, first option from the left). In the Stop position box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane. In the Line Color pane, select No line. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane. In the Shadow pane, click the button next to Presets, under Outer click Offset Center, and then do the following: In the Transparency box, enter 60%. In the Angle box, enter 0° In the Blur box, enter 5 pt. In the Size box, enter 102%. On the slide, select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. In the Distance box, enter 0 pt. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane. In the Shadow pane, click the button next to Presets, and then under No Shadow click No Shadow. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane. In the Fill pane, click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Select the second, duplicate rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then click No Reflection. In the Selection and Visibility pane, press and hold CTRL, and then select both rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: On the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click Selection Pane. On the slide, drag the second rectangle until it is directly on top of the first rectangle. Click Align Selected Objects. Click Align Middle. Click Align Center. To reproduce the first text effect on this slide, do the following: Enter the first line of text on the slide, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a text box. Click Bold. In the Font Size box, enter 26. In the Font list, select Trebuchet MS. On the slide, select the text box. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click Text Effects, point to Shadow, and then click Shadow Options. In the Format Text Effects dialog box, in the Shadow pane, click the button next to Presets, under Inner click Inside Diagonal Bottom Left (third row, first option from the left), and then do the following: On the Home tab, in the Paragraph group, click Align Text Left to align the text left in the text box. Click the arrow next to Font Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 25% (fourth row, second option from the left). In the Transparency box, enter 21%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Angle box, enter 90°. On the slide, drag the text box onto the second (top) rectangle. In the Distance box, enter 4 pt. To animate the first shape and text effects on this slide, do the following: In the Selection and Visibility pane, select the third object in the list (the first rectangle you created). In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Ascend. Select the animation effect (ascend effect for the first rectangle). Under Modify: Ascend, do the following: In the Selection and Visibility pane, select the second object in the list (the second rectangle you created). In the Custom Animation task pane, do the following: In the Speed list, select Fast. In the Start list, select With Previous. Select the second animation effect (fade effect for the second rectangle). Under Modify: Fade, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Subtle, click Fade. In the Start list, select After Previous. In the Selection and Visibility pane, select the first object in the list (text box). In the Custom Animation task pane, do the following: Select the third animation effect (stretch effect for the text box). Under Modify: Stretch, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Stretch. In the Direction list, select From Top. To reproduce the other animated shapes and text on this slide, do the following: With the second group of objects still selected on the slide, on the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. With the second group of objects still selected on the slide, drag them under the first group of objects, aligning the right edge of the rectangles with the right edge of the slide. Press and hold CTRL, and then in the Selection and Visibility pane, select the two rectangles and the text box. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Click in the second and third duplicate text boxes and edit the text. With the third group of objects still selected on the slide, drag them under the second group of objects, aligning the right edge of the rectangles with the right edge of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). In the Type list, select Radial. Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 50% (fifth row, first option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 5% (fifth row, second option from the left). Faza końcowa

17 Operacje w procesie produkcji
Operacja produkcyjna Operacja technologiczna Operacja kontroli Operacja transportowa Operacja magazynowania

18 Klasyfikacje procesów produkcyjnych
Według ciągłości i przebiegu w czasie dyskretne ciągłe Według stosowanych technologii wydobywcze przetwórcze obróbkowe montażowe i demontażowe naturalne i biotechnologiczne aparaturowe Według stosowanych środków pracy ręczne maszynowe zautomatyzowane wspomagane komputerowo Według cech technologicznych proste złożone Klasyfikacje procesów produkcyjnych


Pobierz ppt "Operacyjne sterowanie produkcją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google