Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE."— Zapis prezentacji:

1 ROLA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE

2 Bezpieczne dziecko Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się akceptowalnym poziomem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest wypadkową wielu czynników mających związek z rodziną, szkołą, grupą rówieśniczą, ze środowiskiem, w którym się żyje, z zasobami osobistymi dziecka, itp. Najlepszym miejscem wzrastania dziecka i jego rozwoju jest dobrze funkcjonująca rodzina z obojgiem rodziców. Niestety, nie wszystkie dzieci mają takie warunki rozwoju zapewnione, na co ma wpływ wiele czynników.

3 Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską (art. 92 kro). Uważa się, że władza rodzicielska to ogół obowiązków rodziców względem dziecka w celu należytego wykonania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowania i kierowania dzieckiem. Składnikiem władzy rodzicielskiej są także uprawnienia rodziców. Wychowanie dziecka to kształtowanie jego osobowości, postaw emocjonalnych i systemu wartości. To także wyposażenie dziecka w umiejętności współżycia społecznego, wykształcenie poczucia obowiązków, odpowiedzialności i szeregu innych cech potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu osobniczym i społecznym.

4 Dokumenty mówiące o prawach i obowiązkach rodziców m. in.:  Konstytucja RP  Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców  Konwencja o prawach dziecka  Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

5 Art. 109 § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. § 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: „…………………… 5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej …..” Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Art. 95 §1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osoba ̨ i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. §2. Dziecko pozostające pod władza ̨ rodzicielska ̨ winno rodzicom posłuszeństwo. §3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

6 Zgodnie z art. 32 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania. Pieczę zastępczą organizuje POWIAT. Zadania Powiatu z tego zakresu wykonuje jednostka organizacyjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:  rodzina zastępcza spokrewniona,  rodzina zastępcza niezawodowa,  rodzina zastępcza zawodowa  rodzinny dom dziecka

7 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:  placówki opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Placówkę opiekuńczą-wychowawczą prowadzi POWIAT lub podmiot któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:  socjalizacyjna,  interwencyjna  specjalistyczno-terapeutyczna,  rodzinna

8 Nazwa placówkiTyp placówkiOrgan prowadzącyLiczba miejsc Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi z filią w Wejherowie socjalizacyjna Powiat 29 w tym 4 interwencyjne Ośrodek Wychowawczy „Nasz Dom” w Rumisocjalizacyjna Parafia Rzymskokatolicka NMP Wspomożenia Wiernych 23 Dom Rodzinny w Luzinie z filią w Wejherowiesocjalizacyjna Fundacja „Rodzina Nadziei” w Gdańsku 26 Rodzinny Dom Dziecka w Gdynirodzinna Fundacja „Rodzina Nadziei” w Gdańsku 9 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Liniewku socjalizacyjna Fundacja „Rodzina Nadziei” w Gdańsku 8 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Luzinierodzinna typu rodzinnego przy Stowarzyszeniu św. Filipa w Neri 9 Razem104

9 Rodzinna piecza zastępcza Liczba rodzin narastająco Liczba dzieci w tych rodzinach narastająco w tym r.z. spokrewnione 130170 r.z niezawodowe 85123 r.z. zawodowe w tym 9 28 pogotowia rodzinne 320 specjalistyczne 37 rodzinne domy dziecka 755 Razem 234 396

10 L.p gmina piecza rodzinna piecza instytucjonalna Razem piecza rodzinna i instytucjonalna 20142015*20142015*20142015* 1.miasto Wejherowo1051064838153144 2.Rumia566315127175 3.Reda3233533736 4.gmina Wejherowo1811842614 5.Choczewo10 5515 6.Gniewino1617111027 7.Linia7822910 8.Łęczyce7916 2325 9.Szemud1210441614 10.Luzino564197 11.spoza powiatu647065 75 RAZEM33234312497456442 * stan na dzień 30.09.2015 r.

11 Rodzaj pieczy/ rokWydatki w 2014 r.Plan wydatków w 2015 r. piecza rodzinna 5 808 303,05 zł 6 549 886,00 zł piecza instytucjonlna 5 513 376,61 zł 6 188 233,00 zł Razem 11 321 679,66 zł 12 738 119,00 zł Od 2012 roku Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 1)10% wydatków w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 2)30% wydatków w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 3)50% wydatków w III i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

12 L.p gmina piecza rodzinnaliczba dzieci piecza instytucjonalna liczba dzieci razem koszty miesięczne 1.m. Wejherowo 86 605,33 zł 40 185 708,00 zł21 272 313,33 zł 34 039,17 zł 2.Rumia 85 264,70 zł36 59 555,07 zł8 144 819,77 zł 18 102,47 zł 3.Reda 48 298,05 zł21 19 122,14 zł4 67 420,19 zł 8 427,52 zł 4.Gm. Wejherowo 31 918,04 zł14 22 152,86 zł6 54 070,90 zł 6 758,86 zł 5.Choczewo 5 034,00 zł2 - zł0 5 034,00 zł 629,25 zł 6.Gniewino 1 806,48 zł2 9 663,35 zł2 11 469,83 zł 1 433,73 zł 7.Linia 17 185,53 zł5 - zł0 17 185,53 zł 2 148,19 zł 8.Luzino 4 620,00 zł3 8 372,11 zł1 12 992,11 zł 1 624,01 zł 9.Łęczyce 6 135,74 zł3 82 810,36 zł10 88 946,10 zł 11 118,26 zł 10.Szemud 17 467,90 zł7 3 063,25 zł1 20 531,15 zł 2 566,39 zł Razem 694 782,91 zł 86 847,86 zł

13

14 Interwencja kryzysowa Zadania z zakresu interwencji kryzysowej w Powiecie Wejherowskim realizowane są przez Zespół Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który prowadzi specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym. Wsparcie Zespołu Interwencji Kryzysowej to zintegrowane, interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, a czasem całych grup będących w stanie kryzysu, których celem jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, a także zdolności do działania i autonomii klientów Centrum. W roku 2014 z poradnictwa prawnego i pomocy psychologicznej około 600 mieszkańców naszego powiatu. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

15 Pokrzywdzeni w wyniku przemocy domowej wg płci w latach 2011 – 2014 Pokrzywdzeni w wyniku przemocy domowej wg płci w latach 2011 – 2014.

16


Pobierz ppt "ROLA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google