Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej"— Zapis prezentacji:

1 Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

2 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, 2) rodzinny dom dziecka. Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 1) placówki opiekuńczo – wychowawczej typu: a) socjalizacyjnego, b) interwencyjnego, c) specjalistyczno – terapeutycznego, d) rodzinnego, 2) regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, 3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Art Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu; 2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 3) na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka: 1) jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3; 2) powyżej 10 roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną. 3. W przypadku przyjęcia dziecka w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego informuje o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej. 4. W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: 1) powrót dziecka do rodziny; 2) przysposobienie; 3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

4 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
Na terenie powiatu Gorlickiego funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – Państwo Henryka i Stanisław Padewscy, zam. Biecz, ul. Ligezów 2, tel

5 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Art W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. (przepisy przejściowe: art w okresie do dnia 31 grudnia 2015r. w placówce opiekuńczo - wychowawczej mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia) 2. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. 3. W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

6 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Art Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. 2. Do placówki, o której mowa w ust. 1, dziecko przyjmuje się: 1) na podstawie orzeczenia sądu; 2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepisów art. 95 ust. 1 i 3 nie stosuje się. 4. Do placówki, o której mowa w ust. 1, nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza: 1) zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym; 2) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich. 5. Do placówki, o której mowa w ust. 1, są przyjmowane dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. 6. Pobyt dziecka w placówce, o której mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o: 1) powrót dziecka do rodziny; 2) przysposobienie; 3) umieszczenie w pieczy zastępczej. 8. O przyjęciu dziecka dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej. 9. Dziecko poniżej 10. roku życia, przyjęte do placówki, o której mowa w ust. 1, zostaje niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

8 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
Z dniem 1 stycznia 2013r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Razem” działająca w formie placówki socjalizacyjnej i rodzinnej uległa przekształceniu w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Razem” - placówkę socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Razem”, Gorlice, ul. Skrzyńskich 21, tel

9 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Interwencja kryzysowa Na mocy zawartej umowy, pomoc z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców z Powiatu Gorlickiego świadczona jest przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 10a Przedmiotowa pomoc obejmuje: - zapewnienie pomocy w formie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, - zapewnienie czasowego schronienia osobom w kryzysie - hostel ( do 3 miesięcy) 2. Poradnictwo specjalistyczne - prawne - psychologiczne Poradnictwo świadczone jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, przy ul. Słonecznej 7.

10 PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
dla osób doznających przemocy Element projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalizacja – Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 25 Zakres świadczonego poradnictwa: specjalistyczne konsultacje prawne, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne 4. Wszystkie usługi oferowane BEZPŁATNIE

11 MEDIACJE RODZINNE Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony, które ma zapobiec drastycznym rozwiązaniom np. przemoc, ucieczki z domu, sprawy w sądzie. Mediacje rodzinne pomagają w rozwiązaniu spraw dot.: - trwającego konfliktu w rodzinie, - separacji lub rozwodu, - ustalenia kontaktów z dzieckiem, sposobu wychowywania, - konfliktów w rodzinach rekonstruowanych Skorzystanie z mediacji możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami PCPR.

12 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
KONTAKT POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ul. Słoneczna 7, Gorlice tel fax wew. 27 strona www: Dyrektor: Romana Gajdek Koordynator zespołu ds. pieczy zastępczej: Barbara Dziuban


Pobierz ppt "Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google