Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH."— Zapis prezentacji:

1 Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH

2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, 2) rodzinny dom dziecka. Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 1) placówki opiekuńczo – wychowawczej typu: a) socjalizacyjnego, b) interwencyjnego, c) specjalistyczno – terapeutycznego, d) rodzinnego, 2) regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, 3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH

3 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Art. 58.1. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu; 2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 3) na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka: 1) jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3; 2) powyżej 10 roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną. 3. W przypadku przyjęcia dziecka w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego informuje o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej. 4. W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: 1) powrót dziecka do rodziny; 2) przysposobienie; 3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

4 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH Na terenie powiatu Gorlickiego funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – Państwo Henryka i Stanisław Padewscy, zam. Biecz, ul. Ligezów 2, tel. 665 243 727

5 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Art. 95.1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. (przepisy przejściowe: art. 231 - w okresie do dnia 31 grudnia 2015r. w placówce opiekuńczo - wychowawczej mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia) 2. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. 3. W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

6 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Art. 103.1. Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. 2. Do placówki, o której mowa w ust. 1, dziecko przyjmuje się: 1) na podstawie orzeczenia sądu; 2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepisów art. 95 ust. 1 i 3 nie stosuje się. 4. Do placówki, o której mowa w ust. 1, nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza: 1) zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym; 2) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 5. Do placówki, o której mowa w ust. 1, są przyjmowane dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. 6. Pobyt dziecka w placówce, o której mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o: 1) powrót dziecka do rodziny; 2) przysposobienie; 3) umieszczenie w pieczy zastępczej. 8. O przyjęciu dziecka dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej. 9. Dziecko poniżej 10. roku życia, przyjęte do placówki, o której mowa w ust. 1, zostaje niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

8 Z dniem 1 stycznia 2013r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Razem działająca w formie placówki socjalizacyjnej i rodzinnej uległa przekształceniu w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Razem - placówkę socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Razem, 38-300 Gorlice, ul. Skrzyńskich 21, tel. 18 351 13 88 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH

9 1.Interwencja kryzysowa Na mocy zawartej umowy, pomoc z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców z Powiatu Gorlickiego świadczona jest przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 10a Przedmiotowa pomoc obejmuje: - zapewnienie pomocy w formie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, - zapewnienie czasowego schronienia osobom w kryzysie - hostel ( do 3 miesięcy) 2. Poradnictwo specjalistyczne - prawne - psychologiczne Poradnictwo świadczone jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, przy ul. Słonecznej 7. DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

10 1.Element projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.Lokalizacja – Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 25 3.Zakres świadczonego poradnictwa: specjalistyczne konsultacje prawne, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne 4. Wszystkie usługi oferowane BEZPŁATNIE PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO dla osób doznających przemocy

11 MEDIACJE RODZINNE Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony, które ma zapobiec drastycznym rozwiązaniom np. przemoc, ucieczki z domu, sprawy w sądzie. Mediacje rodzinne pomagają w rozwiązaniu spraw dot.: - trwającego konfliktu w rodzinie, - separacji lub rozwodu, - ustalenia kontaktów z dzieckiem, sposobu wychowywania, - konfliktów w rodzinach rekonstruowanych. Skorzystanie z mediacji możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami PCPR.

12 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH KONTAKT POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice tel. 018 352 53 80 fax. 018 352 53 80 wew. 27 E-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.plsekretariat@pcpr.gorlice.pl strona www: www.pcpr.gorlice.plwww.pcpr.gorlice.pl Dyrektor: Romana Gajdek Koordynator zespołu ds. pieczy zastępczej: Barbara Dziuban


Pobierz ppt "Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google