Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wsparcia dziecka i rodziny Zadania powiatu realizowane przez

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wsparcia dziecka i rodziny Zadania powiatu realizowane przez"— Zapis prezentacji:

1 System wsparcia dziecka i rodziny Zadania powiatu realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – koordynator systemu wsparcia dziecka i rodziny w Powiecie Śremskim Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki i cele podejmowanych działań: Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007–2013 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008–2013 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2013 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Obszary wsparcia praca socjalna poradnictwo i terapia rodzinna mediacje rodzinne pomoc pieniężna rodzinna piecza zastępcza osoby niepełnosprawne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

4 Zapobieganie patologii
sporządzanie niebieskich kart realizacja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, w ramach którego prowadzone są zajęcia z terapeutą oraz psychologiem praca w zespołach interdyscyplinarnych interwencja kryzysowa – wspieranie rodziny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Działania dodatkowe prelekcja pn. „ Więź, odbudowa, terapia” prowadzona przez psychologa – specjalistę w zakresie diagnostyki i pracy z rodzinami zastępczymi (w spotkaniu wzięło udział 8 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą) organizacja kolonii letnich we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
współpraca z organizacjami pozarządowymi np. z Fundacją na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, Stowarzyszeniem „HOLIS”, Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie, Krajowym Stowarzyszeniem Resocjalizacji w Poznaniu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

7 Rodzinna piecza zastępcza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Śremskim Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej w składzie: inspektor, dwóch młodszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy socjalnej , specjalista pracy z rodziną w Powiecie Śremskim funkcjonują rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, w tym specjalistyczna oraz pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Informacja statystyczna na temat rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Śremskim (stan na dzień 30 września 2013 r.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Śremskim (stan na dzień 30 września 2013 r.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

10 Rodzinna piecza zastępcza
świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych świadczenia fakultatywne m.in. dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielający pomocy rodzinom zastępczym w realizacji ich zadań, m.in. poprzez współpracę z sądem, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

11 Rodzinna piecza zastępcza
ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wraz z opinią dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej - dotychczas dokonano 85 ocen sytuacji dziecka w rodzinach zastępczych ocena rodziny zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

12 Rodzinna piecza zastępcza
opinie o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – dotychczas na wniosek sądów sporządzono 7 opinii spotkania indywidualne oraz terapia rodzin prowadzone przez specjalistę pracy z rodziną – poradnictwem i terapią objęto 4 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz 7 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

13 Rodzinna piecza zastępcza
grupa wsparcia – spotkania odbywają się cyklicznie od stycznia 2013 r. w każdy pierwszy wtorek miesiąca (z wyłączeniem wakacji letnich) zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – w szkoleniu bierze udział 17 osób (8 małżeństw i 1 osoba samotna) szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej – w szkoleniu brało udział 10 osób (5 małżeństw) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

14 Wsparcie osób niepełnosprawnych
Wsparcie finansowe osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności poprzez: dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – dofinansowanie przyznano 123 osobom na kwotę ,00 zł dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinansowanie przyznano 190 osobom na kwotę ,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

15 Wsparcie osób niepełnosprawnych
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – zawarto 44 umowy na kwotę ,00 zł dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki – dofinansowanie przyznano 12 organizacjom na kwotę ,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
„Aktywny samorząd” Rodzaje wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A zadanie 1 (1 osoba) Obszar C zadanie 1 (5 osób) Obszar C zadanie 2 (3 osoby) Udzielono dofinansowania na łączną kwotę ,00 zł Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Udzielono dofinansowania 12 osobom na kwotę ,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Projekt Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim na lata 2008–2013 Cel główny: integracja społeczna oraz zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową w Powiecie Śremskim Beneficjenci: osoby niepełnosprawne oraz osoby usamodzielniające się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

18 Instrumenty aktywnej integracji:
kursy i szkolenia doradztwo zawodowe wsparcie psychologiczne praca socjalna rehabilitacja rodzinny piknik integracyjny wyjazdy kulturalne do teatru dofinansowania dla osób niepełnosprawnych zasiłki dla osób usamodzielnianych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Budżet projektu Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim w latach 2008–2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

20 Wsparcie osób przewlekle somatycznie chorych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie sprawuje nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej w Powiecie Śremskim tj.: Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem – dla 120 osób Dom Pomocy Społecznej w Śremie – dla 86 osób Wydaje również decyzje o umieszczeniu w w/w domach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

21 Orzekanie o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie wydaje orzeczenia o niepełnosprawności (osób do 16 r.ż.) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osób powyżej 16 r.ż.) dla celów poza-rentowych, co pozwala na korzystanie z następujących form wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

22 Orzekanie o niepełnosprawności
ulgi i uprawnienia, np. komunikacyjne poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, np. możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia świadczenia z pomocy społecznej, np. zasiłek stały świadczenia rodzinne, np. zasiłek pielęgnacyjny programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych, np. dofinansowanie likwidacji barier usługi opiekuńcze i socjalne, np. korzystanie z wtz inne, np. karta parkingowa, legitymacja osoby niepełnosprawnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

23 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Łucka


Pobierz ppt "System wsparcia dziecka i rodziny Zadania powiatu realizowane przez"

Podobne prezentacje


Reklamy Google