Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MiFID R elacje z Klientami. Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 2 Zakres prezentacji Warunki ogólne dot. informacji Informacje nt. firmy inwestycyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MiFID R elacje z Klientami. Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 2 Zakres prezentacji Warunki ogólne dot. informacji Informacje nt. firmy inwestycyjnej."— Zapis prezentacji:

1 MiFID R elacje z Klientami

2 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 2 Zakres prezentacji Warunki ogólne dot. informacji Informacje nt. firmy inwestycyjnej i świadczonych usług Informacje o instrumentach finansowych Informacje o kosztach Informacje posttransakcyjne Klasyfikacja klientów

3 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 3 Warunki ogólne dotyczące informacji 2004/39/WE Art. 19 Rzetelne Nie budzące wątpliwości Nie wprowadzające w błąd 2006/73/WE Art.. 27 zawierają nazwę firmy inwestycyjnej nie podkreślają korzyści o ile wyraźnie nie wskazują zagrożeń są zrozumiałe przez przeciętnego przedstawiciela grupy, do której się odnoszą, wyraźnie wskazują istotne elementy, stwierdzenia lub ostrzeżenia porównania muszą być miarodajne, przedstawione w sposób rzetelny i zrównoważony, muszą zawierać źródła informacji oraz główne fakty i przyjęte założenia w przypadku wyników osiągniętych w przeszłości – nie mogą być one najwyraźniejszym elementem publikacji, – muszą obejmować cały okres lub min. 5 lat (zawsze okres 12 msc) – muszą wskazywać okres referencyjny oraz źródło informacji – muszą zawierać ostrzeżenie o braku gwarancji utrzymania takiego wyniku w przyszłości, – muszą zawierać informacje o ryzyku kursu walutowego, – jeżeli podawane są wyniki brutto należy uwzględnić wpływ prowizji i opłat

4 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 4 Warunki ogólne dotyczące informacji c.d. 2004/39/WE Art. 19 Rzetelne Nie budzące wątpliwości Nie wprowadzające w błąd 2006/73/WE Art.. 27 w przypadku symulacji wyników –symulacja musi opierać się na rzeczywistych wynikach osiągniętych w przeszłości, –muszą zawierać wyraźnie ostrzeżenie, że jest to symulacja wyników, i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość, w przypadku prognoz –nie mogą opierać się na symulacji wyników w przeszłości, –muszą być oparte na uzasadnionych założeniach i obiektywnych danych, –muszą zawierać ostrzeżenie, ze prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników nie mogą zawierać nazwy władz, w sposób sugerujący, iż dana władza zatwierdziła lub zaaprobowała produkt

5 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 5 Informacje nt. firmy inwestycyjnej i świadczonych usług 2004/39/WE Art. 19 ust. 3 tiret pierwsze dotyczy klientów detalicznych dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem, dostarczane na papierze lub innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem strony internetowej - o ile (i) jest to celowe z pkt. widzenia świadczonych usług tzn. jeżeli klient podał swój adres e- mail, (ii) klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji w tej formie, (iii) uzyskał w formie elektronicznej adres strony internetowej, (iv) informacje są aktualne 2006/73/WE Art. 30 – nazwa adres dane teleadresowe, –wskazanie języków komunikacji z klientem i dostępności dokumentacji –metody komunikacji –oświadczenie o posiadanych zezwoleniach i adresie regulatora, który je udzielił – charakter, częstotliwość i terminy sprawozdań z wykonywania usług (w szczególności chodzi o koszty) –informacje nt. ochrony aktywów klienta i systemów rekompensat/gwarancji depozyt., –ogólny opis polityki w zakresie konfliktu interesów + szczegóły na życzenie klienta –metoda i częstotliwości wycen portfela ( dot. AM) –wskazanie wartości referencyjnych (dot. AM), –rodzaje instrumentów w portfelu, zawieranych transakcji oraz limitów (AM) –cele zarządzania, poziom ryzyka, ograniczenia swobody decyzji zarządzających (AM) Art.. 46 -Polityka realizacji zleceń – konieczność uzyskania zgody klienta

6 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 6 Informacje nt. instrumentów finansowych 2004/39/WE Art. 19 ust. 3 tiret drugie dotyczy klientów detalicznych i branżowych (????) zakres informacji zależy od kategorii klienta, informacja musi zawierać opis charakteru i ryzyka na tyle szczegółowy, aby umożliwić podejmowanie przez klienta świadomych decyzji inwestycyjnych; należy uwzględnić status i poziom wiedzy klienta !!!!! 2006/73/WE Art. 31 opis ryzyka, –ryzyko związane z instrumentem finansowym, w tym wyjaśnienie mechanizmu dźwigni finansowej –zmienność ceny, ograniczenia dostępności, –informacja, że w wyniku transakcji na pewnych instrumentach finansowych, przyszłe zobowiązania klienta mogą przewyższyć koszty nabycia tych instrumentów, –wymogi związane koniecznością uzupełniania zabezpieczenia, – w przypadku, gdy ryzyko w przypadku nabycia dwóch jest większe – opis w jaki sposób ich współoddziaływanie powiększa ryzyko, –szczegółowe informacje nt. gwaranta i gwarancji, informacje o prospekcie

7 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 7 Informacje nt. instrumentów finansowych c.d. 2004/39/WE Art. 19 ust. 3 tiret pierwsze dotyczy klientów detalicznych jeżeli firma inwestycyjna przechowuje aktywa klientów detalicznych 2006/73/WE Art. 32 w przypadku gdy aktywa klientów przechowywane są przez stronę trzecią: –zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej, za działania lub zaniechania działania przez stronę trzecią, –zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej z faktu niewypłacalności strony trzeciej, –informacje o wszelkich zagrożeniach z tytułu przechowywania aktywów na omnibus account, ( w szczególności o braku wyodrębnienia aktywów własnych firmy inwestycyjnej od aktywów klientów), –Informacje o możliwości różnicowania praw klienta z posiadanych instrumentów finansowych, w zależności od przepisów kraju, gdzie znajduje się rachunek prowadzony przez stronę trzecią, Informacje o wszelkich ograniczeniach w dysponowaniu instrumentami finansowymi, które są lub mogą być ustanowione na aktywach klienta w przypadku wykorzystania aktywów klienta na własną korzyść lub korzyść innego klienta ( ???? Czy brak konieczności zawarcia umowy????) –pełne i dokładne informacje nt. zobowiązań i zakresu odpowiedzialności firmy inwestycyjnej, jakie się z tym wiążą, –warunki ich odzyskania, –opis zagrożeń jakie się z tym wiążą

8 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 8 Informacje o kosztach 2004/39/WE Art. 19 ust. 3 tiret czwarte dotyczy klientów detalicznych 2006/73/WE Art. 33 firmy inwestycyjne przekazują klientom poniższe informacje o kosztach o ile w danym przypadku są istotne: –łączną cenę, w tym wszelkie opłaty, koszty, wydatki oraz podatki płątne za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, lub podstawę obliczenia ceny, jeżeli nie można jej podać dokładnie, UWGA !!! Pytanie o poziom rozbicia informacji o kosztach –nazwę waluty, kurs walutowy oraz koszty wymiany w przypadku gdy cena, lub jej część płatna jest w walucie obcej, – informacje o sposobie dokonywania płatności i innych aspektów wykonania ???? –Informacje o innych kosztach, w tym podatkach związanych z zawartymi transakcjami UWAGA !!! Złe tłumaczenie dyrektywy, - w istocie chodzi o informacje nt. możliwości wystąpienia dodatkowych kosztów

9 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 9 Informacje post-transakcyjne 2004/39/WE Art. 19 ust. 8 dotyczy wszystkich klientów z wyjątkiem asset management przesyłane niezwłocznie na trwałym nośniku ( ???) 2006/73/WE Art. 40 najważniejsze informacje dotyczące realizacji zlecenia ????? potwierdzenie realizacji zlecenia (najpóźniej w dniu następnym po dniu realizacji zlecenia lub otrzymania potwierdzenia od podmioty realizującego zlecenie), –numer identyfikacyjny firmy wystawiającej zlecenie (????), –nazwa luz oznaczenie klienta, –data i czas !!!!! Transakcji, –rodzaj zlecenia, –oznaczenie miejsca realizacji, –oznaczenie instrumentu finansowego – kupno/sprzedaż –charakter zlecenia (jeżeli inne niż K/S) ???? –Ilość i cena jednostkowa –cena ogółem, –całkowita suma suma pobranych prowizji i kosztów oraz na życzenie klienta zestawienie poszczególnych pozycji (do jakiego poziomu ???), –obowiązki klienta związane z rozliczeniem (np. limity czasowe, dane rozliczeniowe) o ile nie zostały podane wcześniej klientowi, –Informacje, czy kontrahentem klienta jest firma inwestycyjna lub osoba wchodząca w skład grupy, do której należy ta firma, chyba, że zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem anonimowego systemu obrotu (?????), informacje nt. stanu realizacji zlecenia,

10 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 10 Klasyfikacja klientów 2006/73/WE Art. 28 firmy inwestycyjne obowiązane są dokonać klasyfikacji klientów oraz powiadomić o – kategorii, –- czy przysługuje im prawo do zmiany kategorii i czy wiąże się to z obniżeniem poziomu ochrony, 2004/39/WE Art. 24 ust. 2 Uprawnieni kontrahenci –Instytucje kredytowe, –Przedsiębiorstwa inwestycyjne, –Inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe, –Zakłady ubezpieczeń –Fundusze zbiorowego inwestowania –Fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami, –Krajowe władze rządowe i ich urzędy, –Banki centralne –Organizacje pozakrajowe - Inni klienci branżowi uznani przez państwa członkowskie jako uprawnieni kontahenci UWAGA !! Nie podlegają zasadzie best execution

11 Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 11 Klasyfikacja klientów 2006/73/WE Art. 28 2004/39/WE Art. 24 ust. 2 Klienci branżowi (profesjonalni) –Posiadający doświadczenie wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka, –duże przedsiębiorstwa; suma bilansowa >= 20 mln EUR, obrót netto >=40mln EUR, fundusze własne >=20 mln EUR, –Instytucje publiczne, –Regionalne władze rządowe –Osoby fizyczne wykazujące się odpowiednia wiedzą i doświadczeniem oraz wartością portfela, którzy złożyli firmie inwestycyjnej wniosek o traktowanie ich jako klientów profesjonalnych Klienci detaliczni – wszyscy nie należący do żadnej z kategorii powyżej


Pobierz ppt "MiFID R elacje z Klientami. Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 2 Zakres prezentacji Warunki ogólne dot. informacji Informacje nt. firmy inwestycyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google