Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Wniosek o płatność Karolina Bakalarska Anna Radzimowska Olsztyn, 12.10.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Wniosek o płatność Karolina Bakalarska Anna Radzimowska Olsztyn, 12.10.2009."— Zapis prezentacji:

1 2009 Wniosek o płatność Karolina Bakalarska Anna Radzimowska Olsztyn,

2 12 października 2009 r. Formy i warunki przekazywania płatności Sposób rozliczenia Częstotliwość składania wniosków o płatność Zasady przekazywania płatności

3 12 października 2009 r. Warunki rozliczenia przekazanych zaliczek pierwsza transza zaliczki jest wypłacana w wysokości określonej w harmonogramie (załącznik nr 3 do Umowy) wypłata kolejnej transzy zaliczki jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz, niewykorzystane kwoty pozostałe z otrzymanych transz zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej transzy zaliczki lub płatności pośredniej, Beneficjent jest zobowiązany do wydania zaplanowanych i pobranych środków w danym roku kalendarzowym, rozliczenia się z poniesionych wydatków oraz zwrotu środków niewykorzystanych do dnia 15 stycznia roku następnego, niezależnie od liczby pobranych transz, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

4 12 października 2009 r. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (Tabela 11)

5 12 października 2009 r. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (Tabela 14)

6 12 października 2009 r. Wskaźniki realizacji projektu Załącznik nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

7 12 października 2009 r.

8

9 Niezbędne załączniki kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające poniesienie wydatków wyszczególnionych przez Beneficjenta w pkt. 11 wniosku wraz z kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanych prac potwierdzające poniesienie wydatków w okresie realizacji projektu, wskazanym w umowie o dofinansowanie / w przypadku robót budowlanych, faktury zatwierdzone przez inspektora nadzoru/ kopie wyciągów bankowych z rachunku beneficjenta /numer rachunku podany w umowie o dofinansowanie/ potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa w pkt. 11 wniosku kopie polecenia przelewu wskazujące na dokonanie płatności na konto wystawcy faktury/ innego dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku Wszystkie dokumenty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta

10 12 października 2009 r. w przypadku nabycia nieruchomości: akt (-y) notarialny (-e) z dowodami opłacenia wynikających z tego tytułu zobowiązań publicznoprawnych, operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę potwierdzający, że cena nabycia nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej, oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, że nie była ona zakupiona w okresie ostatnich 7 lat przy wykorzystaniu środków publicznych.

11 12 października 2009 r. w przypadku nabycia środka trwałego oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat oświadczenie beneficjenta, że środek trwały został włączony w rejestr środków trwałych

12 12 października 2009 r. Inne kategorie wymaganych dokumentów w przypadku wkładu niepieniężnego - wycena wartości wkładu w przypadku umowy leasingu - kopia umowy leasingu oraz uzasadnienie, że leasing był najbardziej efektywną pod względem kosztów metodą pozyskania środka trwałego w przypadku kosztów osobowych - kopia pisemnego oddelegowania pracownika do realizacji zadań, którego ujęto we wniosku oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT wersja elektroniczna wniosku kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy z wykonawcą oraz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

13 12 października 2009 r. Ważne adresy internetowe – Portal Funduszy Europejskich – Strona Główna Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – strona internetowa Instytucji Zarządzającej PO RPW – strona internetowa Instytucji Pośredniczącej PO RPW – strona Programu - IP PO RPW Dokumenty do pobrania:

14 12 października 2009 r. KONTAKT Zespół Projektów Infrastrukturalnych Fax: (022) Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych Kontakty na stronie: Sekcja Projektów Drogowych Kontakty na stronie:

15 12 października 2009 r. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "2009 Wniosek o płatność Karolina Bakalarska Anna Radzimowska Olsztyn, 12.10.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google