Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura wprowadzania zmian w projektach. Aneksowanie umów o dofinansowanie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Anna Kralka-Jachowicz Oddział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura wprowadzania zmian w projektach. Aneksowanie umów o dofinansowanie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Anna Kralka-Jachowicz Oddział"— Zapis prezentacji:

1 Procedura wprowadzania zmian w projektach. Aneksowanie umów o dofinansowanie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Anna Kralka-Jachowicz Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

2 1/ Zmiany dotyczące projektu powinny być zgłoszone pisemnie do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ (Urzędu Marszałkowskiego) przed ich faktycznym wprowadzeniem, za wyjątkiem: - zmiany numeru rachunku bankowego (wskazanego w § 1 umowy o dofinansowanie) - zmian teleadresowych, bądź - nazwy Beneficjenta. 2/ W żadnym wypadku, zmiany w realizacji projektu nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania! § 16. Zmiany w Projekcie i Umowie

3 3/ Zmiany dotyczące zakładanych wskaźników produktu lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków do 5% całkowitej wartości projektu wymagają pisemnego zgłoszenia – brak sprzeciwu IZ RPOWŚ w ciągu 14 dnia od daty zgłoszenia jest traktowany jako zgoda na wprowadzenie zmiany. 4/ Zmiany dotyczące wskaźników produktu lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków, przekraczające 5% a nie przekraczające 15% nie wynikające z udzielonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IZ RPOWŚ. § 16. Zmiany w Projekcie i Umowie

4 5/ Zmiany zakładanych wskaźników produktu realizacji projektu przekraczające 15% ich wartości lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 15% całkowitej wartości projektu nie wynikające z udzielonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody IZ RPOWŚ. Wówczas Beneficjent zgłasza pisemnie planowaną zmianę dołączając skorygowany wniosek o dofinansowanie, który następnie podlega ponownej weryfikacji w IZ RPOWŚ począwszy od oceny merytoryczno-technicznej, przede wszystkim pod kątem zachowania celów modyfikowanego projektu.

5 Każda zmiana w projekcie nie poprzedzona procedurą uprzedniego zgłoszenia do IZ RPOWŚ, prowadzi do ponownej oceny merytoryczno- technicznej skorygowanego wniosku o dofinansowanie. Każda zmiana w projekcie badana jest w stosunku do pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie. Bez względu na wartość wprowadzonych zmian / przesunięć, niedopuszczalnym jest znaczące modyfikowanie projektu, w kontekście zadeklarowanej trwałości projektu! PAMIĘTAJ!

6 1/ Zmiany w treści umowy bądź / lub załączników do umowy o dofinansowanie wymagają zachowania formy pisemnej – aneksu. 2/ W przypadku zmian do umowy bądź załączników, zgłaszanych w stosunkowo niedługim odstępie czasu, możliwym jest zawarcie 1 aneksu uwzględniającego wszystkie konieczne zmiany – za obopólną zgodą stron. § 17. Umowy o dofinansowanie

7 § 18 UMOWY O DOFINANSOWANIE, OKREŚLA PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE, W TYM MIĘDZY INNYMI: - nie rozpoczęcie realizacji projektu, w terminie 3 miesięcy od ustalonego w umowie o dofinansowanie dnia rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych; - nie wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; - złożenie niezgodnych z prawdą dokumentów, które wpłynęły na możliwość pozyskania dofinansowania; - wykorzystanie przekazanych środków finansowych na cel inny niż określony w projekcie; - realizacja projektu niezgodna z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie bądź z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub unijnego; - rażące naruszanie warunków zawartej umowy. ZWRÓĆ UWAGĘ !!!

8 - SPRAWDŹ DOKŁADNIE WSZYSTKIE DANE – PRZEDE WSZYSTKIM TE, KTÓRE ZOSTAŁY ZAWARTE WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE; - ZBADAJ, CZY WSZYSTKIE POWIĄZANIA KAPITAŁOWE / OSOBOWE, UWZGLĘDNIŁEŚ PRZY OKREŚLANIU STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA, JAKIE STANIE SIĘ BENEFICJENTEM POMOCY PUBLICZNEJ PO ZAWARCIU UMOWY O DOFINANSOWANIE; - ZWERYFIKUJ TERMINY REALIZACJI PROJEKTU – przed obustronnym podpisaniem umowy, możesz zgłosić konieczność zmiany harmonogramu realizacji swojego projektu PRZED PODPISANIEM UMOWY:

9 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych Kierownik Oddziału – tel. /041/ 342 15 76 tel./041/ 342 18 99 Przydatne adresy internetowe: www.rpo-swietokrzyskie.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl KONTAKT:


Pobierz ppt "Procedura wprowadzania zmian w projektach. Aneksowanie umów o dofinansowanie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Anna Kralka-Jachowicz Oddział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google