Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

2 Cel projektu Doprowadzenie osób pozostających bez pracy- tych których sytuacja na rynku jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz kobiety, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia

3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu  Przedsiębiorcy i pracodawcy  Organizacje pozarządowe (w tym LGD)

4 Przedmiot konkursu – typy projektów Dofinansowanie można otrzymać na projekty realizujące zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo)

5 Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji projektów – maksymalny okres 2 lata Grupą docelową stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z grup: 1.Osoby powyżej 50 roku życia 2.Osoby długotrwale bezrobotne 3.Osoby z niepełnosprawnością 4.Osoby o niskich kwalifikacjach 5.kobiety

6 W ramach realizowanych projektów wnioskodawca może zaoferować uczestnikom, w zależności od ich potrzeb szeroki katalog pomocy: 1. Identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny) poprzedzający inne formy pomocy 2. Pośrednictwo pracy 3. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe 4. Wsparcie motywacyjne (psychologiczne) 5. Szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podnoszenia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji

7 6. Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe 7. Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy 8. Subsydiowane zatrudnienie 9. Zatrudnienie wspomagane 10. Wsparcie adaptacyjne dla pracownika który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia, doradztwo 11. Wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne 12. Wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia 13. Inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej

8 WKŁAD WŁASNY OBEJMUJE RÓWNIEŻ ŚRODKI NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną)

9 Minimalna wartość projektu wynosi 80 000 PLN Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) łącznie nie może przekroczyć 15% dofinansowania środków EFS w ramach projektu

10 Identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika poprzedzający inne formy pomocy-OBOWIĄZKOWY ELEMENT -Opracowany przez doradcę klienta we współpracy z uczestnikiem projektu -Ma na celu zdiagnozowanie potrzeb uczestnika projektu -Uwzględnia możliwe i starannie zaplanowane formy wsparcia w tym m.in.: poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne (psychologiczne), pośrednictwo pracy, usługi szkoleniowe (szkolenia, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny)

11 Pośrednictwo pracy /stały dostęp podczas realizacji projektu/ -Polega na wykonywaniu czynności mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze: -Odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy -Właściwego kandydata na stanowisko prac, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawców

12 Szkolenia -Kierowane są do osób, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają poświadczenie odpowiednimi dokumentami (certyfikatami)

13 Staże, Praktyki zawodowe -Celem stażu jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu -Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu/praktyki -Staż/praktyka zawodowa trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych -Wynagrodzenie za staż – miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu

14 Wynagrodzenie opiekuna -Refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczonej pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą stażystów w wysokości obliczanej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto. -Refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji gdy nie został zwolniony od świadczonej pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększenia zakresu zadań – ale nie więcej niż 500 zł

15 Inne koszty -Koszty dojazdu -Koszty wyposażenie stanowiska pracy -Koszty eksploatacji materiałów i narzędzi -Szkolenia BHP -Nie więcej niż 5 000 zł brutto na 1 stażystę

16 Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska u pracodawcy -Refundacja kosztów związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy -Nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę -Miejsce musi być utrzymane co najmniej przez okres 24 miesięcy -Dotacja na doposażenie jest pomocą de minimis

17 Partnerstwo Może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekty, na warunkach określonych w umowie partnerskiej.

18 Efektywność W zależności jaką grupę Państwo wybiorą w projekcie aktywizacji zawodowej musi być uzyskany minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej, który wynosi: a. dla osób powyżej 50 r.ż. – na poziomie co najmniej 35%; b. dla osób niskowykwalifikowanych – na poziomie co najmniej 40%; c. dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 35%; d. dla osób niepełnosprawnych – na poziomie co najmniej 20%; e. dla kobiet, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z ww. grup priorytetowych 40% i jest mierzony w odniesieniu do poszczególnych grup osób pozostających bez pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami). Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność). Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie.

19 Zatrudnienie To podjęcie pracy w oparciu o: -Stosunek pracy- przynajmniej na 3 miesiące na ½ etatu -Stosunek cywilnoprawny – zawarta minimum na 3 miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -Podjęcia działalności gospodarczej – ale nie ze środków EFS

20 Termin składania wniosków do 6 grudnia 2015 r. do godz. 15:00

21 Pracownik znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji a)jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy; lub b) jest w wieku od 15 do 24 lat; lub c)nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 3) lub nie minęły więcej niż dwa lata od momentu ukończenia przez nią edukacji w pełnym wymiarze i która nie znalazła do tej pory pierwszego stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem; lub d)jest w wieku ponad 50 lat; lub e)jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub f)pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do grupy stanowiącej mniejszość; lub g)jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

22 Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji a)jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 24 miesięcy; lub b)jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 12 miesięcy i należy do jednej z grup: jest w wieku od 15 do 24 lat; lub nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 3) lub nie minęły więcej niż dwa lata od momentu ukończenia przez nią edukacji w pełnym wymiarze i która nie znalazła do tej pory pierwszego stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem; lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

23 Pracownik z niepełnosprawnością oznacza każdą osobę, która: a)jest uznana za osobę niepełnosprawną na mocy prawa krajowego; lub b)ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w środowisku pracy na równych zasadach z innymi pracownikami;


Pobierz ppt "Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google