Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie Wsparcie osób pozostającyh bez zatrudneinia na regionalnym rynku pracy Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

3 Poddziałanie PO KL Premiowanie projektów (kryterium strategiczne) ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. Poddziałanie PO KL Premiowanie projektów (kryterium strategiczne) gdzie, grupę docelową w projekcie stanowią w 70% osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wraz z ich otoczeniem, z uwzględnieniem osobistych i realnych potrzeb uczestników projektu.

4 Działanie 7.4 PO KL Termin: I kwartał 2013 Alokacja: ,19 PLN Typy operacji: (Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1): Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, Staże i praktyki zawodowe, Subsydiowane zatrudnienie, Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego, Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2).

5 Kryteria dostępu jakościowe: Grupę docelową w projekcie w ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne w wieku lat Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 12 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 20%. Projekt zakłada kompleksowość wsparcia poprzez zastosowanie co najmniej 3 form wsparcia spośród dopuszczalnych w ramach konkursu w stosunku do każdego jednego uczestnika.

6 Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% spośród osób niepełnosprawnych stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (10 pkt). Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wraz z otoczeniem, którego udział w projekcie jest uzależniony od realnych potrzeb uczestników projektu (20 pkt). Projekt zakłada realizację formy wsparcia w postaci zatrudnienia wspomaganego obejmującego wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy (5 pkt). Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną, integracją społeczną, aktywizacją społeczną i zawodową, instytucjami rynku pracy i przedsiębiorstwami (5pkt).

7 Gdzie nas znaleźć?

8 Punkty informacyjne

9

10 Regionalne Ośrodki EFS Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu Plac Św. Katarzyny Toruń godziny pracy: Tel. (56) Fax (56) Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ul. Długa Bydgoszcz godz. pracy:

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google