Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostającyh bez zatrudneinia na regionalnym rynku pracy Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

3 Poddziałanie 6.1.1 PO KL Premiowanie projektów (kryterium strategiczne) ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. Poddziałanie 7.2.1 PO KL Premiowanie projektów (kryterium strategiczne) gdzie, grupę docelową w projekcie stanowią w 70% osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wraz z ich otoczeniem, z uwzględnieniem osobistych i realnych potrzeb uczestników projektu.

4 Działanie 7.4 PO KL Termin: I kwartał 2013 Alokacja: 3 959 861,19 PLN Typy operacji: (Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1): Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, Staże i praktyki zawodowe, Subsydiowane zatrudnienie, Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego, Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2).

5 Kryteria dostępu jakościowe: Grupę docelową w projekcie w ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne w wieku 15-30 lat Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 12 miesięcy, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 20%. Projekt zakłada kompleksowość wsparcia poprzez zastosowanie co najmniej 3 form wsparcia spośród dopuszczalnych w ramach konkursu w stosunku do każdego jednego uczestnika.

6 Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% spośród osób niepełnosprawnych stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (10 pkt). Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wraz z otoczeniem, którego udział w projekcie jest uzależniony od realnych potrzeb uczestników projektu (20 pkt). Projekt zakłada realizację formy wsparcia w postaci zatrudnienia wspomaganego obejmującego wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy (5 pkt). Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną, integracją społeczną, aktywizacją społeczną i zawodową, instytucjami rynku pracy i przedsiębiorstwami (5pkt).

7 Gdzie nas znaleźć?

8 Punkty informacyjne

9

10 Regionalne Ośrodki EFS Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu Plac Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń godziny pracy: 8.00 - 16.00. Tel. (56) 652 22 40 Fax (56) 652 22 41 info_torun@roefs.pl Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ul. Długa 34 85-034 Bydgoszcz godz. pracy: 8. 00 - 16. 00 52 322 67 20 info_bydgoszcz@roefs.pl

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w ramach PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google