Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy pomocy dla pracodawców po nowelizacji Ustawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy pomocy dla pracodawców po nowelizacji Ustawy"— Zapis prezentacji:

1 Formy pomocy dla pracodawców po nowelizacji Ustawy
POWIATOWY URZĄD PRACY

2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
W dniu r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami każdej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy ustalany zostaje profil pomocy. Ustawa wprowadza trzy profile: profil pomocy I - przewidziany dla osób aktywnych, profil pomocy II - przewidziany dla osób wymagających wsparcia, profil pomocy III - dla osób oddalonych od rynku pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Formy pomocy przewidziane w ramach poszczególnych profili pomocy są różne. Profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe Profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, czyli formy refundowane zagwarantowane Ustawą Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, programy specjalne, zatrudnienia wspierane, podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

4 POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Nowelizacja Ustawy nanosi zmiany w dotychczasowych formach pomocy dla pracodawców oraz wprowadza nowe instrumenty. Zdecydowana większość aktywnych form pomocy skierowana jest dla osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
STAŻE Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Starosta może skierować osoby bezrobotne (profil pomocy II) do odbycia stażu na okres nie przekraczający 6 miesięcy, a osoby do 30 roku życia na okres do 12 miesięcy Podstawą do zawarcia umowy stażowej z organizatorem jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Pracy. Terminy naborów wniosków stażowych dla pracodawców ogłaszane są na stronie internetowej Urzędu POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

6 POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
PRACE INTERWENCYJNE Refundacja na okres do 6 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość refundacji jest wcześniej uzgodniona, nie przekracza jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku. Aktualnie kwota refundacji wynosi 980,70 wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

7 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (profil pomocy II) w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania stanowiska pracy utworzonego w ramach refundacji przez okres 24 miesięcy Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Pracy. Terminy naborów wniosków dla pracodawców ogłaszane są na stronie internetowej Urzędu POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

8 POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANIEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat, 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu dofinansowania wynagrodzenia odpowiednio przez 6 miesięcy w przypadku osób między 50 a 60 rokiem życia i 12 miesięcy w przypadku osób po 60 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

9 GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY
Grant – środki z Funduszu Pracy – na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją jako osoba bezrobotna zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 krotność minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

10 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją jako osoba bezrobotna zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres 12 miesięcy w wysokości polowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenie za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania stanowiska pracy po okresie przysługiwania świadczenia odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy.

11 FORMY POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

12 REFUNDACJA PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE NALEŻNE PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, PODEJMUJĄCYCH ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

13 BON STAŻOWY Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego starosta finansuje: - koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego na deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

14 BON SZKOLENIOWY Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Osoba bezrobotna musi uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia.

15 BON ZATRUDNIENIOWY Na wniosek bezrobotnego starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacje otrzymuje przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja przyznawana stanowi pomoc udzielną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Formy pomocy dla pracodawców po nowelizacji Ustawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google