Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespoły Interdyscyplinarne. Samorząd = wspólnota osób Samorząd terytorialny = wspólnota osób zamieszkujących wspólne terytorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespoły Interdyscyplinarne. Samorząd = wspólnota osób Samorząd terytorialny = wspólnota osób zamieszkujących wspólne terytorium."— Zapis prezentacji:

1 Zespoły Interdyscyplinarne

2 Samorząd = wspólnota osób Samorząd terytorialny = wspólnota osób zamieszkujących wspólne terytorium

3 Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumianej jako przyznanie kompetencji samorządowej wspólnocie do załatwiania pewnej grupy spraw, tj. powierzenie grupy spraw do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą

4 Problem rodziny, z którym sobie ona sama nie radzi, staje się problemem wspólnoty samorządowej, czyli problemem wspólnym. Wspólnota samorządowa rozwiązuje problemy poprzez swoje instytucje i służby.

5 Synergia - współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań EFEKT SYNERGII (psych.) - efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych Na przykład: Sześć osób, działając razem, jest w stanie przesunąć zwalone drzewo tarasujące drogę (ok. 8 m). Każda z nich osobno mogłaby przesunąć je nie więcej niż ok. 30 centymetrów. Zatem maksymalna suma działań indywidualnych jest równa 6 x 0,3 m = 1,8 m, natomiast efekt działań wspólnych wynosi 8 m i jest większy niż suma działań indywidualnych!

6 „z efektem synergii mamy do czynienia, kiedy kilku małoletnich kiboli po meczu rozwala całe miasto, choć każdy z nich w pojedynkę boi się sam zejść do ciemnej piwnicy…”

7 EFEKT SYNERGII !!! ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY WYKORZYSTUJE EFEKT SYNERGII !!!

8 Podstawy prawne działania zespołów interdyscyplinarnych 1) Art. 9a, 9b, 9c, 9d Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 05.180.1493 z późn. zm.) 2) Zarządzenie burmistrza (wójta albo prezydenta) miasta o powołaniu zespołu interdyscyplinarnego 3) Uchwała rady gminy o trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz o szczegółowych warunkach jego funkcjonowania

9 LOKALNY SYSTEM ZI Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Zespół Interdyscy- plinarny Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 Celem powoływania zespołów interdyscyplinarnych jest:  realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

11 Zadaniem zespołów interdyscyplinarnych jest integrowanie i koordynowanie działań - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - Policji - oświaty - ochrony zdrowia - organizacji pozarządowych - kuratorów sądowych - prokuratury - innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12 Żaden pojedynczy specjalista ani instytucja nie jest w stanie zareagować w pełni na każdorazowe doniesienie o problemie w rodzinie. Praca zespołem interdyscyplinarnym pozwala nie tylko na wspólne badanie przypadku, ale także na zespołowe podejmowanie decyzji.

13 Przykładowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego : 1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 2) Pracownicy socjalni 3) Policjanci 4) Pedagodzy 5) Psycholodzy 6) Prawnik 7) Pediatra (Pielęgniarka środowiskowa) 8) Prokurator 9) Kuratorzy sądowi

14 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych podnosi efektywność działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez: 1) zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym, 2) bardziej dokładną (wspólną) diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji (rozłożenie odpowiedzialności), 3) bardziej efektywne (zintegrowane i nie wykluczające się) wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 4) poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów, 5) spowolnienie procesu wypalania się specjalistów, zajmujących się pomocą rodzinie, dzieciom i młodzieży.

15 ZADANIA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY REALIZUJE, W SZCZEGÓLNOŚCI, POPRZEZ: 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie 6. opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami

16 ZADANIA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY REALIZUJE, W SZCZEGÓLNOŚCI, POPRZEZ cd.: 7. cykliczne (np. nie rzadziej niż raz na kwartał) spotkania mające na celu usprawnienie dotychczasowych działań i kształtowanie polityki pomocowej na terenie objętym działaniem 8. organizacja cyklicznych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 9. tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 10. zapewnienie wsparcia merytorycznego w trudnych przypadkach zgłoszonych przez grupy robocze

17 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GRUPA ROBOCZA Grupy robocze działają w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach GRUPA ROBOCZA

18 Grupy robocze – zadania: 5. określenie działań pointerwencyjnych 4. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań 3. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 2. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie - podział ról i zadań 1. diagnoza indywidualnego przypadku przemocy w rodzinie - konfrontacja opinii przedstawicieli różnych instytucji 6. Wypracowanie przez grupę raportów (wraz z wnioskami) i przekazywanie ich do instytucji decyzyjnych w sprawie rodziny - do Sądu, Prokuratury, Policji, etc.

19 TRYB PRACY GRUP ROBOCZYCH 1. Rozpoznanie problemu przez pojedyńczego specjalistę 2. Zgłoszenie problemu i potrzeby powołania ZI/Gr. Roboczej Przewodniczącego ZI /pisemnie/np. Niebieska Karta 3. Organizacja spotkania osób zaangażowanych w sprawę oraz specjalistów z zakresu danej problematyki przez Koordynatora 4. Posiedzenie zespołu - diagnoza i wypracowanie możliwych wariantów działań – plan pomocy 5. Podjęcie działań przez poszczególnych członków zespołu W razie potrzeby organizacja kolejnego spotkania - ocena i weryfikacja podjętych działań W razie potrzeby korzystanie ze wsparcia merytorycznego Zespołu Interdyscyplnarnego 6. Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu (raporty z posiedzeń oraz indywidualne notatki członków zespołu z podjętych działań) Podjęcie decyzji o zakończeniu prac zespołu – SPRAWOZDANIE

20 Posiedzenie Grupy Roboczej / Zespołu interdyscyplinarnego – analiza przypadku I. Diagnoza problemu (zagrożenia) z każdej strony, w tym m.in. określenie: skali i specyfiki problemu - jak często wzywana jest policja, czy tylko tego rodzaju problemy występują, o jakiej porze mają miejsce negatywne zachowania, jak się najczęściej objawiają... obszaru, na którym problem istnieje okoliczności sprzyjających istnieniu zagrożenia kręgu osób, których problem dotyczy kręgu osób, które są przyczyną problemu kręgu osób, które znają problem ewentualnych przyczyn powstania problemu innych cech i uwarunkowań zagrożenia dotychczas podejmowanych działań i ich skuteczności

21 II. Na podstawie zebranych informacji zespół planuje poszczególne etapy dalszego działania: określenie celu głównego działań, określenie celów pośrednich, które możliwe będą do osiągnięcia przy realizacji celu głównego, określenie możliwych wariantów realizacji celów, podział zadań do realizacji pomiędzy członkami zespołu (ewentualnie zaproszenie do współpracy innych osób/instytucji), określenie terminów realizacji i ewentualnie kolejnego spotkania w celu oceny efektów oraz ewentualnej weryfikacji wariantu działania. III. Sporządzenie raportu z posiedzenia Posiedzenie Grupy Roboczej/ZI – analiza przypadku

22 Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego: 7. Protokoły z posiedzeń ZI i GR 2. Uchwała Rady Gminy o trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz o szczegółowych warunkach jego funkcjonowania 1. Zarządzenie burmistrza o powołaniu ZI 3. Powołania poszczególnych członków ZI/GR 4. Oświadczenia o zachowaniu poufności – art. 9 c ust. 3 ust. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 5. Porozumienia zawarte między wójtem/burmistrzem a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, Policją, organizacjami pozarządowymi, prokuraturą czy innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6. Powołania poszczególnych GR

23 Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego – cd.: 10. Wzory dokumentów, którymi posługiwać będzie się w swojej pracy Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, np.: - wzór zawiadomienia o posiedzeniu ZI/GR - wzór listy obecności członków ZI/GR na posiedzeniu - wzór protokołu z posiedzenia ZI/GR - regulamin działania Grup Roboczych - standard pracy Grup Roboczych - procedura pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 8. Sprawozdania Przewodniczącego ZI z działalności Zespołu do Rady Gminy ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i efektywności pracy ZI 9. Wypracowanie przez ZI/GR raporty (wraz z wnioskami) w sprawie konkretnych rodzin przekazywane do instytucji decyzyjnych w sprawie rodziny - do Sądu, Prokuratury, Policji, etc.

24 Warunki skutecznego działania ZI: Podzielana przez członków zespołów potrzeba współdziałania i skoordynowanego postępowania. Wspólny cel członków zespołu: wszechstronna pomoc ofiarom przemocy Poparcie kierownictwa macierzystych organizacji dla udziału oddelegowanych pracowników w Zespole Ustalenie procedur działań ZI Opracowanie regulaminu Zespołu określającego role, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności instytucji członkowskich i członków zespołu Konsekwentna realizacja zadań, tj. opracowywanie pełnej diagnozy, planu pracy z klientem i egzekwowanie od wszystkich zobowiązanych tym planem, w tym od samego klienta, spełniania zawartych tam ustaleń.

25 zbyt mała liczba specjalistów do pracy ze zjawiskiem przemocy, zbyt niska liczba zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, brak: mieszkań tymczasowych, placówek interwencyjnych, specjalistycznych świetlic, ośrodków wsparcia dziennego oraz ośrodków interwencji kryzysowej, Najczęściej zgłaszane przez ZI/GR potrzeby w lokalnym systemie pomocy ofiarom przemocy:

26 Członkowie ZI/GR w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą Przetwarzanie danych osobowych przez ZI/GR

27 Procedura „Niebieskich kart” 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty„ i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie 2. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizują procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu ZI


Pobierz ppt "Zespoły Interdyscyplinarne. Samorząd = wspólnota osób Samorząd terytorialny = wspólnota osób zamieszkujących wspólne terytorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google