Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja systemu organizowania interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w Polsce Liliana Krzywicka Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja systemu organizowania interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w Polsce Liliana Krzywicka Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja systemu organizowania interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w Polsce Liliana Krzywicka Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS Katowice

2 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - nowelizacja Określa: Określa: Zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

3 Rozwiązania legislacyjne - Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wprowadza definicję przemocy: Wprowadza definicję przemocy: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

4 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – powołanie koordynatora programu Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – powołanie koordynatora programu

5 Zadania: Samorząd województwa Samorząd województwa Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Promowanie nowych rozwiązań w zakresie ppwr Promowanie nowych rozwiązań w zakresie ppwr Ramowe programy ochrony ofiar Ramowe programy ochrony ofiar Organizowanie szkoleń Organizowanie szkoleń

6 Zadania wojewody: Materiały instruktażowe Materiały instruktażowe Monitorowanie zjawiska przemocy Monitorowanie zjawiska przemocy Powoływanie Woj. Koordynatora ds. PPwR Powoływanie Woj. Koordynatora ds. PPwR Monitorowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Monitorowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Nadzór nad realizacją zadań przez samorząd gminny, powiatowy i województwa Nadzór nad realizacją zadań przez samorząd gminny, powiatowy i województwa Kontrola nad realizacją zadań przez podmioty niepubliczne Kontrola nad realizacją zadań przez podmioty niepubliczne

7 Ustawa o PPWR - nowelizacja Działania profilaktyczne/interwencyjne/pomocowe Działania profilaktyczne/interwencyjne/pomocowe a/ gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz program ochrony ofiar Praca metodą zespołów interdyscyplinarnych Praca metodą zespołów interdyscyplinarnych Działania interwencyjne Działania interwencyjne możliwość oddzielenia sprawcy od ofiary możliwość oddzielenia sprawcy od ofiary - nakaz opuszczenia lokalu - nakaz opuszczenia lokalu - zakaz zbliżania się - zakaz zbliżania się Wprowadzenie interwencyjnej procedury Niebieska Karta dla służb i instytucji

8 Ustawa z 10 czerwca 2010r. Zadania własne gminy: Zadania własne gminy: Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo i interwencja w zakresie ppwr Poradnictwo i interwencja w zakresie ppwr Program ochrony ofiar Program ochrony ofiar Miejsca w ośrodkach wsparcia Miejsca w ośrodkach wsparcia Zespoły interdyscyplinarne Zespoły interdyscyplinarne

9 Nowelizacja ustawy Zadania powiatu: Zadania powiatu: Miejsca w ośrodkach wsparcia Miejsca w ośrodkach wsparcia Miejsca w ośrodkach interwencji Miejsca w ośrodkach interwencji Zadania administracji rządowej: budżet Zadania administracji rządowej: budżet Specjalistyczne ośrodki wsparcia Specjalistyczne ośrodki wsparcia Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

10 Praca metodą zespołu interdyscyplinarnego Zespół Interdyscyplinarny - przedstawiciele służb, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

11 Rodzaje zespołów: Zespoły Interdyscyplinarne –poziom strategiczny Zespoły Interdyscyplinarne –poziom strategiczny ( spotykają się nie rzadziej niż co 3 m) ( spotykają się nie rzadziej niż co 3 m) realizacja działań w ramach polityki rozwiązywania problemu przemocy w gminie realizacja działań w ramach polityki rozwiązywania problemu przemocy w gminie Zespół może powoływać grupy robocze do pracy z indywidualnym przypadkiem Zespół może powoływać grupy robocze do pracy z indywidualnym przypadkiem Grupy robocze – poziom operacyjny Grupy robocze – poziom operacyjny ( w przypadku uruchomienia procedury NK, w razie potrzeb) ( w przypadku uruchomienia procedury NK, w razie potrzeb)

12 Zespoły interdyscyplinarne art.9a Zespół- powołuje (zarządzenie) burmistrz/prezydent, zasady powoływania i warunki funkcjonowania określa Uchwała Rady Gminy Skład – przedstawiciele: -OPS, -Gminna Komisja ds. PPwR, -Policja, -Kuratorzy, (także) -Oświata, -Służba zdrowia, -Organizacje pozarządowe.

13 Skład Zespołu Ustawa określa obligatoryjnie 7 instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego Ustawa określa obligatoryjnie 7 instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego Jak pozyskać tych, którzy nie są wymienieni w ustawie? Jak pozyskać tych, którzy nie są wymienieni w ustawie? - osoby dotychczas zaangażowane - osoby dotychczas zaangażowane - odwoływanie się do korzyści - odwoływanie się do korzyści

14 Zespoły interdyscyplinarne Przewodniczący zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Posiedzenia zespołu – w razie potrzeb- nie rzadziej niż co 3 miesiące Posiedzenia zespołu – w razie potrzeb- nie rzadziej niż co 3 miesiące Zespół będzie działał na podstawie porozumień zawartych między burmistrzem/prezydentem a pozostałymi podmiotami Zespół będzie działał na podstawie porozumień zawartych między burmistrzem/prezydentem a pozostałymi podmiotami Zespół powołuje (może) grupy robocze Zespół powołuje (może) grupy robocze

15 Zespoły interdyscyplinarne Zespoły powoływane przez prezydenta/burmistrza Zespoły powoływane przez prezydenta/burmistrza Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia OPS Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia OPS Zadania realizowane są w ramach obowiązków służbowych Zadania realizowane są w ramach obowiązków służbowych Członkowie zespołu mogą … gromadzić i przetwarzać informacje oraz dane osób dotkniętych przemocą – oświadczenie o poufności Członkowie zespołu mogą … gromadzić i przetwarzać informacje oraz dane osób dotkniętych przemocą – oświadczenie o poufności Podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę Niebieska Karta Podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę Niebieska Karta

16 Zespoły interdyscyplinarne Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie ppwr Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie ppwr Diagnozowanie problemu Diagnozowanie problemu Podejmowanie działań w środowisku Podejmowanie działań w środowisku Inicjowanie interwencji w środowisku Inicjowanie interwencji w środowisku Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach pomocy Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach pomocy Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

17 Grupy robocze Zespół Interdyscyplinarny – strategiczny może powoływać grupy robocze w celu organizowania pomocy rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny – strategiczny może powoływać grupy robocze w celu organizowania pomocy rodzinie w indywidualnych przypadkach skład grupy roboczej wchodzą: skład grupy roboczej wchodzą: pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

18 Praca metodą zespołu interdyscyplinarnego grup roboczych Praca metodą zespołu interdyscyplinarnego grup roboczych Zespół: Zespół: Skutecznie reaguje Skutecznie reaguje diagnozuje diagnozuje Planuje realizuje: Planuje realizuje: Współpracuje cele instytucji Współpracuje cele instytucji Koordynuje cele klienta Koordynuje cele klienta Monitoruje Zgoda klienta ? Monitoruje Zgoda klienta ? Czy klient uczestniczy? Czy klient uczestniczy?

19 Tworzenie zespołu: Powołanie – kogo? Powołanie – kogo? Kontakty osobiste Kontakty osobiste Integracja, szkolenia Integracja, szkolenia Kompetencje w zakresie pracy zespołowej Kompetencje w zakresie pracy zespołowej - kompetencje interpersonalne - kompetencje interpersonalne - kompetencje specjalistyczne - kompetencje specjalistyczne

20 Grupa robocza Powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny Powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny Praca w ramach obowiązków służbowych Praca w ramach obowiązków służbowych Może gromadzić i przetwarzać dane osób…. Może gromadzić i przetwarzać dane osób…. Zachowanie poufności – oświadczenie o poufności Zachowanie poufności – oświadczenie o poufności

21 Zespoły interdyscyplinarne Zespól i Grupa Robocza jest zespołem zadaniowym. Zespól i Grupa Robocza jest zespołem zadaniowym. To, co konstytuuje pracę zespołu to cel. To, co konstytuuje pracę zespołu to cel. Aby zespół sprawnie działał: Aby zespół sprawnie działał: Wyznaczcie osobę prowadzącą. Wyznaczcie osobę prowadzącą. Zadbajcie aby wszyscy się poznali. Zadbajcie aby wszyscy się poznali. Określcie cel i czas spotkania. Określcie cel i czas spotkania. Ustalcie porządek spraw do omówienia. Ustalcie porządek spraw do omówienia. Zaplanujecie kroki zmierzające do osiągnięcia celu. Zaplanujecie kroki zmierzające do osiągnięcia celu. Określcie zadania. Określcie zadania. Podzielcie zadania i terminy ich realizacji zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami członków zespołu. Podzielcie zadania i terminy ich realizacji zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami członków zespołu. Ustalcie zasady i sposób informowania i komunikowania się między spotkaniami. Ustalcie zasady i sposób informowania i komunikowania się między spotkaniami. Zadbajcie o sprawny sposób dokumentowania przebiegu i ustaleń zespołu. Zadbajcie o sprawny sposób dokumentowania przebiegu i ustaleń zespołu.

22 Interwencja Art.9d Art.9d Podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę Niebieskie Karty Podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę Niebieskie Karty Nie wymaga zgody ?! Nie wymaga zgody ?! Działania w związku z podejrzeniem (uzasadnionym) występowania przemocy Działania w związku z podejrzeniem (uzasadnionym) występowania przemocy Przekazują informacje o działaniach przewodniczącemu zespołu Przekazują informacje o działaniach przewodniczącemu zespołu

23 Niebieska Karta Dla pomocy społecznej Dla pomocy społecznej Dla policji Dla policji Dla GKRPA Dla GKRPA Dla oświaty Dla oświaty Dla służby zdrowia Dla służby zdrowia Udział przedstawicieli w grupach roboczych Udział przedstawicieli w grupach roboczych

24 Obowiązek powiadamiania organów ścigania w ramach procedury Niebieskie Karty Art. 12.1. Każdy kto w związku z pełnieniem funkcji (…) podejmie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą zobowiązany jest powiadomić organy ścigania (policję lub prokuraturę) Art. 12.1. Każdy kto w związku z pełnieniem funkcji (…) podejmie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą zobowiązany jest powiadomić organy ścigania (policję lub prokuraturę)

25 Niebieska Karta Procedurę uruchamia wypełnienie formularza Niebieska Karta Procedurę uruchamia wypełnienie formularza Niebieska Karta Formularze – drogą rozporządzenia Formularze – drogą rozporządzenia Rada Ministrów – rozporządzenie określające czynności w ramach procedury Rada Ministrów – rozporządzenie określające czynności w ramach procedury

26 Interwencja zabezpieczająca dziecko art.12a art.12a W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko ……. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko ……. Decyzję podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, lekarzem lub ratownikiem lub pielęgniarką. Decyzję podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, lekarzem lub ratownikiem lub pielęgniarką. Do 24 godz. powiadamia Sąd Do 24 godz. powiadamia Sąd Art. 12b rodzicom lub opiekunom przysługuje zażalenie do Sądu Opiekuńczego….za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji Art. 12b rodzicom lub opiekunom przysługuje zażalenie do Sądu Opiekuńczego….za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji O prawie zażalenia – pouczenie na piśmie O prawie zażalenia – pouczenie na piśmie

27 Obszar interwencji i pomocy Interwencja – my do klienta Interwencja – my do klienta Pomoc klient do nas Pomoc klient do nas Interwencja – zatrzymanie przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa Interwencja – zatrzymanie przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa Pomoc – realizacja potrzeb klienta Pomoc – realizacja potrzeb klienta DYLEMAT DYLEMAT

28 Cele klienta, osób pomagających i instytucji – w działaniach interwencyjnych Cele klienta Cele instytucji Cele osób pomagających

29 Strategie pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową interwencyjna interwencyjna Terapeutyczna Terapeutyczna Interwencja kryzysowa Pomoc psychokorekcyjna Pomoc terapeutyczna

30 Formy pomocy osobom uwikłanym w doświadczenie przemocy domowej Interwencja – cel: zatrzymanie przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa – PRIORYTET BEZPIECZEŃSTWO Interwencja – cel: zatrzymanie przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa – PRIORYTET BEZPIECZEŃSTWO Działania podejmowane w kryzysie – interwencja kryzysowa, terapia kryzysowa – ODZYSKANIE POCZUCIA MOCY i kontroli Działania podejmowane w kryzysie – interwencja kryzysowa, terapia kryzysowa – ODZYSKANIE POCZUCIA MOCY i kontroli Działania w dalszej perspektywie – pomoc psychologiczna, terapeutyczna nastawiona na niwelowanie szkód wynikających z doświadczenia przemocy i zmianę wzorców zachowań Działania w dalszej perspektywie – pomoc psychologiczna, terapeutyczna nastawiona na niwelowanie szkód wynikających z doświadczenia przemocy i zmianę wzorców zachowań W KIERUNKU ZMIANY W KIERUNKU ZMIANY Działania prawne (podejmowane przez klienta, podejmowane przez instytucję) Działania prawne (podejmowane przez klienta, podejmowane przez instytucję)

31 Podejmowane działania w przypadkach przemocy w rodzinie Interwencja InterwencjaCele: -zatrzymanie przemocy tu i teraz -Zapewnienie bezpieczeństwa Klient: Klient: -osoby poszkodowane (działania podejmowane wobec sprawców ) Ważne: -działania z urzędu -Pewna i spokojna poza przemocą -Jednoznaczna -Musi być początkiem dalszej pracy

32 Działania w kryzysie- interwencja kryzysowa Cele: -rozpoznanie najpilniejszych potrzeb (zdrowotnych, bytowych, socjalnych, prawnych, psychologicznych ) (zdrowotnych, bytowych, socjalnych, prawnych, psychologicznych )Klient: -Ofiara, sprawca, świadkowie i inni Ważne: -szybko (z wykorzystaniem energii kryzysu) -Szeroko (łączenie środków, możliwości i kompetencji osób i instytucji -W oparciu o zasoby (już istniejące)

33 Pomoc w dalszej perspektywie Pomoc terapeutyczna Cele: -zmiana w funkcjonowaniu rodziny i trwałe zatrzymanie przemocy Klient: -Ofiara, sprawca, inne osoby Ważne: -konieczna motywacja i decyzja osobista -Uwzględnianie perspektywy klienta -Realizowanie celów klienta -Wykorzystanie mocy osobistej i zasobów klienta -Praca z urazem -Zmiana strategii opartej na przemocy na strategie bez przemocy (poszukiwanie nowych wzorców, ról, rozwiązań zachowań w sytuacjach konfliktowych)

34 Źródła skuteczności Ograniczenia: Ograniczenia: -To co wynika ze specyfiki zjawiska przemocy w aspekcie jednostkowym i społecznym -To co wynika ze specyfiki rozwiązań i pragmatyki działań

35 Źródła skuteczności: Ograniczenia: Ograniczenia: 1.Specyfika zjawiska przemocy -Funkcjonowanie osób uwikłanych w przemoc -Złożoność zjawiska przemocy -Mentalne rozumienie przemocy i społeczne postawy wobec zjawiska przemocy

36 Źródła skuteczności Ograniczenia: specyfika rozwiązań: Ograniczenia: specyfika rozwiązań: Stosunkowo niska karalność i egzekucja prawa Stosunkowo niska karalność i egzekucja prawa Ograniczone zasoby instytucjonalnych form pomocy i brak skutecznych modeli współpracy Ograniczone zasoby instytucjonalnych form pomocy i brak skutecznych modeli współpracy Rutyny w stosowaniu rozwiązań i procedur Rutyny w stosowaniu rozwiązań i procedur Nieuwzględnianie potrzeb klientów Nieuwzględnianie potrzeb klientów

37 źródła skuteczności Rozumienie zjawiska przemocy z różnych perspektyw (prawnej, psychologicznej, społecznej itp…) Rozumienie zjawiska przemocy z różnych perspektyw (prawnej, psychologicznej, społecznej itp…) Trafne określenie potrzeb osób uwikłanych w doświadczenie przemocy Trafne określenie potrzeb osób uwikłanych w doświadczenie przemocy Formułowanie kompleksowej pomocy Formułowanie kompleksowej pomocy Zasoby lokalne-instytucjonalne, osobowe, kompetencyjne Zasoby lokalne-instytucjonalne, osobowe, kompetencyjne Łączenie kompetencji różnych służb, instytucji Łączenie kompetencji różnych służb, instytucji Praca w formule interdyscyplinarnej Praca w formule interdyscyplinarnej

38 Idea interdyscyplinarności Zjawisko przemocy ma wiele aspektów Zjawisko przemocy ma wiele aspektów Przemoc dotyczy całości rodziny - systemu Przemoc dotyczy całości rodziny - systemu i jego otoczenia i jego otoczenia Żadna instytucja działająca sama nie jest w stanie skutecznie powstrzymać przemoc Żadna instytucja działająca sama nie jest w stanie skutecznie powstrzymać przemoc i łagodzić jej skutki i łagodzić jej skutki

39 Perspektywy ujmowania zjawiska przemocy cd. Psychologiczna (OIK, Poradnie Psychologiczne, placówki Niebieskiej Linii) Psychologiczna (OIK, Poradnie Psychologiczne, placówki Niebieskiej Linii) Prawna (Policja, Prokuratura, Sąd) Prawna (Policja, Prokuratura, Sąd) Socjalna (MOPS, miejsca schronienia) Socjalna (MOPS, miejsca schronienia) Moralna (pomoc psychologiczna, kościół) Moralna (pomoc psychologiczna, kościół) Medyczna (służba zdrowia) Medyczna (służba zdrowia) Ekonomiczna (władze rządowe, samorządowe, podatnicy) Ekonomiczna (władze rządowe, samorządowe, podatnicy)

40 Korzyści: Trafniejsze decyzje Trafniejsze decyzje Skuteczniejsza pomoc Skuteczniejsza pomoc Efektywne wykorzystanie zasobów Efektywne wykorzystanie zasobów Poszerzenie kompetencji i doświadczeń Poszerzenie kompetencji i doświadczeń Zapobieganiu wypaleniu się Zapobieganiu wypaleniu się Mniej urazów psychicznych Mniej urazów psychicznych

41 Kierunki zmian: Od procedur do elastyczności Od procedur do elastyczności Od tworzenia do podtrzymywania Od tworzenia do podtrzymywania i rozwoju i rozwoju Od eksperymentowania do efektywności Od eksperymentowania do efektywności

42 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja systemu organizowania interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w Polsce Liliana Krzywicka Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google