Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – wsparcie dla grup marginalizowanych Justyna Zapała-Więch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – wsparcie dla grup marginalizowanych Justyna Zapała-Więch."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – wsparcie dla grup marginalizowanych Justyna Zapała-Więch

2 I. Lokalne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych

3 Ustawa o pomocy społecznej Art. 17 …do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka Art. 19 – wśród zadań własnych powiatu wskazano opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami 3

4 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego Określenie problemów społecznych obserwowanych na poziomie lokalnym Analiza SWOT Cele strategii rozwiązywania problemów społecznych Działania realizujące założenia strategii 4

5 Otoczenie społeczno – gospodarcze Pomoc społeczna Czynniki demograficzne Lokalna gospodarka Infrastruktura, transport, komunikacja Lokalny rynek pracy Edukacja i kultura Ochrona zdrowia 5

6 Struktura mieszkańców wg. płci Struktura wiekowa społeczności Przyrost naturalny Gęstość zaludnienia Poziom urbanizacji Migracje mieszkańców DEMOGRAFIA GOSPODARKA Struktura sektorowa gospodarki Przedsiębiorczość Poziom wynagrodzeń Dochody gospodarstw domowych Poziom konsumpcji Atrakcyjność inwestycyjna Zasoby mieszkaniowe Sieć transportowa Sieć komunikacyjna Dostępność technologii ICT Budownictwo socjalne INFRASTRUKTURA KOMUNIKACJA Otoczenie społeczno – gospodarcze 6

7 Zatrudnienie wg. sektorów i branż Aktywność na rynku pracy wg. wieku Bierność zawodowa Poziom i struktura bezrobocia Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy RYNEK PRACY EDUKACJA KULTURA Struktura wykształcenia mieszkańców Edukacja przedszkolna i szkolna Szkolnictwo policealne i wyższe Udział w kształceniu ustawicznym Dostęp do placówek kulturalnych Aktywność społeczności lokalnej Służby pomocy społecznej Świadczenia społeczne Charakterystyka świadczeniobiorców Opieka środowiskowa POMOC SPOŁECZNA Otoczenie społeczno – gospodarcze 7

8 Służby policyjne i porządkowe Wykrywalność przestępstw Zwalniani po odbyciu kary pozbawienia wolności BEZPIECZEŃSTWO OCHRONA ZDROWIA Stan zdrowia mieszkańców Śmiertelność Dostępność opieki zdrowotnej Profilaktyka zdrowotna Otoczenie społeczno – gospodarcze 8

9 Źródła danych Główny Urząd Statystyczny –Bank Danych Regionalnych –Badania: Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) Praca nierejestrowana (2004, 2009) Praca a obowiązki rodzinne (2005) –Opracowania : np. Panorama Powiatów województwa śląskiego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –Analizy i statystyki dot. rynku pracy i pomocy społecznej –Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS –Raporty tematyczne: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich Krzywdzenie dzieci w Polsce 9

10 Źródła danych Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach –Badania i statystyki dot. bezrobocia i rynku pracy Wskaźniki bezrobocia w układzie gmin –Program Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy ROPS Katowice –IBiSS (Internetowa baza informacyjna służb społecznych) –Problemy uzależnień 10

11 Źródła danych Ochotnicze Hufce Pracy – Młodzieżowe Biura Pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Statystyki –np. Przestrzenne zróżnicowani współczynników częstości orzekania o niezdolności do pracy w 2007r System Informacji Oświatowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Kuratorium Oświaty w Katowicach Diagnoza Społeczna 11

12 Źródła danych Powiatowe Urzędy Pracy –Statystyka MPiPS (bezrobocie rejestrowane) –Baza ofert pracy –Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych –Badania własne np. analiza potrzeb szkoleniowych, badania ankietowe przedsiębiorców Jednostki pomocy społecznej –Statystyka MPiPS –Wywiady środowiskowe Inne instytucje podległe JST np. szkoły Stowarzyszenia i organizacje lokalne Kościoły i związki wyznaniowe 12

13 Analiza problemów społecznych Identyfikacja grup wymagających wsparcia np.: –osoby niepełnosprawne, –osoby bezrobotne, –rodziny wielodzietne i niepełne, –osoby starsze –osoby ubogie, –dzieci wykazujące trudności wychowawcze lub rozwojowe –kobiety –uchodźcy, –osoby opuszczające zakłady karne, –osoby bezdomne, –osoby uzależnione –społeczność lokalna –Romowie Intensywności i skala występujących problemów Hierarchizacja problemów ORAZ ich otoczenie 13

14 Analiza SWOT Mocne strony (atuty, czynniki pozytywne) Słabe strony (główne problemy, bariery) Zagrożenia (niekorzystne trendy i zmiany) Szanse (korzystne trendy i zmiany) WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE POZYTYWNE NEGATYWNE 14

15 Problem 1Problem 2Problem 3Problem 4Problem 5 Grupa CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY Zidentyfikowane problemy społeczne 15

16 CEL Precyzyjnie określony Adekwatny do potrzeb społeczności lokalnej Racjonalny Określony w czasie Mierzalny Diagnoza Cel Działania Rezultaty 16

17 Działania wspierające realizację strategii CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY Działanie 2Działanie 1Działanie 3Działanie 4 Realizator – kto Okres realizacji – kiedy Zakładane rezultaty – co Budżet i źródło finansowania – ile 17

18 Monitorowanie celów strategii PRODUKT REZULTAT ODDZIAŁYWANIE Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych – 2 Liczba utworzonych punktów przedszkolnych - 5 Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną – 200 Wskaźnik uczestnictwa w edukacji przedszkolnej – 50% ( bazowo np. 37%, pożądany wzrost o 13 pkt. procentowych ). PROBLEM Niski poziom aktywności zawodowej kobiet, w szczególności wychowujących małe dzieci Cel Działania 18

19 Partnerstwo na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Zintegrowania działań podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnej Bardziej efektywne rozwiązywanie wielopoziomowych problemów społecznych Kompleksowe wsparcie dla grup marginalizowanych Możliwość spojrzenia na lokalne problemy społeczne z szerszej perspektywy Lepsze diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów społecznych EFEKT SYNERGII 19

20 II. Integracja grup marginalizowanych Źródła finansowania

21 LOKALNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁĘCZNYCH CEL 1CEL 2CEL 3 Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt 4Projekt 5Projekt 6 REZULTATY STRATEGII 21

22 Przygotowanie projektu Diagnoza kwestii problemowej i określenie grupy docelowej projektu Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania Wybór formy realizacji projektu (partnerstwo lub indywidualnie) Określenie form wsparcia i ścieżki uczestnika projektu Przygotowanie struktury i systemu zarządzania projektem Określenie ram czasowych i finansowych projektu Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego 22

23 Empowerment Empowerment - aktywne uczestnictwo w projekcie osób, na rzecz których realizowane są dane działania Dzięki zastosowaniu zasady empowerment możemy: zweryfikować założenia projektu; zbudować dobre relacje z uczestnikami projektu; zbudować poczucie własności i odpowiedzialności za projekt; uzyskać wsparcie w realizacji projektu; uzyskać szybką informację zwrotną; zwiększyć efektywność projektu; dzielić się zdobywaną wiedzą; uzyskać dostęp do lokalnych zasobów; podnieść autorytet projektodawcy i jego pracowników; zwiększyć efektywność projektu poprzez lepsze dostosowanie działań 23

24 Problem główny Przyczyna 1 Przyczyna 1.1 Przyczyna 1.2 Przyczyna Przyczyna Przyczyna 2 Przyczyna 3 Skutek 1Skutek 2 Drzewo problemów 24

25 Cele projektu S – specific – konkretny i szczegółowy M – measurable – mierzalny A – acceptable - trafny R – realistic – realistyczny T – time-bound – określony w czasie Jak to osiągnąć? »drzewo celów, »matryca logiczna 25

26 Cel główny Cel szczegółowy 1 Cel 1.1 Cel 1.2 Cel Cel Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 3 Drzewo celów 26

27 Nazwa ProjektuNazwa programu /Osi priorytetowej Działania Cel szerszy /strategicznyWskaźniki osiągnięćŹródła weryfikacji Cel bezpośredniWskaźniki osiągnięćŹródła weryfikacjiZałożenia RezultatyWskaźniki osiągnięćŹródła weryfikacjiZałożenia DziałaniaZasoby/ŚrodkiKosztyZałożenia Warunki wstępne Matryca logiczna projektu 27

28 Ścieżka uczestnika projektu 28

29 Baza rezultatów PIW EQUAL 29

30 Baza rezultatów PIW EQUAL 30

31 Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin Opis rezultatu: Model kompleksowego szkolenia dla rodzin osób długotrwale bezrobotnych obejmuje dwie ścieżki edukacyjne: zawodową - dla osób bezrobotnych oraz aktywizującą - dla członków ich rodziny. Szkolenia zawodowe mają charakter modułowy, łączą elementy zajęć praktycznych, motywujących i aktywizujących. Bezrobotni zdobywają umiejętności praktyczne, sprawdzane w toku praktyk zawodowych. Uczestniczą również w kursach z zakresu obsługi urządzeń teleinformatycznych oraz w zajęciach ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Program ten ułatwia beneficjentom przełamanie dotychczasowych negatywnych przyzwyczajeń oraz zmianę stylu życia, a ponadto umożliwia im uzyskanie konkretnych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w zawodzie. Co więcej, inicjatywa ta dostarcza niezbędnych bodźców motywujących do działania członków rodzin bezrobotnych. Przeznaczony dla nich moduł obejmuje zajęcia terapeutyczno-motywująco- aktywizujące, a jego celem jest stymulacja rozwoju społecznego i zawodowego oraz przeciwdziałanie syndromowi wyuczonej bezradności. Proponowany model stwarza beneficjentom możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i społecznych, a ponadto usprawnia sposób rozdzielania środków publicznych przeznaczonych na działania pomocowe, co jest możliwe dzięki usprawnieniu współpracy instytucji zajmujących się integracją społeczną i zawodową osób bezrobotnych. 31

32 Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin Opis rezultatu szkoleniowego: Opracowanie metod przeciwdziałania procesowi dziedziczenia bezrobocia w rodzinach dotkniętych tych problemem. Szkolenia modułowe: I moduł szkoleniowy obejmuje program motywująco-aktywizacyjny II moduł to Grupa Wsparcia, w ramach której beneficjenci uczestniczą w zajęciach terapeutyczno-motywujących III moduł to szkolenie z zakresu korzystania z urządzeń komputerowych IV moduł to szkolenia zawodowe - przygotowanie programów szkoleniowych dla 10 zawodów V moduł to szkolenie praktyczne - praktyka zawodowa VI moduł to szkolenie z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy IX moduł to aktywizacja rodziny Model współpracy z pracodawcami Metoda koordynacji działań instytucji zajmujących się integracją społeczno- zawodową Opis produktu szkoleniowego 32

33 Ramy czasowo – finansowe projektu uczestnicy projektu koszty rezultaty Czas 33

34 34

35


Pobierz ppt "STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – wsparcie dla grup marginalizowanych Justyna Zapała-Więch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google