Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie rozwiązywania problemów społecznych – wsparcie dla grup

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie rozwiązywania problemów społecznych – wsparcie dla grup"— Zapis prezentacji:

1 Strategie rozwiązywania problemów społecznych – wsparcie dla grup
marginalizowanych Justyna Zapała-Więch

2 I. Lokalne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych

3 Ustawa o pomocy społecznej
Art. 17 „…do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” Art. 19 – wśród zadań własnych powiatu wskazano „opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”

4 Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego Określenie problemów społecznych obserwowanych na poziomie lokalnym Analiza SWOT Cele strategii rozwiązywania problemów społecznych Działania realizujące założenia strategii

5 Otoczenie społeczno – gospodarcze

6 Otoczenie społeczno – gospodarcze
Struktura mieszkańców wg. płci Struktura wiekowa społeczności Przyrost naturalny Gęstość zaludnienia Poziom urbanizacji Migracje mieszkańców DEMOGRAFIA Struktura sektorowa gospodarki Przedsiębiorczość Poziom wynagrodzeń Dochody gospodarstw domowych Poziom konsumpcji Atrakcyjność inwestycyjna GOSPODARKA Zasoby mieszkaniowe Sieć transportowa Sieć komunikacyjna Dostępność technologii ICT Budownictwo socjalne INFRASTRUKTURA KOMUNIKACJA

7 Otoczenie społeczno – gospodarcze
Zatrudnienie wg. sektorów i branż Aktywność na rynku pracy wg. wieku Bierność zawodowa Poziom i struktura bezrobocia Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy RYNEK PRACY Służby pomocy społecznej Świadczenia społeczne Charakterystyka świadczeniobiorców Opieka środowiskowa POMOC SPOŁECZNA Struktura wykształcenia mieszkańców Edukacja przedszkolna i szkolna Szkolnictwo policealne i wyższe Udział w kształceniu ustawicznym Dostęp do placówek kulturalnych Aktywność społeczności lokalnej EDUKACJA KULTURA

8 Otoczenie społeczno – gospodarcze
Służby policyjne i porządkowe Wykrywalność przestępstw Zwalniani po odbyciu kary pozbawienia wolności BEZPIECZEŃSTWO OCHRONA ZDROWIA Stan zdrowia mieszkańców Śmiertelność Dostępność opieki zdrowotnej Profilaktyka zdrowotna

9 Źródła danych Główny Urząd Statystyczny
Bank Danych Regionalnych Badania: Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) Praca nierejestrowana (2004, 2009) Praca a obowiązki rodzinne (2005) Opracowania : np. Panorama Powiatów województwa śląskiego 2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Analizy i statystyki dot. rynku pracy i pomocy społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS Raporty tematyczne: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich Krzywdzenie dzieci w Polsce

10 Źródła danych Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ROPS Katowice
Badania i statystyki dot. bezrobocia i rynku pracy Wskaźniki bezrobocia w układzie gmin Program Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy ROPS Katowice IBiSS (Internetowa baza informacyjna służb społecznych) Problemy uzależnień

11 Źródła danych Ochotnicze Hufce Pracy – Młodzieżowe Biura Pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Statystyki np. Przestrzenne zróżnicowani współczynników częstości orzekania o niezdolności do pracy w 2007r System Informacji Oświatowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Kuratorium Oświaty w Katowicach Diagnoza Społeczna

12 Źródła danych Powiatowe Urzędy Pracy Jednostki pomocy społecznej
Statystyka MPiPS (bezrobocie rejestrowane) Baza ofert pracy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Badania własne np. analiza potrzeb szkoleniowych, badania ankietowe przedsiębiorców Jednostki pomocy społecznej Statystyka MPiPS Wywiady środowiskowe Inne instytucje podległe JST np. szkoły Stowarzyszenia i organizacje lokalne Kościoły i związki wyznaniowe

13 Analiza problemów społecznych
Identyfikacja grup wymagających wsparcia np.: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, rodziny wielodzietne i niepełne, osoby starsze osoby ubogie, dzieci wykazujące trudności wychowawcze lub rozwojowe kobiety uchodźcy, osoby opuszczające zakłady karne, osoby bezdomne, osoby uzależnione społeczność lokalna Romowie Intensywności i skala występujących problemów Hierarchizacja problemów ORAZ ich otoczenie

14 Analiza SWOT Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
POZYTYWNE NEGATYWNE WEWNĘTRZNE Mocne strony (atuty, czynniki pozytywne) Słabe strony (główne problemy, bariery) ZEWNĘTRZNE Szanse (korzystne trendy i zmiany) Zagrożenia (niekorzystne trendy i zmiany)

15 Zidentyfikowane problemy społeczne
Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY CEL OPERACYJNY CEL OPERACYJNY

16 CEL Adekwatny do potrzeb społeczności lokalnej Precyzyjnie określony
Diagnoza Precyzyjnie określony CEL Cel Działania Racjonalny Określony w czasie Rezultaty Mierzalny

17 Działania wspierające realizację strategii
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 Działanie 4 Realizator – „kto” Okres realizacji – „kiedy” Zakładane rezultaty – „co” Budżet i źródło finansowania – „ile”

18 Monitorowanie celów strategii
Niski poziom aktywności zawodowej kobiet, w szczególności wychowujących małe dzieci PROBLEM Cel Działania Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych – 2 Liczba utworzonych punktów przedszkolnych - 5 PRODUKT REZULTAT Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną – 200 Wskaźnik uczestnictwa w edukacji przedszkolnej – 50% (bazowo np. 37%, pożądany wzrost o 13 pkt. procentowych). ODDZIAŁYWANIE

19 Partnerstwo na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych
Lepsze diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów społecznych Możliwość spojrzenia na lokalne problemy społeczne z szerszej perspektywy Zintegrowania działań podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnej Kompleksowe wsparcie dla grup marginalizowanych Bardziej efektywne rozwiązywanie wielopoziomowych problemów społecznych EFEKT SYNERGII

20 II. Integracja grup marginalizowanych
Źródła finansowania

21 LOKALNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁĘCZNYCH
CEL 1 CEL 2 CEL 3 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 REZULTATY STRATEGII

22 Przygotowanie projektu
Diagnoza kwestii problemowej i określenie grupy docelowej projektu Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania Wybór formy realizacji projektu (partnerstwo lub indywidualnie) Określenie form wsparcia i ścieżki uczestnika projektu Przygotowanie struktury i systemu zarządzania projektem Określenie ram czasowych i finansowych projektu Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego

23 Empowerment Empowerment - aktywne uczestnictwo w projekcie osób, na rzecz których realizowane są dane działania Dzięki zastosowaniu zasady empowerment możemy: zweryfikować założenia projektu; zbudować dobre relacje z uczestnikami projektu; zbudować poczucie własności i odpowiedzialności za projekt; uzyskać wsparcie w realizacji projektu; uzyskać szybką informację zwrotną; zwiększyć efektywność projektu; dzielić się zdobywaną wiedzą; uzyskać dostęp do lokalnych zasobów; podnieść autorytet projektodawcy i jego pracowników; zwiększyć efektywność projektu poprzez lepsze dostosowanie działań

24 Drzewo problemów Skutek 1 Skutek 2

25 S – specific – konkretny i szczegółowy M – measurable – mierzalny
Cele projektu S – specific – konkretny i szczegółowy M – measurable – mierzalny A – acceptable - trafny R – realistic – realistyczny T – time-bound – określony w czasie Jak to osiągnąć? drzewo celów, matryca logiczna

26 Drzewo celów

27 Matryca logiczna projektu
Nazwa Projektu Nazwa programu /Osi priorytetowej Działania Cel szerszy /strategiczny Wskaźniki osiągnięć Źródła weryfikacji Cel bezpośredni Założenia Rezultaty Działania Zasoby/Środki Koszty Warunki wstępne

28 Ścieżka uczestnika projektu

29 Baza rezultatów PIW EQUAL

30 Baza rezultatów PIW EQUAL

31 Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin Opis rezultatu: Model kompleksowego szkolenia dla rodzin osób długotrwale bezrobotnych obejmuje dwie ścieżki edukacyjne: zawodową - dla osób bezrobotnych oraz aktywizującą - dla członków ich rodziny. Szkolenia zawodowe mają charakter modułowy, łączą elementy zajęć praktycznych, motywujących i aktywizujących. Bezrobotni zdobywają umiejętności praktyczne, sprawdzane w toku praktyk zawodowych. Uczestniczą również w kursach z zakresu obsługi urządzeń teleinformatycznych oraz w zajęciach ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Program ten ułatwia beneficjentom przełamanie dotychczasowych negatywnych przyzwyczajeń oraz zmianę stylu życia, a ponadto umożliwia im uzyskanie konkretnych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w zawodzie. Co więcej, inicjatywa ta dostarcza niezbędnych bodźców motywujących do działania członków rodzin bezrobotnych. Przeznaczony dla nich moduł obejmuje zajęcia terapeutyczno-motywująco-aktywizujące, a jego celem jest stymulacja rozwoju społecznego i zawodowego oraz przeciwdziałanie syndromowi wyuczonej bezradności. Proponowany model stwarza beneficjentom możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i społecznych, a ponadto usprawnia sposób rozdzielania środków publicznych przeznaczonych na działania pomocowe, co jest możliwe dzięki usprawnieniu współpracy instytucji zajmujących się integracją społeczną i zawodową osób bezrobotnych.

32 Opis produktu szkoleniowego
Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin Opis rezultatu szkoleniowego: Opracowanie metod przeciwdziałania procesowi dziedziczenia bezrobocia w rodzinach dotkniętych tych problemem. Szkolenia modułowe: I moduł szkoleniowy obejmuje program motywująco-aktywizacyjny II moduł to Grupa Wsparcia, w ramach której beneficjenci uczestniczą w zajęciach terapeutyczno-motywujących III moduł to szkolenie z zakresu korzystania z urządzeń komputerowych IV moduł to szkolenia zawodowe - przygotowanie programów szkoleniowych dla 10 zawodów V moduł to szkolenie praktyczne - praktyka zawodowa VI moduł to szkolenie z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy IX moduł to aktywizacja rodziny Model współpracy z pracodawcami Metoda koordynacji działań instytucji zajmujących się integracją społeczno-zawodową Opis produktu szkoleniowego

33 Ramy czasowo – finansowe projektu
koszty rezultaty Czas uczestnicy projektu Czas

34

35


Pobierz ppt "Strategie rozwiązywania problemów społecznych – wsparcie dla grup"

Podobne prezentacje


Reklamy Google