Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2006. 10. 01 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2006. 10. 01 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 +"— Zapis prezentacji:

1 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Strategia działania Służby Celnej na lata Służba Celna

2 s. | 2 Strategia Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009 będzie jednocześnie ostatnim etapem realizacji Strategii działania Służby Celnej

3 s. | 3 potrzeba dokumentu określającego wyzwania dla formacji jaką jest Służba Celna uwzględnienie aktualnych punktów odniesienia Służby Celnej art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 z późn. zm.) - zobowiązano ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze zarządzenia, strategii działania Służby Celnej oraz sposobu jej realizacji, mając na uwadze efektywność wykonywanych zadań Służba Celna Geneza

4 s. | 4 Misja Służba Celna Wizja Kierunki rozwoju strategicznego Cele pośrednie Cele strategiczne INICJATYWY STRATEGICZNE

5 s. | 5 Służba Celna Misja rola i zadania wynikają z przepisów prawa, polityki celnej, polityki podatku akcyzowego i regulacji gier hazardowych miejsce służby jakie zajmuje w ramach realizacji polityki Rządu RP wszystkie elementy misji mają dla Służby Celnej jednakowy priorytet niezależnie od okresowego koncentrowania sił i środków na wybranych obszarach

6 s. | 6 Służba Celna Wizja Wizja jest syntetycznym opisem tego, jaka Służba Celna chce być w najbliższych latach, jaki poziom działania chce osiągnąć w wyniku realizacji niniejszej strategii, do kogo kieruje swoje działania.

7 s. | 7 Służba Celna Misja Służba Celna przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie: zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami

8 s. | 8 Służba Celna Wizja Służba Celna otwarta na nowe wyzwania i współpracę, przestrzegająca zasad etyki zawodowej i stosująca nowoczesne metody działania troszcząc się o finanse publiczne, ułatwiając prowadzenie legalnej działalności gospodarczej oraz zapewniając bezpieczeństwo doskonali metody pracy i kompetencje ludzi, stosuje coraz bardziej nowoczesne narzędzia kierując się oczekiwaniami społeczeństwa, przedsiębiorców, budżetu i instytucji partnerskich

9 s. | 9 Służba Celna cele pośrednie – perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych B1 - Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy B2 - Usprawnienie realizacji procesów organizacyjnych B3 - Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń B4 – Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej

10 s. | 10 Służba Celna cele strategiczne - perspektywa zewnętrzna S1 - Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej S2 - Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami S3 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych S4 - Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych S5 - Usprawnienie działań kontrolnych, w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych. S6 - Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami. S7 – Aktywizacja działań Służby Celnej na arenie międzynarodowej (szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) S8 – Proaktywna komunikacja zewnętrzna Służby Celnej.

11 s. | 11 Służba Celna cele pośrednie - perspektywa rozwoju R1 - Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej R2 – Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych) R3 - Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego R4 - Optymalizacja procesów organizacyjnych R5 - Modernizacja infrastruktury technicznej

12 s. | 12 Służba Celna Inicjatywy nowe przedsięwzięcia zarządzane zgodnie z przyjęta w Służbie Celnej metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami odpowiedzialność za realizację inicjatywy, monitorowanie w tym raportowanie ponoszą ich właściciele przedsięwzięcia te wymagają współdziałania jednostek organizacyjnych Służby Celnej oraz niekiedy podmiotów zewnętrznych i obejmujących swoim wpływem całość organizacji wszystkie jednostki organizacyjne są zobowiązane do zaangażowania we współpracę w realizacji inicjatyw wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii

13 s. | 13 Służba Celna Inicjatywy LP.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 1.Wdrożenie Programu e – Cło.1Departament SCGrudzień Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. 1Departament PCGrudzień Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego. 1Departament AEGrudzień Modernizacja systemu poboru podatku od gier. 1Departament SCGrudzień Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli. 1Departament CAGrudzień Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego. 1Departament SCGrudzień Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń. 1Departament CAGrudzień 2015

14 s. | 14 Służba Celna Inicjatywy c.d. LP.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 8.Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej 1Departament SCGrudzień Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. 1Departament SCWrzesień Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). 2Departament SCGrudzień Budowa i wdrożenie Single Window/ One-Stop-Shop (System Pojedynczego Okienka w obrocie towarowym z zagranicą) 2Departament PCGrudzień Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej. 2Departament SCStyczeń 2013

15 s. | 15 Służba Celna Inicjatywy c.d. LP.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 13.Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej. 2Departament CAGrudzień Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji. 2Departament CAGrudzień Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. 2Departament SCGrudzień Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. 3Departament SCGrudzień Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. 3Departament PCStyczeń 2015

16 s. | 16 Służba Celna Inicjatywy - Efekty wyższe wyniki i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów zewnętrznych (perspektywa zewnętrzna) wyższa skuteczność i efektywność swoich działań (perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych) większa zdolność do realizacji celów strategicznych (perspektywa rozwoju) REALIZACJA INICJATYWY MOŻE WPŁYWAĆ NA OSIĄGNIĘCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO Z CELÓW.

17 s. | 17 Wdrażanie Strategii Służba Celna WłaścicielLiczba inicjatywLiczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2010 r. Departament AE1 4 2 Departament CA43212 Departament PC324 8 Departament SC95924 Służba Celna Inicjatywy c.d.

18 s. | 18 INICJATYWA 3- Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego

19 s. | 19 Lp.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 1.Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. 2Departament SCgrudzień Modernizacja systemu poboru podatku od gier.1Departament SCgrudzień Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej. 2Departament CAgrudzień 2011 Służba Celna Inicjatywy

20 s. | 20 Wdrażanie Strategii Służba Celna Właściciel danej inicjatywy strategicznej jest odpowiedzialny za określanie sposobów realizacji działań, monitorowanie i raportowanie pracy. Zmiany w harmonogramach realizacji inicjatyw strategicznych przyjętych w dokumencie wymagają przedstawienia przez właściciela inicjatywy nowego harmonogramu realizacji, uzgodnionego z Szefem Służby Celnej za pośrednictwem Departamentu Służby Celnej. Nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych wymagają weryfikacji Strategii przez Zespół do spraw planowania strategicznego i wprowadzenia zmian do dokumentu Służba Celna Służba Celna Inicjatywy

21 s. | 21 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament AE Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli. Grudzień Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizm ó w umożliwiających zwiększenie efektywności. Grudzień 2010 Służba Celna Inicjatywy - kroki milowe realizowane w roku przykłady

22 s. | 22 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament CA Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty SC, DI izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze. Grudzień 2010 (uzależniony od zakończenia procesu legislacyjnego - notyfikacja zmiany ustawy o grach hazardowych)

23 s. | 23 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 7. Wdrożenie sp ó jnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015Priorytet 1 Właściciel Departament CA Kom ó rki zaangażowane w prace Departament PC izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestr ó w ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka. Grudzień Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych. Grudzień Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficer ó w łącznikowych.Grudzień Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP). Grudzień 2010

24 s. | 24 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 6. Modelowanie i wdrażanie proces ó w biznesowych w kierunku zarządzania procesowego Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament SC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Identyfikacja obszar ó w proces ó w biznesowych realizowanych przez Służbę Celną. Grudzień 2010

25 s. | 25 Inicjatywa strategiczna 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2014Priorytet 1 Właściciel Departament SC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Zatwierdzenie Przedmiotu Zam ó wienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR). Czerwiec Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej.Czerwiec Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej. Październik Wyłonienie dostawcy i wykonawcy systemu HR.Październik Wdrożenie kryteri ó w etatyzacji w Służbie Celnej.Grudzień Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja. Grudzień Przygotowanie kadry dydaktycznej zapewniającej realizację szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń. Grudzień 2010

26 s. | 26 Inicjatywa strategiczna 10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 2 Właściciel Departament SC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. Wrzesień Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. Wrzesień Implementacja wypracowanych procedur związanych z tworzeniem przejść granicznych. Listopad Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiekt ó w Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2. Grudzień 2010

27 s. | 27 Inicjatywa strategiczna 17. Wsp ó łpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczeg ó lności z państwami sąsiednimi. Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015Priorytet 3 Właściciel Departament PC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim.Maj Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partner ó w, środk ó w finansowania. Czerwiec Akceptacja nowych inicjatyw.Listopad Harmonogram realizacji inicjatyw.Grudzień 2010

28 s. | 28 Służba Celna Wskaźniki określone z wykorzystaniem metodyki BSC określone w sposób umożliwiający ich monitorowanie koordynatorzy celów strategicznych – odpowiedzialni za monitorowanie pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej

29 s. | 29 Wartości wskaźników utrzymuje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej: - w ramach posiadanych danych - pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. Wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne. Wskaźniki monitoruje Departament Służby Celnej – monitorowanie całościowe. Służba Celna Wskaźniki c.d.

30 s. | 30 Służba Celna Wskaźniki - Przykłady Cel (S1)Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatk ó w oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej. Koordynator celu Departament SC Wskaźnik (miernik) Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Wskaźnik (miernik) Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Wskaźnik (miernik)Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku

31 s. | 31 Cel (S4)Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych. Koordynator celu Departament CA Wskaźnik (miernik) Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru. monitorowany od 2010 r. raz do roku Wskaźnik (miernik) Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli po zwolnieniu towaru. monitorowany od 2010 r. raz do roku Wskaźnik (miernik) Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do og ó lnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym obszarze. monitorowany od 2010 r. raz do roku

32 s. | 32 Cel (B3)Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń. Koordynator celu Departament CA Wskaźnik (miernik) Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań kontrolnych. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Wskaźnik (miernik) Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Cel (B4) Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Koordynator celu Departament SC Wskaźnik (miernik) Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej. monitorowany od 2010 r. raz do roku

33 s. | 33 Cel (R5)Modernizacja infrastruktury technicznej. Koordynator celu Departament SC Wskaźnik (miernik) Udział wydatk ó w na sprzęt techniczny w stosunku do og ó lnej kwoty wydatk ó w pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej. monitorowany od 2010 r. raz do roku Wskaźnik (miernik) Udział wydatk ó w poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do og ó lnej kwoty wydatk ó w majątkowych Służby Celnej. monitorowany od 2010 r. raz do roku

34 s. | 34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2006. 10. 01 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google