Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2006. 10. 01 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015+ (stan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2006. 10. 01 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015+ (stan."— Zapis prezentacji:

1 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata Służba Celna (stan na 30 września 2010r.)

2 s. | 2 Odpowiedzialność za realizację celów strategicznych spoczywa na osobach zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Celnej: -Szefie Służby Celnej -Zastępcy Szefa Służby Celnej -Dyrektorach i Zastępcach Dyrektorów Departamentów: Służby Celnej, Polityki Celnej, Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier, Podatku Akcyzowego i Ekologicznego -dyrektorach i zastępcach dyrektorów izb celnych -naczelnikach i zastępcach naczelników urzędów celnych Informacje ogólne - odpowiedzialność

3 s. | 3 -w zakresie dotyczącym celów strategicznych osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej odpowiadają za pożądany poziom wskaźników realizacji strategii w zakresie tych celów -koordynator celu odpowiedzialny jest za określanie sposobów realizacji celów, monitorowanie wskaźników realizacji celów oraz raportowanie -wyznaczone cele realizowane są stopniowo poprzez realizację inicjatyw strategicznych, zgodnie z przyjętymi harmonogramami oraz bieżące doskonalenie procedur działania (także organizacji i zarządzania w Służbie Celnej) -wskaźniki realizacji celów strategicznych monitorowane są od 2010 roku. Informacje ogólne - wskaźniki

4 s. | 4 -odpowiedzialność za realizację inicjatyw strategicznych ponosi właściciel danej inicjatywy strategicznej, jest on również odpowiedzialny za określanie sposobów realizacji działań, monitorowanie i raportowanie pracy Informacje ogólne - inicjatywy WłaścicielLiczba inicjatywLiczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2010 r. Departament AE1 4 2 Departament CA43212 Departament PC324 8 Departament SC95924

5 s. | 5 Stan realizacji inicjatyw strategicznych na dzień 30 września 2010r. Inicjatywa strategiczna 1. Wdrożenie Programu e-Cło Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Postępy monitorowane w ramach Rady ProgramuGrudzień 2013

6 s. | 6 -ICS – zrealizowany – wdrożenie czerwiec 2010 r. -ECS zarządzanie ryzykiem security&safety – realizacja – październik 2010 r. -ISZTAR 3 – realizacja umowy – wdrożenie listopad 2010 r. -EMCS – realizacja umowy – wdrożenie 1 styczeń 2011 r. -HERMES – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, Sformułowano wymagania funkcjonalne i użytkowe dla systemu HRM, przygotowany opis przedmiotu zamówienia, przegląd systemów klasy ERP -ZEFIR2 – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, przegląd systemów klasy ERP -PDR– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne -SZPROT– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne -ZISAR– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne -MCA – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne -HELP-DESK – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, prace nad OPZ -PKI – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, przygotowany OPZ -Podpisanie Umowy na wsparcie Programu – 30 czerwca 2010 r. Program E-Cło - postępy

7 s. | 7 - nacisk na realizację Programu -całkowity zakaz podejmowania inicjatyw dublujących program e-cło -ograniczanie inicjatyw lokalnych -zaangażowanie kierownictwa w realizowane projekty, w tym monitorowanie postępów i terminów -aktywne uczestnictwo w opiniowaniu dokumentów /wymagań funkcjonalnych, technicznych/ -izby nie wytypowane do realizacji danego zadania nie są recenzentem, są współodpowiedzialne za produkty Programu poprzez delegowanie kompetentnych przedstawicieli do Zespołów -wsparcie przez dyrektora IC osób odpowiedzialnych bezpośrednio za projekty -zaangażowanie głównych księgowych, komórek logistyki w proces zamówień publicznych -wsparcie głównych księgowych w procesie rozliczeń -rozliczanie szeregu wydatków na poziomie IC Program E-Cło - zalecenia

8 s. | 8 Inicjatywa strategiczna 2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty SC, CA, izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Koordynacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych. REALIZACJA: W trakcie realizacji: - decyzją Szefa Służby Celnej powołanie Zespołu ds. wdrożenia ZKC - organizacja cyklicznych spotkań członków Zespołu i zapraszanych osób - wypracowywanie stanowisk PL w sprawach istotnych na spotkania Komitetu Kodeksu Celnego - kwartalne raportowanie Szefowi Służby Celnej postępu prac Listopad 2011

9 s. | 9 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament AE Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli. REALIZACJA: Przeprowadzono spotkanie z naczelnikami urzędów celnych w dniach r. Podczas spotkania omówiono propozycje ułatwień w akcyzie. Propozycje te stanowią podstawę prac nad dokumentem końcowym. Opracowano ramy spotkania z przedstawicielami izb celnych w październiku br. Grudzień Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizm ó w umożliwiających zwiększenie efektywności. REALIZACJA: Połączono oba kroki milowe. Podczas działań podejmowanych w ramach ułatwień dokonana została analiza zakresu zadań SC w obszarze akcyzy. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu podsumowującego prace. Grudzień Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118/WE, tzw. Dyrektywy Horyzontalnej. REALIZACJA: Wykonawca rozpoczął instalację pierwszej wersji Systemu. Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem. Oficjalne testy zgodności systemu rozpoczną się w listopadzie 2010 r. Styczeń 2011

10 s. | 10 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2011Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departament CA izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier. REALIZACJA: W dniu br. odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Informatyki MF, a w dniu br. z przedstawicielami MSWiA w sprawie wykorzystania platformy e-deklaracje do przekazywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier. Trwa opracowywanie możliwości współpracy pomiędzy systemem e-PUAP a systemem Ministerstwa Finansów. Opracowywana jest analiza możliwości. Grudzień Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym. REALIZACJA: W dniach br. odbyło się spotkanie w ODZKCiS w Otwocku z udziałem przedstawicieli wszystkich dyrektorów izb i urzędów celnych. W toku spotkania ustalono konieczność wypracowania 4 kierunków. Do końca października wpłynęły opracowania w zakresie: statystyki, szkoleń, polityki gier i finansów. Zakończenie etapu zaplanowano na połowę grudnia, po przeprowadzeniu konsultacji. Grudzień 2010

11 s. | 11 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament CA Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty SC, DI izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze. REALIZACJA: Polecono osobom wyznaczonym przez dyrektorów izb celnych opracowanie wystąpień w zakresie: zidentyfikowanych zagrożeń kontroli rynku gier hazardowych i propozycji ich rozwiązań systemowych. Zagadnienia wskazane przez izby celne stanowią podstawę prac zespołu. Grudzień 2010

12 s. | 12 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 6. Modelowanie i wdrażanie proces ó w biznesowych w kierunku zarządzania procesowego Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament SC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Identyfikacja obszar ó w proces ó w biznesowych realizowanych przez Służbę Celną. REALIZACJA: Modyfikacja projektu ZPR SZPADA (rozszerzenie zakresu) o wątek zbudowania i wdrożenia zarządzania architekturą korporacyjną Systemu Informacyjnego Służby Celnej. Przygotowanie do opracowania mapy procesów biznesowych i standardu opisu procesu - zgromadzenie materiałów bazowych, wytypowanie osób do wykonania zadania oraz określenie formuły jego realizacji. Grudzień 2010

13 s. | 13 Wdrażanie Strategii Służba Celna Inicjatywa strategiczna 7. Wdrożenie sp ó jnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015Priorytet 1 Właściciel Departament CA Kom ó rki zaangażowane w prace Departament PC izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka. REALIZACJA: Dokonano wstępnej analizy systemów informatycznych oraz zidentyfikowano główne procesy biznesowe w zakresie prowadzenia analiz, rejestrów ryzyka, planowania strategicznego oraz metod analizy ryzyka (ASAR), w tym punktowej. Opisano większość z ww. procesów w ramach prac analitycznych. Trwa opracowywanie dokumentacji dotyczącej opisu funkcjonalności produktów projektu. Grudzień Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych. REALIZACJA: Opracowano wstępne projekty Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej oraz Koncepcji Centrum Analiz Ryzyka, które stanowią element realizacji wdrożenia spójnego systemu zarządzania ryzykiem w Służbie Celnej. Zaplanowano konsultacje z przedstawicielami wybranych izb celnych w celu nadania obu dokumentom ostatecznego kształtu przed dalszymi uzgodnieniami. Grudzień 2010

14 s. | 14 Wdrażanie Strategii Służba Celna Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych. REALIZACJA: W Dep. PC opracowano dokument "Priorytety i Działania Polskiej Służby Celnej w obszarze Współpracy Międzynarodowej" - w dokumencie określono zasady wysyłania łącznikowych funkcjonariuszy celnych. Grudzień Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP). REALIZACJA: Przeprowadzono identyfikację i analizę zakresu potrzeb. Opracowano wstępny projekt dokumentu Założenia funkcjonalne do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach systemu CRKP. Grudzień 2010

15 s. | 15 Inicjatywa strategiczna 8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty AE, CA, PC, izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - zidentyfikowanie kultury organizacyjnej. REALIZACJA: Analiza informacji dyrektorów izb celnych oraz wydanych przez z nich decyzji oraz poleceń służbowych wskazuje na potrzebę opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej na poziomie MF. Czerwiec Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej. REALIZACJA: Przedstawiono informację nt. stanu zaawansowania prac w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w izbach celnych, uzyskaną z Biura Dyrektora Generalnego MF. Przeprowadzono burzę mózgów nt. koncepcji opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Grudzień 2010

16 s. | 16 Inicjatywa strategiczna 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2014Priorytet 1 Właściciel Departament SC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR). REALIZACJA: Opracowano: wymogi i kryteria do specyfikacji warunków zamówienia oraz wymagania funkcjonalne i użytkowe dla przyszłego systemu HRM, przygotowano do zestawienia dokument Inicjujący projekt. Przewidywany termin zakończenia prac – r. - termin zależny od decyzji Rady Programu e-Cło w sprawie zgłoszonego Zagadnienia Projektowego (ok. 1 miesiąca po podjęciu decyzji). Czerwiec Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej. REALIZACJA: System szkolenia wdrożono, ponadto w celu jednolitej realizacji szkoleń w całej SC opracowano prezentacje szkoleń oraz konspekty dla wykładowców. Czerwiec 2010

17 s. | 17 3.Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej. REALIZACJA: Uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych. Październik Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja. REALIZACJA: Końcowy etap procesu legislacyjnego w zakresie regulacji zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych; Prowadzone postępowania kwalifikacyjne do Służby Celnej zgodnie z nowymi uregulowaniami. Grudzień 2010

18 s. | 18 Inicjatywa strategiczna 10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 2 Właściciel Departament SC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. REALIZACJA: Opracowano procedury stosowane w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. Wrzesień Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. REALIZACJA: Opracowano procedury stosowane w Służbie Celnej związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. Wrzesień Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiekt ó w Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2. REALIZACJA: Projekt zrealizowano. Kroki milowe osiągnięto zgodnie z planem wdrażania projektu. Grudzień 2010

19 s. | 19 Inicjatywa strategiczna 11.Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) (System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą) Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2015Priorytet 2 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, AE Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Zaakceptowanie Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą. REALIZACJA: Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Departamentu PC z dnia r. w ramach Departamentu PC został powołany Zespół do spraw związanych z opracowaniem koncepcji Single Window w Polsce. Opracowano materiał informacyjny pt. KONCEPCJA SINGLE WINDOW. Zorganizowano w dniu r. przez Departament PC konferencję nt. koncepcji Single Window w Polsce, w którym udział wzięli przedstawiciele urzędów realizujących zadania związane z obrotem towarowy z zagranicą oraz cło holenderskie. Przeprowadzono analizę dokumentów funkcjonujących w obrocie towarowym z zagranicą. Przygotowano materiał pt. Koncepcja Single Window - Materiał na Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności. Wrzesień 2010

20 s. | 20 Inicjatywa strategiczna 12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 2 Właściciel Departamentu SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty AE, PC, CA i Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych. REALIZACJA: Opracowano na podstawie analizy obecnego wizerunku Służby Celnej w mediach elektronicznych, prasie oraz portalach internetowych w latach Lipiec Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku. REALIZACJA: Opracowano na podstawie wstępnej identyfikacji potrzeb wizerunkowych wynikającej z analizy mediów. Sierpień Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku. REALIZACJA: Koncepcja została zaakceptowana przez Dyrektora Departamentu SC, który polecił program poddać opinii społecznej przez wyspecjalizowaną instytucję (środki finansowe przekazano do IC w Przemyślu celem przeprowadzenia badania opinii społecznej). Wrzesień 2010

21 s. | 21 Inicjatywa strategiczna 13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2011Priorytet 2 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej. REALIZACJA: Koncepcja podpisana przez Szefa Służby Celnej 13 lipca 2010r. Lipiec Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji. REALIZACJA: Opracowano wersję Instrukcji, która może wymagać doprecyzowania w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie czynności obserwowania i rejestrowania przez funkcjonariuszy celnych zdarzeń w miejscach publicznych. Planowany termin r. Wrzesień Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację. REALIZACJA: Na ukończeniu są prace nad modułem szkolenia specjalistycznego na potrzeby Departamentu CA, który oznakowany zostanie klauzulą niejawności. Październik 2010

22 s. | 22 Inicjatywa strategiczna 14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013Priorytet 2 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, SC, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej do realizacji. REALIZACJA: W dniu r. Szef Służby Celnej zatwierdził Program. Czerwiec Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program. REALIZACJA: Opracowano i przekazano do uzgodnień wewnętrznych koncepcję funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej jako wyodrębnionej struktury nadzorującej i realizującej Program. Lipiec Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu. REALIZACJA: Zatwierdzony Program antykorupcyjny zawiera plan realizacji wskazujący terminy, koszty oraz osoby odpowiedzialne. Do dnia r. planowane jest opracowanie harmonogramu działań na 2011 r. Sierpień Opracowanie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej. REALIZACJA: Opracowano projekt koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej, który zostanie przekazany do uzgodnień wewnętrznych. Grudzień 2010

23 s. | 23 Inicjatywa strategiczna 15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2010Priorytet 2 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowan e w prace Departamenty CA, PC, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej. REALIZACJA: Opracowano projekt procedury zarządzania zmianą w Służbie Celnej. Doprecyzowania wymaga plan komunikacji społecznej w procesie zarządzania zmianą. Sierpień 2010

24 s. | 24 Inicjatywa strategiczna 16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013Priorytet 3 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowan e w prace Departament FR izby celne Główne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1.Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie. REALIZACJA: Opracowano kryteria dotyczące alokacji środków do poszczególnych działań na 2010 rok. Dokonano alokacji planu finansowego do poszczególnych działań w oparciu o wypracowane kryteria. W IC w Szczecinie wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na prowadzeniu ewidencji planu finansowego, zaangażowania i wykonania wydatków na 2010 rok w ujęciu zadaniowym. W dniach r. odbyło się spotkanie poświęcone pilotażowemu wdrażaniu budżetu zadaniowego w jednostkach resortu finansów m.in. w IC w Szczecinie. Grudzień 2010

25 s. | 25 Inicjatywa strategiczna 17. Wsp ó łpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczeg ó lności z państwami sąsiednimi. Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015Priorytet 3 Właściciel Departament PC Kom ó rki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC izby celne Gł ó wne etapy realizacji Lp.Etap (krok milowy)Termin zakończenia 1.Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim. REALIZACJA: Podpisano Porozumienie o wprowadzeniu kompatybilnych systemów wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej. Przygotowywany jest podobny system w relacjach z Białorusią. Odbyło się robocze spotkanie szefów służb celnych Polski i Rosji – uzgodniono przeprowadzenie pilotażu projektu zielony korytarz w przejściu drogowym w Bezledach. Kontynuowano współpracę z PSC Ukrainy w organizowaniu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla strony ukraińskiej w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych. W ramach Inicjatywy Flagowej IBM (Zintegrowane zarządzanie granicami), zorganizowano w Rzeszowie w czerwcu br. seminarium dla państw partnerskich. Jego celem było zapoznanie tych państw z ideą oraz metodologią wspólnych projektów benchmarkingowych, polegających na analizie porównawczej funkcjonowania drogowych przejść granicznych. Przedstawiciele administracji celnych wszystkich krajów PW brali udział w spotkaniu i prezentowali stan współpracy granicznej z krajami sąsiadującymi. Wyrazili wstępną gotowość do przeprowadzenia analizy funkcjonowania przejść granicznych na granicach ze swymi sąsiadami. W czerwcu 2010r. odbyło się w Brukseli II spotkanie Panelu IBM, podczas którego zaprezentowano efekty działań przeprowadzonych w I połowie 2010r. Delegacja polska przedstawiła raport z seminarium w Rzeszowie. Maj 2010

26 s. | 26 2.Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partnerów, środków finansowania. REALIZACJA: Propozycje działań zostały przekazane do MSZ. Następnie znalazły się one w opracowanym przez MSZ dokumencie Wstępna lista zgłoszonych przez Polskę oraz potencjalnych działań, projektów i programów do realizacji w ramach Partnerstwa Wschodniego. Czerwiec 2010

27 s. | 27 Wskaźniki realizacji Strategii -określono z wykorzystaniem metodyki BSC -określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie -koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji Strategii -pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej

28 s. | 28 -wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe: a. w ramach posiadanych danych b. pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. -wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne. Wskaźniki c.d.

29 s. | 29 Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. Lp. Cele Mierniki NazwaWartość miernikaBazowa II kwartał (S1) Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej. Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji. 91,15%81,16%92,50%93,00%93,50%94,00%94,50% Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności. 50,00%41,54%54,00%56,00%58,00%60,00%62,00% Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. 2,87%0,81%4,31%5,34%6,89%9,22%12,86% 2. (S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych. Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych (S5) Usprawnienie działań kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych. Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach) minut wśród obsłużonych do 24 godzin (B3) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień. Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań kontrolnych. 24,00%19,65%26,00%27,00%28,00%29,00%30,00% Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych. 2,56%6,81%4,32%5,85%7,92%10,73%14,52%

30 s. | 30 Nr inicjaty wy INICJATYWA STRATEGICZNA Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane na dzień r. ( w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem Budżet państwa Środki pomocowe Razem wsp ó łfinansow anie pozostałe wsp ó łfi nanso wanie pozostałe 1Wdrożenie Programu e-Cło Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Modernizacja systemu poboru podatku od gier Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego Budowa i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń

31 s. | 31 Nr inicjaty wy INICJATYWA STRATEGICZNA Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane na dzień r. ( w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem Budżet państwa Środki pomocowe Razem wsp ó łfinansow anie pozostałe wsp ó łfi nanso wanie pozostałe 10 Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM) Budowa i wdrożenie Single Window/One- Stop-Shop (System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą) Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej Wsp ó łpraca z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczeg ó lności z państwami sąsiednimi Razem: 22438

32 s. | 32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2006. 10. 01 s. | 1 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015+ (stan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google