Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategii działania Służby Celnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategii działania Służby Celnej"— Zapis prezentacji:

1 Strategii działania Służby Celnej
Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata Służba Celna 2015+ w roku 2010 Otwock kwietnia 2011r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

2 Służba Celna 2015+ - Inicjatywy
nowe przedsięwzięcia zarządzane, zgodnie z przyjętą w Służbie Celnej, metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii 2 2

3 Informacje ogólne – inicjatywy strategiczne
Właściciel Liczba inicjatyw Liczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2010 r. Departament AE 1 4 2 Departament CA 32 12 Departament PC 3 24 8 Departament SC 9 59 Ogółem: 17 119 46

4 Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja
Właściciel inicjatywy Liczba inicjatyw Liczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2010 r. Liczba zrealizowanych inicjatyw w całości Liczba zrealizowanych kroków milowych Departament AE 1 4 2 Departament CA 32 12 8 Departament PC 3 24 Departament SC 9 59 18 Ogółem: 17 119 46 W grudniu 2010 winno zakończyć się wdrożenie jednej inicjatywy nr 15 - Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. PRODUKT INICJATYWY BĘDZIE OMAWIANY JAKO OSOBNY PUNKT NARADY.

5 Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja - cd
Na 46 etapów inicjatyw strategicznych, które zaplanowano do realizacji w 2010 roku, na koniec grudnia 2010r. wykonano 32 kroki milowe, co stanowi 70% ogólnej liczby zaplanowanych działań. Z 14 etapów niezrealizowanych w 2010 roku: 5 kroków milowych wykonano już po 1 styczniu 2011r. (CA – 4, PC – 1) 9 - przesunięto termin realizacji, za zgodą Pana Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej (SC- 6, PC – 3).

6 Stan realizacji inicjatyw strategicznych
na dzień 31 grudnia 2010r.

7 ODRĘBNY PUNKT NARADY Inicjatywa strategiczna
1. Wdrożenie Programu e-Cło Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Postępy monitorowane w ramach Rady Programu Grudzień 2013 W TRAKCIE REALIZACJI ODRĘBNY PUNKT NARADY

8 Termin zakończenia W TRAKCIE REALIZACJI
Inicjatywa strategiczna 2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty SC, CA, izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Koordynacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych. REALIZACJA: Szef Służby Celnej podpisał decyzję nr 11 z dnia r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC). Zespół spotyka się cyklicznie w celu omówienia stanowiska Polski prezentowanego w Komisji Europejskiej dot. poszczególnych przepisów do projektu rozporządzenia wykonawczego do ZKC. Ze spotkań tworzone są raporty przekazywane do Szefa Służby Celnej. Listopad 2011 W TRAKCIE REALIZACJI

9 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament AE Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli. REALIZACJA: Przeprowadzono 2 spotkania z przedstawicielami izb celnych, podczas których omówiono propozycje ułatwień w akcyzie. Propozycje te stanowiły podstawę prac nad dokumentem końcowym, który przekazano Szefowi Służby Celnej w dniu 31 grudnia 2010r. Ponadto zebrano uwagi podmiotów gospodarczych oraz organizacji je zrzeszających odnośnie ewentualnych zmian przepisów. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO 2. Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie efektywności. Połączono oba kroki milowe. Podczas ww. działań podejmowanych w ramach ułatwień dokonana została także analiza zakresu zadań SC w obszarze akcyzy. Trwają prace końcowe nad przygotowaniem dokumentu podsumowującego realizację działań. 3. Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118/WE, tzw. Dyrektywy Horyzontalnej. Wykonawca zainstalował pierwszą wersję Systemu. Przeprowadzono oficjalne testy zgodności Systemu. W r. przeprowadzono szkolenia dla użytkowników w administracji i dla podatników. Z dniem r. uruchomiono EMCS w wersji produkcyjnej. Styczeń 2011 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 9

10 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2011 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departament CA izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier. REALIZACJA: Opracowano wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO 2. Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym. Przeprowadzono analizę funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym i organizacyjnym. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 10

11 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departamenty SC, DI izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze. REALIZACJA: Na poziomie izb celnych zidentyfikowano potrzeby w zakresie kontroli urządzania gier hazardowych, w szczególności dotyczące zagadnień organizacyjnych, kontrolnych i merytorycznych (propozycje zmian przepisów). Zagregowano zagadnienia poruszane przez przedstawicieli dyrektorów izb celnych. Przedstawione zagadnienia stały się materiałem „wsadowym” dla powoływanych zespołów, których celem jest zidentyfikowanie potrzeb w przedmiotowym zakresie. Planowane na grudzień spotkanie zespołów (spotkanie w terminie r. w Warszawie) nie odbyło się z uwagi na wzmożone czynności kontrolne Służby Celnej w zakresie automatów do gier o niskich wygranych. W dniach r. w trakcie spotkania wybranych przedstawicieli dokonano wstępnej identyfikacji potrzeb, które zostaną poddane konsultacjom i uzupełnieniom w ramach Służby Celnej. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 11

12 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną. REALIZACJA: Zrealizowano warsztaty poświecone mapie procesów biznesowych SC. Zbudowano koncepcję struktury mapy z podziałem na poziomy. Na poziomie pierwszym zaproponowano podział procesów głównych na obszary działań SC. Zbudowano prototyp mapy procesów SC w darmowym narzędziu informatycznym dedykowanym do wsparcia zarządzania procesowego. Zainicjowano proces konsultacji struktury mapy oraz obszarów działania SC z zespołami opracowującymi koncepcje kontroli zarządczej, zarządzania zmianą i zarządzania architekturą korporacyjną SI SC. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 12

13 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015 Priorytet 1 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departament PC izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka. REALIZACJA: Opracowano dokumenty: Projekt Analityczny i Koncepcja projektu. Dokonano wstępnej analizy systemów informatycznych oraz zidentyfikowano główne procesy biznesowe w zakresie prowadzenia analiz, rejestrów ryzyka, planowania strategicznego oraz metod analizy ryzyka (ASAR), w tym punktowej. Opisano większość z ww. procesów w ramach prac analitycznych. Planowane wsparcie prac zespołu przez podmiot zewnętrzny w ramach umowy zawartej przez projekt Program e-Cło. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 13

14 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
2. Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych. REALIZACJA: Opracowano ostateczne wersje projektów „Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej” oraz „Koncepcji funkcjonowania Strategicznego Centrum Analiz Służby Celnej”. Następnym etapem będzie opracowanie harmonogramów wdrożenia obu dokumentów. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO 7. Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych. Opracowano propozycje zadań dla oficerów łącznikowych Służby Celnej RP. 10. Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP). Projekt dokumentu na etapie konsultacji. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 14

15 Termin zakończenia ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty AE, CA, PC, izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - zidentyfikowanie kultury organizacyjnej. REALIZACJA: Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Analiza informacji dyrektorów izb celnych oraz wydanych przez nich decyzji oraz poleceń służbowych wskazuje na potrzebę opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej na poziomie MF. Czerwiec 2010 ZREALIZOWANO 2. Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej. Wypracowano koncepcję budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej, która została zaakceptowana przez Szefa Służby Celnej. Grudzień 2010

16 Termin 2014 Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia NIE ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2014 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR). REALIZACJA: Dokonano przeglądu i aktualizacji analizy potrzeb Służby Celnej w zakresie właściwym dla Projektu. Dokonano przeglądu i aktualizacji wymagań funkcjonalnych i użytkowych dla przyszłego systemu HRM Służby Celnej o zadania komórek OIN i BHP oraz zagadnienia związane z wartościowaniem stanowisk. Sformułowano i przekazano Koordynatorowi Programu e-Cło Zagadnienie projektowe i wniosek wprowadzenia zamiany dotyczący zwiększenia zakresu Projektu HERMES2 o zapewnienie platformy sprzętowej i programowej. Opracowano i przekazano Koordynatorowi Programu e-Cło koncepcje wytworzenia specyfikacji do SIWZ w oparciu o standardy opracowywane w projekcie KIC. Czerwiec 2010 NIE ZREALIZOWANO 16

17 ZREALIZOWANO NIE ZREALIZOWANO
2. Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej. REALIZACJA: System szkolenia wdrożono, ponadto w celu jednolitej realizacji szkoleń w całej SC opracowano prezentacje szkoleń oraz konspekty dla wykładowców. Czerwiec 2010 ZREALIZOWANO 3. Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej. Zarządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych weszło w życie z dniem r. Październik 2010 4. Wyłonienie dostawcy wykonawcy HR. NIE ZREALIZOWANO 5. Wdrożenie kryteriów etatyzacji w Służbie Celnej. Kryteria etatyzacji zostały przekazane do wszystkich izb celnych celem zgłoszenia uwag do dnia r. 10 izb celnych zgłosiło uwagi, które są aktualnie analizowane. Grudzień 2010 6. Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja. Uregulowania w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi dot. opisu i wartościowania stanowisk, rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej zostały wdrożone w całej Służbie Celnej. 7. Przygotowanie kadry dydaktycznej zapewniającej przygotowanie szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń. Przygotowano kadrę dydaktyczną zapewniającą realizację szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń. 17

18 Termin 2013 Lp. Termin zakończenia ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 2 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. REALIZACJA: Opracowano projekt dokumentu „Procedury w zakresie budowy i rozbudowy przejścia granicznego”. Wrzesień 2010 ZREALIZOWANO 2. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. Projekt dokumentu „Procedury w zakresie budowy/ rozbudowy przejścia granicznego” został uzupełniony w kontekście sprawnego funkcjonowania przejścia granicznego o procedurę ewaluacji funkcjonowania komórek organizacyjnych Służby Celnej w przejściu granicznym. W wyniku prac powstał dokument „Procedury w zakresie budowy/ rozbudowy i sprawnego funkcjonowania przejścia granicznego ”. Wrzesień 2010 18

19 3. Implementacja wypracowanych procedur związanych z tworzeniem przejść granicznych. REALIZACJA: Projekt dokumentu „Procedury w zakresie budowy/ rozbudowy i sprawnego funkcjonowania przejścia granicznego ” został przekazany do opinii departamentom pionu Służby Celnej oraz izbom celnym. Dokument został dopracowany pod kątem zgłoszonych uwag i opinii. Projekt dokumentu został zaakceptowany przez Szefa Służby Celnej. celem akceptacji. Listopad 2010 ZREALIZOWANO 4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2. Realizację projektu zakończono. Kroki milowe osiągnięte zgodnie z planem wdrażania projektu. Grudzień 2010 19

20 Inicjatywa strategiczna
Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”) Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2015 Priorytet 2 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, AE Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zaakceptowanie „Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”. REALIZACJA: Koncepcja została przygotowana i zaakceptowana w styczniu 2011r. Wrzesień 2010 ZREALIZOWANO Z OPÓŹNIENIEM 2. Konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne. Konsultacje wewnętrzne – w trakcie, termin na zgłaszanie uwag – r. Październik 2010 NIE ZREALIZOWANO 3. Przekazanie koncepcji do akceptacji przez Komitet Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności. Planowana realizacja I kwartał 2011r. Listopad 2010 NIE ZREALIZOWANO 4. Przygotowanie projektu zarządzania w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynującego Wdrożenie Koncepcji Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą, przedłożenie projektu do akceptacji Prezesa Rady Ministrów oraz powołanie zespołu. Planowana realizacja III kwartał 2011r. Grudzień 2010

21 Termin zakończenia ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 2 Właściciel Departamentu SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty AE, PC, CA i Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych. REALIZACJA: Zidentyfikowano potrzeby wizerunkowe na podstawie analizy obecnego wizerunku Służby Celnej w mediach elektronicznych, prasie oraz portalach internetowych w latach Lipiec 2010 ZREALIZOWANO 2. Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku. Opracowano na podstawie wstępnej identyfikacji potrzeb wizerunkowych wynikającej z analizy mediów. Sierpień 2010

22 3. Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku. REALIZACJA: Koncepcja została zaakceptowana przez Dyrektora Departamentu SC, który polecił przed zatwierdzeniem jej przez Szefa Służby Celnej poddać ją opinii społecznej przez wyspecjalizowaną instytucję. W styczniu 2011 zrealizowano badanie wizerunku Służby Celnej na reprezentatywnej grupie ponad 1-tys. respondentów przez instytucję wyspecjalizowaną w badaniu opinii publicznej. Wrzesień 2010 ZREALIZOWANO 4. Wybór podwykonawcy i opracowanie systemu Wykonanie przesunięto na luty 2011r. z powodu przesunięcia badań wizerunku Służby Celnej przez wyspecjalizowaną instytucję. Badania stanowią podstawę do opracowania koncepcji, a ich przeprowadzenie przesunięto na 8 stycznia 2011r. z powodu niemożliwości uruchomienia w Ministerstwie Finansów środków finansowych na ten cel w roku 2010. Grudzień 2010 NIE ZREALIZOWANO

23 Termin 2011 Termin zakończenia ZREALIZOWANO Z OPÓŹNIENIEM
Inicjatywa strategiczna 13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2011 Priorytet 2 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej. REALIZACJA: Koncepcja podpisana została przez Szefa Służby Celnej w dniu 13 lipca 2010r. Lipiec 2010 ZREALIZOWANO 2. Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji. Opracowano instrukcję prowadzenia obserwacji. W dniu r. Zespół do opracowania instrukcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej przekazał dokument do Szefa SC do zatwierdzenia. Wrzesień 2010 Z OPÓŹNIENIEM 3. Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację. Opracowano system szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację. W dniu r. system szkoleń został zatwierdzony przez Szefa SC. Październik 2010

24 4. Zakup sprzętu specjalistycznego. REALIZACJA: Przeprowadzono rozpoznanie rynku i ofert, odbyło się spotkanie robocze z dyrektorami izb celnych, w których powstaną referaty obserwacji, dla których zakupiony zostanie sprzęt. Grudzień 2011 W TRAKCIE REALIZACJI 5. Aktualizacja porozumień Szefa Służby Celnej z kierującymi jednostkami wykonującymi czynności operacyjno – rozpoznawcze. Podpisano porozumienie z ABW. W zależności od potrzeb podpisane zostaną inne porozumienia. Styczeń 2011 6. Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności. Zaplanowano przeprowadzenie 3 cykli szkoleń. Rozpoczęcie I cyklu planowane jest na luty 2011r.

25 Termin zakończenia ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013 Priorytet 2 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, SC, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej do realizacji. REALIZACJA: W dniu r. Szef Służby Celnej zatwierdził Program. Czerwiec 2010 ZREALIZOWANO 2. Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program. Projekt wyodrębnienia struktury realizującej Program został przygotowany. Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne odstąpiono od utworzenia odrębnej struktury organizacyjnej realizującej i koordynującej zadania Programu Antykorupcyjnego Polskiej Służby Celnej Przy zapewnieniu dokonania wzmocnienia kadrowego Program, na chwilę obecną, realizowany jest w strukturze Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Obecnie opracowany został projekt koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej, który zawiera formułę usytuowania osób realizujących Program. Lipiec 2010

26 ZREALIZOWANO Z OPÓŹNIENIEM
3. Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu. REALIZACJA: Zatwierdzony Program zawiera plan realizacji wskazujący terminy, koszt oraz odpowiedzialnych za realizację i współpracujących. W dniu r. na naradzie kadry kierowniczej zaprezentowany został harmonogram działań w zakresie realizacji Programu na 2010r. Do dnia r. został opracowany projekt harmonogramu działań w zakresie realizacji Programu na 2011r. Na dzień r. powstał projekt harmonogramu, który został przedstawiony w dniach r. przedstawicielom izb celnych w ramach spotkania roboczego. Obecnie projekt jest w końcowej fazie nanoszenia korekt. Sierpień 2010 ZREALIZOWANO Z OPÓŹNIENIEM 4. Opracowanie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej. W związku z realizacją działań zaplanowanych w Programie Antykorupcyjnym Polskiej Służby Celnej 2010 – w dniu r. przekazano do izb celnych projekt Koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej w Służbie Celnej z prośbą o przesłanie do r. opinii w sprawie proponowanych zmian prawno – organizacyjnych w zakresie realizowania zadań przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną ukierunkowaną na przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w Służbie Celnej. Projekt jest obecnie w końcowej fazie nanoszenia korekt. Grudzień 2010

27 Lp. Termin zakończenia ZREALIZOWANO NIE ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2010 Priorytet 2 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, PC, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej. REALIZACJA: Opracowano projekt dokumentu „Procedura zarządzania zmianą w Służbie Celnej”. Sierpień 2010 ZREALIZOWANO 2. Akceptacja opracowanych procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej. Projekt dokumentu „Procedura zarządzania zmianą w Służbie Celnej” został uzupełniony o materiał dotyczący komunikacji przy wprowadzaniu zmiany. Projekt dokumentu uzyskał wstępną akceptację Dyrektora Departamentu SC. Październik 2010 NIE ZREALIZOWANO 3. Wdrożenie procedur zarządzania zmianami. Projekt dokumentu został przekazany za pośrednictwem Dyrektora Departamentu SC do Szefa Służby Celnej celem wstępnej akceptacji. Decyzją Szefa Służby Celnej ostateczne zatwierdzenie dokumentu nastąpi na naradzie kadry kierowniczej Służby Celnej w kwietniu 2011r., na której nastąpi jego prezentacja. Grudzień 2010

28 Termin zakończenia ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 3 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departament FR izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie. REALIZACJA: Wdrożono pilotażowo budżet zadaniowy w Izbie Celnej w Szczecinie. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO

29 Termin 2015 Lp. Termin zakończenia ZREALIZOWANO
Inicjatywa strategiczna 17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015 Priorytet 3 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim. REALIZACJA: Wstępnej analizy dokonano w 2009r. W 2010r. uzupełniano propozycje działań. Maj 2010 ZREALIZOWANO 2. Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partnerów, środków finansowania. Propozycje działań znalazły się w opracowanym przez MSZ dokumencie „Wstępna lista zgłoszonych przez Polskę oraz potencjalnych działań, projektów i programów do realizacji w ramach Partnerstwa Wschodniego” z grudnia 2009r. Doprecyzowanie zgłoszonych propozycji przekazano do MSWiA w styczniu 2010r. Propozycje dotyczące działań w następujących sferach: a) Platforma tematyczna ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności. b) Platforma tematyczna ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE. Czerwiec 2010 29

30 Akceptacja nowych inicjatyw. REALIZACJA: Zaakceptowano:
1. Uproszczenie odprawy granicznej, w szczególności ustalenie i wdrożenie dalszych ułatwień w procedurach odpraw granicznych oraz zwiększenie przepustowości w przepływie osób i towarów przez drogowe i kolejowe przejścia graniczne, również w związku z organizacją Euro 2012 (MF). 2. Tworzenie nowoczesnej strategii szkoleniowej dla służb celnych (szkolenie tradycyjne i elektroniczne, system zdalnego nauczania, przygotowania trenerów Platforma tematyczna ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności. 3. Organizacja szkoleń z zakresu m.in.: własności intelektualnej, procedur celnych, towarów strategicznych), (MF). 4. Przygotowanie krajów PW do przystąpienia do tych instrumentów prawnych UE, które pomogą zbliżyć lub ujednolicić celne procedury tranzytowe. 5. Wsparcie w zakresie zwalczania przestępczości celnej, w szczególności w ramach wypracowania metod prowadzenia analizy ryzyka oraz zapoznania się z funkcjonowaniem kontroli celnej. 3. Akceptacja nowych inicjatyw. REALIZACJA: Zaakceptowano: 1. Przygotowanie systemu wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-białoruskiej.  2. Udział SC RP w międzynarodowej wystawie w Moskwie „Służba Celna 2010” ora przy tej okazji robocze spotkanie SSC z Szefem FSC Rosji. 3. Opracowanie wstępnego projektu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Białorusi, w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych.                  4.  Opracowanie wstępnego projektu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Mołdowy, w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych. Listopad 2010 ZREALIZOWANO 30

31 4. Harmonogram realizacji inicjatyw. REALIZACJA:
1. SSC podpisał w czerwcu 2010r. Porozumienie o wprowadzeniu  kompatybilnych systemów wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej. 2. Przygotowywany jest podobny system w relacjach z Białorusią. 3. Kontynuowano współpracę z PSC Ukrainy w organizowaniu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla strony ukraińskiej w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych. 4. Odbyło się robocze spotkanie Szefów służb celnych Polski i Rosji – uzgodniono przeprowadzenie pilotażu projektu „zielony korytarz” w przejściu drogowym w  Bezledach ( r.). 5. W czerwcu 2010r. odbyło się w Brukseli II spotkanie Panelu IBM, podczas którego zaprezentowano efekty działań przeprowadzonych w I połowie 2010r. Delegacja polska przedstawiła raport z seminarium w Rzeszowie. 6. W listopadzie 2010r. w Kiszyniowie /Mołdowa odbyło się III spotkanie Panelu IBM. Komisja/DG RELEX zaprezentowała plan pomocy szkoleniowej dla krajów PW na rok 2011. 7. Opracowano wstępny projekt wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Białorusi, w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych. 8. Opracowano wstępny projekt wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Mołdowy, w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych. 9. W ramach Inicjatywy Flagowej IBM (Zintegrowane zarządzanie granicami), zorganizowaliśmy w Rzeszowie w czerwcu 2010r. seminarium dla państw partnerskich. Jego celem było zapoznanie tych państw z ideą oraz metodologią wspólnych projektów benchmarkingowych, polegających na analizie porównawczej funkcjonowania drogowych przejść granicznych. Służba Celna RP przedstawiła swe doświadczenia zdobyte przy okazji realizacji takich badań ze stroną białoruską i ukraińską. Przedstawiciele administracji celnych wszystkich krajów PW brali udział w spotkaniu i prezentowali stan współpracy granicznej z krajami sąsiadującymi. Wyrazili wstępną gotowość do przeprowadzenia analizy funkcjonowania przejść granicznych na granicach ze swymi sąsiadami. Grudzień 2010 ZREALIZOWANO 31

32 Wskaźniki realizacji Strategii
określono z wykorzystaniem metodyki BSC określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji Strategii pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe: a) w ramach posiadanych danych b) pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne 32 32

33 Wielkość wskaźników za I półrocze i cały rok 2010
Lp. Cele Mierniki Nazwa Wartość Bazowa 2010 planowana I półrocze 2010 wykonanie 1. (S1) Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej. Departament SC Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji. 91,15% 92,00% 81,16% 97,52% Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności. 50,00% 52% 41,54% 57,34% Propozycja zmiany wskaźnika i wartości Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. 2,87% 3,60% 0,81% 2,58% Propozycja zmiany wartości wskaźnika 2. S(2) Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami. Departament PC – w zakresie prawa celnego Departament AE- w zakresie akcyzy Udział przedsiębiorców korzystających z uproszczeń i ułatwień w stosunku do wszystkich przedsiębiorców. 17,51% 20,00% - 14,54% Udział dokumentów obsługiwanych elektronicznie w stosunku do wszystkich dokumentów z uwzględnieniem podziału na ich rodzaje. 79,91% 81,00% 85,93% Propozycja doprecyzowania nazwy wskaźnika Udział zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby przyjętych zgłoszeń celnych. 22,00% 23,00% 20,51% Propozycja doprecyzowania metody obliczania wskaźnika

34 Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd
Lp. Cele Mierniki Nazwa Wartość Bazowa 2010 planowana I półrocze 2010 wykonanie Udział odpraw w procedurze dopuszczenia do obrotu dokonywanych przez przedsiębiorców, niedokonujacych zgłoszeń celnych w Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do ogólnej liczby procedur. 4,51% miernik narastający 8,68% - 22,2% Propozycja doprecyzowania metody obliczania wskaźnika Udział decyzji wzruszonych do wszystkich decyzji rozpatrzonych w II instancji. 36,00% 33,00% 27,71% 3. (S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych. Departament CA - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Departament PC – w zakresie wykorzystania środków pozataryfowych Ilość towarów zatrzymanych ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej (w tys. sztuk) 2613 2500 3443 Liczba przypadku wykrycia przemytu narkotyków i prekursorów. 1110 1250 1168 Liczba przypadku wykrycia przemytu materiałów o znaczeniu strategicznym. 15 12 Udział kontroli, w których ujawniono naruszenie prawa w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli. 24,00% 25,00% 23,91%

35 Propozycja zmiany wskaźnika i wartości.
Lp. Cele Mierniki Nazwa Wartość Bazowa 2010 planowana I półrocze 2010 wykonanie Udział przypadków przemytu wykrytego z wykorzystaniem urządzeń skanujących w stosunku do wszystkich wykrytych przypadków przemytu. 0,39% 1,69% - Ze względu na zmiany organizacyjne brak możliwości oszacowania danych wg tego wskaźnika. Propozycja zmiany wskaźnika i wartości. Liczba ujawnień towarów niespełniających wymagań harmonizacyjnych określonych prawem zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu. 504 525 Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych 304 320 130 387 Propozycja zmiany wielkości miernika 4. (S4) Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych. Departament CA Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru. 4,71% 5,00% 7,32% Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli po zwolnieniu towaru. 65,69% 67,00% 65,13% Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym zakresie. 8,08% 8,00% 11,86%

36 Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd
Lp. Cele Mierniki Nazwa Wartość Bazowa 2010 planowana I półrocze 2010 wykonanie 5. (S5) Usprawnienie działań kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych. Departament SC Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach). 44 43 18 minut wśród obsłużonych do 24 godzin 28 minut wśród obsłużonych do 24 godzin 6. (S6) Doskonalenie współpracy w innymi instytucjami. Realizacja inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z innymi instytucjami zgodnie z harmonogramem. 100,00% - 7. (S7) Aktywizacja działań Służby Celnej na arenie międzynarodowej (szczególnie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej) Departament PC Realizacja polskich inicjatyw dotyczących wschodniej granicy Unii Europejskiej, w tym inicjatyw w ramach Partnerstwa Wschodniego. 4 5 7 Liczba polskich ekspertów w działaniach międzynarodowych. 120 Ponad 100 Udział Służby celnej jako koordynatora w inicjatywach międzynarodowych  8. (B3) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień. Departament CA Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań kontrolnych. 24,00% 25,00% 19,65% 23,91% Propozycja zmiany nazwy wskaźnika Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych. 2,56% 2,70% 6,81% 3,90% Propozycja zmiany wartości wskaźnika

37 Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd
Lp. Cele Mierniki Nazwa Wartość Bazowa 2010 planowana I półrocze 2010 wykonanie 9. (B4) Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Departament SC Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej Brak danych 3/5 - 10. (R2) Kształtowanie pozytywnych postaw ( w tym postaw etycznych). Departament CA Liczba skarg uzasadnionych. 31 30 70 11. (R4) Optymalizacja procesów organizacyjnych. Obciążenie pracą- średnie obciążenie pracą na jeden etat w izbie celnej. 3733 3845 4246  12. (R5) Modernizacja infrastruktury technicznej. Udział wydatków na sprzęt techniczny w stosunku do ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej. 2,88% 4,00% 25,15% Udział wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków majątkowych Służby Celnej. 32,21% 33,00% 39,08%

38 Finansowanie strategii
Numer Nazwa inicjatywy Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane w 2010r. (w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem 1. Wdrożenie Programu e-Cło 3063 17470 20533 506 2870 3376 2. Wdrożenie ZKC 787 4289 5076 235 1330 1565 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego 190 25 4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier 45 17 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli 70 2 6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego 65 413 478 33 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń 685 2612 3297 47 8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej 50 13

39 Finansowanie strategii – cd.
Numer Nazwa inicjatywy Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane w 2010r. (w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń 5420 829 6249 5182 62 5244 10. Zintegrowane zarządzanie granicą 2526 14213 16739 2966 16721 19687 11. Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) 42 22 12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej 169 13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej 120 14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji 130 6 15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami 70 9

40 Finansowanie strategii – cd.
Numer Nazwa inicjatywy Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane w 2010r. (w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem 16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej 20 10 17. Współpraca z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi 50 15 Ogółem: 13502 39826 53328 9110 20983 30093 Środki finansowe wydatkowane w 2010r. – tys. zł stanowią 56,4% kwoty zaplanowanej – tys. zł.

41 Modyfikacja strategii
modyfikacje w realizacji Strategii mogą być wprowadzane w przypadku: - wystąpienia czynników zewnętrznych lub wewnętrznych istotnie wpływających na harmonogramy lub budżety przyjętych w Strategii działań, - niekorzystnych wartości wskaźników lub mierników realizacji celów strategicznych, wystąpienia zagrożeń w realizacji Strategii. zmiany w harmonogramach inicjatyw strategicznych /wymagają przedstawienia Szefowi Służby Celnej przez właściciela inicjatywy strategicznej nowego harmonogramu realizacji, uzgodnionego z wszystkimi zaangażowanymi stronami/ nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych wymagają weryfikacji Strategii i wprowadzenia zmian do Strategii działania Służby Celnej na lata

42 Zagrożenia zmiany prawne i organizacyjne istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej, zmiany w otoczeniu istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej, opóźnienia w podejmowaniu decyzji wpływające na realizację zaplanowanych działań na poziomie krajowym i unijnym, niewystarczające zaangażowanie osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych oraz osób zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej w proces realizacji strategii, niewystarczające środki finansowe i zakłócenia w płynności finansowania zaplanowanych działań, opóźnienia w realizacji procedur przetargowych, ograniczenia kompetencyjne dotyczące osób realizujących niektóre zadania, fluktuacja specjalistów na kluczowych stanowiskach, problemy w koordynacji pracy wielu zespołów projektowych i zadaniowych, zasoby ludzkie niewystarczające do realizacji niektórych zadań (liczba oraz kompetencje funkcjonariuszy celnych lub pracowników), zmiany w uzgodnieniach z instytucjami partnerskimi w przypadku realizacji inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z tymi instytucjami.

43 W 2010r. właściciele inicjatyw i koordynatorzy celów strategii /dyrektorzy AE, CA, PC, SC/ nie zgłosili zagrożeń wymagających ich monitorowania.

44 Propozycje dyrektorów departamentów pionu
Służby Celnej w zakresie dokonania zmian w Strategii działania Służby Celnej na lata : przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów inicjatyw strategicznych, zmiana wartości wskaźników/mierników realizacji celów bądź ich zmiana na inne wskaźniki/mierniki, zmiana kwot planowanych na realizację inicjatyw.

45 Informacje ogólne – inicjatywy 2011
Właściciel Liczba inicjatyw Liczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2011r. Liczba inicjatyw kończących się w 2011r. kończących się w 2011r. Liczba kroków milowych przesuniętych na 2011r. Departament AE 1 4 2 - Departament CA 32 12 8 Departament PC 3 24 Departament SC 9 59 11 6 Ogółem: 17 119 46 23

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategii działania Służby Celnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google