Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010."— Zapis prezentacji:

1 Służba Celna Strategia działania na lata narady regionalne marzec 2010

2 Strategia Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009 będzie jednocześnie ostatnim etapem realizacji Strategii działań Służby Celnej

3 potrzeba dokumentu określającego wyzwania dla formacji jaką jest Służba Celna uwzględnienie aktualnych punktów odniesienia Służby Celnej art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 z późn. zm.) zobowiązano ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze zarządzenia, strategii działania Służby Celnej oraz sposobu jej realizacji, mając na uwadze efektywność wykonywanych zadań Służba Celna Geneza

4 Misja Służba Celna Wizja Kierunki rozwoju strategicznego Cele pośrednie Cele strategiczne INICJATYWY STRATEGICZNE

5 Służba Celna Misja Polska Służba Celna przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie: zabezpiecza interesy finansowe Polski i U nii E uropejskiej, wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą, zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami.

6 Służba Celna Misja rola i zadania wynikają z przepisów prawa, polityki celnej, polityki podatku akcyzowego i regulacji gier hazardowych miejsce służby jakie zajmuje w ramach realizacji polityki Rządu RP wszystkie elementy misji mają dla Służby Celnej jednakowy priorytet, niezależnie od okresowego koncentrowania sił i środków na wybranych obszarach

7 Służba Celna Wizja Polska Służba Celna otwarta na nowe wyzwania i współpracę, przestrzegająca zasad etyki zawodowej i stosująca nowoczesne metody działania, troszcząc się o finanse publiczne, ułatwiając prowadzenie legalnej działalności gospodarczej oraz zapewniając bezpieczeństwo doskonali metody pracy i kompetencje ludzi, stosuje coraz bardziej nowoczesne narzędzia kierując się oczekiwaniami społeczeństwa, przedsiębiorców, budżetu i instytucji partnerskich.

8 Służba Celna Wizja Wizja jest syntetycznym opisem tego, jaka Służba Celna chce być w najbliższych latach, jaki poziom działania chce osiągnąć w wyniku realizacji niniejszej strategii, do kogo kieruje swoje działania.

9 Służba Celna cele strategiczne - perspektywa zewnętrzna S1 - Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej S2 - Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami S3 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku kraju i UE, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych S4 - Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych S5 - Usprawnienie działań kontrolnych, w szczególności wykonywanych w przejściach granicznych. S6 - Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami. S7 - Zapewnienie międzynarodowej pozycji Służby Celnej (szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) S8 - Zwiększenie prestiżu Służby Celnej.

10 Służba Celna cele strategiczne – perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych B1 - Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy B2 - Usprawnienie realizacji procesów organizacyjnych B3 - Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień B4 – Wdrożenie kontroli zarządczej w Służbie Celnej

11 Służba Celna cele strategiczne - perspektywa rozwoju R1 - Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej R2 – Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych) R3 - Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego R4 - Standaryzacja procesów organizacyjnych R5 - Modernizacja infrastruktury technicznej

12 Służba Celna Wskaźniki określone z wykorzystaniem metodyki BSC określone w sposób umożliwiający ich monitorowanie koordynatorzy celów strategicznych – odpowiedzialni za monitorowanie pożądany poziom wskaźników spoczywa na kadrze kierowniczej Służby Celnej

13 Służba Celna Inicjatywy nowe przedsięwzięcia zarządzane zgodnie z przyjęta w Służbie Celnej metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii

14 Służba Celna Inicjatywy LP.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 1.Wdrożenie Programu e – Cło.1Departament SCGrudzień Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. 1Departament PCGrudzień Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego. 1Departament AEGrudzień Modernizacja systemu poboru podatku od gier. 1Departament SCGrudzień Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli. 1Departament CAGrudzień Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego. 1Departament SCGrudzień Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, audytu i ułatwień. 1Departament CAGrudzień 2015

15 Służba Celna Inicjatywy LP.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 8.Wdrożenie kontroli zarządczej w Służbie Celnej 1Departament SCGrudzień Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń). 1Departament SCWrzesień Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). 2Departament SCGrudzień Budowa i wdrożenie Single Window/ One-Stop-Shop (System Pojedynczego Okienka w obrocie towarowym z zagranicą) 2Departament PCGrudzień Opracowanie i realizacja zintegrowanego programu budowania wizerunku Służby Celnej. 2Departament SCStyczeń 2013

16 Służba Celna Inicjatywy LP.Inicjatywa strategicznaPriorytetWłaścicielTermin zakończenia 13.Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej. 2Departament CAWrzesień Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji. 2Departament CAGrudzień Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. 2Departament SCGrudzień Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. 3Departament SCGrudzień Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. 3Departament PCStyczeń 2015

17 Służba Celna Inicjatywy - Efekty wyższe wyniki i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów zewnętrznych (perspektywa zewnętrzna) wyższa skuteczność i efektywność swoich działań (perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych) większa zdolność do realizacji celów strategicznych (perspektywa rozwoju REALIZACJA INICJATYWY MOŻE WPŁYWAĆ NA OSIĄGNIĘCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO Z CELÓW. Odpowiedzialność za realizację inicjatyw ponosi właściciel danej inicjatywy. Właściciel odpowiada za określenie sposobu realizacji, monitorowanie i w tym raportowanie.

18 INICJATYWA 3- Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego

19 Służba Celna Dalsze prace korekty dokumentu po konsultacjach - do r. finalizacja prac nad załącznikiem finansowym – do r. akceptacja dokumentu przez Szefa Służby Celnej – do 19 marca 2010r. przedstawienie dokumentu na Kierownictwie Ministerstwa Finansów – do r. wydanie zarządzenia Ministra Finansów – do r.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google