Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia działania na lata narady regionalne marzec 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia działania na lata narady regionalne marzec 2010"— Zapis prezentacji:

1 Strategia działania na lata 2010-2015 narady regionalne marzec 2010
Służba Celna 2015+ Strategia działania na lata narady regionalne marzec 2010

2 Strategia 2007+ Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009
będzie jednocześnie ostatnim etapem realizacji Strategii działań Służby Celnej 2 2

3 Służba Celna Geneza potrzeba dokumentu określającego wyzwania dla formacji jaką jest Służba Celna uwzględnienie aktualnych punktów odniesienia Służby Celnej art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 z późn. zm.) zobowiązano ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze zarządzenia, strategii działania Służby Celnej oraz sposobu jej realizacji, mając na uwadze efektywność wykonywanych zadań 3 3

4 INICJATYWY STRATEGICZNE
Służba Celna 2015+ Misja Wizja Kierunki rozwoju strategicznego Cele strategiczne Cele pośrednie INICJATYWY STRATEGICZNE 4 4

5 Służba Celna Misja Polska Służba Celna przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie: zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej, wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą, zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami. 5 5

6 Służba Celna Misja rola i zadania wynikają z przepisów prawa, polityki celnej, polityki podatku akcyzowego i regulacji gier hazardowych miejsce służby jakie zajmuje w ramach realizacji polityki Rządu RP wszystkie elementy misji mają dla Służby Celnej jednakowy priorytet, niezależnie od okresowego koncentrowania sił i środków na wybranych obszarach 6 6

7 Służba Celna 2015+ - Wizja Polska Służba Celna
otwarta na nowe wyzwania i współpracę, przestrzegająca zasad etyki zawodowej i stosująca nowoczesne metody działania, troszcząc się o finanse publiczne, ułatwiając prowadzenie legalnej działalności gospodarczej oraz zapewniając bezpieczeństwo doskonali metody pracy i kompetencje ludzi, stosuje coraz bardziej nowoczesne narzędzia kierując się oczekiwaniami społeczeństwa, przedsiębiorców, budżetu i instytucji partnerskich. 7 7

8 Służba Celna Wizja Wizja jest syntetycznym opisem tego, jaka Służba Celna chce być w najbliższych latach, jaki poziom działania chce osiągnąć w wyniku realizacji niniejszej strategii, do kogo kieruje swoje działania. 8 8

9 Służba Celna 2015+ - cele strategiczne - perspektywa zewnętrzna
S1 - Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej S2 - Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami S3 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku kraju i UE, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych S4 - Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych S5 - Usprawnienie działań kontrolnych, w szczególności wykonywanych w przejściach granicznych. S6 - Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami. S7 - Zapewnienie międzynarodowej pozycji Służby Celnej (szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) S8 - Zwiększenie prestiżu Służby Celnej. 9 9

10 Służba Celna 2015+ - cele strategiczne
– perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych B1 - Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy B2 - Usprawnienie realizacji procesów organizacyjnych B3 - Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień B4 – Wdrożenie kontroli zarządczej w Służbie Celnej 10 10

11 Służba Celna 2015+ - cele strategiczne - perspektywa rozwoju
R1 - Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej R2 – Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych) R3 - Doskonalenie systemu motywacyjno – lojalnościowego R4 - Standaryzacja procesów organizacyjnych R5 - Modernizacja infrastruktury technicznej 11 11

12 Służba Celna 2015+ - Wskaźniki
określone z wykorzystaniem metodyki BSC określone w sposób umożliwiający ich monitorowanie koordynatorzy celów strategicznych – odpowiedzialni za monitorowanie pożądany poziom wskaźników spoczywa na kadrze kierowniczej Służby Celnej 12 12

13 Służba Celna 2015+ - Inicjatywy
nowe przedsięwzięcia zarządzane zgodnie z przyjęta w Służbie Celnej metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii 13 13

14 Inicjatywa strategiczna
Służba Celna Inicjatywy LP. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 1. Wdrożenie Programu e – Cło. 1 Departament SC Grudzień 2013 2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. Departament PC 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego. Departament AE 4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier. Grudzień 2011 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli. Departament CA 6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego. 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, audytu i ułatwień. Grudzień 2015 14 14

15 Inicjatywa strategiczna
Służba Celna Inicjatywy LP. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 8. Wdrożenie kontroli zarządczej w Służbie Celnej 1 Departament SC Grudzień 2013 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń). Wrzesień 2013 10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). 2 11. Budowa i wdrożenie Single Window/ One-Stop-Shop (System Pojedynczego Okienka w obrocie towarowym z zagranicą) Departament PC Grudzień 2015 12. Opracowanie i realizacja zintegrowanego programu budowania wizerunku Służby Celnej. Styczeń 2013 15 15

16 Inicjatywa strategiczna
Służba Celna Inicjatywy LP. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej. 2 Departament CA Wrzesień 2010 14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji. Grudzień 2013 15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. Departament SC Grudzień 2010 16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. 3 17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. Departament PC Styczeń 2015 16 16

17 Służba Celna 2015+ - Inicjatywy - Efekty
wyższe wyniki i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów zewnętrznych (perspektywa zewnętrzna) wyższa skuteczność i efektywność swoich działań (perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych) większa zdolność do realizacji celów strategicznych (perspektywa rozwoju REALIZACJA INICJATYWY MOŻE WPŁYWAĆ NA OSIĄGNIĘCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO Z CELÓW. Odpowiedzialność za realizację inicjatyw ponosi właściciel danej inicjatywy. Właściciel odpowiada za określenie sposobu realizacji, monitorowanie i w tym raportowanie. 17 17

18 INICJATYWA 3- Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego
18 18

19 Służba Celna 2015+ - Dalsze prace
korekty dokumentu po konsultacjach - do r. finalizacja prac nad załącznikiem finansowym – do r. akceptacja dokumentu przez Szefa Służby Celnej – do 19 marca 2010r. przedstawienie dokumentu na Kierownictwie Ministerstwa Finansów – do r. wydanie zarządzenia Ministra Finansów – do r. 19 19

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategia działania na lata narady regionalne marzec 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google