Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu."— Zapis prezentacji:

1 ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu

2 Planowanie strategiczne w Służbie Celnej istotne dla SC wyzwania: uzyskanie, a następnie umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej, zmiany zasad działania aparatu finansowego państwa oraz rosnące oczekiwania podmiotów gospodarczych. wymagania sformułowanych w Customs Blueprints – wytycznych Komisji Europejskiej dla administracji celnych państw kandydujących do Unii Europejskiej, Wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznej administracji celnej (Multi-Annual Strategic Plan –MASP). Strategii Przyszłości Cła (Future Customs Initiative) oraz programu e-Cło.

3 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 (Jakie procesy wewnętrzne musimy doskonalić, aby klienci byli zadowoleni?), Misja, Wizja (Jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności, aby zrealizować naszą wizję?), (Jak powinni nas postrzegać klienci, abyśmy zrealizowali swoją wizję?), INICJATYWY STRATEGICZNE KROKI MILOWE

4 System kontroli zarządczej w Służbie Celnej Strategia Służby Celnej 2010-2015 Inicjatywa strategiczna – Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej Minister Finansów decyzją nr 36/SC z dnia 1.10.2010r. powołał Zespół ds opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej System kontroli zarządczej w Służbie Celnej, 25 kwietnia 2011r. zatwierdzony przez Szefa Służby Celnej (KSIAZKA)

5 System kontroli zarządczej w Służbie Celnej Komponenty i zasoby strategiczne budowy systemu System wyznaczania celów i zadań Polityka zarządzania ryzykiem Zasady monitorowania i oceny kontroli zarządczej Obszary działalności/ryzyka (podstawowa, zarządcza, wspomagająca) Mierniki

6 Model współzależności komponentów kontroli zarządczej w Służbie Celnej Środowisko wewnętrzne Cele i zarządzanie ryzykiem Mechanizmy kontroli Informacja i komunikacja Monitorowanie i ocena Kultura organizacyjna Ludzie Procesy Systemy Izba Celna I poziom Ministerstwo Finansów I i II poziom

7 Ludzie SystemyProcesy Kultura Organizacyjna Zasoby strategiczne oceniamy cyklicznie - metodą CAF I etap ocena istniejącego stanu ( jakimi zasobami strategicznymi dysponuje jednostka i jaki jest poziom rozwoju tych zasobów.) II etap ocena poziomu zarządzania zasobami strategicznymi. EFEKT - kompleksowa ocena poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania zasobami strategicznymi. Ocena powinna być przeprowadzana okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Zasoby strategiczne – fundament budowy SKZ w SC. Każdy z zasobów składa się z szeregu komponentów, które dla sprawności działania organizacji jako całości powinny mieć kształt jednolitych systemów, procesów, procedur, polityk, dobrych praktyk itp. Kontrola Zarządcza Strategiczne zasoby budowy kontroli zarządczej

8 System wyznaczania celów i zadań Cele strategiczne Cele pośrednie / inicjatywy strategiczne Cele i zadania Ministra Finansów określone w planie działalności Cele i zadania dyrektora izby celnej określone w planie działalności Poziom operacyjny (dyrektor izby celnej) Poziom operacyjny (dyrektor izby celnej) Poziom strategiczny (Minister Finansów) Poziom strategiczny (Minister Finansów)

9 Plan działalności Ministerstwa Finansów Plan działalności Ministerstwa Finansów Plan działalności Izby Celnej Propozycje celów Szefa Służby Celnej Propozycje celów Szefa Służby Celnej Cele sformułowane przez IC w obszarach działalności Służby Celnej Cele z planu MF dotyczące Służby Celnej części A,B,C część Aczęść B Plan działalności Izby Celnej

10 TERMINY Proces identyfikacji i analizy ryzyka - raz do roku Raporty z oceny poziomu ryzyka, skuteczności mechanizmów kontrolnych i podejmowanych działań: z obszaru o najwyższym zagrożeniu – raz na kwartał z obszaru o średnim zagrożeniu – raz na pół roku z obszaru o najniższym zagrożeniu – raz do roku Zarządzanie ryzykiem Identyfikacja ryzyka w obszarach działalności SC, zadania statutowe (ryzyka operacyjne), cele IC (ryzyka strategiczne) Analiza ryzyka oddziaływania ryzyka (5 stopni), prawdopodobieństwo (5 stopni), ocena, mapa ryzyka, hierarchizacja i rejestr ryzyka Reakcja na ryzyko apetyt na ryzyko, mechanizmy kontrolne i inne działania, monitoring i raportowanie.

11 Monitoring realizacji planu działalnościRealizacja zadań statutowychMonitoring ryzykKontrole instytucjonalne, funkcjonalne, zewnętrzneAudyt wewnętrznyProtokoły z okresowych narad kierownictwaRealizacja dochodów i wydatków budżetowychAnaliza skarg i wnioskówSamoocena systemu kontroli zarządczejSprawozdawczośćInne źródła Monitoring źródeł kontroli zarządczej

12 Działania zaproponowane i podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w danym obszarze Źródło informacji o stanie KZ Kto dostarcza informację Kryterium oceny 3-oznacza nieprawidłowość bardzo istotną 2-oznacza nieprawidłowość istotną 1-oznacza nieprawidłowość małą istotną System zbierania informacji o stanie kontroli zarządczej Czy stwierdzono nieprawidłowość/ problem/słabość KZ TAK NIE

13 Kontrola zarządcza Co to jest ? Po co ? Jak ? ogół działań działania podejmowane są dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny

14 wspomaga Dyrektora IC w kształtowaniu procesów zarządczych m.in. w zakresie kontroli zarządczej. Komórka organizacyjna IC systematyczna ocena funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz dyrektora izby, współpraca z komitetem audytu i komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów; Audyt Wewnętrzny Rola i zadania komórki organizacyjnej Izby Celnej oraz audytu wewnętrznego w zakresie funkcjonowania systemu KZ WSPÓŁPRACA

15 Audyt - zadania zapewniające Skuteczności i efektywności działania Przepływu informacji wewnętrznej/ zewnętrznej Zarządzanie ryzykiem Ochrona zasobów Wiarygodność sprawozdań Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Ocena kontroli zarządczej dotycząca

16 Przepływu informacji wewnętrznej /zewnętrznej Upowszechniania standardów kontroli zarządczej Dostosowania wewnętrznej uregulowań do potrzeb kontroli zarządczej Wizerunku IC – jako nowoczesnej i skierowanej na potrzeby klientów jednostki propozycje działań naprawczych w obszarach Weryfikacja celów zadań i mierników w planie działalności IC Przemyśl Samoocena kontroli zarządczej Udział w analizie ryzyka oraz konsultacje w zakresie kształtu RR Ocena zasobów strategicznych IC metoda CAF Zespól ds. wdrożenia projektów działań doskonalących – wdrożenie metody CAF Zespół projektowy Klient w centrum uwagi Zespół projektowy Klient w centrum uwagi Szkolenie kadry kierowniczej – upowszechnienie standardów kadry kierowniczej Opiniowanie uregulowań wewnętrznych /zewnętrznych Kurs e-lerningowy z kontroli zarządczej Audyt - doskonalenie kontroli zarządczej w wyniku czynności doradczych

17

18 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Izbie Celnej w Przemyślu za 2011r.

19 Strategia komunikacji Klient w centrum uwagi administracji CAF EURO 2012 Zespoły zadaniowe Badania ankietowe Monitoring Źródeł KZ Inicjatywa 3i Plany doskonalenia

20 DOŚWIADCZENIA Opór wobec zmiany (odejście od utartych sposobów działania)Kolejne zadanie do realizacji obok codziennych obowiązkówNiezrozumienie - po co mi kontrola zarządcza?Sprawny start, solidny fundament – jednolity system KZ w całej Służbie CelnejProfesjonalne wsparcie we wdrażaniu kontroli zarządczej skupienie uwagi na istotnych aspektach, eliminacja zbędnych czynności,innowacja, kreatywność, wykorzystanie szansmożliwość minimalizacji biurokracjiszybka i sprawna reakcja na problemy - identyfikacja najsłabszych ogniw działania zmiana mentalności – angażowanie ludzi, pobudzanie do aktywności, motywacja, przełamywanie uprzedzeń, integracja (współudział w projektowaniu) Samodoskonalenie się organizacji PERSPEKTYWY

21 ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 www.przemysl.ic.gov.pl


Pobierz ppt "Ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 www.przemysl.ic.gov.pl Izba Celna w Przemyślu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google