Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 15 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 15 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 15 października 2015 r.
FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH GMIN – RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA Warszawa, 15 października 2015 r.

2 Ramy strategiczne / programowe polityki mieszkaniowej
Kierunki wskazane w strategicznych dokumentach: Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (wraz z dokumentem implementacyjnym) Wymiar społeczny Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Spójność społeczna Demografia Mobilność Wymiar materialny Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Stan techniczny zasobów mieszkaniowych Efektywność energetyczna

3 Budownictwo mieszkaniowe interwencyjne
Problem braku odpowiednich zasobów mieszkaniowych zaspokajających potrzeby mieszkaniowe „problemowo” określonych grup społecznych osoby zagrożone utratą mieszkania z przyczyn ekonomicznych oraz które mają utrudnioną możliwość otrzymania mieszkania (w tym osoby i rodziny, które otrzymały wyrok eksmisyjny, a ich dochód jest niższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej) grupy i osoby dotknięte lub zagrożone trwałą marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym osoby trwale bezdomne uchodźcy osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze (domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii) osoby opuszczające rodziny zastępcze osoby zagrożone przemocą w rodzinie i skutkami uzależnień w rodzinie inne osoby uzasadniające otrzymywanie pomocy w formie mieszkania chronionego (m.in. osoby starsze)

4 Program wsparcia gmin w tworzeniu mieszkań przeznaczonych dla osób o niskich dochodach
Program wsparcia realizowany od 2007 r. – wprowadzenie rozwiązań systemowych poprzedzone pilotażem w latach Podstawa prawna : Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tj. Dz. U. z r. poz. 833) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2010)

5 Program wsparcia gmin w tworzeniu mieszkań przeznaczonych dla osób o niskich dochodach
Przedmiotem programu jest finansowe wsparcie „tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”: przedsięwzięcie może polegać na budowie budynków, remoncie , przebudowie lub adaptacji istniejących budynków, zakupie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, a także udziale w inwestycji prowadzonej przez towarzystwo budownictwa społecznego formą interwencji finansowej dofinansowanie części kosztów przedsięwzięcia źródłem finansowania programu -środki budżetowe corocznie zasilające Fundusz Dopłat w BGK

6 BUDOWNICTWO INTERWENCYJNE - EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU
Efekty rzeczowe programu w latach I poł 2015 Edycje liczba wniosków liczba lokali socjalnych liczba mieszkań chronio­nych liczba miejsc w noclegowniach liczba miejsc w domach dla bezdom­nych liczba mieszkań komunal­nych (z wył. mieszkań dla powo­dzian) liczba mieszkań dla powodzian I / 2007 90 1 359 - 40 26 II / 2007 81 1 204 1 21 93 I / 2008 55 921 10 70 II / 2008 1 111 50 76 I / 2009 37 420 32 II / 2009 63 709 6 268 I / 2010 248 4 60 128 II / 2010 49 556 39 14 325 82 I / 2011 446 7 27 69 381 II / 2011 649 28 232 I / 2012 48 448 2 416 II /2012 56 546 12 44 19 526 I / 2013 62 337 31 484 II/2013 347 23 536 I/2014 79 547 38 495 II/2014 340 9 I/2015 71 584 Łącznie 974 10 513 130 470 648 4 700 88

7 Tworzone lokale/miejsca
BUDOWNICTWO INTERWENCYJNE - EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU Efekty Rzeczowe Programu w latach wg. województw Województwo Liczba przedsięwzięć Tworzone lokale/miejsca Przyznane wsparcie DOLNOŚLĄSKIE 94 1 466 ,57 KUJAWSKO-POMORSKIE 85 1 577 ,86 LUBELSKIE 36 755 ,91 LUBUSKIE 26 517 ,60 ŁÓDZKIE 35 505 ,71 MAŁOPOLSKIE 32 525 ,37 MAZOWIECKIE 89 2 361 ,72 OPOLSKIE 38 466 ,11 PODKARPACKIE 43 558 ,73 PODLASKIE 21 501 ,91 POMORSKIE 72 1 166 ,58 ŚLĄSKIE 151 1 997 ,51 ŚWIĘTOKRZYSKIE 31 586 ,27 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 47 766 ,55 WIELKOPOLSKIE 80 960 ,92 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 843 ,36 Suma końcowa 974 16 549 ,68

8 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ
BUDOWNICTWO INTERWENCYJNE - EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU Finansowe wsparcie- udzielone w latach GMINY I MIASTA MORSKIE ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ 197,4 MLN ZŁ KWOTA WSPARCIA 65 MLN ZŁ

9 Zmiany w programie Zmiany w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przyjęte przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. (bez poprawek ustawa przyjęta przez Senat 1 października br.) Wprowadzenie możliwości nabywania przez gminy / spółki gminne lokali stanowiących byłe mieszkania zakładowe, jako forma pomocy lokatorom tych mieszkań (problem byłych mieszkań zakładowych, związany z przekształceniami własnościowymi w okresie do początków 2001 r.) Zmiany systemowe: uelastycznienie warunku utworzenia przez JST zasobu mieszkań określanych jako tzw. ekwiwalent (dotychczas koniunkcja warunków liczba / powierzchnia) wysokość dofinansowania zakres podmiotowy uprawnionych inwestorów

10 FINANSOWE WSAPRCIE – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA, TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, UPRAWNIENI INWESTORZY
Finansowe wsparcie – wysokość dofinansowania, typy przedsięwzięć, uprawnieni inwestorzy Przedsięwzięcie Lokale socjalne Mieszkania chronione Noclegownie i domy dla bezdomnych Lokale komunalne niestanowiące lokali socjalnych Lokale komunalne dla powodzian Byłe Mieszkania Zakładowe Inwestor    Rodzaj przedsięwzięcia Gmina/ Spółka Gminna Gmina, powiat Gmina, związek międzygminny, organizacje pożytku publicznego Gmina/ Spółka gminna Gmina Gmina/Spółka Gminna budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku 30% /35% 30%/35% 40% /45% 40%/45% - remont lub przebudowa budynku lub jego części 50%/55% 40%/ 45% zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 30% kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego połączone z remontem Lokale mieszkalne realizowane przez TBS*** Dofinansowanie partycypacji w kosztach inwestycji TBS 40%/45%** remont lub przebudowa 50%** 50% zmiana sposobu użytkowania **lub związek międzygminny, *** wysokość dofinansowania nie może przekroczyć połowy udziału (partycypacji) gminy, związku międzygminnego albo powiatu w kosztach przedsięwzięcia TBS

11 Kryteria preferencji przy ocenie wniosków
koszt realizacji przedsięwzięcia stopa bezrobocia intensywność finansowego wsparcia standard powierzchniowy lokali energooszczędność potrzeby gminy w zakresie lokali socjalnych

12 Mieszkalnictwo – zakres wsparcia
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata możliwe będzie wsparcie mieszkalnictwa m.in. w zakresie: 1. głębokiej kompleksowej modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 2. w zakresie działań rewitalizacyjnych w wyjątkowych sytuacjach jako element kompleksowego projektu dopuszczalna jest renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jednak takie działanie musi służyć celom kompleksowo podejmowanej rewitalizacji na obszarze zdegradowanym i rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. 3. odbudowy, przebudowy, modernizacji i wyposażenie mieszkań chronionych oraz domów pomocy społecznej. Działanie takie jednak muszą być nakierowane na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi, służyć wspieraniu włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją. Następstwem działań powinno być ekonomiczne i społeczne usamodzielnienie się osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. Podstawę dla współfinansowania inwestycji w obszarze mieszkalnictwa stanowią odpowiednie zapisy RPO.

13 Nowy rządowy program popierania budownictwa na wynajem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 października 2015 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania – projekt rozporządzenia w dniu 24 września 2015 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

14 Obszary zmian w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (UNFP)
1. 2. 3. 4. 5. Rządowy program wsparcia (instrumenty finansowania, model interwencji finansowej budżetu państwa, kwalifikowani inwestorzy, podstawy prawne realizacji programu) Zasady działalności TBS (procedury administracyjne, modyfikacja przedmiotu działalności) Zasady użytkowania mieszkań w zasobach TBS (czynsze, limity dochodowe) Uwarunkowania finansowania inwestycji TBS (wysokość partycypacji, zasady waloryzacji zwrotu partycypacji) Zmiany doprecyzowujące / redakcyjne

15 Nowy program popierania budownictwa mieszkaniowego - podstawowe założenia
etap realizacji: okres 10 lat efekty rzeczowe: co najmniej 30 tys. lokali mieszkalnych na wynajem objętych finansowaniem charakter instrumentu: finansowanie preferencyjne przez BGK przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem (preferencyjny kredyt, oprocentowany w formule stopy zmiennej wg stawki WIBOR trzymiesięczny; opcjonalnie organizacja przez BGK emisji obligacji + gwarancja nabycia na preferencyjnych dla emitenta zasadach /koszt pozyskania środków analogiczny do oprocentowania kredytu/) okres kredytowania: 30 lat (karencja + spłata) wolumen finansowania preferencyjnego w ramach rocznej edycji: 450 mln zł (łącznie w okresie 10 lat wolumen akcji kredytowej BGK ma poziomie 4,5 mld zł) efekty roczne: założono sfinansowanie rocznie 3 tys. mieszkań o średniej powierzchni 50 m2, przyjmując przeciętny koszt budowy 1 m2 na poziomie 4 tys. zł forma wsparcia ze środków publicznych: dopłata dla BGK warunkująca zachowanie preferencyjnych warunków finansowania, pokrywająca różnicę pomiędzy oprocentowaniem nominalnym a preferencyjnym

16 Kwalifikowani inwestorzy
poszerzenie kategorii podmiotów mogących korzystać, na zasadach preferencyjnych, z finansowania organizowanego przez BGK w ramach rządowego programu obok towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych, możliwość uczestnictwa w nowym programie spółek gminnych (udział głosów w dyspozycji JST na ZW / WZA na poziomie 50% +) o udziale w programie będzie decydowało przede wszystkim stosowanie jednolitych zasad i warunków najmu, a nie forma organizacyjna podmiotu realizującego inwestycję większa możliwość wykorzystania programu jako prowadzenia lokalnej polityki mieszkaniowej – spółki gminne inne niż TBS są w części gmin jedną z podstawowych form, w oparciu o którą prowadzona jest lokalna polityka mieszkaniowa

17 Warunek konieczny udzielenia finansowania zwrotnego w nowym programie budownictwa mieszkaniowego
W art. 15a ust. 3 ustawy wskazano warunek konieczny udzielenia finansowania zwrotnego, jakim jest zawarcie przez towarzystwo budownictwa społecznego, spółdzielnię mieszkaniową lub spółkę gminną, umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.  Umowa ta nie ma charakteru ramowego. Dotyczyć ma konkretnego przedsięwzięcia. Umowa ma określać: planowane formy uczestnictwa finansowego gminy w kosztach realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. planowaną liczbę lokali mieszkalnych, gdzie najemcami będą osoby wskazane przez gminę, w tym osoby aktualnie będące najemcami lokali komunalnych  (tzw. łańcuszek przeprowadzek). zobowiązanie kredytobiorcy lub gminy wskazujące minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko – nie mnie jednak niż 50% wszystkich lokali tworzonych w ramach przedsięwzięcia.

18 Limity dochodowe uprawniające do najmu mieszkania w zasobach wybudowanych w ramach nowego programu wsparcia (1) obniżenie maksymalnej wartości dochodów gospodarstwa domowego, uprawniających do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych w zasobach wybudowanych w ramach rządowego programu wsparcia zmiany w oparciu o wnioski z przeprowadzonej w 2014 r. oceny dostępności mieszkań w kontekście instrumentów polityki mieszkaniowej państwa nowy program jako instrument wypełniający obecną lukę w dostępie do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa, a także do rynkowych możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; do gospodarstw domowych osiągających dochody mieszczące się w VI, maksymalnie VII decylu rozkładu wynagrodzeń

19 Limity dochodowe uprawniające do najmu mieszkania – aktualne w TBS (tabela 1.) i przyjęte w ramach nowego programu (przypadek 2; tabela 2.) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – GUS na podstawie art. 30 ust. 2 UNFP Maksymalny dochód gospodarstwa domowego (liczba osób w gospodarstwie domowym) 1 os. 2 os 3 os. 4 os. na każdą koleją osobę dolnośląskie 3 898 6 081 9 121 11 148 13 581 2 027 kujawsko-pomorskie 3 353 5 231 7 846 9 590 11 682 1 744 lubelskie 3 515 5 483 8 225 10 053 12 246 1 828 lubuskie 3 335 5 203 7 804 9 538 11 619 1 734 łódzkie 3 592 5 604 8 405 10 273 12 515 1 868 małopolskie 3 690 5 756 8 635 10 553 12 856 1 919 mazowieckie 4 981 7 770 11 656 14 246 17 354 2 590 opolskie 3 545 5 530 8 295 10 139 12 351 1 843 podkarpackie 3 344 5 217 7 825 9 564 11 650 1 739 podlaskie 3 414 5 326 7 989 9 764 11 894 1 775 pomorskie 3 968 6 190 9 285 11 348 13 825 2 063 śląskie 4 039 6 301 9 451 11 552 14 072 2 100 świętokrzyskie 3 378 5 270 7 905 9 661 11 769 1 757 warmińsko-mazurskie 3 312 5 167 7 750 9 472 11 539 1 722 wielkopolskie 3 577 5 580 8 370 10 230 12 462 1 860 zachodniopomorskie 3 589 5 599 8 398 10 265 12 504 1 866 Korekta wskaźnika GUS - szacowana wysokość nowego parametru w porównywalnym okresie Maksymalny dochód gospodarstwa domowego (liczba osób w gospodarstwie domowym) 1 os. 2 os 3 os. 4 os. na każdą koleją osobę dolnośląskie 3 869 3 714 5 571 7 661 9 286 1 857 kujawsko-pomorskie 3 322 3 189 4 784 6 578 7 973 1 594 lubelskie 3 489 3 349 5 024 6 908 8 374 1 674 lubuskie 3 282 3 151 4 726 6 498 7 877 1 575 łódzkie 3 510 3 370 5 054 6 950 8 424 1 685 małopolskie 3 574 3 431 5 147 7 077 8 578 1 715 mazowieckie 4 773 4 582 6 873 9 451 11 455 2 291 opolskie 3 473 3 334 5 001 6 877 8 335 1 667 podkarpackie 3 283 3 152 4 728 6 500 7 879 1 576 podlaskie 3 433 3 296 4 944 6 797 8 239 1 648 pomorskie 3 847 3 693 5 540 7 617 9 233 1 846 śląskie 4 023 3 862 5 793 7 966 9 655 1 931 świętokrzyskie 3 350 3 216 4 824 6 633 8 040 1 608 warmińsko-mazurskie 3 265 3 134 4 702 6 465 7 836 1 567 wielkopolskie 3 515 3 374 5 062 6 960 8 436 1 687 zachodniopomorskie 3 539 3 397 5 096 7 007 8 494 1 698

20 Zasady użytkowania mieszkań – wysokość czynszów
podwyższenie wartości maksymalnej stawki czynszu najmu w zasobach TBS z 4% do 5% wartości odtworzeniowej lokalu (art UNFP) nowy limit czynszu w wysokości 5% będzie dotyczył wyłącznie mieszkań wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania udzielonego w ramach nowego rządowego programu wsparcia obowiązek odpowiedniego stosowania przez wszystkie podmioty realizujące inwestycje objęte programem (tbs-y, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne) w ramach respektowania praw nabytych obowiązujący nadal limit 4% - do umów najmu mieszkań w TBS zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji w zakresie wysokości czynszów będą miały zastosowanie przepisy aktualne

21 Maksymalny czynsz najmu mieszkań w zasobach wybudowanych w ramach programu wsparcia (w oparciu o 5% aktualnej wartości odtworzeniowej) maksymalna stawka czynszu (PLN / 1 m2) maksymalny czynsz - mieszkanie o pow. 50 m2 maksymalna stawka czynszu (PLN / 1 m2) dolnośląskie 15,5 775 Wrocław 19,4 972 kujawsko-pomorskie 13,9 693 Bydgoszcz / Toruń 16,9 845 lubelskie 16,5 824 Lublin 17,4 870 lubuskie 13,7 686 Gorzów Wlkp. / Zielona Góra 15,4 768 łódzkie 14,0 702 Łódź 17,6 880 małopolskie 826 Kraków 19,1 953 mazowieckie 14,2 711 Warszawa 25,4 1 268 opolskie 12,3 616 Opole 13,6 678 podkarpackie 709 Rzeszów 15,2 761 podlaskie 14,9 746 Białystok 844 pomorskie 872 Gdańsk 20,4 1 019 śląskie 762 Katowice 17,9 895 świętokrzyskie 12,2 612 Kielce 871 warmińsko-mazurskie 12,8 641 Olsztyn 20,2 1 011 wielkopolskie 15,9 796 Poznań 22,4 1 122 zachodniopomorskie 14,8 741 Szczecin 17,1 855

22 Partycypacja najemcy nowelizacja zakłada obniżenie maksymalnej kwoty partycypacji własnej lokatora z 30% do 25%, w ramach respektowania praw nabytych do umów partycypacji zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji w zakresie limitu partycypacji będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy, limit ograniczający wysokość maksymalnej partycypacji własnej nie ma zastosowania dla mieszkań czynszowych TBS wybudowanych na zasadach komercyjnych, bez pomocy państwa, w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, kwotę zwracanej partycypacji określa się wg wzoru zawartego w ustawie, który uwzględnienia w formule waloryzującej kwotę zwracanej partycypacji amortyzację budynku.

23 Okresowa weryfikacja dochodów najemców
korekta wysokości czynszów obowiązkowa (niewypełnienie zobowiązania do przedstawiania w terminie deklaracji o dochodach, złożenie przez najemcę fałszywej informacji o dochodach, przekroczenie przez gospodarstwo domowe dochodów uprawniających do najmu mieszkań na warunkach preferencyjnych) skutkiem przekroczenia dochodów uprawniających do najmu mieszkań na warunkach preferencyjnych proporcjonalne podniesienie wysokości czynszu w przypadku podwyższenia czynszu z uwagi na przekroczenie limitu dochodów możliwość kolejnej weryfikacji dochodów najemcy w okresie krótszym niż 2 lata (możliwość obniżenia czynszu ponownie do poziomu pierwotnej preferencji) do umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane przepisy aktualne okresowa weryfikacja dochodów nie będzie miała zastosowania dla mieszkań czynszowych TBS wybudowanych na zasadach komercyjnych, bez pomocy państwa

24 Miejsce rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w realizacji lokalnych polityk mieszkaniowych JST Lokator Mieszkaniowy zasób gminy Lokator wskazany przez JST Lokator w ramach kwalifikacji TBS „uwolniony” zasób (obecne przypadki „renty sytuacyjnej”) Mieszkania czynszowe wybudowane w ramach nowego programu wsparcia (partycypacja gminy w kosztach budowy lokalu z prawem wskazywania najemców) JST TBS (aport) (inne formy wsparcia – jeśli przewiduje umowa) (zawarta umowa) Po nowelizacji m.in: Prawa nabyte – zachowanie większości dotychczasowych zasad Racjonalizacja zasad waloryzacji partycypacji własnej Mieszkania wybudowane ze środków KFM/BGK w ramach „starego programu”

25 Efekty rzeczowe programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego lokatorskiego
W latach ze środków publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 1 849 kredytów na kwotę ok. 7,3 mld zł, z czego 1 428 kredytów na kwotę ponad 6 mld zł udzielono towarzystwom budownictwa społecznego, a 421 kredytów na kwotę ok. 1,2 mld spółdzielniom mieszkaniowym. Według danych BGK, w tym samym okresie inwestorzy oddali do użytkowania 97,5 tys. mieszkań, z czego TBS-y wybudowały lub zaadaptowały ponad 80 tys. mieszkań.

26 Liczba umów kredytowych Liczba mieszkań oddanych do użytkowania
Liczba mieszkań wybudowanych z KFM na tys. mieszkańców wg powiatów Gminy i Miasta Morskie Liczba umów kredytowych 162 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania ok. 10,5 tys. Kwota kredytów ok. 812 MLN PLN

27 Dziękuję za uwagę Departament Mieszkalnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 tel


Pobierz ppt "Warszawa, 15 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google