Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH GMIN – RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA Warszawa, 15 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH GMIN – RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA Warszawa, 15 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH GMIN – RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA Warszawa, 15 października 2015 r.

2 2 Ramy strategiczne / programowe polityki mieszkaniowej Kierunki wskazane w strategicznych dokumentach: Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (wraz z dokumentem implementacyjnym) Spójność społeczna Demografia Mobilność Wymiar społeczny Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Stan techniczny zasobów mieszkaniowych Efektywność energetyczna Wymiar materialny Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

3 3 Budownictwo mieszkaniowe interwencyjne Problem braku odpowiednich zasobów mieszkaniowych zaspokajających potrzeby mieszkaniowe „problemowo” określonych grup społecznych 1)osoby zagrożone utratą mieszkania z przyczyn ekonomicznych oraz które mają utrudnioną możliwość otrzymania mieszkania (w tym osoby i rodziny, które otrzymały wyrok eksmisyjny, a ich dochód jest niższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej) 2)grupy i osoby dotknięte lub zagrożone trwałą marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym osoby trwale bezdomne uchodźcy osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze (domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii) osoby opuszczające rodziny zastępcze osoby zagrożone przemocą w rodzinie i skutkami uzależnień w rodzinie 3)inne osoby uzasadniające otrzymywanie pomocy w formie mieszkania chronionego (m.in. osoby starsze)

4 4 Program wsparcia gmin w tworzeniu mieszkań przeznaczonych dla osób o niskich dochodach Program wsparcia realizowany od 2007 r. – wprowadzenie rozwiązań systemowych poprzedzone pilotażem w latach 2004-2006 Podstawa prawna : Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 833) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2010)

5 5 Program wsparcia gmin w tworzeniu mieszkań przeznaczonych dla osób o niskich dochodach Przedmiotem programu jest finansowe wsparcie „tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”: przedsięwzięcie może polegać na budowie budynków, remoncie, przebudowie lub adaptacji istniejących budynków, zakupie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, a także udziale w inwestycji prowadzonej przez towarzystwo budownictwa społecznego formą interwencji finansowej dofinansowanie części kosztów przedsięwzięcia źródłem finansowania programu -środki budżetowe corocznie zasilające Fundusz Dopłat w BGK

6 6 BUDOWNICTWO INTERWENCYJNE - EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU Efekty rzeczowe programu w latach 2007- I poł 2015

7 7 BUDOWNICTWO INTERWENCYJNE - EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU Efekty Rzeczowe Programu w latach 2007-2015 wg. województw WojewództwoLiczba przedsięwzięćTworzone lokale/miejscaPrzyznane wsparcie DOLNOŚLĄSKIE 941 46654 781 554,57 KUJAWSKO-POMORSKIE 851 57745 790 770,86 LUBELSKIE 3675525 487 837,91 LUBUSKIE 2651714 976 033,60 ŁÓDZKIE 3550517 030 802,71 MAŁOPOLSKIE 3252516 854 420,37 MAZOWIECKIE 892 36193 538 932,72 OPOLSKIE 3846616 632 844,11 PODKARPACKIE 4355817 296 276,73 PODLASKIE 2150119 277 092,91 POMORSKIE 721 16661 841 019,58 ŚLĄSKIE 1511 99764 691 795,51 ŚWIĘTOKRZYSKIE 3158617 852 190,27 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4776621 125 839,55 WIELKOPOLSKIE 8096033 070 977,92 ZACHODNIOPOMORSKIE 941 84368 691 193,36 Suma końcowa 97416 549588 939 582,68

8 8 BUDOWNICTWO INTERWENCYJNE - EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU Finansowe wsparcie- udzielone w latach 2007-2015 GMINY I MIASTA MORSKIE ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ 197,4 MLN ZŁ KWOTA WSPARCIA 65 MLN ZŁ

9 9 Zmiany w programie Zmiany w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przyjęte przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. (bez poprawek ustawa przyjęta przez Senat 1 października br.) Wprowadzenie możliwości nabywania przez gminy / spółki gminne lokali stanowiących byłe mieszkania zakładowe, jako forma pomocy lokatorom tych mieszkań (problem byłych mieszkań zakładowych, związany z przekształceniami własnościowymi w okresie do początków 2001 r.) Zmiany systemowe: uelastycznienie warunku utworzenia przez JST zasobu mieszkań określanych jako tzw. ekwiwalent (dotychczas koniunkcja warunków liczba / powierzchnia) wysokość dofinansowania zakres podmiotowy uprawnionych inwestorów

10 FINANSOWE WSAPRCIE – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA, TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, UPRAWNIENI INWESTORZY PrzedsięwzięcieLokale socjalne Mieszkania chronione Noclegownie i domy dla bezdomnych Lokale komunalne niestanowiące lokali socjalnych Lokale komunalne dla powodzian Byłe Mieszkania Zakładowe Inwestor Rodzaj przedsięwzięcia Gmina/ Spółka Gminna Gmina, powiat Gmina, związek międzygminny, organizacje pożytku publicznego Gmina/ Spółka gminna Gmina Gmina/Spółka Gminna budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku 30% /35% 40% /45%30% /35%40%/45%- remont lub przebudowa budynku lub jego części 40%/45% 50%/55%40%/ 45%50%/55%- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części 40%/45% 50%/55%40%/45%50%/55%- kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 30%/35% - 40%/45%30% kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego połączone z remontem 30%/35% - 40%/45%30% Lokale mieszkalne realizowane przez TBS*** Dofinansowanie partycypacji w kosztach inwestycji TBS budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku 40%/45%** -40%/45%-- remont lub przebudowa 50%** -50%-- zmiana sposobu użytkowania 50%** -50%-- **lub związek międzygminny, *** wysokość dofinansowania nie może przekroczyć połowy udziału (partycypacji) gminy, związku międzygminnego albo powiatu w kosztach przedsięwzięcia TBS Finansowe wsparcie – wysokość dofinansowania, typy przedsięwzięć, uprawnieni inwestorzy

11 11 Kryteria preferencji przy ocenie wniosków koszt realizacji przedsięwzięcia stopa bezrobocia intensywność finansowego wsparcia standard powierzchniowy lokali energooszczędność potrzeby gminy w zakresie lokali socjalnych

12 12 Mieszkalnictwo – zakres wsparcia W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie mieszkalnictwa m.in. w zakresie: 1.głębokiej kompleksowej modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 2.w zakresie działań rewitalizacyjnych w wyjątkowych sytuacjach jako element kompleksowego projektu dopuszczalna jest renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jednak takie działanie musi służyć celom kompleksowo podejmowanej rewitalizacji na obszarze zdegradowanym i rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. 3. odbudowy, przebudowy, modernizacji i wyposażenie mieszkań chronionych oraz domów pomocy społecznej. Działanie takie jednak muszą być nakierowane na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi, służyć wspieraniu włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją. Następstwem działań powinno być ekonomiczne i społeczne usamodzielnienie się osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. Podstawę dla współfinansowania inwestycji w obszarze mieszkalnictwa stanowią odpowiednie zapisy RPO.

13 13 Nowy rządowy program popierania budownictwa na wynajem Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 października 2015 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania – projekt rozporządzenia w dniu 24 września 2015 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

14 14 Obszary zmian w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (UNFP) 1. 2. 3. 4. 5. Rządowy program wsparcia (instrumenty finansowania, model interwencji finansowej budżetu państwa, kwalifikowani inwestorzy, podstawy prawne realizacji programu) Zasady działalności TBS (procedury administracyjne, modyfikacja przedmiotu działalności) Zasady użytkowania mieszkań w zasobach TBS (czynsze, limity dochodowe) Uwarunkowania finansowania inwestycji TBS (wysokość partycypacji, zasady waloryzacji zwrotu partycypacji) Zmiany doprecyzowujące / redakcyjne

15 etap realizacji: okres 10 lat efekty rzeczowe: co najmniej 30 tys. lokali mieszkalnych na wynajem objętych finansowaniem charakter instrumentu: finansowanie preferencyjne przez BGK przedsięwzięć inwestycyjno- budowlanych polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem (preferencyjny kredyt, oprocentowany w formule stopy zmiennej wg stawki WIBOR trzymiesięczny; opcjonalnie organizacja przez BGK emisji obligacji + gwarancja nabycia na preferencyjnych dla emitenta zasadach /koszt pozyskania środków analogiczny do oprocentowania kredytu/) okres kredytowania: 30 lat (karencja + spłata) wolumen finansowania preferencyjnego w ramach rocznej edycji: 450 mln zł (łącznie w okresie 10 lat wolumen akcji kredytowej BGK ma poziomie 4,5 mld zł) efekty roczne: założono sfinansowanie rocznie 3 tys. mieszkań o średniej powierzchni 50 m 2, przyjmując przeciętny koszt budowy 1 m 2 na poziomie 4 tys. zł forma wsparcia ze środków publicznych: dopłata dla BGK warunkująca zachowanie preferencyjnych warunków finansowania, pokrywająca różnicę pomiędzy oprocentowaniem nominalnym a preferencyjnym 15 Nowy program popierania budownictwa mieszkaniowego - podstawowe założenia

16 16 Kwalifikowani inwestorzy poszerzenie kategorii podmiotów mogących korzystać, na zasadach preferencyjnych, z finansowania organizowanego przez BGK w ramach rządowego programu obok towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych, możliwość uczestnictwa w nowym programie spółek gminnych (udział głosów w dyspozycji JST na ZW / WZA na poziomie 50% +)  o udziale w programie będzie decydowało przede wszystkim stosowanie jednolitych zasad i warunków najmu, a nie forma organizacyjna podmiotu realizującego inwestycję  większa możliwość wykorzystania programu jako prowadzenia lokalnej polityki mieszkaniowej – spółki gminne inne niż TBS są w części gmin jedną z podstawowych form, w oparciu o którą prowadzona jest lokalna polityka mieszkaniowa

17 17 Warunek konieczny udzielenia finansowania zwrotnego w nowym programie budownictwa mieszkaniowego  W art. 15a ust. 3 ustawy wskazano warunek konieczny udzielenia finansowania zwrotnego, jakim jest zawarcie przez towarzystwo budownictwa społecznego, spółdzielnię mieszkaniową lub spółkę gminną, umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.  Umowa ta nie ma charakteru ramowego. Dotyczyć ma konkretnego przedsięwzięcia. Umowa ma określać: planowane formy uczestnictwa finansowego gminy w kosztach realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. planowaną liczbę lokali mieszkalnych, gdzie najemcami będą osoby wskazane przez gminę, w tym osoby aktualnie będące najemcami lokali komunalnych (tzw. łańcuszek przeprowadzek). zobowiązanie kredytobiorcy lub gminy wskazujące minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko – nie mnie jednak niż 50% wszystkich lokali tworzonych w ramach przedsięwzięcia.

18 18 obniżenie maksymalnej wartości dochodów gospodarstwa domowego, uprawniających do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych w zasobach wybudowanych w ramach rządowego programu wsparcia zmiany w oparciu o wnioski z przeprowadzonej w 2014 r. oceny dostępności mieszkań w kontekście instrumentów polityki mieszkaniowej państwa nowy program jako instrument wypełniający obecną lukę w dostępie do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa, a także do rynkowych możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; do gospodarstw domowych osiągających dochody mieszczące się w VI, maksymalnie VII decylu rozkładu wynagrodzeń Limity dochodowe uprawniające do najmu mieszkania w zasobach wybudowanych w ramach nowego programu wsparcia (1)

19 19 Korekta wskaźnika GUS - szacowana wysokość nowego parametru w porównywalnym okresie Maksymalny dochód gospodarstwa domowego (liczba osób w gospodarstwie domowym) 1 os.2 os3 os.4 os.na każdą koleją osobę dolnośląskie 3 869 3 7145 5717 6619 2861 857 kujawsko-pomorskie 3 322 3 1894 7846 5787 9731 594 lubelskie 3 489 3 3495 0246 9088 3741 674 lubuskie 3 282 3 1514 7266 4987 8771 575 łódzkie 3 510 3 3705 0546 9508 4241 685 małopolskie 3 574 3 4315 1477 0778 5781 715 mazowieckie 4 773 4 5826 8739 45111 4552 291 opolskie 3 473 3 3345 0016 8778 3351 667 podkarpackie 3 283 3 1524 7286 5007 8791 576 podlaskie 3 433 3 2964 9446 7978 2391 648 pomorskie 3 847 3 6935 5407 6179 2331 846 śląskie 4 023 3 8625 7937 9669 6551 931 świętokrzyskie 3 350 3 2164 8246 6338 0401 608 warmińsko-mazurskie 3 265 3 1344 7026 4657 8361 567 wielkopolskie 3 515 3 3745 0626 9608 4361 687 zachodniopomorskie 3 539 3 3975 0967 0078 4941 698 Limity dochodowe uprawniające do najmu mieszkania – aktualne w TBS (tabela 1.) i przyjęte w ramach nowego programu (przypadek 2; tabela 2.)

20 20 Zasady użytkowania mieszkań – wysokość czynszów podwyższenie wartości maksymalnej stawki czynszu najmu w zasobach TBS z 4% do 5% wartości odtworzeniowej lokalu (art. 28.2 UNFP) nowy limit czynszu w wysokości 5% będzie dotyczył wyłącznie mieszkań wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania udzielonego w ramach nowego rządowego programu wsparcia obowiązek odpowiedniego stosowania przez wszystkie podmioty realizujące inwestycje objęte programem (tbs-y, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne) w ramach respektowania praw nabytych obowiązujący nadal limit 4% - do umów najmu mieszkań w TBS zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji w zakresie wysokości czynszów będą miały zastosowanie przepisy aktualne

21 maksymalna stawka czynszu (PLN / 1 m 2 ) maksymalny czynsz - mieszkanie o pow. 50 m 2 maksymalna stawka czynszu (PLN / 1 m 2 ) maksymalny czynsz - mieszkanie o pow. 50 m 2 dolnośląskie 15,5775Wrocław19,4972 kujawsko-pomorskie 13,9693Bydgoszcz / Toruń16,9845 lubelskie 16,5824Lublin17,4870 lubuskie 13,7686 Gorzów Wlkp. / Zielona Góra15,4768 łódzkie 14,0702Łódź17,6880 małopolskie 16,5826Kraków19,1953 mazowieckie 14,2711Warszawa25,41 268 opolskie 12,3616Opole13,6678 podkarpackie 14,2709Rzeszów15,2761 podlaskie 14,9746Białystok16,9844 pomorskie 17,4872Gdańsk20,41 019 śląskie 15,2762Katowice17,9895 świętokrzyskie 12,2612Kielce17,4871 warmińsko-mazurskie 12,8641Olsztyn20,21 011 wielkopolskie 15,9796Poznań22,41 122 zachodniopomorskie 14,8741Szczecin17,1855 21 Maksymalny czynsz najmu mieszkań w zasobach wybudowanych w ramach programu wsparcia (w oparciu o 5% aktualnej wartości odtworzeniowej)

22 22 Partycypacja najemcy nowelizacja zakłada obniżenie maksymalnej kwoty partycypacji własnej lokatora z 30% do 25%, w ramach respektowania praw nabytych do umów partycypacji zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji w zakresie limitu partycypacji będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy, limit ograniczający wysokość maksymalnej partycypacji własnej nie ma zastosowania dla mieszkań czynszowych TBS wybudowanych na zasadach komercyjnych, bez pomocy państwa, w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, kwotę zwracanej partycypacji określa się wg wzoru zawartego w ustawie, który uwzględnienia w formule waloryzującej kwotę zwracanej partycypacji amortyzację budynku.

23 23 Okresowa weryfikacja dochodów najemców korekta wysokości czynszów obowiązkowa (niewypełnienie zobowiązania do przedstawiania w terminie deklaracji o dochodach, złożenie przez najemcę fałszywej informacji o dochodach, przekroczenie przez gospodarstwo domowe dochodów uprawniających do najmu mieszkań na warunkach preferencyjnych) skutkiem przekroczenia dochodów uprawniających do najmu mieszkań na warunkach preferencyjnych proporcjonalne podniesienie wysokości czynszu w przypadku podwyższenia czynszu z uwagi na przekroczenie limitu dochodów możliwość kolejnej weryfikacji dochodów najemcy w okresie krótszym niż 2 lata (możliwość obniżenia czynszu ponownie do poziomu pierwotnej preferencji) do umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane przepisy aktualne okresowa weryfikacja dochodów nie będzie miała zastosowania dla mieszkań czynszowych TBS wybudowanych na zasadach komercyjnych, bez pomocy państwa

24 Miejsce rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w realizacji lokalnych polityk mieszkaniowych JST Mieszkaniowy zasób gminy Mieszkania wybudowane ze środków KFM/BGK w ramach „starego programu” Mieszkania czynszowe wybudowane w ramach nowego programu wsparcia JST TBS Lokator Po nowelizacji m.in: 1)Prawa nabyte – zachowanie większości dotychczasowych zasad 2)Racjonalizacja zasad waloryzacji partycypacji własnej (aport) (partycypacja gminy w kosztach budowy lokalu z prawem wskazywania najemców) (inne formy wsparcia – jeśli przewiduje umowa) (zawarta umowa) „ uwolniony” zasób (obecne przypadki „renty sytuacyjnej”) Lokator w ramach kwalifikacji TBS Lokator wskazany przez JST

25 25 Efekty rzeczowe programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego lokatorskiego W latach 1996-2015 ze środków publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 1 849 kredytów na kwotę ok. 7,3 mld zł, z czego 1 428 kredytów na kwotę ponad 6 mld zł udzielono towarzystwom budownictwa społecznego, a 421 kredytów na kwotę ok. 1,2 mld spółdzielniom mieszkaniowym. Według danych BGK, w tym samym okresie inwestorzy oddali do użytkowania 97,5 tys. mieszkań, z czego TBS-y wybudowały lub zaadaptowały ponad 80 tys. mieszkań.

26 26 Liczba mieszkań wybudowanych z KFM na tys. mieszkańców wg powiatów Gminy i Miasta Morskie Liczba umów kredytowych 162 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania ok. 10,5 tys. Kwota kredytów ok. 812 MLN PLN

27 Dziękuję za uwagę Departament Mieszkalnictwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 tel. 22 522 53 00 www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl 27


Pobierz ppt "FINANSOWANIE INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH GMIN – RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA Warszawa, 15 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google