Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozycja finansowa wnioskodawcy Wieloletni Program Inwestycyjny, budżet oraz wskaźniki zadłużenia gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozycja finansowa wnioskodawcy Wieloletni Program Inwestycyjny, budżet oraz wskaźniki zadłużenia gminy."— Zapis prezentacji:

1 Pozycja finansowa wnioskodawcy Wieloletni Program Inwestycyjny, budżet oraz wskaźniki zadłużenia gminy

2 Pozycja finansowa wnioskodawcy Akty Prawne Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 tekst jednolity z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z późn. zm.)

3 Pozycja finansowa wnioskodawcy Na podstawie art.110 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa może określać: limity wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2a ww. ustawy wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych pomiędzy Radą Ministrów a samorządem województwa Powyższe dokumenty ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej

4 Pozycja finansowa wnioskodawcy 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (Rada Gminy, Rada Powiatu itp.) dla każdego programu określa: nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie programu, okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

5 Pozycja finansowa wnioskodawcy 2. Kolejne uchwały budżetowe będą określały nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie. 3. Zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonania programu lub wstrzymującej jego wykonanie. (przykład tabeli patrz plik excel - WPI)

6 Pozycja finansowa wnioskodawcy Naruszenie art.48 ust.1 pkt 2 w związku z art.49 ust.1 ustawy o finansach publicznych art.48 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Artykuł ten stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

7 Pozycja finansowa wnioskodawcy art.49 ust.1 ustawy o finansach publicznych Artykuł ten stanowi, iż suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w budżecie.

8 Pozycja finansowa wnioskodawcy Z cytowanych przepisów wynika, iż przesłanką konieczną do zaciągnięcia kredytu – na cel wskazany jest wystąpienie w budżecie wydatków (zadań), które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach.

9 Pozycja finansowa wnioskodawcy Przykład naruszenia art.48 ust.1 pkt.2 w związku z art. 49 ust.1 ustawy o finansach publicznych Dochody: 8.695.742 zł Wydatki: 9.046.142 zł Niedobór: 350.400 zł Zadanie inwestycyjne na 140.000 zł (ujęte w WPI oraz po stronie wydatkowej w budżecie) Przychody: 651.400 zł (w tym pożyczka na 150.000 zł na zadanie inwestycyjne) Rozchody: 301.000 zł (w tym spłata ww. pożyczki) Dochody + Przychody – Wydatki – Rozchody = 0 Gmina podejmuje uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 150.000 zł. (przykład uchwały – plik word)

10 Pozycja finansowa wnioskodawcy W tym miejscu przywołując dyspozycje art. 109 ustawy o finansach publicznych podkreślić należy, że: (ust. 2 pkt 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, (ust. 3) uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

11 Pozycja finansowa wnioskodawcy Powyższa teza znajduje również potwierdzenie w linii orzeczniczej Naczelnego Sadu Administracyjnego (np. sygn. akt I SA/Wr 1201/00 z dnia 6 marca 2002 r.), którego zdaniem z istoty regulacji art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że zaciągnięta pożyczka musi być przeznaczona na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach samorządu terytorialnego. Skoro zaś w uchwale budżetowej ani ewentualnie w uchwałach późniejszych zmieniających pierwotna uchwałę budżetowa nie przewidziano wydatków w kwocie (zaciąganej pożyczki) nie znajdując pokrycia w planowanych dochodach to tym samym nie było podstaw do podjęcia uchwały o zaciągnięciu pożyczki (kredytu).

12 Pozycja finansowa wnioskodawcy Wskaźniki zadłużenia Gminy Art.113 ust.1 ustawy o finansach publicznych Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t poręczeń, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

13 Pozycja finansowa wnioskodawcy Rozchody + odsetki < 15 % planowanych dochodów w roku budżetowym

14 Pozycja finansowa wnioskodawcy Ograniczeń określonych w art.113 ust 1 nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych (ust.3) (przykład budżetu- plik excel)

15 Pozycja finansowa wnioskodawcy Art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Stanowi, iż łączna kwota długu j.s.t na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki (ust.2)

16 Pozycja finansowa wnioskodawcy Łączna kwota długu (bez odsetek) na koniec każdego kwartału i koniec roku budżetowego < 60% dochodów w roku budżetowym

17 Pozycja finansowa wnioskodawcy Ograniczeń, o których mowa w art.114 ust.1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej. W przypadku, gdy określone w umowie środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, j.s.t nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń do czasu spełnienia warunków, o których mowa w art.114 ust.1,2 oraz w art.113. ust. 1,2

18 Pozycja finansowa wnioskodawcy Wyłączenie stosowania ograniczeń określonych w przepisie art.113 ust.1 i art.114 ust.1,2 dotyczy: Zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, jakie j.s.t musiała zaciągnąć na realizację konkretnego zadania współfinansowanego ze środków unijnych, niezależnie od źródła pozyskania tego przychodu. Powołane przepisy nie zawierają bowiem ograniczeń w zakresie źródeł pozyskania pożyczek i kredytów

19 Pozycja finansowa wnioskodawcy Kwoty pożyczki, kredytu oraz emisji papierów wartościowych przeznaczonej na finansowanie zadania, która następnie będzie refinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności

20 Pozycja finansowa wnioskodawcy Jeśli zatem, w związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, zostanie np. zaciągnięta w określonej kwocie pożyczka na prefinansowanie wydatków poniesionych na wykonanie zadania czy w innej instytucji (np. WFOŚ i GW), to ograniczeń, o których mowa w art.113 ust 1 i art.114 ust.1,2 nie stosuje się do tej kwoty pożyczki określonej w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności i przeznaczonej do refinansowania z ww. środków.

21 Pozycja finansowa wnioskodawcy Zaznaczyć należy, iż limity określone w art.113 ust.1 i art.114 ust. 1,2 nie maja zastosowania odpowiednio do kwot: spłaty zobowiązań i zadłużenia j,s,t z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, powstałych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności, przez okres od uzyskania refinansowania ze środków unijnych. Pozostałe do spłaty zobowiązania po uzyskaniu refinansowania powinno być zaliczane do limitów spłaty zobowiązań i zadłużenia j.s.t


Pobierz ppt "Pozycja finansowa wnioskodawcy Wieloletni Program Inwestycyjny, budżet oraz wskaźniki zadłużenia gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google