Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszkania socjalne – uwarunkowania prawne Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszkania socjalne – uwarunkowania prawne Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Mieszkania socjalne – uwarunkowania prawne Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku

2 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 z poźn. zm.)

3 Lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny Powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m 2 w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – powierzchnia pokoi min. 10 m 2 Lokal może być o obniżonym standardzie

4 Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (zadania własne gminy) Zapewnienie lokali socjalnych – na zasadach wskazanych w ustawie Gmina wykonuje powyższe zadania wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób

5 Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gmina wydziela z zasobu mieszkaniowego część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

6 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat obejmować w szczególności prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach wymagane jest wskazanie podziału zasoby na lokale socjalne i pozostałe lokale

7 Zasady dysponowania gminnym zasobem mieszkaniowym muszą określać: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

8 Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony można zawrzeć z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady Gminy

9 Umowę najmu lokalu socjalnego można - po upływie oznaczonego w niej czasu - przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca pozostaje w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym

10 Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może go używać

11 W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu Sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego Sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

12 Kobiety w ciąży Małoletni, niepełnosprawny lub ubezwłasnowolniony oraz sprawujący nad nią opiekę i z nią zamieszkały Obłożnie chorzy Emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej Osoby posiadające status bezrobotnego Osoby spełniające przesłanki określone przez Radę Gminy w drodze uchwały chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany

13 Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z powodu wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku

14


Pobierz ppt "Mieszkania socjalne – uwarunkowania prawne Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google