Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupy wymiany doświadczeń -gospodarka mieszkaniowa -pomoc społeczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupy wymiany doświadczeń -gospodarka mieszkaniowa -pomoc społeczna"— Zapis prezentacji:

1 Polityka mieszkaniowa samorządu a strategia rozwiązywania problemów społecznych
Grupy wymiany doświadczeń -gospodarka mieszkaniowa -pomoc społeczna Ełk- kwiecień 2013

2 Miejsce pomocy społecznej i polityki mieszkaniowej
RODZINA, OSOBA RYNEK Pomoc społeczna Polityka mieszkaniowa POLITYKA SPOŁECZNA

3 Strategie w pomocy społecznej
„Art Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;… 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych...” „…Art. 19. Do zadań własnych powiatu należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;..”

4 Rada gminy uchwala: wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, …. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel… … do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2. Strategia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej; 2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 3) określenie: a) celów strategicznych projektowanych zmian, b) kierunków niezbędnych działań, c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, d) wskaźników realizacji działań.";

5 Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy…

6 Trudne sytuacje życiowe -ryzyka socjalne
ubóstwo, bezrobocie i bezdomność, stan zdrowia –niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba potrzeba ochrony dziecka i rodziny – sieroctwo, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i powadzenia gospodarstwa domowego trudności w przystosowaniu i integracji z powodu opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej, zakładu karnego, bycia uchodźcą, ofiarą handlu ludźmi uzależnienia nagłe zdarzenia losowe , klęski żywiołowe i ekologiczne Aspekt ratowniczy, prewencyjny , aktywizujący Zobiektywizowany charakter trudnych sytuacji Rozszerzanie katalogu uprawnień

7 Zadania i instrumenty gospodarki mieszkaniowej
Dostęp do mieszkania dla wybranych grup: osoby o niskich dochodach, osoby starsze, osoby bezdomne, rodziny i osoby niepełnosprawne, usamodzielniani Budowa nowych mieszkań Remonty i modernizacja istniejącego zasobu Poprawa jakości mieszkań Ochrona środowiska, oszczędność energii Zwiększenie zasobu mieszkań własnościowych Zwiększenie dostępności cenowej mieszkań - wypłata dodatków mieszkaniowych; - planowanie i dysponowanie terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe

8 Aspekty i narzędzia ekonomiczny techniczny społeczny administracyjno-prawne ekonomiczne organizacyjne

9 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określają w szczególności : wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu, warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

10 Tendencje i uwarunkowania
Decentralizacja odpowiedzialności Relatywna trwałość wykluczenia niektórych grup i środowisk Rosnący wymiar finansowej odpowiedzialności gmin Zmienność regulacji, mała trwałość i stabilizacja instrumentów finansowego wsparcia


Pobierz ppt "Grupy wymiany doświadczeń -gospodarka mieszkaniowa -pomoc społeczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google