Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Piła, maj 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Piła, maj 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Piła, maj 2007 r.

2 2 Podstawy prawne funkcjonowania  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484, z późniejszymi zmianami)  Ustawa weszła w życie 20 października 2005 r.

3 3 Cel działania  Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne technologie, poprzez finansowe wsparcie w formie umorzenia części kredytu  Pogłębienie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo- badawczymi i przedsiębiorstwami  Zwiększenie transferu technologii z ośrodków naukowo- badawczych do przedsiębiorstw

4 4 Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z póź. zm.)

5 5 Czym jest nowa technologia? Nowa technologia to:  wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która:  umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,  jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat

6 6 Przeznaczenie kredytu technologicznego Finansowanie inwestycji technologicznej, którą jest:  zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług  wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług

7 7 Terminy składania wniosków Zgodnie z ustawą, wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach:  1 – 30 kwietnia  1 – 31 lipca  1 - 31 października

8 8 Warunki finansowania  Kwota kredytu do równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu w NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu  Kredyt udzielany jest w złotych polskich  Udział własny w finansowaniu inwestycji technologicznej nie mniejszy niż 25% wartości netto tej inwestycji

9 9 Kwota umorzenia Maksymalne umorzenie może stanowić:  równowartość w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu w NBP na dzień dokonania umorzenia  do 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego  w danym roku kalendarzowym - iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia kredytu

10 10 Umorzenie kredytu a pomoc publiczna  Umorzenie części kredytu technologicznego stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę  Kwota umorzenia podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez tego przedsiębiorcę, przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją  Łączna wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć procentowych limitów określających kwotę umorzenia

11 11 Warunki umorzenia Przedsiębiorca korzystający z umorzenia części kredytu technologicznego, zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z inwestycją finansowaną kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia tej inwestycji

12 12 Stan obecny Stosowanie powyższej ustawy po dniu 31 grudnia 2006 zostało zasadniczo ograniczone ze względu na decyzję Komisji Europejskiej nr N 235/a/2005 o pomocy państwa na wspieranie działalności innowacyjnej, która stanowi, że realizacja programu zakończy się zgodnie z okresem obowiązywania mapy pomocy regionalnej, tzn. z dniem 31 grudnia 2006 roku.

13 13 Stan obecny W związku z powyższym, Ministerstwo Gospodarki stwierdziło, że BGK nie może udzielać kredytów technologicznych w 2007 roku ze względu wygaśniecie terminu udzielania pomocy państwa w ramach programu. Kredyty technologiczne nie mogą być zatem przyznawane pomimo obowiązywania ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz dodatniego salda wolnych środków Funduszu.

14 14 Stan obecny Prowadzone są prace nad nową ustawą o kredycie technologicznym, która umożliwi wznowienie programu wsparcia inwestycji technologicznych. Zmierzają one w kierunku zasadniczej zmiany formuły funkcjonowania kredytu technologicznego, w tym zmiany roli BGK w programie (wejście do systemu banków komercyjnych, które będą przyjmowały wnioski kredytowe i udzielały kredytów technologicznych ze środków własnych, a BGK będzie przyznawał premię technologiczną do wysokości 1 mln euro).

15 15 Stan obecny Kredyt technologiczny został włączony do przyjętego przez Radę Ministrów i przesłanego do Komisji Europejskiej projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w ramach osi priorytetowej 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. Według danych z projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w latach 2007 – 2013 na działanie 4.3 – kredyt technologiczny planowana jest alokacja w kwocie 409,85 mln euro (środki pochodzące z EFRR i budżetu państwa).

16 16 Dziękuję za uwagę „Jeżeli człowiek zaczyna od pewników, zakończy, mając co do nich wątpliwości, ale jeżeli będzie zadowolony zaczynając z wątpliwościami, zakończy pewnikami” FRANCIS BACON, 1605 Francis Bacon - angielski filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii epoki odrodzenia, eseista, polityk oraz prawnik


Pobierz ppt "1 INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Piła, maj 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google