Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Łodyna, 07.10.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Łodyna, 07.10.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Łodyna, 07.10.2015 r.

2 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH: P OLITYKA SPÓJNOŚCI : P OLITYKA SPÓJNOŚCI : W SPÓLNA POLITYKA ROLNA I W SPÓLNA POLITYKA RYBACKA : W SPÓLNA POLITYKA ROLNA I W SPÓLNA POLITYKA RYBACKA : Infrastruktura i ŚrodowiskoEFRR,FS Inteligentny RozwójEFRR Wiedza, Edukacja, RozwójEFS Polska CyfrowaEFRR Polska Wschodnia EFRR Pomoc Techniczna FS Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFS Infrastruktura i ŚrodowiskoEFRR,FS Inteligentny RozwójEFRR Wiedza, Edukacja, RozwójEFS Polska CyfrowaEFRR Polska Wschodnia EFRR Pomoc Techniczna FS Europejska Współpraca TerytorialnaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFS Program Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRRW Program Operacyjny Rybactwo i Morze EFMR Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zarządy województw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH : P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH : Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln € Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln € Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln € Polska Cyfrowa 2 255,6 mln € Polska Wschodnia 2 117,2 mln € Pomoc Techniczna 700,1 mln € Europejska Współpraca Terytorialna 700,0 mln € Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln € Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln € Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln € Polska Cyfrowa 2 255,6 mln € Polska Wschodnia 2 117,2 mln € Pomoc Techniczna 700,1 mln € Europejska Współpraca Terytorialna 700,0 mln €

4 WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH : P ODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH : 31,28 mld € EFRR + EFS

5 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 C HARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA : C HARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA : INSTRUMENTY ZWROTNE- preferencyjne poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenia dotacji z kredytem itp. Dzięki formie zwrotnej pieniądze trafiają z powrotem do puli i mogą pomóc kolejnej firmie. Rozdysponowują je pośrednicy finansowi, do których należą najczęściej banki albo lokalne fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe. DOTACJE- wybrane branże lub obszary geograficzne. Branże o wysokim potencjale rozwoju, innowacyjne. Obszary geograficzne, na których występuje deficyt przedsiębiorczości.

6 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 M APA POMOCY REGIONALNEJ : M APA POMOCY REGIONALNEJ : Mapa pomocy regionalnej - regiony kwalifikujące się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. Obowiązuje : 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2020 r. Obszary, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – nadal będą kwalifikować się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do 50 proc. kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. Maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw. Można je zwiększyć o 10 %w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 %w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

7 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020 R EGIONALNE S PECJALIZACJE : R EGIONALNE S PECJALIZACJE : Inteligentna specjalizacja wiodąca Lotnictwo i kosmonautyka Inteligentna specjalizacja wiodąca Jakość życia Inteligentna specjalizacja wspomagająca Informacja i telekomunikacja

8 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

9 PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 Lp.Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 2 Cyfrowe PodkarpackieEFRR 81,0 3,83% 3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR 186,2 8,81% 5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30% RAZEM 2 114,2100,0%

10 DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

11 TYPY PROJEKTÓW 1.ROZWÓJ MŚP 2.TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne)

12 TYPY PROJEKTÓW Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020. ROZWÓJ MŚP

13 TYPY PROJEKTÓW Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. ). TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne)

14 TYPY PROJEKTÓW Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach: B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, B2C (Business to Consumer) - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług, C2C (Consumer to Consumer) - model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe ).

15 TYPY BENEFICJENTA mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typ 1 - Rozwój MŚP: mikro i małe przedsiębiorstwa. Typ 2 - TIK:

16 LIMITY I OGRANICZENIA Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć: 1. wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej (wsparcie udzielane będzie w ramach osi III - działanie 3.1.), 2. gospodarka odpadami (wsparcie udzielane będzie w ramach osi IV - działanie 4.2), 3. infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe (wsparcie udzielane będzie w ramach Osi VI - działanie 6.1),

17 LIMITY I OGRANICZENIA 4. projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe)-wsparcie udzielane będzie w ramach osi VI - poddziałania 6.2.2, 5. wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W zakresie w jakim przewidziano wsparcie w osiach priorytetowych III-VI, nie będzie ono realizowane w I osi priorytetowej.

18 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: pomoc de minimis - 70%, regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%. Typ 2 – TIK – 80% Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

19 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%, średnie przedsiębiorstwo –40%, pomoc de minimis - 30%. Typ 2 - TIK: pomoc de minimis - 20%. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

20 FINANSOWANIE Typ 1 - Rozwój MŚP: dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi: minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN, dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R : minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN. Typ 2 - TIK: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

21 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dopuszczające: -Dopuszczające standardowe -Administracyjne -Dopuszczające specyficzne Kryteria merytoryczne -Dopuszczające standardowe -Jakościowe

22 Kryteria formalne – dopuszczające standardowe -Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku -Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera -Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu -Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu -Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - Zgodność z ograniczeniem dotyczącym maksymalnej ilości złożonych wniosków (jeśli dotyczy*)

23 Kryteria formalne - administracyjne -Okres realizacji projektu -Kwalifikowalność wydatków -Poprawność wyboru wskaźników -Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku -Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku

24 Kryteria formalne – dopuszczające specyficzne -Status przedsiębiorstwa -Pomoc publiczna/pomoc de minimis -Wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi -Zachowanie demarkacji między typami projektów

25 Kryteria merytoryczne – dopuszczające standardowe -Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn -Zasada zrównoważonego rozwoju -Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu -Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy publicznej/ pomocy de minimis. -Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji. -Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu. -Wykonalność techniczna i technologiczna projektu. (jeśli dotyczy) -Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków -Realność wskaźników

26 Kryteria merytoryczne – jakościowe CASE - STUDY

27 Działanie 1.4.1. Rozwój MŚP Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: IV kwartał 2015 – Rozwój MŚP Tryb konkursowy Alokacja 200 mln zł – RPI 82 852 mln – de minimis Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Nabór i ocena wniosków: Departament Wspierania Przedsiębiorczości Terytorialny obszar realizacji: Województwo Podkarpackie

28 Dziękuję za uwagę! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku ul. Rynek 18 tel. 798 771 215 lpi.sanok@podkarpackie.pl FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla przedszkoli i żłobków


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE F UNDUSZE E UROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Łodyna, 07.10.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google