Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 Priorytet II Infrastruktura Komunikacyjna Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 Priorytet II Infrastruktura Komunikacyjna Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 Priorytet II Infrastruktura Komunikacyjna Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Dodatkowe środki na realizację WRPO - 59.780.888 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - 38.000.000 Wprowadzenie nowego działania w ramach priorytetu II – Działanie 2.8 Nazwa projektuBeneficjent Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznańska Elektroniczna Karta AglomeracyjnaMiasto Poznań

2 Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych Weryfikacja na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, czy obszar planowany do objęcia siecią dostępową w ramach RPO nie jest jednocześnie objęty siecią, dla której złożono lub zatwierdzono wnioski o dofinansowanie z działania 8.4 PO IG. Dofinansowanie sieci dostępowej w ramach RPO powinno następować wówczas, gdy dla danego obszaru nie ma projektu realizowanego z działania 8.4 PO IG. Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie wspierał instytucje zaangażowane we wdrażanie działania 8.4 PO IG oraz RPO w weryfikacji, czy na obszarze budowy sieci dostępowej nie jest planowana realizacja projektów w ramach działania 8.4 PO IG. Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie koordynował tworzenie i aktualizację list obszarów, na których jest możliwa budowa sieci dostępowej.

3 Sposób realizacji działania 2.8 wsparcie beneficjentów w drodze konkursów podział województwa na obszary geograficzne (powiat/grupy powiatów) - OG osobne konkursy dla poszczególnych OG jeden OG – jeden beneficjent (ograniczona liczba beneficjentów) podział środków przypisanych do poszczególnych OG przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów wskazanie w ramach OG dopuszczalnych obszarów interwencji - OI (np. poziom penetracji obszaru usługami szerokopasmowymi opartymi na własnej infrastrukturze ) – opartych na wynikach inwentaryzacji, zweryfikowanych konsultacjami społecznymi komplementarność z działaniem 8.4 POIG oraz Wielkopolską Siecią Szerokopasmową udzielenie dotacji w oparciu o rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 09.214.1661 z dnia 16 grudnia 2009)

4 Sposób realizacji działania 2.8 cd pojecie nowej inwestycji – inwestycje w środki trwałe i w.n.p związane z utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa projekty obejmujące budowę lub przebudowę telekomunikacyjnych sieci szkieletowych i dostępowych, systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem maksymalna intensywność pomocy 40% (+10% średni; +20% mali i mikro)

5 Kryteria dopuszczające ilość gospodarstw domowych/ innych kategorii podmiotów podłączonych do Internetu szerokopasmowego, przekraczająca określone minimum wskazane dla danego OG (rzeczywiste podłączenie / stworzenie możliwości podłączenia) ilość połączeń z regionalną / publiczną siecią szerokopasmową infrastruktura otwarta na jednakowych zasadach dla wszystkich dostawców usług internetowych realne osiągniecie wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie Kryteria punktowe ilość podłączeń/ spełnienie możliwości podłączenia gwarantowana minimalna prędkość transmisji danych wpływ na zwiększenie penetracji usług szerokopasmowych innowacyjność proponowanego rozwiązania

6 wielość podmiotów/ = kompatybilność funkcjonalno – różni właściciele użytkowa, neutralność technologiczna, otwartość sieci Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Lokalne Sieci Dystrybucyjno- Dostępowe Regionalna Sieć Szerokopasmowa +


Pobierz ppt "Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 Priorytet II Infrastruktura Komunikacyjna Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google