Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich Kraków, 29.05.2008r.

2 Projekty zrealizowane w ramach ZPORR na lata 2004 -2006 w powiecie wielickim Liczba projektów zrealizowanych na terenie powiatu wielickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 -2006 32 projekty w tym: Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego (min. szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności skierowane do studentów i kadry pracowniczej oraz programy stypendialne) – projekty realizowane w kilku powiatach, Beneficjentami projektów byli m.in. mieszkańcy powiatu wielickiego 13 projektów Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego 19 projektów ( w tym 10 projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.4)

3 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim PRIORYTET I Działanie: BeneficjentProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z EFRR (zł) 1.4 Rozwój turystyki i kultury Miasto i Gmina Niepołomice Adaptacja części Zamku Królewskiego w Niepołomicach na centrum konferencyjne z zapleczem hotelowym 8 769 718,064 367 758,71 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie* Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji 5 937 000,00 **4 452 750,00 * Program obejmował powiat grodzki – Miasto Kraków, powiat krakowski oraz powiat wielicki ** kwota obejmuje wartość całego projektu

4 Priorytet III Działanie: BeneficjentProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z EFRR (zł) 3.1 Obszary wiejskie Gmina Biskupice Budowa elementu systemu zaopatrzenia w wodę gminy Biskupice – wodociąg Łazany - Trąbki 2 840 155,511 397 857,90 3.1 Obszary wiejskie Gmina KłajBudowa kanalizacji w miejscowości Kłaj – Podlas Wądoły i Grzybówka 1 709 510,431 025 706,26 3.1 Obszary wiejskie Gmina Wieliczka Przebudowa ul. Podgórskiej na długości 711 m 579 603,29274 087,39 3.1 Obszary wiejskie Gmina KłajBudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szarów, Gmina Kłaj 411 506,26229 013,70 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

5 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Gmina GdówModernizacja Ośrodka Zdrowia w Gdowie 216 865,21162 648,91 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Gmina GdówModernizacja i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Niegowici w Gminie Gdów 178 105,21111 181,48 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce Modernizacja pracowni RTG w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce 324 697,35239 988,74 Razem: 15 030 161,32*7 808 243,09 * * Kwoty nie obejmują Projektu Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji

6 6 Jakim programem był ZPORR, jakim programem jest MRPO? ZPORR 2004-2006MRPO 2007-2013 ZarządzanieCentralne - MinisterRegionalne – Zarząd Województwa Rola WojewodyInstytucja PośredniczącaInstytucja Certyfikująca PriorytetyWspólne dla wszystkich regionówIndywidualne dla każdego regionu Projekty kluczoweProjekty zgłaszane wyłącznie w konkursach Region jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów – procedura pozakonkursowa Sposób wyłaniania projektów Wyłącznie konkursowyElastyczny – różne formy KryteriaIdentyczne we wszystkich województwach Możliwość kształtowania kryteriów na poziomie regionalnym Poziom dofinansowania Maksymalnie 75%Do 85% (wysoka elastyczność z uwagi na wyższy poziom dofinansowania) Realizacja Strategii Lizbońskiej ZPORR nie realizował SLObligatoryjna. Małopolska- 35,6%

7 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRR Rodzaj Dostępność konkursów gminy powiat KonkursyIPK Priorytet 1Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 66 041 23096 800 000 Działanie 1.1Poprawa jakości usług edukacyjnych.31 758 70665 050 000 Schemat ARozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego. 21 758 70665 050 000 preselekcja Schemat BRozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. 10 000 0000 Preselekcja X Działanie 1.2Rozwój społeczeństwa informacyjnego.34 282 52431 750 000 Preselekcja x x Priorytet 2Gospodarka regionalnej szansy.160 708 698 Działanie 2.1Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. 139 707 859 Schemat ABezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP.110 417 973 Schemat BWspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów. - Schemat CDotacje dla instytucji otoczenia biznesu.- Schemat DWsparcie funduszy zdrowotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw. 10 000 000

8 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych21 000 839 Schemat AProjekty badawcze- Schemat BProjekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B + R - Priorytet 3Turystyka i przemysł kulturowy.98 003 5573 000 479 Działanie 3.1Rozwój infrastruktury turystycznej.37 001 1193 000 479 Schemat ABudowa regionalnego systemu informacji turystycznej. 0 3 00 479IPK Schemat BInwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. 12 000 064 0 ocena PRU Schemat CRozwój produktów i oferty turystycznej regionu. 12 001 0550 Preselekcja x x Schemat DInwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych. 13 000 0000 Preselekcja x x Działanie 3.2Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego32 001 2790

9 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Schemat ADziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 25 601 0230 Preselekcja x x Schemat BDziedzictwo przyrodnicze6 400 2560 Preselekcja x x Działanie 3.3Instytucje kultury29 001 1590 Schemat ARozwój infrastruktury kulturalnej20 300 811 bez preselekcji x x Schemat BOrganizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 8 700 3480 bez preselekcji x x Priorytet 4Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. 267 810 399123 026 058 Działanie 4.1Rozwój infrastruktury drogowej178 808 781108 025 079 Schemat ADrogi o znaczeniu regionalnym135 783 70265 000 000 Preselekcja x Schemat BDrogi w miastach na prawach powiatu 043 025 079IPK Schemat CDrogi powiatowe43 025 0790 bez preselekcji x

10 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 4.2Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 25 000 41915 000 979 Schemat ATransport miejski10 000 4190preselekcja Schemat BTabor kolejowy015 000 097IPK Schemat CRegionalna sieć kolejowa15 000 0000bez preselekcji Działanie 4.3Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 64 001 1990 Schemat AStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20ha 32 000 6000 Preselekcja x Schemat BStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha 32 000 5990 nabór ciągły x Priorytet 5Krakowski Obszar Metropolitalny46 004 237125 892 816 Działanie 5.1Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 21 001 0390 x Kłaj, Niepołomice, Wieliczka

11 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 5.2Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych 0120 894 616 IPK x Działanie 5.3Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 25 003 1984 998 200 Schemat ARozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 25 003 1980 Preselekcja x Schemat BInfrastruktura okołolotniskowa04 998 200IPK Priorytet 6Spójność wewnątrzregionalna149 981 8546 000 000 Działanie 6.1Rozwój miast77 002 4770 Schemat AProjekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 67 702 1050 ocena PR x x Schemat B Działanie 6.2 Projekty w zakresie rekreacji i sportu Rozwój obszarów wiejskich 9 300 372 38 977 779 0000 Preselekcja x x

12 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwoty EFRRRodzaj konkursów Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Schemat AOdnowa centrów wsi13 076 7450 Preselekcja x x Schemat BInfrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 25 901 0340 Preselekcja x x Działanie 6.3Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 34 001 5986 000 000 Schemat AOchrona zdrowia24 001 1986 000 000 bez preselekcji x Schemat BOpieka społeczna8 000 0000 Preselekcja x x Schemat CSłużby ratunkowe2 000 4000bez preselekcji Priorytet 7Infrastruktura ochrony środowiska83 003 51610 000 000 Działanie 7.1Gospodarka wodno - ściekowa30 001 1990 Preselekcja x

13 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 7.2Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 22 000 4790 Preselekcja x Działanie 7.3Gospodarka odpadami15 000 5990 Preselekcja x Działanie 7.4Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych 16 001 23910 000 000 Preselekcja x Priorytet 8Współpraca międzyregionalna10 000 3990 Działanie 8.1Promocja małopolski na arenie międzynarodowej 4 000 1600 bez preselekcji x x Działanie 8.2Budowanie pozycji małopolski w europejskich sieciach współpracy. 6 000 2390 bez preselekcji x x Priorytet 9Pomoc techniczna.44 001 1590poza konkursem Razem: 925 555 049364 719 353

14 Zakończone nabory Lp. DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 1.4.1, schemat A Drogi regionalne23.01.0814.02-14.0385 000 000preselekcja 2.7.1Gospodarka wodno ściekowa 23.01.0814.02-14.0320 000 000preselekcja 3.6.1, Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu 17.03.0807.04-06.059 300 372preselekcja 4.6.2, Schemat A Odnowa centrów wsi 17.03.08 07.04-06.05 Razem: 8 000 000 122 300 372 preselekcja

15 Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przesunął termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Schemat C – Drogi powiatowe - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z 20 maja 2008 na 20 czerwca 2008 r.

16 Podsumowanie pierwszych naborów w ramach MRPO DziałanieNazwaLiczba złożonych wniosków Wartość projektów Wnioskowana wartość dofinansowania (zł) Środki na Zainteresowanie konkurs konkursem (zł) 4.1 ADrogi regionalne351 140 538 936737 806 256 zł306 977 500 2,4 / 1 7.1Gospodarka wodno- ściekowa 93834 678 096515 089 058 zł72 230 000 7,1 / 1 6.1 BProjekty w zakresie rekreacji i sportu 42299 199 051 zł109 731 071 zł32 768 930,70 3,3 / 1 6.2 AOdnowa centrów wsi 116256 539 284 zł168 774 281 zł28 187 200 5,9 / 1 kurs euro – 3,6115 kurs euro – 3,5234

17 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 4.1 A MRPO WnioskodawcaProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Województwo Małopolskie Obwodnica Gdowa – etap I30 000 00019 500 000 Gmina NiepołomiceBudowa obwodnicy Niepołomic ( etap II) oraz budowa drogi łączącej Niepołomicką Strefę Innowacyjną z autostrada A4 36 000 00023 400 000 Gmina NiepołomiceBudowa zjazdu z Autostrady A4 do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 75 000 00048 750 000 Drogi o znaczeniu regionalnym * Projekty, które przeszły preselekcje i zostały zaproszony do złożenia pełnej dokumentacji projektów

18 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 7.1 MRPO WnioskodawcaProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Gmina GdówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (Gdów – Grzybowa) 10 233 2586 539 158 Gmina KłajRozbudowa oczyszczalni ścieków Szarów w miejscowości Targowisko 6 733 2374 713 265 Gmina KłajBudowa kanalizacji sanitarnej w Kłaju5 848 4294 093 900 Gmina BiskupiceBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Biskupice – I etap 11 294 5007 418 250 Gospodarka wodno - ściekowa

19 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 6.1 B, 6.2 A MRPO Projekty w zakresie rekreacji i sportu WnioskodawcaProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Gmina WieliczkaBudowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce 23 100 0003 000 000 Odnowa centrów wsi Gmina GdówZagospodarowanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Gdów 2 876 9121 648 118 Gmina GdówOdnowa centrum wsi Niegowić1 689 6301 182 741 Gmina KłajOdnowa centrum wsi Kłaj – rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej 2 267 3001 587 110 Miasto i Gmina Wieliczka Odnowa centrów miejscowości: Czarnochowice, Grabie, Janowice, Lednica Górna 4 600 0003 220 000 Gmina BiskupiceOdnowa centrum wsi Tomaszkowice900 000600 000

20 Harmonogram konkursów planowanychdo ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008 Lp.DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 1.3.3, Schemat ARozwój infrastruktury kulturalnej 09.06.0801.07 – 30.07.08 20 300 811bez preselekcji 2.6.3, Schemat AOchrona zdrowia09.06.0801.07 – 30.07.08 22 001 198bez preselekcji 3.8.1Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 09.06.0807.07 - 05.08.08 800 032bez preselekcji 4.8.2Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 09.06.0807.07 - 05.08.08 1 200 048bez preselekcji 5.3.3, Schemat BOrganizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 09.06.0807.07 - 05.08.08 1 740 070bez preselekcji

21 Lp.DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 6.4.3, Schemat AStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2 -20 ha 10.07.0804.08-02.09.0812 000 600preselekcja 7.4.3, Schemat BStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha 10.07.0804.08 – do wyczerpania środków 32 000 599nabór ciągły 8.6.1, Schemat AProjekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 04.08.0801.10-30.10.0835 000 000ocena PR 9.3.1, Schemat CRozwój produktów i oferty turystycznej regionu. 04.08.0901.09-30.09.0812 001 055preselekcja 10.3.2, Schemat ADziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 04.08.0901.09-30.09.0815 000 000 preselekcja Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008

22 Lp.DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 11.3.2, Schemat BDziedzictwo przyrodnicze04.08.0801.09-30.09.086 400 256preselekcja 12.1.1, Schemat ARozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 08.09.0801.10-30.10.0821 758 706preselekcja 13.6.2, Schemat BInfrastruktura społeczna08.09.0801.10-30.10.0815 000 000preselekcja 14.7.2Poprawa jakości powietrza i zwiększenia jakości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 17.11.0815.12.08 - 13.01.09 15 000 000preselekcja 15. 16. 7.3 7.4 Gospodarka odpadami Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych 17.11.08 15.12.08 – 13.01.09 15.12.08 – 13.01.09 10 000 000 16 001 239 preselekcja Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google