Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich Kraków, r.

2 Projekty zrealizowane w ramach ZPORR na lata w powiecie wielickim Liczba projektów zrealizowanych na terenie powiatu wielickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata projekty w tym: Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego (min. szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności skierowane do studentów i kadry pracowniczej oraz programy stypendialne) – projekty realizowane w kilku powiatach, Beneficjentami projektów byli m.in. mieszkańcy powiatu wielickiego 13 projektów Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego 19 projektów ( w tym 10 projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.4)

3 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim PRIORYTET I Działanie: BeneficjentProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z EFRR (zł) 1.4 Rozwój turystyki i kultury Miasto i Gmina Niepołomice Adaptacja części Zamku Królewskiego w Niepołomicach na centrum konferencyjne z zapleczem hotelowym , , Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie* Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji ,00 ** ,00 * Program obejmował powiat grodzki – Miasto Kraków, powiat krakowski oraz powiat wielicki ** kwota obejmuje wartość całego projektu

4 Priorytet III Działanie: BeneficjentProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z EFRR (zł) 3.1 Obszary wiejskie Gmina Biskupice Budowa elementu systemu zaopatrzenia w wodę gminy Biskupice – wodociąg Łazany - Trąbki , , Obszary wiejskie Gmina KłajBudowa kanalizacji w miejscowości Kłaj – Podlas Wądoły i Grzybówka , , Obszary wiejskie Gmina Wieliczka Przebudowa ul. Podgórskiej na długości 711 m , , Obszary wiejskie Gmina KłajBudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szarów, Gmina Kłaj , ,70 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim

5 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Gmina GdówModernizacja Ośrodka Zdrowia w Gdowie , , Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Gmina GdówModernizacja i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Niegowici w Gminie Gdów , , Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce Modernizacja pracowni RTG w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce , ,74 Razem: ,32* ,09 * * Kwoty nie obejmują Projektu Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji

6 6 Jakim programem był ZPORR, jakim programem jest MRPO? ZPORR MRPO ZarządzanieCentralne - MinisterRegionalne – Zarząd Województwa Rola WojewodyInstytucja PośredniczącaInstytucja Certyfikująca PriorytetyWspólne dla wszystkich regionówIndywidualne dla każdego regionu Projekty kluczoweProjekty zgłaszane wyłącznie w konkursach Region jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów – procedura pozakonkursowa Sposób wyłaniania projektów Wyłącznie konkursowyElastyczny – różne formy KryteriaIdentyczne we wszystkich województwach Możliwość kształtowania kryteriów na poziomie regionalnym Poziom dofinansowania Maksymalnie 75%Do 85% (wysoka elastyczność z uwagi na wyższy poziom dofinansowania) Realizacja Strategii Lizbońskiej ZPORR nie realizował SLObligatoryjna. Małopolska- 35,6%

7 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRR Rodzaj Dostępność konkursów gminy powiat KonkursyIPK Priorytet 1Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat ARozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego preselekcja Schemat BRozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Preselekcja X Działanie 1.2Rozwój społeczeństwa informacyjnego Preselekcja x x Priorytet 2Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat ABezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP Schemat BWspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów. - Schemat CDotacje dla instytucji otoczenia biznesu.- Schemat DWsparcie funduszy zdrowotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw

8 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat AProjekty badawcze- Schemat BProjekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B + R - Priorytet 3Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat ABudowa regionalnego systemu informacji turystycznej IPK Schemat BInwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową ocena PRU Schemat CRozwój produktów i oferty turystycznej regionu Preselekcja x x Schemat DInwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych Preselekcja x x Działanie 3.2Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego

9 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Schemat ADziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Preselekcja x x Schemat BDziedzictwo przyrodnicze Preselekcja x x Działanie 3.3Instytucje kultury Schemat ARozwój infrastruktury kulturalnej bez preselekcji x x Schemat BOrganizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym bez preselekcji x x Priorytet 4Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.1Rozwój infrastruktury drogowej Schemat ADrogi o znaczeniu regionalnym Preselekcja x Schemat BDrogi w miastach na prawach powiatu IPK Schemat CDrogi powiatowe bez preselekcji x

10 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 4.2Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Schemat ATransport miejski preselekcja Schemat BTabor kolejowy IPK Schemat CRegionalna sieć kolejowa bez preselekcji Działanie 4.3Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat AStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20ha Preselekcja x Schemat BStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha nabór ciągły x Priorytet 5Krakowski Obszar Metropolitalny Działanie 5.1Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej x Kłaj, Niepołomice, Wieliczka

11 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 5.2Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych IPK x Działanie 5.3Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Schemat ARozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Preselekcja x Schemat BInfrastruktura okołolotniskowa IPK Priorytet 6Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1Rozwój miast Schemat AProjekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji ocena PR x x Schemat B Działanie 6.2 Projekty w zakresie rekreacji i sportu Rozwój obszarów wiejskich Preselekcja x x

12 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwoty EFRRRodzaj konkursów Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Schemat AOdnowa centrów wsi Preselekcja x x Schemat BInfrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Preselekcja x x Działanie 6.3Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat AOchrona zdrowia bez preselekcji x Schemat BOpieka społeczna Preselekcja x x Schemat CSłużby ratunkowe bez preselekcji Priorytet 7Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.1Gospodarka wodno - ściekowa Preselekcja x

13 Priorytety/działania/schematy MRPO WyszczególnienieNazwaKwota EFRRRodzaj konkursu Dostępność gminy powiat KonkursyIPK Działanie 7.2Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Preselekcja x Działanie 7.3Gospodarka odpadami Preselekcja x Działanie 7.4Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych Preselekcja x Priorytet 8Współpraca międzyregionalna Działanie 8.1Promocja małopolski na arenie międzynarodowej bez preselekcji x x Działanie 8.2Budowanie pozycji małopolski w europejskich sieciach współpracy bez preselekcji x x Priorytet 9Pomoc techniczna poza konkursem Razem:

14 Zakończone nabory Lp. DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 1.4.1, schemat A Drogi regionalne preselekcja 2.7.1Gospodarka wodno ściekowa preselekcja 3.6.1, Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu preselekcja 4.6.2, Schemat A Odnowa centrów wsi Razem: preselekcja

15 Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przesunął termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Schemat C – Drogi powiatowe - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z 20 maja 2008 na 20 czerwca 2008 r.

16 Podsumowanie pierwszych naborów w ramach MRPO DziałanieNazwaLiczba złożonych wniosków Wartość projektów Wnioskowana wartość dofinansowania (zł) Środki na Zainteresowanie konkurs konkursem (zł) 4.1 ADrogi regionalne zł ,4 / 1 7.1Gospodarka wodno- ściekowa zł ,1 / BProjekty w zakresie rekreacji i sportu zł zł ,70 3,3 / AOdnowa centrów wsi zł zł ,9 / 1 kurs euro – 3,6115 kurs euro – 3,5234

17 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 4.1 A MRPO WnioskodawcaProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Województwo Małopolskie Obwodnica Gdowa – etap I Gmina NiepołomiceBudowa obwodnicy Niepołomic ( etap II) oraz budowa drogi łączącej Niepołomicką Strefę Innowacyjną z autostrada A Gmina NiepołomiceBudowa zjazdu z Autostrady A4 do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej Drogi o znaczeniu regionalnym * Projekty, które przeszły preselekcje i zostały zaproszony do złożenia pełnej dokumentacji projektów

18 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 7.1 MRPO WnioskodawcaProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Gmina GdówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (Gdów – Grzybowa) Gmina KłajRozbudowa oczyszczalni ścieków Szarów w miejscowości Targowisko Gmina KłajBudowa kanalizacji sanitarnej w Kłaju Gmina BiskupiceBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Biskupice – I etap Gospodarka wodno - ściekowa

19 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 6.1 B, 6.2 A MRPO Projekty w zakresie rekreacji i sportu WnioskodawcaProjektWartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Gmina WieliczkaBudowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce Odnowa centrów wsi Gmina GdówZagospodarowanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Gdów Gmina GdówOdnowa centrum wsi Niegowić Gmina KłajOdnowa centrum wsi Kłaj – rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej Miasto i Gmina Wieliczka Odnowa centrów miejscowości: Czarnochowice, Grabie, Janowice, Lednica Górna Gmina BiskupiceOdnowa centrum wsi Tomaszkowice

20 Harmonogram konkursów planowanychdo ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008 Lp.DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 1.3.3, Schemat ARozwój infrastruktury kulturalnej – bez preselekcji 2.6.3, Schemat AOchrona zdrowia – bez preselekcji 3.8.1Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej bez preselekcji 4.8.2Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy bez preselekcji 5.3.3, Schemat BOrganizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym bez preselekcji

21 Lp.DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 6.4.3, Schemat AStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni ha preselekcja 7.4.3, Schemat BStrefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha – do wyczerpania środków nabór ciągły 8.6.1, Schemat AProjekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji ocena PR 9.3.1, Schemat CRozwój produktów i oferty turystycznej regionu preselekcja , Schemat ADziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych preselekcja Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008

22 Lp.DziałanieNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru , Schemat BDziedzictwo przyrodnicze preselekcja , Schemat ARozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego preselekcja , Schemat BInfrastruktura społeczna preselekcja Poprawa jakości powietrza i zwiększenia jakości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii preselekcja Gospodarka odpadami Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych – – preselekcja Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google