Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich Kraków, r.

2 Projekty zrealizowane w ramach ZPORR na lata 2004 -2006 w powiecie wielickim
Liczba projektów zrealizowanych na terenie powiatu wielickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 32 projekty w tym: Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego (min. szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności skierowane do studentów i kadry pracowniczej oraz programy stypendialne) – projekty realizowane w kilku powiatach, Beneficjentami projektów byli m.in. mieszkańcy powiatu wielickiego 13 projektów Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego 19 projektów ( w tym 10 projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.4)

3 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim
PRIORYTET I Działanie: Beneficjent Projekt Wartość projektu (zł) Dofinansowanie z EFRR (zł) 1.4 Rozwój turystyki i kultury Miasto i Gmina Niepołomice Adaptacja części Zamku Królewskiego w Niepołomicach na centrum konferencyjne z zapleczem hotelowym ,06 ,71 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie* Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji ,00 ** ,00 * Program obejmował powiat grodzki – Miasto Kraków, powiat krakowski oraz powiat wielicki ** kwota obejmuje wartość całego projektu

4 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim
Priorytet III Działanie: Beneficjent Projekt Wartość projektu (zł) Dofinansowanie z EFRR (zł) 3.1 Obszary wiejskie Gmina Biskupice Budowa elementu systemu zaopatrzenia w wodę gminy Biskupice – wodociąg Łazany - Trąbki ,51 ,90 Gmina Kłaj Budowa kanalizacji w miejscowości Kłaj – Podlas Wądoły i Grzybówka ,43 ,26 Gmina Wieliczka Przebudowa ul. Podgórskiej na długości 711 m ,29 ,39 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szarów, Gmina Kłaj ,26 ,70

5 Projekty infrastrukturalne zrealizowane w powiecie wielickim
3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Gmina Gdów Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Gdowie ,21 ,91 Modernizacja i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Niegowici w Gminie Gdów ,21 ,48 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce Modernizacja pracowni RTG w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ,35 ,74 Razem: ,32* ,09 * * Kwoty nie obejmują Projektu Małopolska Platforma Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji

6 Jakim programem był ZPORR, jakim programem jest MRPO?
Zarządzanie Centralne - Minister Regionalne – Zarząd Województwa Rola Wojewody Instytucja Pośrednicząca Instytucja Certyfikująca Priorytety Wspólne dla wszystkich regionów Indywidualne dla każdego regionu Projekty kluczowe Projekty zgłaszane wyłącznie w konkursach Region jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów – procedura pozakonkursowa Sposób wyłaniania projektów Wyłącznie konkursowy Elastyczny – różne formy Kryteria Identyczne we wszystkich województwach Możliwość kształtowania kryteriów na poziomie regionalnym Poziom dofinansowania Maksymalnie 75% Do 85% (wysoka elastyczność z uwagi na wyższy poziom dofinansowania) Realizacja Strategii Lizbońskiej ZPORR nie realizował SL Obligatoryjna. Małopolska- 35,6% 6

7 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwota EFRR Rodzaj Dostępność konkursów gminy powiat Konkursy IPK Priorytet 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych. Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego. preselekcja Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Preselekcja X Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Preselekcja x x Priorytet 2 Gospodarka regionalnej szansy. Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Bezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów. - Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu. Schemat D Wsparcie funduszy zdrowotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

8 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwota EFRR Rodzaj konkursu Dostępność gminy powiat Konkursy IPK Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze - Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B + R Priorytet 3 Turystyka i przemysł kulturowy. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. ocena PRU Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. Preselekcja x x Schemat D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych. Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego

9 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwota EFRR Rodzaj konkursu Dostępność gminy powiat Konkursy IPK Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Preselekcja x x Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze Preselekcja x x Działanie 3.3 Instytucje kultury Rozwój infrastruktury kulturalnej bez preselekcji x x Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Priorytet 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Drogi o znaczeniu regionalnym Preselekcja x Drogi w miastach na prawach powiatu Schemat C Drogi powiatowe bez preselekcji x

10 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwota EFRR Rodzaj konkursu Dostępność gminy powiat Konkursy IPK Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Schemat A Transport miejski preselekcja Schemat B Tabor kolejowy Schemat C Regionalna sieć kolejowa bez preselekcji Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20ha Preselekcja x Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha nabór ciągły x Priorytet 5 Krakowski Obszar Metropolitalny Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej x Kłaj, Niepołomice, Wieliczka

11 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwota EFRR Rodzaj konkursu Dostępność gminy powiat Konkursy IPK Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych IPK x Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Schemat A Preselekcja x Schemat B Infrastruktura okołolotniskowa Priorytet 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1 Rozwój miast Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji ocena PR x x Działanie 6.2 Projekty w zakresie rekreacji i sportu Rozwój obszarów wiejskich Preselekcja x x

12 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwoty EFRR Rodzaj konkursów Dostępność gminy powiat Konkursy IPK Schemat A Odnowa centrów wsi Preselekcja x x Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Ochrona zdrowia bez preselekcji x Opieka społeczna Preselekcja x x Schemat C Służby ratunkowe bez preselekcji Priorytet 7 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Preselekcja x

13 Priorytety/działania/schematy MRPO
Wyszczególnienie Nazwa Kwota EFRR Rodzaj konkursu Dostępność gminy powiat Konkursy IPK Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Preselekcja x Działanie 7.3 Gospodarka odpadami Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych Priorytet 8 Współpraca międzyregionalna Działanie 8.1 Promocja małopolski na arenie międzynarodowej bez preselekcji x x Działanie 8.2 Budowanie pozycji małopolski w europejskich sieciach współpracy. Priorytet 9 Pomoc techniczna. poza konkursem Razem:

14 Zakończone nabory Działanie Nazwa Termin ogłoszenia naboru
Lp. Działanie Nazwa Termin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 1. 4.1, schemat A Drogi regionalne preselekcja 2. 7.1 Gospodarka wodno ściekowa 3. 6.1, Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu 4. 6.2, Schemat A Odnowa centrów wsi Razem:

15 Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów
Zarząd Województwa Małopolskiego przesunął termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Schemat C – Drogi powiatowe - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z 20 maja 2008 na 20 czerwca 2008 r.

16 Podsumowanie pierwszych naborów w ramach MRPO
Działanie Nazwa Liczba złożonych wniosków Wartość projektów Wnioskowana wartość dofinansowania (zł) Środki na Zainteresowanie konkurs konkursem 4.1 A Drogi regionalne 35 ,4 / 1 7.1 Gospodarka wodno- ściekowa 93 ,1 / 1 6.1 B Projekty w zakresie rekreacji i sportu 42 , ,3 / 1 6.2 A Odnowa centrów wsi 116 ,9 / 1 kurs euro – 3,6115 kurs euro – 3,5234

17 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 4.1 A MRPO
Drogi o znaczeniu regionalnym Wnioskodawca Projekt Wartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Województwo Małopolskie Obwodnica Gdowa – etap I Gmina Niepołomice Budowa obwodnicy Niepołomic ( etap II) oraz budowa drogi łączącej Niepołomicką Strefę Innowacyjną z autostrada A4 Budowa zjazdu z Autostrady A4 do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej * Projekty, które przeszły preselekcje i zostały zaproszony do złożenia pełnej dokumentacji projektów

18 Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 7.1 MRPO
Gospodarka wodno - ściekowa Wnioskodawca Projekt Wartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Gmina Gdów Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (Gdów – Grzybowa) Gmina Kłaj Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłaju Gmina Biskupice Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Biskupice – I etap

19 Projekty w zakresie rekreacji i sportu
Projekty z powiatu wielickiego zgłoszone w ramach naboru 6.1 B, 6.2 A MRPO Projekty w zakresie rekreacji i sportu Wnioskodawca Projekt Wartość projektu (zł) Dofinansowanie z UE (zł) Gmina Wieliczka Budowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce Odnowa centrów wsi Gmina Gdów Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Gdów Odnowa centrum wsi Niegowić Gmina Kłaj Odnowa centrum wsi Kłaj – rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej Miasto i Gmina Wieliczka Odnowa centrów miejscowości: Czarnochowice, Grabie, Janowice, Lednica Górna Gmina Biskupice Odnowa centrum wsi Tomaszkowice

20 Harmonogram konkursów planowanychdo ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008
Lp. Działanie Nazwa Termin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 1. 3.3, Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej 01.07 – bez preselekcji 2. 6.3, Schemat A Ochrona zdrowia 3. 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 4. 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 5. 3.3, Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

21 Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008
Lp. Działanie Nazwa Termin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 6. 4.3, Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni ha preselekcja 7. 4.3, Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha 04.08 – do wyczerpania środków nabór ciągły 8. 6.1, Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji ocena PR 9. 3.1, Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. 10. 3.2, Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych

22 Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w ramach MRPO w roku 2008
Lp. Działanie Nazwa Termin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) Schemat wyboru 11. 3.2, Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze preselekcja 12. 1.1, Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 13. 6.2, Schemat B Infrastruktura społeczna 14. 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenia jakości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 15. 16. 7.3 7.4 Gospodarka odpadami Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Paweł Knapczyk Naczelnik Wydziału Kontraktowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google