Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 - 2013
Bartosz Zaborski Departament Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 26 września 2007 r.

2 System instytucjonalny MRPO
Minister Rozwoju Regionalnego – koordynacja NSRO oraz koordynacja 16 RPO; Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - całość kompetencji związanych z wdrażaniem MRPO; Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy – wdrażana przez Instytucję Pośredniczącą (wybór IP w trakcie);

3 Schemat instytucjonalny MRPO
IP II Oś 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś 3 Turystyka i przemysł kulturowy Oś 4 Infrastruktura dla Rozwoju gospodarczego Oś 5 KOM Oś 6 Spójność wewnątrz- regionalna Oś 7 Infrastruktura ochrony środowiska Oś 8 Współpraca między- regionalna Oś. 1 warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś 2 Gospodarka regionalnej szansy beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent

4 Aktualny plan finansowy
Kwota alokacji dla MRPO: euro

5 MRPO - podział środków na priorytety

6 Główne grupy beneficjentów MRPO
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia administracja rządowa zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia jednostki naukowe instytucje kultury szkoły wyższe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki organizacje pozarządowe kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych instytucje otoczenia biznesu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS przedsiębiorcy Zastosowano szerokie podejście do typów beneficjentów, aby nie ograniczać zainteresowanych podmiotów.

7 Aktualny plan finansowy Priorytet 1
WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 163 mln euro Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 87 mln euro Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia zawodowego 10 mln euro Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 66 mln euro

8 PRIORYTET 1 Działanie 1.1 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
Do 70 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego Budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego Wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących oraz nowoutworzonych placówek kształcenia ustawicznego Działanie 1.2 Do 85 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Budowa lub modernizacja publicznych punktów dostępu do Internetu.

9 Aktualny plan finansowy Priorytet 3
PRIORYTET 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 101 mln euro Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej 3 mln euro Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 12 mln euro Rozwój produktów i oferty turystycznej Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 13 mln euro Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 25,6 mln euro Dziedzictwo przyrodnicze 6,4 mln euro Działanie 3.3 Instytucje kultury Rozwój infrastruktury kulturalnej 20 mln euro Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 9 mln euro

10 PRIORYTET 3 Działanie 3.1 WKŁAD ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA DZIAŁANIE:
40 001 598 EUR MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: Schemat B: 500 tys. zł Schemat C: 250 tys. zł Schemat D: 500 tys. zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE: Do 75% (50% w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Główne typy projektów: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową; Opracowanie i wdrożenie nowych produktów turystycznych oraz rozbudowa istniejących produktów turystycznych; Inwestycje w bazę noclegową.

11 PRIORYTET 3 Działanie 3.2 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
75 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) projekty związane z zachowaniem, ochroną oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN

12 PRIORYTET 3 Działanie 3.3 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
- Projekty typu A: 75% (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Inwestycje dotyczące zarówno istniejących, jak i nowych obiektów, wyposażenie istniejących i nowych obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej. Min. wartość projektu: 1 mln PLN Maks. wartość projektu: 20 mln PLN / 4 mln PLN - Projekty typu B: 50% Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Min. wartość projektu: 500 tys. PLN Maks. wartość projektu: 2 mln PLN

13 Aktualny plan finansowy Priorytet 6
SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 156 mln euro Działanie 6.1 Rozwój miast Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 67,7 mln euro Projekty rekreacyjne i sportowe 9,3 mln euro Działanie: 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Odnowa centrów wsi 13 mln euro Infrastruktura społeczna 25,9 mln euro Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Ochrona zdrowia Opieka społeczna Poprawa bezpieczeństwa 40 mln euro 30 mln euro 8 mln euro 2 mln euro

14 PRIORYTET 6 Działanie 6.1 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
70 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Schemat A: Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji. Modernizacje, renowacje powierzchni i przestrzeni w miastach poprawiające ich estetykę zewnętrzną Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej: szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi; obiektów sportowych i rekreacyjnych; obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 mln PLN – inwestycje o większej wartości – działanie 3.3.). Remonty i/lub adaptacja budynków na cele utworzenia mieszkań socjalnych. Min. wartość projektu: 500 tys. PLN Maks. wartość wsparcia: 3 mln PLN

15 PRIORYTET 6 Działanie 6.2 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
70 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Schemat A. Odnowa centrów wsi. Schemat B. Infrastruktura społeczna. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej: szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi obiektów sportowych i rekreacyjnych obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 mln PLN – inwestycje o większej wartości – Działanie 3.3.) obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej. Min. wartość projektu: 500 tys. PLN Maks. wartość wsparcia: 3 mln PLN

16 PRIORYTET 6 Działanie 6.3 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
60 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Schemat B. Opieka społeczna przebudowa, rozbudowa i modernizacja (wyłącznie jako koszty inwestycyjne) obiektów świadczących usługi opieki społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych; dostosowanie obiektów świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymogów przepisów prawa; Min. wartość projektu: 500 tys. PLN Maks. wartość wsparcia: 2,5 mln PLN

17 Aktualny plan finansowy Priorytet 7
INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 93 mln euro Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa 30 mln euro Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 22 mln euro Działanie 7.3 Gospodarka odpadami 15 mln euro Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych 26 mln euro

18 PRIORYTET 7 Działanie 7.2 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
85 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Prace inwestycyjne (modernizacja, rozbudowa i budowa) dotyczące systemów ciepłowniczych i wyposażenia ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, np. wymiana urządzeń ciepłowniczych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – rozwój infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej Minimalna kwota wsparcia: 20 tys. PLN Maksymalna kwota wsparcia: 5 mln PLN

19 Aktualny plan finansowy Priorytet 8
WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 10 mln euro Działania 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 4 mln euro Działanie 8.2 Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 6 mln euro

20 PRIORYTET 8 Działanie 8.1 MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE :
75 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną) Działanie 8.2 85 % (50 % w przypadku projektów objętych pomocą publiczną)

21 Z prac nad Uszczegółowieniem
Informacje ważne dla beneficjenta: Zaliczki na projekty JST – max. do wysokości 20% wartości projektu, Preselekcja we wszystkich osiach priorytetowych oprócz 2 Priorytetu, Pierwsze konkursy niewymagające uzgodnień schematów w ramach pomocy publicznej - X / XI 2007.

22 Harmonogram naboru projektów (1)

23 Harmonogram naboru projektów (2)

24 Etapy wyboru projektów
OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR PROJEKTÓW I BENEFICJENT Złożenie fiszek projektowych II PRESELEKCJA I ZATWIERDZENIE PRZEZ ZWM LISTY PROJEKTÓW zaproszonych do złożenia pełnej dokumentacji (projekty na 150% alokacji przewidzianej w danym konkursie) III ZAPROSZENI BENEFICJENCI Złożenie pełnej dokumentacji projektowej IV JEDNOSTKA DS. WDRAŻANIA I i ew. II ocena formalna V KOMISJA OCENY PROJEKTÓW I i ew. II ocena merytoryczno-techniczna VI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ocena strategiczna (20% oceny końcowej) i wybór projektów do dofiansowania VII PODPISANIE UMOWY Z BENEFICJENTEM VIII

25 POMOC PUBLICZNA Kto podlega przepisom o pomocy publicznej:
wszystkie kategorie podmiotów prowadzące działalność gospodarczą: niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania, nie ma znaczenia czy są nastawione na zysk, także podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

26 Jaką mamy dynamikę prac?
15-29 stycznia zmiana projektu MRPO przez Zarząd Województwa 5 lutego szybka zmiana projektu MRPO po konsultacjach z MRR – walczymy o miejsce w „drugiej grupie województw”! 15 lutego przyjęcie programu przez Komitet Rady Ministrów 20 lutego zmiana projektu MRPO wynikająca z uzgodnień z KRM 27 lutego akceptacja projektu MRPO przez Radę Ministrów 1 marca przesłanie MRPO do Komisji Europejskiej 22 i 25 maja I tura negocjacji programu z Komisją Europejską 10 sierpnia II tura negocjacji (Małopolska w grupie pierwszych 5 regionów) Wrzesień ostateczne przyjęcie programu Październik pierwsze konkursy

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google