Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata szkolna w ramach projektu Szko ł a Demokracji - Sejm Dzieci i M ł odzie ż y Przygotowa ł y: Anna K ą siel i Kamila Osóbka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata szkolna w ramach projektu Szko ł a Demokracji - Sejm Dzieci i M ł odzie ż y Przygotowa ł y: Anna K ą siel i Kamila Osóbka."— Zapis prezentacji:

1 Debata szkolna w ramach projektu Szko ł a Demokracji - Sejm Dzieci i M ł odzie ż y Przygotowa ł y: Anna K ą siel i Kamila Osóbka.

2 Jest to część wstępu którym poprzedziliśmy naszą debatę. J esteśmy dumni z naszej współpracy a wszystkie błędy staramy się naprawiać.

3 Zaprezentowany materia ł i prezentacie ciekawi ł y naszych kolegów:

4 Zaanga ż owali ś my uczniów do wspólnego wyci ą gania wniosków:

5 Wnioski z debaty i realne propozycje zmian dotycz ą ce komunikacji ucze ń – samorz ą d uczniowski – grono pedagogiczne: 1. Potrzeba lepszej komunikacji mi ę dzy uczniem a dyrekcj ą ; 2.Wi ę ksze zaanga ż owanie uczniów w ż ycie szko ł y; 3.Wspo ł praca Samorz ą du Uczniowskiego z nauczycielami; 4.Charyzmatyczny przewodnicz ą cy Samorz ą du Uczniowskiego; 5.Apele informuj ą ce o dzia ł aniach w szkole 6.Wykorzystanie radiow ę z ł a; 7.Stworzenie szkolnego e-maila i strony na portalu spo ł eczno ś ciowym; 8.Skrzynka pocztowa sejmiku (oczekiwania, skargi i za ż alenia); 9.Ankiety dotycz ą ce oczekiwa ń uczniów; 10.Og ł oszenia na bie żą co.

6 Debata przebieg ł a w przyjemniej i lu ź nej atmosferze tak, ż e i organizatorzy i uczestniczy mi ł o oraz pouczaj ą co sp ę dzili czas. Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "Debata szkolna w ramach projektu Szko ł a Demokracji - Sejm Dzieci i M ł odzie ż y Przygotowa ł y: Anna K ą siel i Kamila Osóbka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google