Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świlcza, 10.12.2007 r.. Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świlcza, 10.12.2007 r.. Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Świlcza, 10.12.2007 r.

2 Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

3 Opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd lokalny wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju.

4 Wydatki są programowane w ramach operacji dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich lub osi priorytetowej dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym

5 Samorząd lokalny podczas wyznaczania obszarów wymagających rewitalizacji powinien kierować się kryteriami określonymi w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. tj.: wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia, wysoką stopą długotrwałego bezrobocia, niekorzystnymi trendami demograficznymi, niskim poziomem wykształcenia, wyraźnym deficytem kwalifikacji i wysokim wskaźnikiem przerywania kształcenia, wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń, szczególnie wysokim stopniem degradacji środowiska niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej, wysoką liczbą imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego, niskim poziomem wydajności energetycznej budynków.

6 Zarządzenie Prezydenta, Starosty, Wójta, Burmistrza dot. pełnomocnika (koordynatora) oraz zespołu ds. rewitalizacji (pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele odpowiednich podmiotów). Burmistrz, Wójt, Starosta, Prezydent może wnioskować do Rady Gminy/Powiatu o powołanie w ramach Rady Gminy/Powiatu specjalnej komisji ds. rewitalizacji. Rada Gminy/Powiatu powołuje Komisję, w skład której mogą wchodzić partnerzy społeczni i gospodarczy W posiedzeniach Komisji udział mogą brać członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci. Komisja opiniuje Program przygotowany przez Zespół oraz monitoruje jego wdrażanie i dokonuje jego oceny Zaleca się dodatkowo przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami obszaru objętego Programem w celu zdiagnozowania najważniejszych problemów występujących na terenie planowanym do rewitalizacji oraz ustalenia najbardziej pożądanych inwestycji. Przewodniczący Komisji wnosi pod obrady Rady Gminy/Powiatu Program Rewitalizacji. Rada Gminy/Powiatu przyjmuje uchwałą Program Rewitalizacji. Rada Gminy/Powiatu może podjąć uchwałę o przyjęciu dowolnej formy prawnej zarządzającego realizacją Programu Rewitalizacji (operatora) w zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi w tym zakresie. W przypadku wystąpienia o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Program Rewitalizacji zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

7 Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Gminy/Powiatu ( w tym analiza SWOT) Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego terenu, który ma zostać poddany rewitalizacji Założenia Programu Rewitalizacji (okres realizacji, zasięg terytorialny, podział na projekty, pilotaż, zakładane efekty) Plan działań przestrzennych (techniczno-materialnych) Plan działań gospodarczych Plan działań społecznych Plan finansowy realizacji rewitalizacji System wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego programem Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

8 Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy; instalacje techniczne budynku; działania w zakresie oszczędności energetycznej; Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

9 KryteriumWskaźnikDefinicja Odchylenia od wartości referencyjnej wskaźnika A Wysoki poziom ubóstwa Ilość osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. Powyżej średniej dla miasta/gminy Postępowanie eksmisyjne i eksmisja z lokali mieszkalnych Ilość postępowań eksmisyjnych i eksmisji z lokali mieszkalnych, tj. łącznie toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne, orzeczone przesąd eksmisje oraz eksmisje wykonane Powyżej średniej dla miasta/gminy B Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia Poziom bezrobocia długotrwałego Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej Powyżej średniej dla miasta/gminy C Niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne Dynamika spadku ludności Wielkość spadku liczby ludności w wyniku odpływu i zgonów Powyżej średniej dla miasta/gminy Starzenie się społeczeństwa Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym Powyżej średniej dla miasta/gminy Saldo migracji Różnica pomiędzy ludnością napływającą a odpływającą Powyżej średniej dla miasta/gminy

10 D Niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek osób porzucających szkołę Młodzież nie kontynuująca nauki Udział osób w wieku 18-24 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują nauki i nie dokształcają się, zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Powyżej średniej dla miasta/gminy Struktura wykształcenia osób bezrobotnych Liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym Wartości niekorzystnie odbiegające od wartości średnich dla miasta/gminy E Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa Przestępstwa i wykroczenia stwierdzone, poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi. W tym: czyny karalne nieletnich Ilość przestępstw i wykroczeń stwierdzonych nie obejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku życia Powyżej średniej dla miasta/gminy F Szczególnie zniszczone otoczenie Obszary wyłączone z użytkowania Powierzchnia działek nie użytkowanych, tzw. odłogów miejskich w stosunku do danego obszaru lub ilość budynków zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców oraz ilość budynków wyłączonych z eksploatacji Powyżej średniej dla miasta/gminy G Niski poziom aktywności gospodarczej Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczenia na 1000 mieszkańców Poniżej średniej dla miasta/gminy

11 H Wysoki udział imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców Udział ludności narodowości niepolskiej w ogóle ludności polskiej Mniejszości etniczne i narodowe zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Uchodźcy wg Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego (zgodnie z art. 13 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Udział mniejszości powyżej 20% ogólnej liczbie mieszkańców I Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego liczba lokali bez instalacji techniczno- sanitarnej Obejmuje mieszkania, w których brak jest wodociągu i/lub centralnego ogrzewania i/lub gazu z sieci. Powyżej średniej dla miasta/gminy J Niski poziom wydajności energetycznej budynków Wskaźnik wydajności energetycznej budynków Audyt przeprowadzony na drodze ekstrapolacji na podstawie wieku. Określa się dwie grupy budynków według wieku. Grupa budynków wybudowanych po roku 1990 oraz grupa budynków wybudowanych przed rokiem 1990, przy czym w tej grupie budynków nie mogły być podejmowane żadne działania termomodernizacyjne dla budynków w przedziale wiekowym od 1980 do 1990 roku Udział budynków sprzed roku 1990 i dodatkowo dla budynków powstałych w latach 1980-1990 bez jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych, powyżej 20% w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych

12 Obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, muszą spełniać co najmniej trzy z przedstawionych kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h) Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych kryteriów są wspólnie ustalane przez Komisję i Państwa Członkowskie. Wskaźniki dotyczące kryteriów są gromadzone na poziomie krajowym przez Państwo Członkowskie.

13 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademcum http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Świlcza, 10.12.2007 r.. Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google