Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Kilka słów o wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha Wrocław,

2 Europejski Fundusz Społeczny
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej Fundusze strukturalne mają na celu wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej poprzez promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wysokiego poziomu ochrony poprawy stanu środowiska. Funkcjonują obecnie dwa fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który finansuje projekty inwestycyjne Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – finansowanie działań zorientowanych na podniesienie jakości potencjału ludzkiego

3 Europejski Fundusz Społeczny

4 Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one: Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.

5 Europejski Fundusz Społeczny
Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

6 Europejski Fundusz Społeczny
Podstawy programowe EFS w Polsce: lata W latach EFS przeznaczony był na realizację: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – program centralny drugiego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – program regionalny Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – program ponadnarodowy Projekty w ramach pierwszego okresu programowania mogą być realizowane do 30 czerwca 2008 r.

7 Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny w Polsce: lata 2007 – 2013 Europejski Fundusz Społeczny w Polsce wdrażany w ramach jednego programu – Kapitał Ludzki Obszary wsparcia: zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja, administracja publiczna, zdrowie Alokacja finansowa programu – 11,5 mld EUR, w tym: środki EFS - 85% tj tys. EUR środki krajowe - 15 % tj EUR

8 Europejski Fundusz Społeczny
Organizacja PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów. Priorytety numerowane są liczbami rzymskimi, np. Priorytet I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA W każdym priorytecie wyróżniono Działania. Działania numerowane są liczbami arabskimi, z których pierwsza odnosi się do numeru priorytetu, druga określa numer działania w danym priorytecie, np. Działanie OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Większość z działań dzieli się jeszcze na Poddziałania. Poddziałania numerowane są liczbami arabskimi, z których pierwsze dwie odnoszą się do numeru priorytetu i działania, trzecia określa numer poddziałania w danym priorytecie i działaniu, np. Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej – projekty konkursowe

9 Europejski Fundusz Społeczny
PO Kapitał Ludzki: Komponent centralny i regionalny Priorytety realizowane centralnie to: - Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; - Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; - Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka - Priorytet V Dobre rządzenie; Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Europejski Fundusz Społeczny
PO Kapitał Ludzki: typy i rodzaje projektów Typy projektów: konkursowe – skierowane do szerokiego grona wnioskodawców, w tym: przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, przedszkoli, itd. systemowe – mogą być realizowane przez: wskazane instytucje (np. organy administracji, ośrodki pomocy społecznej, jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych), instytucje pośredniczące oraz instytucje wdrażające – jeżeli zostały wyznaczone. Rodzaje projektów: szkoleniowe ■ innowacyjne badawcze ■ współpracy międzynarodowej doradcze społeczne informacyjno-promocyjne mieszane (kompleksowe)

11 Europejski Fundusz Społeczny
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na finansowanie komponentu regionalnego PO KL

12 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytety regionalne – województwo dolnośląskie Dla wszystkich priorytetów regionalnych realizowanych w województwie dolnośląskim Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski, Departament Spraw Społecznych Instytucja Wdrażająca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu Adres: ul. Armii Krajowej 54 Storna internetowa poświęcona POKL:

13 Europejski Fundusz Społeczny
PO Kapitał Ludzki: PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Rodzaje kwalifikujących się projektów: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy realizacja programów aktywizacji zawodowej upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

14 Europejski Fundusz Społeczny
PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Rodzaje kwalifikujących się projektów: opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu

15 Europejski Fundusz Społeczny
PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rodzaje kwalifikujących się projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

16 Europejski Fundusz Społeczny
PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Rodzaje kwalifikujących się projektów: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

17 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rodzaje kwalifikujących się projektów: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych)

18 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Rodzaje kwalifikujących się projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

19 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, środki ok mln Euro Instytucja Wdrażająca: Instytucja wskazana przez samorząd województwa Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Typy projektów (projekty konkursowe): ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wył. form szkolnych)

20 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, środki ok. 317 mln Euro Typy projektów (projekty konkursowe): pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie

21 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Typy projektów (projekty konkursowe): staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out), szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

22 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Typy projektów (projekty konkursowe): tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

23 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

24 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

25 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Typy projektów (projekty konkursowe): diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia

26 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Typy projektów (projekty konkursowe): studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

27 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Kryteria dostępu Kryterium wkładu własnego: Wkład własny w wysokości 15% wartości projektu ze środków budżetu JST szczebla lokalnego. Uzasadnienie: wprowadzenie kryterium wkładu własnego wynika z konieczności zapewnienia współfinansowania Podziałania. Ze względu na fakt, że działanie dotyczy kształcenia nauczycieli systemu oświaty zakłada się współfinansowanie projektów ze środków JST szczebla lokalnego. Nie oznacza to ograniczenia potencjalnych beneficjentów do organów JST lecz konieczność zagwarantowania udziału środków JST szczebla lokalnego. Kryteria strategiczne: Kryterium typu projektu: Premiowane będą projekty dotyczące studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć).

28 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Typy projektów (projekty konkursowe): tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

29 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

30 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Działania koncentrują się na następujących dziedzinach: Charakter realizowanych projektów: inwestycyjne, doradcze W latach 2004 – 2006 wsparcie w ramach EFRR realizowane było poprzez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz programy sektorowe.

31 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 – 2013 realizowany będzie m.in. poprzez Regionalne Programy Operacyjne formułowane dla każdego województwa. Cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata zmierzają do podniesienia poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawy konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Zostały one ustalane zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. oraz wpisują się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. RPO WD na lata 2007 – 2013 będzie realizowany przy zaangażowaniu łącznie 1 561,1 mln euro. Na kwotę tę składa się 1213,1 mln euro środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 186,4 mln euro środków publicznego wkładu krajowego oraz 161,6 mln euro wkładu prywatnego. Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Storna internetowa

32 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytety RPO WD

33 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego alokacja EFRR (mln EUR)
Alokacja środków w ramach priorytetów RPO WD Priorytet alokacja EFRR (mln EUR) % alokacji I. Przedsiębiorstwa i innowacyjność 309  25,54 II. Społeczeństwo informacyjne 97  8 III. Transport 227  18,79 IV. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 128  10,61 V. Energetyka 36  3 VI. Turystyka i kultura 108  8,94 VII. Edukacja 99  8,16 VIII. Zdrowie 52  4,35 IX. Miasta 106  8,81 X. Pomoc techniczna 46  3,79 Razem 1 213  100,00

34 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekty dotyczące: - budowy/rozbudowy regionalnych sieci szkieletowych - budowy/rozbudowy sieci dostępowych do sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci szerokopasmowych w tym wyposażenia regionalnych/lokalnych centrów zarządzania sieciami - wdrażania bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń Minimalna wartość projektu 150 tys. zł. Wielkość dofinansowania: - Projekty nie objęte pomocą publiczną – max 85%, - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej

35 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) 2.2 Rozwój usług elektronicznych W ramach działania współfinansowane będą m.in. przedsięwzięcia związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych zwiększających dostępność i stopień zaawansowania usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza projekty dotyczące: - interoperacyjnych e-usług opartych na ICT - systemów informacyjnych w tym platform e-usług i portali dedykowanych tworzenia nowych i udoskonalania istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji - zakupu wyposażenia niezbędnego do wdrożenia i administrowania elektronicznymi usługami. Minimalna wartość projektu 50 tys. zł. Wielkość dofinansowania: - Projekty nie objęte pomocą publiczną – max 85%, - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej

36 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Typ beneficjentów: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną - administracja rządowa - organizacje pozarządowe - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - związki i porozumienia instytucje i kultury - szkoły wyższe - zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - przedsiębiorcy prowadzący działalność telekomunikacyjną

37 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) 6.1 Turystyka uzdrowiskowa 6.2 Turystyka aktywna 6.3 Turystyka biznesowa 6.4 Turystyka kulturowa 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

38 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
6.4 Turystyka kulturowa Projekty dotyczące: 1. Obiektów dziedzictwa historycznego: a. konserwacji, restauracji, renowacji nieruchomych i ruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków b. adaptacji i wykorzystania zabytków do pełnienia nowych funkcji wraz z niezbędnym wyposażeniem c. dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. d. Inwestycje dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów wymienionych w pkt a, b) e. adaptacji i zastosowania środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej) w w/w obiektach

39 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
6.4 Turystyka kulturowa Projekty dotyczące: 2. Obiektów instytucji kultury: a. modernizacji obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z niezbędnym wyposażeniem), b. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów wymienionych w pkt a), c. doposażenia w sprzęt informatyczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury, w tym także oprogramowania komputerowego ułatwiającego ich wewnętrzne zarządzanie. 3. Upowszechniania informacji o dziedzictwie przeszłości oraz o przedsięwzięciach jednostek kultury: a. tworzenie i upowszechnianie baz danych dotyczących twórców, wybitnych dzieł kultury, wydarzeń kulturalnych, b. digitalizacja wraz zakupem niezbędnego sprzętu do jej przeprowadzenia (tylko w uzasadnionych przypadkach) i upowszechnianie istniejących zasobów, szczególnie związanych z zabytkami.

40 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
6.4 Turystyka kulturowa Projekty dotyczące: 4. Informacji i promocji turystyki kulturowej: a. budowy i modernizacji punktów informacji turystycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem (pod warunkiem włączenia do regionalnego systemu informacji turystycznej i systemu e-turystyki) b. przygotowania i rozpowszechniania materiałów promujących produkty kulturowe regionu oraz przygotowania i realizacji kampanii promocyjnych (w tym z wykorzystaniem e-usług) 5. Organizacji wydarzeń kulturalnych o znaczeniu co najmniej regionalnym 6. Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń

41 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Typ beneficjentów: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - administracja rządowa; - szkoły wyższe; - instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego; - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; - organizacje pozarządowe w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne; spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, bądź przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe w których udział większościowy - ponad 50% akcji, udziałów i itp. posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość projektu 100 tys. zł. Wielkość dofinansowania: - Projekty nie objęte pomocą publiczną – max 70%, - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej

42 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Projekty dotyczące: 1. Budowy i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, tj.: - budynków przedszkolnych, szkolnych oraz placówek dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych infrastruktury powiązanej z dydaktyką w placówkach szkolnych (w tym laboratoria, biblioteki) - infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz placówek związanych z praktyczną nauką zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych 2. Budowy i modernizacji obiektów sportowych wykorzystywanych w systemie edukacji, np. sale gimnastyczne, baseny, boiska sportowe. 3. Budowy i i modernizacji obiektów infrastruktury socjalnej szkół, np. bursy, internaty, stołówki.

43 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Projekty dotyczące: 4. Wyposażenia obiektów dydaktycznych i zaplecza przedszkoli, szkół oraz placówek dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i placówek kształcenia ustawicznego w niezbędny sprzęt (np. sprzęt laboratoryjny, sprzęt wykorzystywany do edukacji zawodowej) . 5. Infrastruktury informatycznej powiązanej z dydaktyką w placówkach edukacyjnych (w tym pracownie komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i przyłączami) – jako jeden z elementów projektu. 6. Inwestycji związanych z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych (jako jeden z elementów projektu o których mowa w pkt.1-3) 7. Inwestycji dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektu o których mowa w pkt.1-3) 8. Przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w obszarze tematycznym działania 7.2

44 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Typ beneficjentów: 1. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki edukacyjne, np.: - jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, - organizacje pozarządowe, - samorządy gospodarcze i zawodowe, izby rzemieślnicze (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego) 2. Szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły wyższe (wyłącznie w zakresie kształcenia ustawicznego) Wielkość dofinansowania: - Projekty nie objęte pomocą publiczną – max 70%, - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publiczne

45 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kilka słów o wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google